نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم


دوره دوازدهم مجلس شورای ملی

افتتاح

۳ آبانماه ۱۳۱۸ خورشیدی برابر با

۳ آبانماه ۲۴۹۸ شاهنشاهی

۱۲ رمضان ۱۳۵۸ هجری

۲۵ اکتبر ۱۹۳۹ میلادی

اختتام

۹ آبانماه ۱۳۲۰ خورشیدی برابر با

۹ آبانماه ۲۵۰۰ شاهنشاهی

۱۰ شوال ۱۳۶۰ هجری

۳۰ اکتبر ۱۹۴۱ میلادی

فهرست نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آباده رضوی – ابوالحسن
۲ اراک بیات (سهام السلطان) – مرتضی قلی خان
۳ اراک سزاوار – عمادالدین
۴ اردبیل اردبیلی – حاج محمد رضا
۵ ارسباران – اهر اهری – دکتر قاسم
۶ اصفهان اوحدی – محمد علی
۷ اصفهان جلائی (جلاء السلطان) – حسین خان
۸ اصفهان فاطمی – میرزا حسین خان
۹ اقلیت ها (ارامنه جنوب) بوداغیان – جبرائیل
۱۰ اصفهان اقلیت ها (ارامنه شمال) ساگینیان – مسیو سهراب خان
۱۱ اقلیت ها (زرتشتیان) گیو- رستم
۱۲ اقلیت ها (کلیمیان) نهورای – دکتر لقمان
۱۳ ایرانشهر – فهرج - بلوچستان ریگی (مراد) - ابراهیم
۱۴ بابل - بارفروش اسفندیاری (منتخب) – محمد تقی فوت شد و کرسی معطل ماند
۱۵ بابل - بارفروش ملک زاده آملی – میرزا علی اکبر
۱۶ بابل - بارفروش حمزه تاش – میرزا معصوم خان
۱۷ بجنورد طوسی – سید داود علاوه بر وکالت معاونت اداری ریاست مجلس را هم عهده دار بود.
۱۸ بروجرد اعتبار (اعتبارالدوله) – حاج سید احمد
۱۹ بروجرد یاراحمدی – اسماعیل
۲۰ بم ملک زاده – دکتر مهدیخان
۲۱ بندر پهلوی رفیع (قائم مقام الملک) – حاج آقا رضا در جلسه ۳۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۱۹ از او سلب مصونیت شد و در جلسه ۱۲۶ مورخ ۲۷/۷/۱۳۲۰ خورشیدی برائت ایشان اعلام گردید.
۲۲ بندر عباس مشیر دوانی – حاج مختار
۲۳ بوشهر صفوی – شکرالله
۲۴ بوشهر عزیزی – محمود
۲۵ بهبهان - کهکیلویه سلطانی (شیخ الاسلامی) – سلطان علی خان
۲۶ بیجار و گروس ملایری (شیخ الاسلامی) – سید اسمعیل
۲۷ قائنات (بیرجند) منصف – میرزا محمد علی خان
۲۸ تبریز صدر ثقه الاسلام – میرزا ابوالحسن
۲۹ تبریز فرشی – غلام حسین
۳۰ تبریز لیقوانی – میرزا عیسی خان
۳۱ تبریز اصفهانی – میرزا جعفر
۳۲ تبریز تربیت – میرزا محمدعلی
۳۳ تبریز اصفهانیان – محمد ابراهیم
۳۴ تبریز چایچی – میرزا علی اصغر
۳۵ تبریز رفیعی – محمد تقی
۳۶ تبریز جهانشاهی (مصدق الملک) – میرزا ربیع خان
۳۷ تربت حیدریه ضیائی – دکتر میرزا آقا
۳۸ تهران ضیاء – دکتر میرزا آقا
۳۹ تهران اسفندیاری (محتشم السلطنه) – حسن
۴۰ تهران فروهر – ابوالقاسم
۴۱ تهران مستشار – حسنعلی
۴۲ تهران تهرانچی – محمد رضا
۴۳ تهران نیک پور – عبدالحسین
۴۴ تهران لاریجانی – سید حبیب الله
۴۵ تهران وکیلی – علی از او سلب مصونیت شد
۴۶ تهران مسعودی – عباس
۴۷ تهران شباهنگ – عبدالرحیم
۴۸ تهران بهبهانی – سید احمد
۴۹ تهران لقمان ادهم – دکتر حسن
۵۰ جهرم معدل – لطفعلی خان
۵۱ جیرفت روحی – عطاءالله خان
۵۲ لرستان – خرم آباد شجاع چاغروند – جواد
۵۳ لرستان – خرم آباد گودرزی نیا – فتح الله
۵۴ خرمشهر نقابت – ضیاءالدین
۵۵ خلخال پناهی – میرزا جعفرخان
۵۶ خوی – ماکو - سلماس پارسا – حاج محمد رضا
۵۷ خوی – ماکو - سلماس ماکوئی - کامل
۵۸ درگز شهدوست – عبدالله
۵۹ دزفول موقر – مجید
۶۰ دشت گرگان – یموت آخوند جرجانی – محمد
۶۱ بنی طرف – دشت میشان – سوسنگرد ارکانی – میرزا جواد خان
۶۲ دماوند دشتی – علی
۶۳ رشت رحمت سمیعی – غلامرضا طالش خان
۶۴ رشت نبیل سمیعی – ابراهیم
