نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتمدوره هشتم مجلس شورای ملی

افتتاح

۲۴ آذر ماه ۱۳۰۹ خورشیدی برابر با

۲۴ آذر ماه ۲۴۸۹ شاهنشاهی

۲۴ رجب ۱۳۴۹ هجری

۱۵ دسامبر ۱۹۳۰ میلادی

اختتام

۲۴ دی ماه ۱۳۱۱ خورشیدی برابر با

۲۴ دی ماه ۲۴۹۱ شاهنشاهی

۱۷ رمضان ۱۳۵۱هجری

۱۴ ژانویه ۱۹۳۳ میلادی


فهرست نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آباده قشقائی – محمد ناصر در جلسه ۱۰۲ روز سه شنبه ۸ شهریور ماه ۱۳۱۱ خورشیدی از او سلب مصونیت شد.
۲ آراک بیات– مرتضی قلی خان
۳ اراک عراقی – حاج اسمعیل
۴ اردبیل وهاب زاده – حاج تقی
۵ اردبیل طباطبائی وکیلی – میرزا صادق
۶ ارسباران - اهر ایزدی – میرزا سلیم خان
۷ اصفهان امین (امین التجار) – سید حبیب الله
۸ اصفهان احتشام – دکتر سید احمد خان
۹ اصفهان فاطمی (عمادالسلطنه) – مهدی
۱۰ اقلیت ها (ارامنه جنوب) میرزایانس – یوسف خان
۱۱ اقلیت ها (ارامنه شمال) ساگینیان – مسیو سهراب خان
۱۲ اقلیت ها (زرتشتیان) شاهرخ – ارباب کیخسرو
۱۳ اقلیت ها (کلیمیان) نهورای – دکتر لقمان
۱۴ ایرانشهر – فهرج - بلوچستان ندارد از انتخابات خبری به مجلس نرسید و کرسی منتظر ماند.
۱۵ بابل - بارفروش جمشیدی – میرزا عبدالباقی
۱۶ بابل - بارفروش دادگر (عدالملک) – میرزا حسین خان
۱۷ بابل - بارفروش ملک زاده آملی – میرزا علی اکبر خان
۱۸ بجنور ثابتی – مسعود
۱۹ بروجرد اعتبار (اعتبارالدوله) – حاج سید احمد
۲۰ بروجرد بروجردی طباطبائی (ثقه الاسلام) – میرزا محمد تقی
۲۱ بم ملک زاده – دکتر مهدیخان
۲۲ بندر پهلوی مژدهی – میرزا کاظم خان
۲۳ بندر عباس کازرونی – میرزا علی
۲۴ بوشهر بهبهانی (پوررضا) – آقا محمد
۲۵ بوشهر دشتی – علی
۲۶ بهبهان – کهکیلویه ندارد خبری از انتخابات به مجلس نرسید.
۲۷ بیجار و گروس دبیر سهرابی – میرزا علی اکبرخان
۲۸ قائنات (بیجار) معتضدی – محمد تقی میرزا
۲۹ تبریز صدر ثقه‌الاسلام – میرزا ابوالحسن
۳۰ تبریز فرشی – حاجی میرزا آقا
۳۱ تبریز لیقوانی – میرزا عیسی خان
۳۲ تبریز اسکندری – امیر نصرت اله
۳۳ تبریز باستانی – رضا قلی خان
۳۴ تبریز تربیت – میرزا محمد علی
۳۵ تبریز چایچی – میرزا علی اصغر
۳۶ تربت حیدریه امین – حاج علی اکبر
۳۷ تهران اسفندیاری (محتشم السلطنه) – میرزا حسن خان
۳۸ تهران آشتیانی – میرزا هاشم
۳۹ تهران بهبهانی – میرزا احمد
۴۰ تهران مهدوی – حاج حسین آقا
۴۱ تهران بوشهری – امیر همایون
۴۲ تهران تهرانچی – محمد رضا
