نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نسخهٔ قابل چاپ دیگر پشتیبانی نمی‌شود و ممکن است در زمان رندر کردن با خطا مواجه شوید. لطفاً بوکمارک‌های مرورگر خود را به‌روزرسانی کنید و در عوض از عمبکرد چاپ پیش‌فرض مرورگر خود استفاده کنید.
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم


دوره چهارم مجلس شورای ملی

افتتاح اول تیر ماه ۱۳۰۰ خورشیدی برابر با

اول تیر ماه ۲۴۸۰ شاهنشاهی

۱۵ شوال ۱۳۳۹ هجری

۲۱ ژوئن ۱۹۲۱ میلادی


اختتام

۳۰ خرداد ماه ۱۳۰۲ خورشیدی برابر با

۳۰ خرداد ماه ۲۴۸۲ شاهنشاهی

۷ ذیقعده ۱۳۴۱ هجری

۲۰ ژوئن ۱۹۲۳ میلادی

فهرست نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آباده حکمت (سردار فاخر) – رضا قبل از ایشان اسماعیل میرزا معتمدالدوله انتخاب شده بود ولی اعتبارنامه او رد شد

بعد قوام السلطنه انتخاب گردید و چون از خراسان هم انتخاب شده بود استعفا کرد.

۲ آباده ناظم دفتر
۳ اراک بیان الملک
۴ اراک بیات (سهام السلطنه) – مرتضی قلی خان
۵ اردبیل ندارد از انتخابات خبری به مجلس نرسید و کرسی منتظر ماند.
۶ ارسباران - اهر ندارد از انتخابات خبری به مجلس نرسید و کرسی منتظر ماند
۷ اصفهان امین (امین التجار) – حاج سید حبیب الله
۸ اصفهان شیخ الاسلام اصفهانی
۹ اصفهان فاطمی (عمادالسلطنه طباطبائی) – مهدی
۱۰ اقلیت ها (ارامنه جنوب) میرزایانس – یوسف خان
۱۱ اقلیت ها (ارامنه شمال) ندارد از انتخابات خبری به مجلس نرسید
۱۲ اقلیت ها (زرتشتی) شاهرخ – ارباب کیخسرو
۱۳ اقلیت ها (کلیمیان) نهورای – دکتر لقمان
۱۴ ایرانشهر – فهرج - بلوچستان بلوچ – میرزا سید حسن خان
۱۵ بابل - بارفروش اسفندیاری حاج نصیرالسلطنه
۱۶ بابل - بارفروش دادگر (عدل الملک) – میرزا حسین خان در جلسه ۴ مورخ ۵ مرداد ۱۳۰۰ اعتبارنامه اش رد شد.
۱۷ بابل – بارفروش نظام الدوله
۱۸ بجنورد بهار (ملک الشعراء) – میرزا محمد تقی
۱۹ بروجرد سلطان العلماء – حاج علی اصغر
۲۰ بروجرد مستشارالدوله – میرزا احمد خان
۲۱ بم عدل السلطنه
۲۲ بندر پهلوی - ندارد از انتخابات خبری به مجلس نرسید
۲۳ بندر عباس دست غیب – سید محمد باقر
۲۴ بوشهر کازرونی – میرزا علی
۲۵ بوشهر شیخ عبدالکریم
۲۶ بهبهان و کهکیلویه سردار اقبال
۲۷ بیجار و گروس گروسی – شیخ محمد حسین
۲۸ قائنات (بیرجند) تیمورتاش (سردار معظم)- عبدالحسین خان در تاریخ ۷ دلو ۱۳۰۰ خورشیدی وزیر عدلیه شد.
۲۹ تبریز طباطبائی – سید محمد تقی
۳۰ تبریز حاج سیدالمحققین
۳۱ تبریز حاج معتمدالتجار
۳۲ تبریز آقا میرزا ابوالقاسم خان
