پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سرود ملی ایران تصمیم‌های مجلس شورای ملی

درگاه انقلاب مشروطه

قانون اساسی مشروطه
پرچم ملی ایران پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران

پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران

بر پایه اصل پنجم متمم قانون اساسی ایران رنگ‌های پرچم رسمی ایران سبز و سفید و سرخ و نشان شیر و خورشید نشان سه هزار و پانصد ساله ملت ایران بر روی آن است. پهنای نوارهای سبز، سپید و سرخ یکسان می‌باشند و درازای پرچم ایران دو برابر پهنای آن می‌باشد.

رنگ‌های شیر و خورشید روی پرچم طلایی و زرد می‌باشد. رنگ سبز پرچم به معنای حاصلخیزی و تازگی ایران است. رنگ سپید به معنای صلح و آرامش است و رنگ سرخ نمایانده روح و اراده ایرانیان است که در راه میهن خونشان ارزشی ندارد و برای میهن جان خود را می فشانند.

شیر و خورشید نشان سه هزار و پانصد ساله حکومت و ملت ایران است. فردوسی در شاهنامه پرچم رستم را با شیر و خورشید به چامه می‌آورد. شیر و خورشید بر روی سکه‌های نقره کیخسرو شاه در قرن پنجم ضرب شده بود. در نقش‌های بسیار کهن ایرانی شیر لمیده بود و شمشیر در دست نداشت. در زمان محمد شاه قاجار شیر نشان ایرانیان را ایستاندند و به دست وی شمشیر دادند.