۶۵ رضائیه (ارومیه) افشاراستاجلو – میرزا حسین خان
۶۶ رفسنجان امیرابراهیمی – میرزا محمد علی خان
۶۷ زابل - سیستان مشار – عیسی
۶۸ زنجان افخمی (امیراشرف)- سلطان ابراهیم خان
۶۹ زنجان رهبری – حاج آقا حسین
۷۰ زنجان مجد ضیائی – حبیب الله خان
۷۱ ساری – تنکابن سنگ – دکتر اسمعیل
۷۲ ساری – تنکابن معتصم سنگ – میرزا حسین خان
۷۳ ساوه – زرند طباطبائی – سید محمد
۷۴ سبزوار علوی سبزواری (آقازاده) – حسن فوت شد
۷۵ سبزوار معتضدی – محمد تقی میرزا
۷۶ گرمرود – میانه - سراب مولوی (نظام الاسلام) – میرزا علی
۷۷ سقز و بانه ناهید – عبدالله
۷۸ دامغان – سمنان قزل ایاغ – دکتر حسینقلی خان
۷۹ سنندج آصف – فرج الله خان
۸۰ سنندج صادق وزیری – نصرت الله
۸۱ سنندج وکیل (وکیل الملک) – میرزا محمد خان
۸۲ سیرجان مرآت اسفندیاری (مرآت السلطنه) – میرزا حسن خان
۸۳ شاهرود تاج بخش (آصف) – دکتر محمد قلی
۸۴ شوشتر ناصری (مصدق الدوله) – میرزا محمود خان
۸۵ شهر ری جوان – دکتر موسی
۸۶ قمشه – شهرضا مهدوی – محسن آقا
۸۷ شهر کرد - بختیاری مؤید احمدی (مؤید الاسلام) – میرزا عبدالوهاب
۸۸ شهریار – کردان - ساوجبلاغ دهستانی (نظامی) – میرزا یدالله خان
۸۹ فارس – شیراز نمازی – محمد مهدی
۹۰ فارس – شیراز شانکائی (شانگهائی شیرازی) – حاج محمد تقی خان
۹۱ فارس - شیراز کازرونیان – سید ابوطالب
۹۲ فارس - شیراز مؤید قوامی – میرزا احمد خان
۹۳ فارس – شیراز مهذب – احمد
۹۴ طوالش – گرگانرود معینی – سید حسین
۹۵ تون – طبس – فردوس – گلشن مسعودی خراسانی – میرزا حسن خان
۹۶ فسا نوبخت – حبیب الله
۹۷ فسا هدایت – علی قلی خان
۹۸ فومن سمیعی – دکتر عطاءاله
۹۹ فیروزآباد – ایلات خمسه فارس خواجه نوری – جعفر
۱۰۰ قزوین شاهرودی – (کامکار) – میرزا باقرخان
۱۰۱ قزوین مکرم افشار – هدایت الله
۱۰۲ قم تولیت – ابوالفضل
۱۰۳ قوچان فرخ – محمود
۱۰۴ نطنز – کاشان ایزدی – میرزا سلیمان خان فوت شد
۱۰۵ نطنز – کاشان نراقی – ابوالقاسم
۱۰۶ نطنز – کاشان انوار شیرازی – سید یعقوب
۱۰۷ کاشمر کلالی (امیرتیمور) – میرزا ابراهیم خان
۱۰۸ کرمان دبستانی – میرزا محمود
۱۰۹ کرمان هاشمی – محمد
۱۱۰ کرمانشاه اعظم زنگنه (امیرکل) – علی خان
۱۱۱ کرمانشاه پالیزی – هدایت الله خان
۱۱۲ کرمانشاه پالیزی – عطاءالله خان
۱۱۳ کرمانشاه مرآت – میرزا موسی خان فوت شد
۱۱۴ گرگان همراز (فاضل الملک) – محسن
۱۱۵ خران – گلپایگان دولتشاهی – حسنعلی میرزا
۱۱۶ لار آزادی – جواد
۱۱۷ لنگرود – لاهیجان صفاری – میرزا احمد خان
۱۱۸ کمره – خمین – محلات صدر – محسن
۱۱۹ مراغه فتوحی – موسی خان
۱۲۰ مراغه مقدم – اسکندر خان
۱۲۱ خیاو – مشکین شهر حریری – خلیل
۱۲۲ مشهد اقبال – میرزا علی خان
۱۲۳ مشهد غنی – دکتر قاسم
۱۲۴ مشهد مجید فیاض – علی اکبر
۱۲۵ مشهد مؤید ثابتی – علی
۱۲۶ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر مخبر فرهمند – میرزا حسن خان
۱۲۷ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر ملک مدنی – هاشم آقا
۱۲۸ ساوجبلاغ – مکری – مهاباد حیدری مکری – علی خان
۱۲۹ نائین طباطبائی نائینی (معصوم خانی) – خان بابا
۱۳۰ نجف آباد امامی – حیدر علی
۱۳۱ نیشابور ذوالقدر (امین الشریعه) – شیخ محمد تقی
۱۳۲ خوارورامین – ایوانکی ورامین محیط لاریجانی – سید محمد
۱۳۳ همدان اورنگ – (شیخ الملک) – عبدالحسین
۱۳۴ همدان کیوان – اسداله
۱۳۵ یزد جلیلی یزدی – سید کاظم
۱۳۶ یزد طاهری – دکتر شیخ هادی
۱۳۷ یزد نواب (یزدی) – میرزا محمد حسین