۳۳ تبریز امین – دکتر رفیع خان
۳۴ تبریز شاهزاده محمد ولی میرزا
۳۵ تبریز وحیدالملک
۳۶ تبریز ناظم الدوله
۳۷ تربت حیدریه مؤتمن السلطنه
۳۸ تهران حکیمی (حکیم الملک) – میرزا ابراهیم خان در کابینه مشیرالدوله وزیر امور خارجه شد.
۳۹ تهران مستوفی (مستوفی الممالک) – میرزا حسن خان رئیس الوزراء شد
۴۰ تهران تقی زاده – سید حسن
۴۱ تهران مشیرالدوله رئیس الوزراء شد
۴۲ تهران تدین – سید محمد
۴۳ تهران مدرس – سید حسن
۴۴ تهران اسکندری – سلیمان میرزا
۴۵ تهران مساوات – سید محمد رضا
۴۶ تهران صمصام السلطنه
۴۷ تهران تنکابنی – آقا میرزا طاهر
۴۸ تهران حاج مخبرالسلطنه هدایت
۴۹ تهران پیرنیا مؤتمن الملک
۵۰ جهرم لسان الملک
۵۱ جیرفت رفعت الملک
۵۲ لرستان – خرم آباد دولت آبادی – حاج میرزا علی محمد فوت شد
۵۳ لرستان – خرم آباد رکن الملک
۵۴ خرمشهر صدری (قوام الدوله) – شکراله خان
۵۵ خرمشهر منتصرالملک
۵۶ خوی – ماکو - سلماس ندارد کرسی منتظر ماند
۵۷ درگز وثوق (معتمدالسلطنه) – میرزا عبداله
۵۸ دزفول وقارالملک – غلام رضا خان حکمران عراق شد
۵۹ دشت گرگان – یموت یارعلی آدینه جان آخوند جعفربای - محمد خان به مجلس نیامد
۶۰ دماوند صدرائی – میرزا محمد حسین
۶۱ رشت اکبر (سردار معتمد) – میرزا صادق خان
۶۲ رشت اکبر (سپهدار اعظم) – فتح اله خان
۶۳ رضائیه ندارد کرسی منتظر ماند
۶۴ رفسنجان شریعتمداری کرمانی – آقا محمد
۶۵ سیستان - زابل اسدی (مصباح دیوان) – محمد ولی
۶۶ سیستان - زابل معتصم السلطنه اعتبارنامه او رد شد.
۶۷ زنجان صدرالاسلام – شیخ علی
۶۸ زنجان زنجانی – شیخ ابراهیم
۶۹ زنجان بیان الدوله – میرزا هادی خان
۷۰ ساری – تنکابن تجدد (شیخ العراقین زاده) – میرزا محمد رضا
۷۱ ساری – تنکابن نجات – میرزا محمد
۷۲ ساوه - زرند خلج - امیر حسینی) – امیر ناصر
۷۳ سبزوار آشتیانی – میرزا هاشم
۷۴ سبزوار مهدوی (رئیس التجار)- رضا
۷۵ گرمرود- میانه - سراب ندارد کرسی منتظر ماند
۷۶ سقز و بانه اقبال السلطان
۷۷ دامغان و سمنان عمیدالممالک
۷۸ سنندج کردستانی – حاج میرزا اسداله خان
۷۹ سنندج آصف (سردار معظم کردستانی) – میرزا فرج اله خان
۸۰ سنندج وکیل (وکیل الملک) – میرزا محمد خان
۸۱ سیرجان میرزا شهاب الدین پدر آقای دکتر بقائی کرمانی
۸۲ شاهرود کاشانی – سید فاضل
۸۳ شوشتر احتشام الدوله در ردیف اهواز هم ذکر شده است
۸۴ شهر ری مقوم الملک
۸۵ شهرضا قمشه سدیدالملک
۸۶ شهر کرد – بختیاری سردار جنگ
۸۷ شهریار – ساوجبلاغ – کردان طباطبائی – میرزا محمد صادق
۸۸ فارس - شیراز انوار شیرازی – سید یعقوب
۸۹ فارس - شیراز زارع – علی
