پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی به مناسبت بنیادگذاری دانشگاه صنعتی آریامهر ۱۱ آبان ماه ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی به مناسبت بنیادگذاری دانشگاه صنعتی آریامهر ۱۱ آبان ماه ۱۳۴۴


پیشرفت برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کردن کشور ایجاب می‌کند که نیروی انسانی متناسب با احتیاجات جامعه صنعتی آینده ایران تجهیز گردد.
اجرای این برنامه‌ها در مراحل تکاملی خود به ایجاد صنایع سنگین منجر خواهد شد که جهت اداره آن‌ها احتیاج به عده کافی متخصص واجد صلاحیت احساس می‌شود.
برای نیل بدین هدف مقرر فرمودیم علاوه بر دانشگاه پهلوی شیراز که خود ما احداث نموده‌ایم، دانشگاه صنعتی مجهّزی تأسیس گردد که قادر باشد از یک طرف متخصصینی با وسعت نظر علمی و مهارت فنی تربیت نماید و از طرف دیگر با انجام تحقیقات علمی و فنی خود را در طراز مؤسسات مشابه کشورهای پیشرفته نگاهدارد. برای انتخاب استادان این دانشگاه علاوه بر افراد شایسته‌ای که در ایران وجود دارند، از برجسته‌ترین دانشجویان ایرانی خارج از کشور که از دانشگاه‌های معتبر با درجات ممتاز فارغ‌التحصیل گردیده یا می‌شوند استفاده خواهد شد.
در اجرای این مقصود تولیت این مؤسسه تعلیماتی را شخصاً زیر نظر گرفته و مقرر فرمودیم که دانشگاهی به نام «دانشگاه صنعتی آریامهر» با انجام مقدمات امر از اول مهر ماه سال ۱۳۴۵ آغاز به کار نماید.