پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت سالروز ششم بهمن ۱۳۴۱ انقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۶ بهمن ۱۳۴۸

پیام شاهنشاه به‌مناسبت سالروز ششم بهمن ۱۳۴۱

به‌مناسبت سالروز ششم بهمن ۱۳۴۱، بار دیگر به ملت عزیز خود درود می‌فرستم و آرزومندم که هر سال تازه‌ای که بر انقلاب اجتماعی ایران می‌گذرد، پیروزیهای تازه‌ای برای ملت ایران در راه پیشرفت واقعی همراه داشته‌باشد.

تحول عظیمی که هفت سال پیش در چنین روزی با رأی قاطع اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران آغاز شد، تحولی به تمام معنی اصیل بود که از یک طرف با تازه‌ترین نیازمندیها و شرایط اجتماعی بشریت مترقی امروز هماهنگ بود، و از طرف دیگر ماهیتی صددرصد ایرانی داشت که با خصایص ملی و مقتضیات اجتماعی و اقلیمی کشور و ملت ما منطبق بود.

این انقلاب اجتماعی، که اجرای کلیه اصول آن به دلیل همین اصالت آنها از روز اول با موفقیت کامل قرین گردید، در عین آنکه جنبه کامل ملی داشت، با هیچ تعصب و خودخواهی همراه نبود. ما در راه اجرای اصول این انقلاب از بسیاری جهات از تجارب دیگران، به خصوص از دانش و تکنیک جوامع مترقی جهان استفاده کرده‌ایم و خواهیم کرد، ولی در هیچ صورت خود را زندانی اصول و مقرراتی انعطاف‌ناپذیر که با طرز فکر خود ما هماهنگ نباشد، نساخته‌ایم و نخواهیم ساخت. ما می‌خواهیم انقلاب اجتماعی ایران را بر اساس نتایجی که از آن در تمام شئون مادی و معنوی کشور خویش گرفته‌ایم، به صورت نمونه‌ای از ترقی اجتماعی و سازندگی ملی توأم با روح صلح و تفاهم و همکاری جهانی درآوریم تا از این راه ملت ما نه فقط ترقی و سعادت خود را تأمین کند، بلکه مأموریت تاریخی خویش را در کمک به پیشرفت تمدن جامعه بشری نیز ایفا کرده‌باشد.

توفیق در نیل بدین هدف مستلزم همکاری و کوشش صمیمانه فردفرد افراد ایرانی در تحقق هر چه کاملتر اصول انقلاب ششم بهمن است و من یقین دارم که ملت ایران در این تلاش مقدس، در راه اجرای اصولی که خود در روز ششم بهمن ۱۳۴۱ بر آنها با قاطعیت صحه نهاد، هر روز از روز پیش مصمم‌تر و کوشاتر خواهدبود.