۹۰ فارس - شیراز ضیاءالادباء
۹۱ فارس - شیراز محقق (محقق العلماء) – سید جواد
۹۲ قم - طوالش – گرگانرود حاج شیخ محمد حسین اعتبار نامه او رد شد و کرسی منتظر ماند.
۹۳ تون- طبس- فردوس- گلشن سالار معظم – میرزا محمد علی خان اعتبارنامه مشیر معظم رد شد و سالار معظم بجای او انتخاب گردید.
۹۴ فسا شیرازی – حاج آقا مدت کمی در مجلس بود بعد به شیراز رفت.
۹۵ فومن ندارد کرسی منتظر ماند.
۹۶ فیروزآباد- ایلات خمسه فارس ذوالقدر (امین الشریعه) – شیخ محمد تقی
۹۷ قزوین سردار مفخم
۹۸ قزوین ملک آرائی – میرزا ابراهیم خان
۹۹ قم قمی (مسعودی) – میرزا ابراهیم
۱۰۰ قوچان فهیمی (فهیم الملک) – میرزا خلیل خان
۱۰۱ نطنز – کاشان جلیل الملک – میرزا نصراله خان
۱۰۲ نطنز – کاشان کاشانی – میرزا سید حسن
۱۰۳ کاشمر حاج مقبل السلطنه
۱۰۴ کرمان آصف الممالک – میرزا محمد علی خان
۱۰۵ کرمان مجتهد – حاج میرزا مرتضی
۱۰۶ کرمانشاه معتضدالدوله فوت شد.
۱۰۷ کرمانشاه فیروز (شاهزاده نصرت الدوله)
۱۰۸ کرمانشاه نصیر دیوان
۱۰۹ کرمانشاه امیر کل اعتبارنامه او رد شد.
۱۱۰ گرگان استرآبادی – شیخ محمد حسین
۱۱۱ خوانسار - گلپایگان غضنفر خان
۱۱۲ لار سعادت – شیخ محمد حسین
۱۱۳ لنگرود – لاهیجان ندارد
۱۱۴ کمره – خمین – محلات محلاتی – حاج شیخ اسداله
۱۱۵ مراغه ندارد کرسی منتظر ماند
۱۱۶ مشهد (خراسان) امیراعلم – دکتر امیرخان وزیر علوم شد
۱۱۷ مشهد (خراسان) افسر (شیخ الرئیس) – شاهزاده محمد هاشم میرزا
۱۱۸ مشهد (خراسان) عمادالسلطنه خراسانی – میرزا حسن علی خان
۱۱۹ مشهد (خراسان) قوام (قوام السلطنه) – احمد
۱۲۰ مشهد (خراسان) تهرانی – شیخ محمد جواد
۱۲۱ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد - ملایر ملایری (شیخ الاسلام) – سید اسماعیل
۱۲۲ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد - ملایر ناظم العلماء – میرزا محمد
۱۲۳ ساوجبلاغ – مکری - مهاباد ندارد کرسی منتظر ماند
۱۲۴ نائین نائینی – حاج میرزا محمد تقی خان
۱۲۵ نائین عامری – سلطان محمد خان اعتبارنامه او رد شد
۱۲۶ نجف آباد فتح الدوله در اواسط دوره معاون ایالت فارس شد.
۱۲۷ نیشابور دانش بزرگ نیا – میرزا محمد
۱۲۸ نیشابور عمیدالسلطنه – حاج سید ابراهیم خان در تاریخ ۸ میزان ۱۳۰۰ وزیر عدلیه شد
۱۲۹ خوار ورامین – ایوانکی ورامین داور – میرزا علی اکبر خان
۱۳۰ همدان بهاءالملک وزیر مالیه شد
۱۳۱ همدان حاج میرزا عبدالوهاب
۱۳۲ همدان فرمند (ضیاءالملک) – میرزا حسن علی خان
۱۳۳ یزد جلیلی یزدی – سید کاظم
۱۳۴ یزد حائری زاده – سید ابوالحسن


