پیشنهاد دولت امریکا و انگلیس درباره حل مسئله نفت و غرامت به ایران از سهام شرکت نفت سابق انگلیس و ایران ۱ اسفند ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه محمدرضا شاه پهلوی تصمیم‌های مجلس

درگاه نفت

روز نفت ۹ امرداد ماه
پیشنهاد دولت امریکا و انگلیس درباره حل مسئله نفت و غرامت به ایران از سهام شرکت نفت سابق انگلیس و ایران ۱ اسفند ۱۳۳۱

پیشنهاد دولت امریکا و انگلیس درباره حل مسئله نفت و غرامت به ایران از سهام شرکت نفت سابق انگلیس و ایران ۱ اسفند ۱۳۳۱

نوشتار زیرین چکیده‌ای از این پیشنهاد می‌باشد:

این پیشنهاد سرانجام گفتگوهای بسیار و بررسی دقیق همه عوامل وابسته در موضوع نفت ایران می‌باشد. بنا بر پایه باور دولت امریکا این پیشنهادها خردمندانه و بدون کاستی می‌باشند. اگر موافقت شود:

الف) ایران کنترل صنعت نفت و سیاست‌های نفتی خود را خواهد داشت.

ب) مسئله پرداخت غرامت بدین راه تنظیم شده‌است که هیچ یک از مبانیی که روابط بین‌المللی میان ملت‌های آزاد را فرم می‌دهد از بین نخواهد رفت، و پرداخت غرامت با شکوفایی اقتصاد ایران هماهنگ خواهد بود.

ج) ایران شانس و فرصت این را خواهد داشت که توافق‌ها را رهنمون باشد که به موجب آن بتواند نفت خود را به میزان بالایی به بهای نفت در بازار جهانی بفروشد.

د) سرمایه کافی در اختیار ایران گذاشته خواهد شد، که با نفت بازپرداخت خواهد شد، که با این سرمایه دشواری‌های مالی که با آن در اکنون درگیر است را حل کند، تا دوباره درآمد از صنعت نفت به جریان بیفتد.

برگردان آزاد به فارسی از زبان انگلیسی