نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم


دوره سوم مجلس شورای ملی

افتتاح

۱۴ آذر ماه ۱۲۹۳ خورشیدی برابر با

۱۴ آذر ماه ۲۴۷۳ شاهنشاهی

۱۷ محرم ۱۳۳۳ هجری

۶ دسامبر ۱۹۱۴ میلادی


اختتام

۲۱ آبان ماه ۱۲۹۴ خورشیدی برابر با

۲۱ آبان ماه ۲۴۷۴ شاهنشاهی

۶ محرم ۱۳۳۴ هجری

۱۴ دسامبر ۱۹۱۵ میلادی

فهرست نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آباده ندارد
۲ اراک سهم الملک – حاج عباسقلی خان
۳ اراک میرزا شمس الدین در ۱۶ ثور (اردیبهشت) ۱۲۹۴ استعفا کرد.
۴ اصفهان شاهزاده سلیمان میرزا
۵ اصفهان نائینی – حاج میرزا حسین خان
۶ اصفهان چهارسوئی – سید اسدالله
۷ اصفهان - اقلیت ها (ارامنه جنوب) میرزایانس – یوسف خان به مجلس نیامد
۸ اقلیت ها (ارامنه شمال) ندارد
۹ اقلیت ها (زرتشتیان) شاهرخ – ارباب کیخسرو
۱۰ اقلیت ها (کلیمیان) نهورای – دکتر لقمان
۱۱ بابل بارفروش خواجوی (منتصرالسلطان) میرزا صادق خان
۱۲ بابل بارفروش دادگر (عدال الملک) – میرزا حسین خان
۱۳ بابل بارفروش نظام السطان – امیر اصلان خان
۱۴ بجنورد سردار سعید – یار محمد خان
۱۵ بروجرد سلطان العلماء (اصفهانی) – حاج علی اصغر
۱۶ بروجرد شریعتمدار – حاج آقا حسن
۱۷ بم اعتبارالسلطنه – حاج اسمعیل خان
۱۸ بندر پهلوی مرزبان (مؤدب السلطنه) – دکتر اسمعیل خان
۱۹ بندر عباس منتصرالسلطنه – میرزا عبدالله خان به مجلس نیامد
۲۰ بوشهر بوشهری (معین التجار) – حاج آقا محمد بعدها آقا محمود دهدشتی نامیده شد و در ۲۸/۱۲ ۱۳۰۲ خورشیدی فوت کرد
۲۱ بوشهر ملک التجار – میرزا محمد علی خان
۲۲ بهبهان و کهکیلویه بهبهانی – سید امان الله
۲۳ بیجار و گروس مجتهد گروسی – حاج شیخ محمد حسن
۲۴ بیرجند نجات – میرزا محمد
۲۵ بیرجند (سیستان) کاشی معدل الدوله – میرزا سعید خان
۲۶ تبریز عباس فرزند آقا میرزا علی اکبر
۲۷ تبریز اعتصام الملک – میرزا یوسف خان
۲۸ تبریز تربیت – میرزا محمد علی
۲۹ تبریز تقی زاده – سید حسن به مجلس نیامد
۳۰ تبریز حکیم الملک – میرزا ابراهیم خان
۳۱ تبریز خیابانی – شیخ محمد
۳۲ تبریز دهخوارقانی – شیخ رضا
۳۳ تبریز زنجانی – شیخ ابراهیم
۳۴ تبریز شیبانی (وجدالملک) – میرزا عبدالحسین خان
۳۵ تربت حیدریه فرخ (متین السلطنه، معتصم السلطنه) – میرزا سید مهدی خان
۳۶ تهران پیرنیا (مؤتمن الملک) – میرزا حسین خان
۳۷ تهران مدرس – سید حسن
۳۸ تهران حاج امام جمعه خوئی
۳۹ تهران طباطبائی – میرزا محمد صادق
۴۰ تهران یزدی – شیخ محمد حسین
۴۱ تهران مشیرالدوله – میرزا حسن خان شماره های ۴۱ تا ۴۶ – از نمایندگی مجلس استعفا دادند
۴۲ تهران فروغی (ذکاءالملک)- میر محمدعلی خان از نمایندگی مجلس استعفا داد
۴۳ تهران سادات اخوی – حاج سید نصرالله از نمایندگی مجلس استعفا داد
۴۴ تهران مستوفی الممالک – میرزا حسن خان از نمایندگی مجلس استعفا داد
۴۵ تهران احتشام السلطنه – میرزا محمود خان از نمایندگی مجلس استعفا داد
۴۶ تهران محتشم السلطنه – میرزا حسن خان از نمایندگی مجلس استعفا داد
۴۷ تهران شیرازی – حاج آقا اعتبارنامه اش رد شد
۴۸ تهران تنکابنی – میرزا طاهر شماره های ۴۸ تا ۵۴- بجای شماره های ۴۱ تا ۴۷ انتخاب شدند
۴۹ تهران نواب – حسین قلی خان شماره های ۴۸ تا ۵۴- بجای شماره های ۴۱ تا ۴۷ انتخاب شدند
۵۰ تهران دهخوارقانی – شیخ رضا شماره های ۴۸ تا ۵۴- بجای شماره های ۴۱ تا ۴۷ انتخاب شدند
۵۱ تهران مشارالسلطنه – میرزا اسداله شماره های ۴۸ تا ۵۴- بجای شماره های ۴۱ تا ۴۷ انتخاب شدند
۵۲ تهران مساوات – سید محمد رضا شماره های ۴۸ تا ۵۴- بجای شماره های ۴۱ تا ۴۷ انتخاب شدند
