پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آغاز هفدهمین سال بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی کشور ۲۵ بهمن ماه ۱۳۵۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۳ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آغاز هفدهمین سال بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی کشور ۲۵ بهمن ماه ۱۳۵۳


امروز شانزده سال از تأسیس سازمان دفاع غیر نظامی کشور می‌گذرد. بدین مناسبت لازم می‌دانیم یک بار دیگر اهمیت و لزوم وجود دفاع غیر نظامی مجهزی را به منظور گسترش اصل ایمنی و حفاظت از نیروی انسانی و ثروت‌های ملی یادآوری نماییم و توجه و علاقه مخصوص خود را به توسعه و پیشرفت این سازمان ابراز داریم.

گسترش منظم فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی کشور و افزایش روزافزون واحدهای صنعتی با سرمایه گذاری‌های بزرگ ایجاب می‌کند که سازمان دفاع غیر نظامی کشور برای انجام وظائف و مسئولیت‌های قانونی خویش در راه حفظ جان و مال مردم و حفاظت منابع ثروت‌های ملی در برابر آثار ناشی از سوانح طبیعی و غیر طبیعی، بیش از پیش تقویت شود و اهمیت وظائف آن در چهارچوب دفاع کلی کشور مورد توجه کامل تر قرار گیرد. تأسیس واحدهای دفاع غیر نظامی در استان‌ها و شهرستان‌ها و اجرای تمرین‌های آموزشی دفاع غیر نظامی در پایتخت از جمله اقداماتی است که سازمان دفاع غیر نظامی کشور در جهت انجام وظائف خود به عمل آورده است. این تمرین‌ها بایستی در سراسر کشور تا سطح روستاها اجرا شود.

همکاری همه جانبه عموم سازمان‌های دولتی و ملی و عموم افراد کشور را با دفاع غیر نظامی انتظار داریم و توفیق این سازمان را در انجام وظائف محوله خواستاریم.