پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در آغاز هفته کردار نیک پیشاهنگی ۱ آذر ماه ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
پیشاهنگی ایران درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در آغاز هفته کردار نیک پیشاهنگی ۱ آذر ماه ۱۳۴۴


ملت عزیز ایران،
ارزش هدایت نسل جوان و لزوم توجه بیشتر به تربیت کودکان آشکار است و به همین دلیل پابه‌پای پیشرفتهایی که در اثر تحقیقات علمی و یا به قدرت آهن و پولاد حاصل می‌شود، کوشش می‌کنیم که نسل آینده را متناسب با شرایط زمانی که در آن زندگی خواهدکرد، آماده‌سازیم.
خوشبختانه سال به سال امید ما به برنامه‌های پیشاهنگی که در هدایت نسل جوان ارزش و اهمیت به‌سزایی دارد، افزایش می‌یابد.
تعلیمات پیشاهنگی که امروز در سراسر جهان با علاقه و توجه خاص پیشرفت و توسعه دارد، در ایران نیز با احتیاجات تربیتی کشور ما تطبیق داده شده‌است. علیهذا این امری ضروری و اساسی است که باید با همکاری و تشریک مساعی کلیه مقامات دولتی و ملی گسترش یابد و کمکهای مالی و تسهیلات اداری که برای پیشرفت پیشاهنگی در اختیار مسئولان امور آن گذارده‌می‌شود، توسعه یافته و به بهترین وجه مورد استفاده قرارگیرد.
اینک که هفته کردار نیک پیشاهنگی در سراسر کشور آغاز می‌شود، به کلیه خواهران و برادران عزیز پیشاهنگی و مربیان و اعضای شوراها و هیأت مدیره و انجمن طرفداران و کمیته‌های سراسر کشور درود می‌فرستیم و برای همه از خدا توفیق کامل در انجام خدمت مقدسی که به عهده دارند، خواستاریم.