۵۳ تهران آشتیانی – میرزا هاشم شماره های ۴۸ تا ۵۴- بجای شماره های ۴۱ تا ۴۷ انتخاب شدند
۵۴ تهران وحیدالملک – میرزا عبدالحسین خان به مجلس نیامد
۵۵ جهرم مدحث السلطنه – میرزا حسن خان
۵۶ جیرفت رفعت الدوله – رستم خان
۵۷ خرم آباد لرستان سالار معظم – میرزا محمد علی خان به مجلس نیامد
۵۸ خرم آباد لرستان کمالوند (یمن الملک) – دکتر حبیب اله خان به مجلس نیامد
۵۹ درگز بهار (ملک الشعراء) – میرزا محمد تقی خان
۶۰ دشت گرگان – یموت قاضی – افغان نماینده تراکمه جنوب
۶۱ دماوند آقازاده – شیخ حسن قبل از تصویب اعتبارنامه استعفا کرد
۶۲ رشت ادیب السلطنه – میرزا حسین خان
۶۳ رشت سردار معتمد – میرزا صادق خان
۶۴ رفسنجان مؤید احمدی (مؤید الاسلام) – عبدالوهاب
۶۵ زنجان زنجانی – شیخ ابراهیم
۶۶ زنجان سپهدار اعظم – محمد ولی خان وزیر شد
۶۷ زنجان صدرالاسلام – حاج شیخ علی
۶۸ ساری – تنکابن سواد کوهی (امیر مؤید) – اسمعیل خان
۶۹ ساری – تنکابن شریف العلماء – سید عباس
۷۰ ساوه – زرند میرزا عیسی خان
۷۱ سمنان – دامغان دکتر حسینقلی خان
۷۲ سنندج کردستانی – میرزا اسداله خان
۷۳ سنندج اعزازالسلطنه – آقاخان
۷۴ سنندج سردار معظم آصف (کردستانی) – میرزا فرج اله خان
۷۵ سرجان شیخ الملک – شیخ حسین خان
۷۶ شاهرود کاشانی – سید فاضل
۷۷ شهر ری (حضرت عبدالعظیم) فیروزآبادی – سید رضا
۷۸ شهر کرد (بختیاری) قزوینی (صدرالممالک) – سید شفیع
۷۹ شهریار – ساوجبلاغ – کردان تبریزی (صوراسرافیل) – میرزا قاسم خان
۸۰ شیراز (فارس) خان بابا خان – فتح علی خان
۸۱ شیراز (فارس) رضوی – سید محمد
۸۲ شیراز (فارس) مشارالدوله – میرزا نظام الدین خان
۸۳ شیراز (فارس) مهذب الدوله – حاج میرزا سید محمد
۸۴ شیراز – فارس حاج شیخ یوسف
۸۵ طوالش (گرگان رود) سردار منصور – میرزا فتح اله خان به مجلس نیامد
۸۶ تون، طبس (فردوس گلشن) مبصرالملک – میرزا محمود خان
۸۷ فسا صدرالملک – سید محمود
۸۸ فومن مروستی (ناصرالاسلام) – آقا سید یحیی
۸۹ فیروزآباد (ایلات خمسه فارس) وقارالسلطنه – میرزا اورنگ
۹۰ قزوین مجتهد – حاج شیخ فضل علی
۹۱ قزوین مجتهد – حاج سید اسدالله
۹۲ قم حاج میرزا علیرضا
۹۳ قوچان تیمورتاش (سردار معظم) – عبدالحسین خان
۹۴ کاشمر (سلطان آباد) ترشیزی – حاج شیخ حبیب الله
۹۵ کرمان آصف الممالک – میرزا محمد علیخان
۹۶ کرمان آقا شیخ یحیی
۹۷ کرمانشاه اردلان (حاج عزالممالک) – حاج میرزا آقا امان اله خان
۹۸ کرمانشاه حاج میرزا حسین خان
۹۹ کرمانشاه کزازی – سید حسین
۱۰۰ کرمانشاه مرآت السلطنه – شاهزاده محمد مهدی میرزا
۱۰۱ گرگان استرآبادی – شیخ محمد حسین
۱۰۲ گلپایگان (خوانسار) خوانساری – شیخ محمد حسن
۱۰۳ لنگرود – لاهیجان حاج شیخ اسمعیل
۱۰۴ کمره، خمین، محلات محلاتی – حاج شیخ اسداله
۱۰۵ مشهد – خراسان آقا شیخ محمد جواد
۱۰۶ مشهد - خراسان میرزا حسنعلی خان
۱۰۷ مشهد – خراسان متولی – میرزا طاهر
۱۰۸ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد ناجی – شیخ محمد
۱۰۹ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد آقا سردار – شاهزاده نجفقلی میرزا
۱۱۰ نائین میرزا سلیمان خان
۱۱۱ نجف آباد صدری (قوام الدوله) – شکراله خان
۱۱۲ نیشابور افسر (شیخ الرئیس) – شاهزاده محمد هاشم میرزا
۱۱۳ همدان امیرنظام – حاج عبداله خان
۱۱۴ همدان فرزین (کلوپ) – میرزا محمد علیخان
۱۱۵ یزد میرزا عباس یکی دو روز مانده به انحلال مجلس، به مجلس آمد
۱۱۶ یزد قزوینی – حاج میرزا احمد
۱۱۷ یزد وکیل التولیه

