پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سالروز خانه‌های انصاف و شوراهای داوری ۲۱ مهر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب شاه و ملت درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

بازایستادن برنامه‌های عمرانی کشور و بازگشت به دوران پیش از مشروطه و اسلام حکومتی

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سالروز خانه‌های انصاف و شوراهای داوری ۲۱ مهر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

آغاز سیزدهمین اعلام سیزدهمین سال اعلام اصل نهم انقلاب شاه و ملت یعنی تاسیس خانه‌های انصاف و شوراهای داوری که موجب گسترش و تحکیم بنیان عدالت خاصه در روستاها شده است موجب خوشوقتی ماست. خانه‌های انصاف و شوراهای داوری در اجرای رسالت خود که رسیدگی سریع و آسان به اختلافات و دعاوی کوچک بر مبنای انصاف و ایجاد زمینه مناسب صلح و دوستی بین مراجعین است موفق بوده‌اند و این مطابق همان هدفی است که ما با اعلام این اصل از ابتدا در نظر داشتیم تا مردم برای حل اختلافات مجبور نباشند تشریفات سنگین دادرسی را تحمل کنند و به خصوص مردم روستاها به جای رفتن به شهرها به افراد منتخب و مورد اعتماد و آشنا به وضع خود مراجعه کنند تا بر اساس کدخدا منشی و با رعایت آداب و رسوم ملی و معتقدات مذهبی مردم و انصاف به اختلافات و دعاوی آنان رسیدگی شود.
بر مبنای همین موفقیت‌ها بود که تصمیم به توسعه صلاحیت خانه‌های انصاف و شوراهای داوری با گذراندن قانون جدید گرفته شد و این کار در سال پیش به مرحله اجرا درآمد و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری با اختیارات وسیع تر و صلاحیتی بیشتر از گذشته به حلا ختلافات و رسیدگی به دعاوی و جرایم پرداختند. ولی مایلیم امسال سال ارزشیابی دقیق از فعالیت‌ها و نتایج کار این دو سازمان اجرای عدالت باشد تا هرآینه کم و کاستی در کار آنها وجود داشته باشد برطرف شود و رضایت بیش از پیش مراجعین فراهم آید.
در این ارزشیابی باید مزایا و محاسن خانه‌های انصاف و شوراهای داوری از یک سو و نقایص این دو از سوی دیگر در برابر هم قرار داده شده و با نهایت دقت مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرند و با رفع کم و کاستی‌ها این دو بنیاد کامل عدالت قضایی است دست یابند بنابراین ضمن ابراز رضامندی از پیشرفت‌های حاصله در اجرای اصل نهم انقلاب شاه و ملت و به خصوص گسترش عدالت در روستاهای کشور امسال را سال ارزشیابی دقیق کارنامه خانه‌های انصاف و شوراهای داوری قرار می‌دهیم و امیدوارم از این ارزشیابی برای سال‌های آینده نتایج سودمندی به دست آید و ما را به هدف اصلی که حل اختلافات مردم به نحو سهل و ساده و ایجاد صلح و آشتی بین آنان می‌باشد برساند.