کابینه آقای حسن وثوق‌الدوله امرداد ۱۲۹۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کابینه محمدولی خان سپهسالار اعظم بهمن ۱۲۹۴ بدون تصویب مجلس شورای ملی

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

کابینه محمدعلی خان علاءالسلطنه مهر ۱۲۹۵
حسن وثوق‌الدوله نخست‌وزیر

کابینه حسن وثوق‌الدوله امرداد ۱۲۹۷ - مجلس شورای ملی بسته بود

  • حسن وثوق‌الدوله - وزیر داخله
  • علی قلی مشاورالملک - وزیر خارجه
  • قاسم سردار همایون (موقت) - وزیر جنگ
  • حسن مشارالملک - وزیر مالیه
  • فیروز نصرت‌الدوله - وزیر عدلیه
  • احمد نصیرالدوله - وزیر علوم و اوقاف
  • محاسب‌الممالک (موقت) - وزیر پست و تلگراف
  • ابوالحسن دبیرالملک - وزیر فوائد عامه و تجارت