پیام شاهنشاه ایران اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی به ملت ایران پیش از سفر به اروپا ۲۷ تیر ماه ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سفر محمدرضا شاه پهلوی به اروپا ۲۷ تیر ۱۳۲۷ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ


پیام شاهنشاه ایران اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی به ملت ایران پیش از سفر به اروپا ۲۷ تیر ماه ۱۳۲۷


در این موقع که بر حسب دعوت خصوصی اعلیحضرت پادشاه انگلستان به یاری خداوند متعال با هواپیما از تهران به طرف لندن حرکت خواهم‌کرد، به این وسیله عموم اهالی کشور را از این عزیمت خود مطلع ساخته و برای مدت غیبت و مسافرت کوتاه با ملت محبوب خود وداع می‌کنم و اطمینان می‌دهم که سعادت و آسایش و نیکبختی عموم افراد ملت همیشه و در همه جا منظور نظر من خواهدبود.