پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در چهارمین کنگره انجمن متخصصین بیماری‌های زنان و مامایی ایران - دانشگاه پهلوی ۲۷ فروردین ماه ۱۳۴۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در چهارمین کنگره انجمن متخصصین بیماری‌های زنان و مامایی ایران - دانشگاه پهلوی ۲۷ فروردین ماه ۱۳۴۵

خوشوقتم که کنگره مامایی و زنان با بودن دانشمندان ایرانی و اندیشمندان و کارشناسان بزرگ کشورهای دیگر آغاز به کار می‌کند.
امید ما آن است که گفتگوها و تلاش این کنگره در مسایلی باشد که به سلامت نسلهای آینده مددکند و درنتیجه انسانهای سالمتر و متفکرتری به‌وجودآورد.
به یقین دانشمندانی که با خرد و اندیشه خویش در این کنگره به بحث خواهندپرداخت، با یاوری و دانایی‌های خود تحقیق و تتبع خواهندکرد و راه‌هایی خواهندیافت که حیات آیندگان کمتر دستخوش اضطراب و بیماری گردد. از همه عالِمان و متخصصان که در این کنگره شرکت می‌کنند، خاصه از پزشکان ایرانی، انتظارداریم که به تعمیم و پیشرفت بهداشت مادران و کودکان توجه کامل کنند.
خوشوقتیم که این کنگره در شهر زیبا و هنرپرور شیراز تشکیل می‌گردد. شهری که دانشمندان و سخنوران جاویدش به هنر و دانش جهان کمکها کرده‌اند.
توفیق کنگره و کامیابی دانشمندان و شرکت‌کنندگان را در این نیت خطیر از پروردگار بزرگ خواستاریم.