دوره سوم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه سنی

منتخبه ۱۴ (قوس) آذر ۱۲۹۳ خورشیدی برابر با ۱۷ محرم ۱۳۳۳ هجری آقای حاج عباسقلی سهم الملک – رئیس

آقای نجفقلی میرزا – منشی

آقای سید مهدی فرخ – امین السلطنه – منشی

آقای حاج میرزا اسداله ان – منشی

آقای میرزا محمد تقی بهار – ملک الشعراء – منشی


لقب «معتصم السلطنه» نیز برای ایشان ذکر شده است.


دوره سوم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه موقتی منتخبه ۱۴ آذر ماه خورشیدی برابر با ۱۷ محرم ۱۳۳۳ هجری

آقای حسین پیرنیا، مؤتمن الملک – رئیس


آقای صادق سردار معتمد – نواب رئیس

آقای صادق منتصرالسلطان – نواب رئیس


آقای نجفقلی میرزا – منشی

آقای سید مهدی فرخ (امین السلطنه) – منشی

آقای حاج میرزا اسداله خان – منشی

آقای ملک الشعراء بهار – منشی


هیئت رئیسه (اجلاسیه اول)

منتخبه ۱۹ جدی (دی ماه) ۱۲۹۳ خورشیدی برابر با ۲۳ صفر ۱۳۳۳ هجری

آقای حسین پیرنیا، مؤتمن الملک – رئیس


آقای حاج سید نصراله تقوی – نواب رئیس

آقای محمد علی ذکاءالملک – نواب رئیس


آقای حاج سید نصراله تقوی در ۲۴ ربیع الاول ۱۳۳۳ از نمایندگی مجلس استعفا داد و به مستشاری دیوانعالی تمیز برگزیده شد.

آقای ذکاءالملک در دهم ربیع الثانی ۱۳۳۳ برابر با ۲۴ اسفند ۱۲۹۳ به نیابت مجلس انتخاب گردید و در ۲۷ ربیع الثانی ۱۳۳۳ هجری در کابینه آقای مشیرالدوله به سمت وزیر عدلیه برگزیده شد.


آقای شاهزاده سلیمان میرزا – منشی

آقای امان اله حاج عزالممالک – منشی

آقای محمد علی آصف الممالک – منشی

آقای میرزا محمود مبصرالملک – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ - کارپرداز

آقای دکتر حسینقلی خان - کارپرداز

آقای اورنگ وقارالسلطنه - کارپرداز


دوره سوم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه دوم

منتخبه ۱۴ فروردین ۱۲۹۴ خورشیدی برابر با ۱۸ جمادی الاول ۱۳۳۳ هجری

آقای حسین پیرنیا، مؤتمن الملک – رئیس


آقای شاهزاده سلیمان میرزا – نواب رئیس

آقای دکتر اسمعیل مرزبان، مؤدب السلطنه – نواب رئیس

آقای دکتر اسمعیل مرزبان مؤدب السلطنه بعداً ملقب به مبین الملک شد و در ۲۸ جمادی الثانی ۱۳۳۳ هجری آقای معدل الدوله بجای آقای مرزبان به نیابت ریاست مجلس انتخاب گردید.


آقای سید محمد صدرالملک – منشی

آقای حاج میرزا حسین خان نائینی – منشی

آقای حاج امان اله عزالممالک – منشی

آقای میرزا محمد علی خان کلوپ – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای اورنگ (وقارالسلطنه) - کارپرداز

آقای میرزا اسداله خان – کارپرداز


هیئت رئیسه اجلاسیه سوم

آقای حسین پیرنیا، مؤتمن الملک – رئیس


آقای حسین عدل، عدل الملک – نواب رئیس

آقای سید محمد صادق طباطبائی – نواب رئیس


آقای سید محمود صدرالملک – منشی

آقای حاج میرزا حسین خان – منشی

آقای حسینقلی عمادالسلطنه – منشی

آقای سید مهدی فرخ، معتصم السلطنه – منشی

در دوم عقرب ۱۲۹۴ آقای میرزا اسداله خان کردستانی بجای آقای صدرالملک انتخاب شد


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای محمد علی ملک التجار - کارپرداز

آقای خان بابا خان (فتحعلی خان) – کارپرداز