پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بیستمین سالروز بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی کشور ۲۵ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بیستمین سالروز بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی کشور ۲۵ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی


به مناسبت بیستمین سالروز تاسیس سازمان دفاع غیرنظامی کشور بار دیگر مسئولیت و وظیفه خطیر این سازمان و لزوم همکاری گسترده و همه جانبه ملی را با آن متذکر می‌شویم.

سازمان دفاع غیرنظامی کشور وظیفه دارد در هنگام صلح از طریق ایجاد آمادگی برای مواجهه با سوانح طبیعی و در زمان جنگ از راه تامین ایستادگی و مقاومت در برابر آثار ناشی از جنگ، با همه نیروها و امکانات خود اقدام کند و این امر موقعی امکان پذیر است که دفاع غیرنظامی از فرد و خانواده شروع شود و در کلیه سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی منتاسب با اهمیت و موقعیت آنها تعمیم یابد.

ضرورت تقویت منظم نیروهای دفاعی مملکت ایجاب می‌کند که دفاع غیرنظامی نیز گام‌های بلندتری در راه نیل به هدف‌های خود بردارد. خوشوقتیم که شعب دفاع غیر نظامی در استان‌ها تشکیل یافته و نیز در سازمان‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی در حال توسعه و تکمیل است.

توفیق این سازمان را در اجرای ماموریت‌های ملی و میهنی خود خواستاریم.