دوره چهارم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه سنی منتخبه اول تیر ماه ۱۳۰۰ خورشیدی برابر با ۱۵ شوال ۱۳۳۹ هجری

آقای بیات الملک – رئیس


آقای نصرت الدوله – منشی

آقای مستشارالسلطنه – منشی

آقای غضنفرخان – منشی

آقای عمادالسلطنه طباطبائی – منشی


دوره چهارم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه موقتی منتخبه اول تیر ماه ۱۳۰۰ خورشیدی برابر با ۱۵ شوال ۱۳۳۹ هجری

آقای میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن الملک) – رئیس

آقای مدرس – نواب رئیس

آقای حکیم الملک – نواب رئیس


آقای نصرت الدوله – منشی

آقای مستشارالسلطنه – منشی

آقای غضنفرخان – منشی

آقای عمادالسلطنه طباطبائی – منشی


دوره چهارم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه دائمی منتخبه ۲۴ مرداد ۱۳۰۰ خورشیدی برابر با ۱۳ ذیحجه ۱۳۳۹ هجری

آقای میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن الملک) – رئیس

آقای امیر اعلم – نواب رئیس

آقای مدرس – نواب رئیس


آقای آصف الممالک - منشی

آقای بیات (سهام السلطان) – منشی

آقای امیر ناصر – منشی

آقای میرزا محمد تقی بهار (ملک الشعراء) – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ - کارپرداز

آقای شیخ محمد جواد - کارپرداز

آقای رفعت الدوله – کارپرداز

به جز آقای مؤتمن الملک (رئیس) که در ۲۴ مرداد به ریاست مجلس انتخاب گردید انتخابات بقیه اعضای هیئت رئیسه در ۲۷ مرداد ۱۳۰۰ خورشیدی برابر با ۱۶ ذیحجه ۱۳۳۹ هجری بعمل آمد.


دوره چهارم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه اول منتخبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۰۰ خورشیدی برابر با ۶ صفر ۱۳۴۰ هجری

میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن الملک) – رئیس

آقای نصرت الدوله (سردار معظم) – نواب رئیس

آقای مدرس – نواب رئیس


آقای بیات (سهام السلطان) – منشی

آقای سید محمد تدین – منشی

آقای بیان الدوله – منشی

آقای ابراهیم خان ملک آرائی – منشی

به موجب ماده هفتم نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب ۲۶ ذی الحجه ۱۳۲۷ هجری (۱۸ دی ماه ۱۲۸۸ خورشیدی) که مقرر می دارد «وقتی که صحت اعتبارنامه سه ربع نمایندگان حاضر تصدیق شد می توان به انتخاب هیئت رئیسه دائمی شروع نمود» نخستین هیئت رئیسه دائمی در ۲۴ مرداد ۱۳۰۰ خورشیدی انتخاب گردید و

با توجه به ماده نهم نظامنامه داخلی که صراحت دارد «هیئت رئیسه دائمی تا ششماه در مشاغل خود باقی است و همه ساله در چهاردهم میزان و چهاردهم حمل تجدید انتخاب بعمل می آید» ناگزیر در ۱۵ مهر ماه ۱۳۰۰ یعنی یک ماه و ۱۲ روز پس از اولین گزینش هیئت رئیسه دائمی به تجدید انتخابات هیئت رئیسه مبادرت شده است.


آقای بهار (ملک الشعراء) – کارپرداز

آقای رفعت الدوله – کارپرداز

آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

انتخاب کارپردازان در ۱۸ مهر ماه ۱۳۰۰ خورشیدی بعمل آمد.

دوره چهارم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه دوم منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۰۱ خورشیدی برابر با ۶ شعبان ۱۳۴۰ هجری

میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن الملک) – رئیس

آقای مدرس – نواب رئیس

آقای نصرت الدوله (فیروز) – نواب رئیس


آقای حاج میرزا اسدالله خان – منشی

آقای منتصرالملک – منشی

آقای امیر ناصر – منشی

آقای نظام الدوله – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای عدل الدوله - کارپرداز

آقای نصیر دیوان – کارپرداز


دوره چهارم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه سوم منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۱ خورشیدی برابر با ۱۵ صفر ۱۳۴۱ هجری

آقای میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن الملک) – رئیس

آقای مدرس – نواب رئیس

آقای سید محمد صادق طباطبائی – نواب رئیس


آقای امیرناصر – منشی

آقای مستشارالسلطنه – منشی

آقای عدل السلطنه – منشی

آقای میرزا علی کازرونی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای ناظم دفتر - کارپرداز

آقای میرزا ابراهیم خان قمی – کارپرداز

انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۱۵ مهر ۱۳۰۱ خورشیدی بعمل آمد.


دوره چهارم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۰۲ خورشیدی برابر با ۱۸ شعبان ۱۳۴۱ هجری

آقای میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن الملک) – رئیس

آقای مدرس – نواب رئیس

آقای سید محمد تدین– نواب رئیس


آقای عدل السلطنه – منشی

آقای امیرناصر – منشی

آقای منتصرالملک – منشی

آقای میرزا محمد دانشی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای حائری زاده - کارپرداز

آقای عمادالملک – کارپرداز

انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۱۵ فروردین ۱۳۰۱ خورشیدی بعمل آمد.