۴۳ تهران تهرانی – شیخ حسین
۴۴ تهران لاریجانی – سید حبیب اله
۴۵ تهران دادور (وثوق السلطنه) – میرزا مهدیخان
۴۶ تهران فقیه التجار – اسداله
۴۷ تهران کاشانی – سید عبدالرحیم
۴۸ تهران بنکدار – حاج محمد تقی
۴۹ جهرم قشقائی (صولت السلطنه) – میرزا اسمعیل خان در جلسه ۱۰۲ مورخ ۸ شهریور ۱۳۱۱ خورشیدی از او سلب مصونیت شد
۵۰ جیرفت روحی – عطاءاله خان
۵۱ لرستان – خرم آباد غضنفری – علی محمد خان به اعتبارنامه اش رسیدگی نشد.
۵۲ لرستان – خرم آباد غضنفری – امان اله خان
۵۳ خرمشهر موقر – میرزا حسین خان
۵۴ خوی – ماکو- سلماس بیات ماکو – حمداله خان
۵۵ خوی – ماکو – سلماس دیبا (ناظم الدوله) – عبدالحسین خان
۵۶ درگز اقبال – میرزا علی خان
۵۷ دزفول اسعد بختیار (امیر جنگ) – محمد تقی
۵۸ دشت گرگان – یموت آخوند (آقاجان) – آدینه جان
۵۹ بنی طرف – دشت میشان – سوسن گرد ارکانی – میرزا جواد خان
۶۰ دماوند خواجوی (منتصرالسلطان) – میرزا صادق خان
۶۱ رشت اکبر (سردار معتمد) – میرزا صادق خان فوت شد و کرسی معطل ماند
۶۲ رشت رحمت سمیعی – غلام رضا طالش خان
۶۳ رضائیه افشار استاجلو – میرزا حسین خان
۶۴ رفسنجان امیرابراهیمی – میرزا محمد علی خان
۶۵ سیستان – زابل اسدی – سلمان خان
۶۶ زنجان افخمی (امیر اشرف) – سلطان ابراهیم خان
۶۷ زنجان رهبری – حاج آقا حسین
۶۸ زنجان مجد ضیائی – حبیب اله خان
۶۹ ساری – تنکابن سنگ – دکتر اسمعیل
۷۰ ساری – تنکابن معتصم سنگ – میرزا حسین خان
۷۱ ساوه - زرند احتشام زاده (گنج بخش) – سید علی رضا
۷۲ سبزوار افسر (شیخ الرئیس) – شاهزاده محمد هاشم میرزا
۷۳ سبزوار علوی سبزواری (آیت اله زاده) – حسن
۷۴ گرمرود – میانه - سراب مولوی (نظام الاسلام) – میرزا علی
۷۵ سقز – بانه مفتی (صدرالعلماء) – میرزا عبدالعزیز
۷۶ دامغان – سمنان یاسائی (صدرالادباء) - میرزا عبدالله در جلسه ۳۳ مورخ ۲۳/۳/۱۳۱۰ به سمت رئیس تشکیلات اداره کل تجارت معرفی شد و کرسی معطل ماند
۷۷ سنندج آصف – فرج اله خان
۷۸ سنندج حبیبی – خان محمد خان
۷۹ سنندج وکیل (وکیل الملک) – میرزا محمد خان
۸۰ سیرجان شیخ – دکتر شیخ محمد خان
۸۱ شاهرود امیر علم – دکتر امیر خان
۸۲ شاهسون طباطبائی دیبا (سیدالمحققین) – حاج میرزا عبدالعلی
۸۳ شوشتر ناصری (مصدق الدوله) – میرزا محمود خان
۸۴ شهر ری رهنما – زین العابدین
۸۵ قمشه – شهرضا فاطمی – حاجی میرزا حسین خان
۸۶ شهر کرد – بختیاری بختیاری – فتح علی خان
