کابینه حسن وثوق‌الدوله شهریور ۱۲۹۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کابینه محمدولی خان سپهسالار اعظم بهمن ۱۲۹۴ بدون تصویب مجلس شورای ملی

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

کابینه محمدعلی خان علاءالسلطنه مهر ۱۲۹۵
حسن وثوق‌الدوله نخست‌وزیر

کابینه حسن وثوق‌الدوله شهریور ۱۲۹۵ - مجلس شورای ملی بسته بود

  • سردار منصور - وزیر داخله
  • وثوق‌الدوله - وزیر خارجه
  • حشمت‌الدوله - وزیر جنگ
  • مشارالملک - وزیر مالیه
  • نصرت‌الدوله - وزیر عدلیه
  • ممتازالملک - وزیر علوم و اوقاف
  • امین‌الملک - وزیر پست و تلگراف
  • مشارالملک - وزیر تجارت و فلاحت
  • قوام‌الدوله - وزیر فوائد عامه