کابینه عبدالمجید میرزا عین‌الدوله آذر ۱۲۹۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کابینه محمدولی خان سپهسالار اعظم بهمن ۱۲۹۴ بدون تصویب مجلس شورای ملی

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

کابینه محمدعلی خان علاءالسلطنه مهر ۱۲۹۵
عبدالمجید میرزا عین‌الدوله

کابینه عبدالمجید میرزا عین‌الدوله آذر ۱۲۹۶ - مجلس شورای ملی بسته بود

  • قوام‌السطنه - وزیر داخله
  • علاءالسطنه - وزیر خارجه
  • مشیرالدوله - وزیر جنگ
  • مشارالملک - وزیر مالیه
  • مخبرالسلطنه - وزیر عدلیه
  • وثوق‌الدوله - وزیر علوم و اوقاف
  • امین‌الملک - وزیر پست و تلگراف
  • موتمن‌الملک - وزیر تجارت و فلاحت
  • موتمن‌الملک - وزیر فوائد عامه