فهرست پرونده‌ها

پرش به: گشتن، جستجو

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
 
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
تاریخ نام بندانگشتی اندازه توضیح نسخه‌ها
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۳۹ ShahanshahGeneralJahanbani2537.jpg (پرونده) ۴۷ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۲۹ ShahanshahBushehrNuclearPlant2537.jpg (پرونده) ۱٫۱۷ مگابایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۲۴ NuclearPowerPlant2Bushehr2537.jpg (پرونده) ۳۱۱ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۲ ShahanshahMashadPeugeotFactory2537a.jpg (پرونده) ۲۰۶ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کارخانه‌های ایران رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی [[رده:سال ۲۵۳۷... ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۲ ShahanshahMashadFactory2537h.jpg (پرونده) ۱۶۹ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کارخانه‌های ایران رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی [[رده:سال ۲۵۳۷... ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۱ ShahanshahMashadFactory2537g.jpg (پرونده) ۱۷۹ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کارخانه‌های ایران رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی [[رده:سال ۲۵۳۷... ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۰ ShahanshahMashadFactory2537f.jpg (پرونده) ۱۹۵ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کارخانه‌های ایران رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی [[رده:سال ۲۵۳۷... ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۰ ShahanshahMashadFactory2537d.jpg (پرونده) ۳۷۵ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کارخانه‌های ایران رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی [[رده:سال ۲۵۳۷... ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۹ ShahanshahMashadFactory2537c.jpg (پرونده) ۲۴۰ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کارخانه‌های ایران رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی [[رده:سال ۲۵۳۷... ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۸ ShahanshahMashadFactory2537b.jpg (پرونده) ۳۴۶ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کارخانه‌های ایران رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی [[رده:سال ۲۵۳۷... ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۸ ShahanshahMashadFactory2537a.jpg (پرونده) ۲۵۹ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کارخانه‌های ایران رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی [[رده:سال ۲۵۳۷... ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۳ IranNationalFactoryModel4.jpg (پرونده) ۴۸۶ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کارخانه‌های ایران ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۳ IranNationalFactoryMashad2537.jpg (پرونده) ۲۶۳ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کارخانه‌های ایران ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۲ IranNationalFactoryMashad6.jpg (پرونده) ۳۲۳ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کارخانه‌های ایران ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۲ IranNationalFactoryMashad5.jpg (پرونده) ۶۱۷ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کارخانه‌های ایران ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۱ IranNationalFactoryMashad3.jpg (پرونده) ۸۱۵ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کارخانه‌های ایران ۱
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۰ IranNationalFactoryMashad2.jpg (پرونده) ۵۳۹ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کارخانه‌های ایران ۱
‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۶ ShahanshahiNavyAd2537.jpg (پرونده) ۷۰۱ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۱
‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۲ ShahbanouBonyadShahbanou2537.jpg (پرونده) ۲۴۳ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:فرتورهای شهبانو فرح پهلوی رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۱
‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۵۲ PrincessAshrafRezaiyehIlliteracyCommittee2537.jpg (پرونده) ۲۲۷ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۱
‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۵۱ ShanshahIndianFM2537.jpg (پرونده) ۳۹۱ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۱
‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۵۰ DariushHomayoonMinisterInformation2537.jpg (پرونده) ۵۳ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۱
‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۵۹ IranianNationalRadioTelevision2537.jpg (پرونده) ۱٫۲۹ مگابایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۱
‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۵۴ TehranMunicipality2537.jpg (پرونده) ۵۶۱ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۱
‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۴۸ BankParsShareHolders2537.jpg (پرونده) ۶۱۰ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۱
‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۴۰ ParsOilCompany2537.jpg (پرونده) ۳۸۲ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها ۱
‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۳۲ TribalWomenDiplomHighSchool.jpg (پرونده) ۳۸ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها ۱
‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۲۱ ShahanshahWomenAirForce.jpg (پرونده) ۷۶ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی ۱
‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۴۸ GovernorKermanshahChemicalFactories2537.jpg (پرونده) ۲٫۱۲ مگابایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کارخانه‌های ایران ۱
‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۴۷ AhmadBaniAhmadTarikhShahanshahi2537.jpg (پرونده) ۱۵۱ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:نویسندگان ۱
‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۳۵ IranianNationalFootballWorldCupArgentina2537a.jpg (پرونده) ۷۱۳ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها ۱
‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۳۳ AryaMehrUniversityComputerCenter2537b.jpg (پرونده) ۱٬۰۰۲ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:دانشگاه صنعتی آریامهر ۱
‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۳۲ AryaMehrUniversityComputerCenter2537a.jpg (پرونده) ۱٫۶۲ مگابایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:دانشگاه آریامهر ۱
‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۲۳ TerroristsKarajHostageYasaminMofidi2537d.jpg (پرونده) ۷۵۳ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی رده:سازمان‌های تروریستی در ایران رده:سازمان چریک‌های فدایی خلق ۱
‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۱۰ TerroristSoleymanPayvastehKaraj2537b.jpg (پرونده) ۲۸۲ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی رده:سازمان‌های تروریستی در ایران رده:سازمان چریک‌های فدایی خلق ۱
‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۱۰ TerroristSoleymanPayvastehKaraj2537a.jpg (پرونده) ۳۳۱ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی رده:سازمان‌های تروریستی در ایران رده:سازمان چریک‌های فدایی خلق ۱
‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۴۰ PouranRoshanzahdeh2537.jpg (پرونده) ۶۶۲ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۱
‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۶ TerroristsKaraj2537c.jpg (پرونده) ۵۲۱ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی رده:سازمان‌های تروریستی در ایران ۱
‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۵ TerroristsKaraj2537b.jpg (پرونده) ۹۴۴ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی رده:سازمان‌های تروریستی در ایران ۱
‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۲۹ TerroristsKaraj2537.jpg (پرونده) ۲٫۴۳ مگابایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۱
‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۱ PrinceAliRezaPahlaviFirstFlight5Khordad2537b.jpg (پرونده) ۱٫۲۲ مگابایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:فرتورهای شهبانو فرح پهلوی ۱
‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۳ IranianIndustriesBank2537a.jpg (پرونده) ۴٫۴۴ مگابایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی رده:برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی رده:بانک صنایع ایران ۱
‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۵۶ EyIranMusicCompositionHistory2015b.JPG (پرونده) ۱۲۳ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها ۱
‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۵۲ PoliceCadetsWomenExercise2535.jpg (پرونده) ۱٫۳۲ مگابایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۱
‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۵۸ RenewableEnergySun2537.jpg (پرونده) ۱٫۱۸ مگابایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی رده:برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی ۱
‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۵۵ NationalIranianOilCompanyAd2537.jpg (پرونده) ۱۸۵ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی رده:برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی ۱
‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۵۱ HippodromeFarahAbad2537b.jpg (پرونده) ۲٫۸۲ مگابایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۱
‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۵۰ HippodromeFarahAbad2537a.jpg (پرونده) ۱٬۰۰۲ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی رده:برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی ۱
‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۳۸ PrincessShamsOpensHospitalBam2537.jpg (پرونده) ۷۲۳ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی رده:برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی ۱
‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۳۳ ValiahdPrincessFarahnaz2537Shahanshahi1.jpg (پرونده) ۱۵۸ کیلوبایت {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۱
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر