پیام کنگره پانزدهم کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به سازمان مجاهدین خلق ایران ۱۳۵۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نهضت آزادی ایران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

جبهه ملی

پیام کنگره پانزدهم کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به سازمان مجاهدین خلق ایران ۱۳۵۲

رزمندگان دلیر، رفقای مجاهد

پیام پرشورتان را دریافت داشتیم. این برای ما بسیار افتخارآمیز است که از سازمانی رزمنده در میدان مبارزه آشتی‌ناپذیر و رودرروی رژیم فاشیستی شاه پیامی دریافت کنیم. شوری که پیامتان در کنگره برانگیخت و بانگ همبستگی شرکت‌کنندگان درکنگره بیان روشنی در پیوند عمیق توده‌های دانشجویی با مبارزان انقلابی درون کشور است. رژیم ارتجاعی و وابسته به امپریالیسم شاه کوشش ورزید با اعمال وحشیانه‌ترین روش‌ها، با به خاک و خون کشیدن صدها مبارز انقلابی، فرزندان فدایی و مجاهد خلق، با آدم‌دزدی، شکنجه و زندان صدای حق‌طلبانه شما را که فریاد رزمجوی خلق تحت ستم ماست خاموش گرداند.

سینه پویان‌ها، حنیف‌نژادها، احمدزاده‌ها و ناصر صادق‌ها را با گلوله مشبک ساخت تا مبارزه خلق ما را درهم شکند، ولی مبارزه انقلابی شما انعکاس عینیت‌های جامعه ما و فریاد رزمجویانه شما، فریاد رزمجویانه خلقی به جان آمده از ستم ارتجاع خاکم و امپریالیست‌هاست، ارتجاع خونخوار پهلوی با شکست روبرو شد. شما فرزندان مجاهد خلق به جهانیان نشان دادید که خلق دربند ما از پای نمی‌نشینند. دلاوری و مقاومت حماسه‌آفرین شما در زندان‌ها، شکنجه‌گاه‌ها و در میدان‌های تیر محمدرضا شاهی به ما و همه مبارزان رسم پایداری انقلابی آموخت و صفحه‌ای زرین به تاریخ مبارزات خلق ما افزود.

کنفدراسیون جهانی افتخار می‌کند که با همه قدرت در خدمت از مبارزات به حق شما و کلیه مبارزات مردم قراردارد. ما آگاهیم که در شرایط امروز مبارزه درون کشور وظیفه‌ای بس سنگین به دوش داریم و اعتقاد راسخ داریم که با همه نیرو در انجام این وظیفه بزرگ دموکرایتک و ضدامپریالیستی کوشش خواهیم ورزید. دفاع از مبارزات انقلابی درون کشور، دفاع از مبارزان دربند و حمایت از خانواده گرانقدر شما وظیفه‌ایست که عدول از آن تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست ما با استفاده از این موقعیت بار دیگر همبستگی رزمنده خود را با شما اعلام می‌داریم و با آموزش از مقاومت و مبارزه شما اطمینان می‌دهیم که انعکاس مبارزه انقلابی فرزندان رزمنده خلق را در سرتاسر جهان، دفاع همه جانبه از رزمندگان دربند و حمایت از خانواده‌هایشان را وظیفه خود دانسته و در اجرای این وظایف بکوشیم. پیوند ما با مبارزان درون کشور ناگسستنی است.

درود به همه رزمندگان انقلابی درون کشور

مرگ و نفرت بر رژیم ارتجاعی و وابسته به امپریالیسم شاه

مستحکم باد پیوند دانشجویان مترقی با مبارزه خلق