۸۷ شهریار – ساوجبلاغ – کردان دهستانی (نظامی) – میرزا یداله خان
۸۸ فارس – شیراز حکمت (سردار فاخر) – رضا
۸۹ فارس – شیراز قوام – میرزا ابراهیم خان
۹۰ فارس – شیراز ملک – حاج غلامحسین
۹۱ فارس – شیراز نواب – حسین قلی خان
۹۲ فارس - شیراز ندارد خبر انتخاب نفر پنجم به مجلس نرسید.
۹۳ طوالش – گرگانرود همراز (فاضل الملک) – محسن
۹۴ تون- طبس – فردوس – گلشن مسعودی خراسانی – میرزا حسن خان
۹۵ فسا ندارد خبر انتخابات به مجلس نرسید
۹۶ فومن سمیعی – دکتر عطاءاله خان
۹۷ فیروز آباد- ایلات خمسه فارس ندارد کرسی منتظر ماند.
۹۸ قزوین ملک آرائی – میرزا ابراهیم خان
۹۹ قزوین وثوق – سید مرتضی
۱۰۰ قم دربانی – میرزا علی اصغر
۱۰۱ قوچان فهیمی (فهیم الملک) – میرزا خلیل خان
۱۰۲ نطنز – کاشان شریفی – میرزا ابراهیم خان
۱۰۳ نطنز – کاشان امیراسداله خان
۱۰۴ کاشمر ضیاء (ضیاءالاطباء)- دکتر میرزا آقا
۱۰۵ کرمان دبستانی – میرزا محمود
۱۰۶ کرمان مؤید احمدی (مؤید الاسلام) – میرزا عبدالوهاب
۱۰۷ کرمانشاه اعظم زنگنه (امیر کل) – علی خان
۱۰۸ کرمانشاه دولتشاهی – محمد علی میرزا
۱۰۹ کرمانشاه دولتشاهی – ملک ایرج میرزا
۱۱۰ کرمانشاه فزونی – میرزا فتح اله خان
۱۱۱ گرگان هزار جریبی – علی قلی خان
۱۱۲ خوانسار – گلپایگان دولتشاهی – حسینعلی میرزا
۱۱۳ لار ندارد خبر انتخابات به مجلس نرسید
۱۱۴ لنگرود – لاهیجان صفاری – میرزا احمد خان
۱۱۵ کمره – خمین – محلات شریعت زاده (مشاور) – احمد
۱۱۶ مراغه فتوحی – موسی خان
۱۱۷ مراغه مقدم – اسکندر خان
۱۱۸ خراسان (مشهد) کفائی (آقا زاده خراسانی) – میرزا حسن
۱۱۹ خراسان (مشهد) کلالی امیر تیمور – میرزا ابراهیم خان
۱۲۰ خراسان (مشهد) مهدوی (رئیس التجار) – رضا
۱۲۱ مشهد (خراسان) وهاب زاده – یونس آقا
۱۲۲ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر مخبر فرهمند – میرزا حسن خان
۱۲۳ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر ملک مدنی – هاشم آقا
۱۲۴ ساوجبلاغ – مکری – مهاباد حیدری مکری – علی خان
۱۲۵ نائین پیرنیا (معاضدالسلطنه) – میرزا ابوالحسن خان
۱۲۶ نجف آباد ایلخانی (ایلخان ظفر بختیاری) – امیر حسین خان
۱۲۷ نیشابور تیمورتاش (سردار معظم) – عبدالحسین خان
۱۲۸ خوار ورامین – ایوانکی ورامین محیط لاریجانی – سید محمد
۱۲۹ همدان اورنگ (شیخ الملک) – عبدالحسین
۱۳۰ همدان قراگزلو – محسن خان
۱۳۱ یزد جلیلی یزدی – سید کاظم
۱۳۲ یزد طاهری – دکتر شیخ هادی
۱۳۳ یزد نواب – میرزا محمد حسین

