پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به کودکان ایران در روز کودک ۹ آبان ماه ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

درگاه شهبانو فرح پهلوی

والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی

پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به کودکان ایران در روز کودک ۹ آبان ماه ۱۳۴۳

نونهالان عزیز
بسیار خوش‌وقتم که به مناسبت روز کودک، بار دیگر فرصتی پیش آمده تا با شما سخن بگویم. موجب نهایت مسرت است که سال گذشته از طرف انجمن ملی حمایت کودکان در راه سعادت و بهروزی شما گام‌های اساسی برداشته شده و اقدامات مفیدی صورت گرفته است که بی شک در وضع فردفرد شما موثر بوده و سطح فرهنگ و بهداشت عموم کودکان ایرانی را ارتقا خواهد داد. با اینکه این اقدامات درخور توجه و شایسته تقدیر است لیکن از نظر ما مهم این نیست که سال گذشته چه اقداماتی صورت گرفته است، بلکه مهم این است که در سال آینده چه اقداماتی میسر و انجام‌پذیر می‌باشد. به عبارت دیگر باید گفت آنچه انجام شده لازم بوده ولی کافی نیست.
توجه به بهداشت و فرهنگ کودکان با آنکه اساس هدف‌ها و برنامه‌های ما را تشکیل می‌دهد ولی لازم است که این توجه در آتیه با همان جدیت به نحوی وسیعتر از گذشته انجام گیرد. ایجاد محیط مناسب برای پرورش صحیح جسمی و روحی کودک و تعلیم و تربیت علمی او وظیفه خانواده‌ها و موسسات فرهنگی و تربیتی است که با اتخاذ تدابیر لازم و تهیه وسایل ضروری چنین محیطی را بوجود آوردند و بهترین کوشش خود را در راه تامین خوشبختی کودک مبذول دارند. لازم است در تعیین هدف‌ها و طرح‌های آینده برای کودکان اعلامیه جهانی حقوق کودک که اصول جامعی را به نفع کودکان سراسر گیتی پیش‌بینی کرده است ملاک و راهنما قراربگیرد.
بر اساس حقوقی که در این اعلامیه برای خردسالان تصریح گردیده کودک باید از هنگام تولد و حتی پیش از آن تحت حمایت جامعه درآید و برای این منظور شرایط خانوادگی و اجتماعی مناسبی فراهم گردد، نبوغی که بی شک بالقوه در کودکان ایرانی نیز وجود دارد. برنامه ما است که برای سعادت نسل جدید و تامین شرایط حقوق مذکور بذل همت و مساعی کنیم.
یقین است به عنایت پروردگار یگانه و با توجهی که اعلیحضرت همایون شاهنشاه نسبت به نیک بختی نسل نورس و جوان مبذول می‌فرمایند همه آرزوهای ما در مورد شما نونهالان عزیز ایرانی تحقق خواهدیافت.