کابینه محمدعلی خان علاءالسلطنه مهر ۱۲۹۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کابینه حسن وثوق‌الدوله شهریور ۱۲۹۵ بدون تصویب مجلس شورای ملی

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

کابینه عبدالمجید میرزا عین‌الدوله آذر ۱۲۹۶

کابینه محمدعلی خان علاءالسلطنه مهر ۱۲۹۵ - مجلس شورای ملی بسته بود

 • مستشارالدوله - وزیر داخله
 • علاءالسلطنه - وزیر خارجه
 • مشیرالدوله - وزیر جنگ
 • محتشم‌السلطنه - وزیر مالیه
 • ممتازالدوله - وزیر عدلیه
 • حکیم‌الملک - وزیر علوم و اوقاف
 • نصرالملک - وزیر پست و تلگراف
 • موتمن‌الملک - وزیر تجارت و فلاحت
 • موتمن‌الملک - وزیر فوائد عامه

کابینه دوم محمدعلی خان علاءالسلطنه آبان ۱۲۹۶ - مجلس شورای ملی بسته بود

 • قوام‌السلطنه - وزیر داخله
 • علاءالسلطنه - وزیر خارجه
 • مشیرالدوله - وزیر جنگ
 • ممتازالدوله - وزیر مالیه
 • نصرالملک - وزیر عدلیه
 • موتمن‌الملک - وزیر علوم و اوقاف
 • مستشارالدوله - وزیر پست و تلگراف
 • موتمن‌الملک - وزیر تجارت و فلاحت
 • موتمن‌الملک - وزیر فوائد عامه