دوره دوازدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه سنی منتخبه ۳ آبانماه ۱۳۱۸ خورشیدی

منتخبه ۳ آبانماه ۱۳۱۸ خورشیدی برابر با ۱۲ رمضان ۱۳۵۸ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای نقابت – منشی

آقای تولیت – منشی

آقای جواد آزادی – منشی

آقای عیسی مشار– منشی


دوره دوازدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه موقتی منتخبه ۳ آبانماه ۱۳۱۸ خورشیدی

منتخبه ۳ آبانماه ۱۳۱۸ خورشیدی برابر با ۱۲ رمضان ۱۳۵۸ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای مرتضی قلی بیات– نایب رئیس

آقای دکتر هادی طاهری – نایب رئیس

آقای نقابت – منشی

آقای تولیت – منشی

آقای جواد آزادی – منشی

آقای عیسی مشار– منشی


دوره دوازدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه دائمی منتخبه ۹ آبانماه ۱۳۱۸ خورشیدی

منتخبه ۹ آبانماه ۱۳۱۸ خورشیدی برابر با ۱۸ رمضان ۱۳۵۸ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای جعفر خواجه نوری – نایب رئیس

آقای دکتر هادی طاهری – نایب رئیس


آقای عطاءالله مؤید احمدی – منشی

آقای پالیزی – منشی

آقای آزادی – منشی

آقای نبیل سمیعی - منشی

انتخاب آقای نبیل سمیعی و کارپردازان روز دهم آبان ماه بعمل آمد.

آقای ارباب کیخسرو شاهرخ - کارپرداز

آقای مخبر فرهمند – کارپرداز

آقای حسن مرآت اسفندیاری – کارپرداز

انتخاب نواب رئیس، منشی ها و کارپردازان روز ۲۸ شهریور ماه بعمل آمد.


دوره دوازدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه اول منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۱۶ خورشیدی

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۱۶ خورشیدی برابر با ۲۹ رجب ۱۳۵۶ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای مرتضی قلی بیات – نایب رئیس

آقای جعفر خواجه نوری – نایب رئیس


آقای نبیل سمیعی - منشی

آقای پالیزی – منشی

آقای داود طوسی – منشی

آقای جواد آزادی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای مخبر فرهمند – کارپرداز

آقای مرآت اسفندیاری – کارپرداز

آقای ارباب کیخسرو شاهرخ در ۱۵ تیر ماه ۱۳۱۹ خورشیدی فوت کرد و در ۳۰ تیر ماه ۱۳۱۹ خورشیدی آقای علیقلی هدایت به سمت کارپرداز بجای ایشان انتخاب شد.


دوره دوازدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه دوم منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۱۹ خورشیدی

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۱۹ خورشیدی برابر با ۴ رمضان هجری برابر با

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای جعفر خواجه نوری – نایب رئیس

آقای دکتر هادی طاهری – نایب رئیس


آقای طوسی – منشی

آقای پالیزی – منشی

آقای نبیل سمیعی - منشی

آقای آزادی – منشی


آقای مخبر فرهمند – کارپرداز

آقای علی حیدری - کارپرداز

آقای علیقلی هدایت – کارپرداز


دوره دوازدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه سوم منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۲۰ خورشیدی

منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۲۰ خورشیدی برابر با ۵ ربیع الاول ۱۳۶۰ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای مرتضی قلی بیات – نایب رئیس

آقای دکتر هادی طاهری – نایب رئیس


آقای طوسی – منشی

آقای نبیل سمیعی - منشی

آقای پالیزی – منشی

آقای آزادی – منشی

آقای مخبر فرهمند – کارپرداز

آقای مرآت اسفندیاری - کارپرداز

آقای علیقلی هدایت – کارپرداز


دوره دوازدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۲۰ خورشیدی

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۲۰ خورشیدی برابر با ۱۴ رمضان ۱۳۶۰ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای مرتضی قلی بیات – نایب رئیس

آقای دکتر هادی طاهری – نایب رئیس

آقای طوسی – منشی

آقای پالیزی – منشی

آقای نبیل سمیعی - منشی

آقای آزادی – منشی


آقای مرآت اسفندیاری - کارپرداز

آقای مخبر فرهمند – کارپرداز

آقای علیقلی هدایت – کارپرداز