پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به کنفرانس هجدهمین دوره برنامه عالی مدیریت ایران ۶ تیر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

انقلاب شاه و مردم


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به کنفرانس هجدهمین دوره برنامه عالی مدیریت ایران ۶ تیر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

پیام شاهنشاه آریامهر از سوی معینیان رییس دفتر مخصوص شاهنشاه آریامهر خوانده شد. این دوره از سوی دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران با همکاری شرکت ملی نفت ایران در دانشگاه تهران گشوده شد و چهار هفته در هتل گچسر کار خود را پی خواهد گرفت.


اداره صحیح امور صنایع و سازمان های عظیم کشور به منظور بهره برداری کامل از منابع مملکت در راه تامین منافع کشور و رفاه ملت فقط در پرتو مدیریت شایسته امکان پذیر است و مدیران در همه دستگاه ها و در کلیه سطوح می باید در این راه وظایف سنگینی را به عهده بگیرند....استفاده صحیح از نیروی انسانی و هدایت و تلاش های فردی به سوی هدف های مشترک منوط به مدیریت صحیح است به همین منظور باید از شیوه های پیشرفت مدیریت و تکنولوژی نوین استفاده شود و در عین حال کوشش به عمل آید اصول و ضوابط مدیریتی که با فرهنگ ملی و سنن باستانی و عادات اجتماعی ما سازگار باشد مورد عمل قرارگیرد....