دوره هشتم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه سنی

منتخبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۰۹ خورشیدی برابر با ۲۵ رجب ۱۳۴۹ هجری

آقای دکتر محمد خان شیخ – رئیس


آقای یونس وهاب زاده – منشی

آقای رضا دهدشتی – منشی

آقای حسن کفائی – منشی

آقای محمد رضا تهرانچی – منشی


دوره هشتم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه موقتی

منتخبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۰۹ خورشیدی برابر با ۲۵ رجب ۱۳۴۹ هجری

آقای دادگر (عدل الملک) – رئیس

آقای طباطبائی دیبا (سیدالمحققین) – نواب رئیس

آقای یاسائی – نواب رئیس


آقای یونس وهاب زاده – منشی

آقای رضا دهدشتی – منشی

آقای حسن کفائی – منشی

آقای محمد رضا تهرانچی – منشی


دوره هشتم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه دائمی

منتخبه ۲۷ دی ماه ۱۳۰۹ خورشیدی برابر با ۲۷ شعبان ۱۳۴۹ هجری

آقای دادگر (عدل الملک) – رئیس

آقای طباطبائی دیبا (سیدالمحققین) – نواب رئیس

آقای افسر – نواب رئیس


آقای مخبر فرهمند - منشی

آقای مؤید احمدی – منشی

آقای فزونی – منشی

آقای ثقه الاسلامی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ - کارپرداز

آقای امیر حسین ایلخان (ایلخانی) – کارپرداز

آقای علی حیدری - کارپرداز


دوره هشتم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه اول

منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ خورشیدی برابر با ۱۵ ذیقعده ۱۳۴۹ هجری

آقای دادگر (عدل الملک) – رئیس

آقای طباطبائی دیبا (سیدالمحققین) – نواب رئیس

آقای افسر – نواب رئیس


آقای مخبر فرهمند - منشی

آقای مؤید احمدی – منشی

آقای فزونی – منشی

آقای افشار – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای امیر حسین ایلخان (ایلخانی) – کارپرداز

آقای علی حیدری – کارپرداز


دوره هشتم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه دوم

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۱۰ خورشیدی برابر با ۲۴ جمادی الاول ۱۳۵۰ هجری

آقای دادگر (عدل الملک) – رئیس

آقای طباطبائی دیبا (سیدالمحققین) – نواب رئیس

آقای افسر – نواب رئیس


آقای مخبر فرهمند – منشی

آقای مؤید احمدی – منشی

آقای دکتر احتشام – منشی

آقای فزونی – منشی


آقای امیر حسین ایلخان (ایلخانی) – کارپرداز

آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای محمود ناصری – کارپرداز


دوره هشتم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه سوم

منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۱۱ خورشیدی برابر با ۲۶ ذیقعده ۱۳۵۰ هجری

آقای دادگر (عدال الملک) – رئیس

آقای افسر – نواب رئیس

آقای دادور (وثوق السلطنه) - نواب رئیس


آقای مؤید احمدی – منشی

آقای مخبر فرهمند - منشی

آقای فزونی – منشی

آقای علی اکبر دبیر سهرابی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای امیر حسین ایلخان (ایلخانی) - کارپرداز

آقای علی حیدری - کارپرداز


انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۲۸ ماه ۱۳۱۱ بعمل آمد.


دوره هشتم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۱۱ خورشیدی برابر با ۵ جمادی الثانی ۱۳۵۱ هجری

آقای دادگر (عدل الملک) – رئیس

آقای افسر – نواب رئیس

آقای دادور (وثوق السلطنه) – نواب رئیس


آقای مؤید احمدی - منشی

آقای مخبر فرهمند – منشی

آقای فزونی – منشی

آقای علی اکبر دبیر سهرابی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای امیر حسین خان ایلخان (ایلخانی) - کارپرداز

آقای علی حیدری – کارپرداز