پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پنجاهمین سالگرد بنیاد بنگاه امریکایی خاور نزدیک ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
پیشاهنگی ایران درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پنجاهمین سالگرد بنیاد بنگاه امریکایی خاور نزدیک ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵


آغاز پنجاهمین سال فعالیت بنیاد خاور نزدیک را تبریک می‌گویم.
من شخصاً به خدمات این بنیاد در ایران آگاهی کامل دارم. ثمره کارهای بنیاد در دشت ورامین بعد از پانزده سال، هنوز آشکاراست. دبستان‌های دخترانه در قلعه‌نو و آموزشگاه‌های بهداشت و کشاورزی در رشت، امروز جزئی از تأسیسات وسیع فرهنگی ایران است و تاکنون عده زیادی از جوانان ما را برای کار و خدمت در روستاهای کشور تربیت کرده‌است.
خدمات بنیاد خاور نزدیک به توسعه دانشکده کشاورزی اهواز از بدو تأسیس بر همه مشهوداست، ولی من می‌خواهم مخصوصاً به کمک و مساعدت بنیاد مذکور به مردم منطقه زلزله‌زده قزوین در سال ۱۹۶۲ اشاره‌کنم، زیرا در نتیجه مساعی بنیاد خاور نزدیک بود که هفت مدرسه و یک درمانگاه در آن منطقه از طرف مردم آمریکا دایرگردید تا امر فرهنگ و بهداشت مختل نماند.
خوشوقتم که بنیاد خاور نزدیک به همکاری خود با دولت ایران همچنان ادامه‌می‌دهد. بنابراین پنجاهمین سالگرد بنیاد را به رؤسا و کلیه کسانی که به جریان برنامه‌های آن کمک می‌کنند، شادباش می‌گویم و پیروزی بنیاد را در پنجاه سال آینده در دادن کمک به مردمی که برای بهبود زندگی خود تلاش‌می‌کنند، خواستارم.