نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری شانزدهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ نشست نخست
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم در نخستین نشست مجلس شورای ملی پس از مراسم تحلیف و سوگند:

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری شانزدهم

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

افتتاح

۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ خورشیدی برابر با

۲۰ بهمن ماه ۲۵۰۸ شاهنشاهی

۲۱ ربیع الثانی ۱۳۶۹ هجری

۹ فوریه ۱۹۵۰ میلادی

اختتام ۲۹ بهمن ماه ۱۳۳۰ خورشیدی برابر با

۲۹ بهمن ماه ۲۵۱۰ شاهنشاهی

۲۲ جمادی الاول ۱۳۷۱ هجری

۱۸ فوریه ۱۹۵۲ میلادی

فهرست نمایندگان دوره شانزدهم قانونگذاری برپایه الفبای حوزه انتخابیه

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آباده ندارد از انتخابات خبری به مجلس نرسید و کرسی منتظر ماند.
۲ اراک خاکباز - حسین
۳ اراک شکرائی – یوسف
۴ اردبیل وهاب زاده – احد
۵ ارسباران – اهر امامی اهری – علی اکبر
۶ اصفهان برومند – تقی
۷ اصفهان دولت آبادی – مجتبی
۸ اصفهان قهرمان (سردار اعظم) – ابوالفتح
۹ اقلیت‌ها (ارامنه جنوب) آبکار – پطروس
۱۰ اقلیت‌ها (ارامنه مرکزی و شمال) بوداغیان – آرام
۱۱ اقلیت‌ها (زرتشتی) گیو - رستم
۱۲ اقلیت‌ها (کلیمیان) برال – دکتر موسی
۱۳ ایرانشهر- فهرج- بلوچستان ارباب – مهدی
۱۴ بابل- بارفروش اسلامی – عباس
۱۵ بابل - بارفروش دکتر جلالی – علی
۱۶ بابل - بارفروش گودرزی – موسی
۱۷ بجنورد شادلو - اردشیر قبل از تصویب اعتبار نامه فوت شد و بجای او آقای نصرالله شادلو انتخاب گردید.
۱۸ بروجرد طباطبائی (سلطان العلماء) – محمد
۱۹ بروجرد فولادوند – قاسم
۲۰ بم سالار بهزادی – علی اکبر
۲۱ بندر پهلوی محمودی – محمود
۲۲ بندر عباس دکتر مصباح زاده – مصطفی
۲۳ بوشهر صفوی – شکرالله
۲۴ بوشهر دکتر علوی – حسن
۲۵ بهبهان و کهکیلویه سلطانی (شیخ الاسلامی) – سلطان علی خان
۲۶ بیجار و گروس اورنگ (شیخ ملک) – سلطان علی خان
۲۷ قائنات (بیرجند) منصف – میرزا محمد علی خان
۲۸ تبریز اسکندری – امیر نصرت الله
۲۹ تبریز پناهی – حبیب
۳۰ تبریز ثقه الاسلامی – موسی
۳۱ تبریز گنجه‌ای – جواد
۳۲ تبریز صدر تبریزی – ناصر
۳۳ تبریز مجتهدی – ابوالحسین
۳۴ تبریز دکتر مجتهدی – یوسف
۳۵ تبریز سرتیپ زاده – علی اصغر
۳۶ تبریز دکتر سید امامی – احمد
۳۷ تبریز جوانشیری – ولی زاده
۳۸ تربت حیدریه تربتی – عمادالدین
۳۹ تهران دکتر مصدق – محمد نخست وزیر شد و روز ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ اولین کابینه خود را به مجلس معرفی کرد.
۴۰ تهران دکتر بقائی کرمانی – مظفر
۴۱ تهران مکی – سید حسین
۴۲ تهران حائری زاده – سید ابوالحسن
۴۳ تهران آزاد – عبدالقدیر
۴۴ تهران امامی خوئی – جمال
۴۵ تهران شایگان – دکتر سید علی
۴۶ تهران نریمان - محمود در ۱۱/۷/۱۳۳۰ وزیر دارائی شد
۴۷ تهران طباطبائی – سید محمد صادق
۴۸ تهران مسعودی – جواد
۴۹ تهران بهبهانی – سید علی
۵۰ جهرم خادمی – ابوالفضل
۵۱ جیرفت میر حسینی – صدر
۵۲ لرستان - خرم آباد غضنفری – محمد علی
۵۳ لرستان - خرم آباد صدر کشاورز – محمد علی
۵۴ خرمشهر دکتر راجی – عبدالحسین
۵۵ خلخال دهقان – احمد در ۶/۳/۱۳۲۹ به قتل رسید و کرسی معطل ماند
۵۶ خلخال ذکائی – سید حمدالله
۵۷ خوی – ماکو - سلماس امامی خوئی – نورالدین
۵۸ خوی – ماکو – سلماس موسوی – میر مجید
۵۹ درگز مکرم – حسن
۶۰ دزفول فرهودی – حسین
۶۱ دشت گرگان – یموت – گنبدقابوس آخوند جرجانی (گرگانی) – محمد نام آخوند جرجانی در این دوره گرگانی هم ذکر شده‌است
۶۲ بنی طرف- دشت میشان – سون گرد موقر – مجید
۶۳ دماوند مسعودی – محمد علی
۶۴ رشت اکبر – حسن
۶۵ رشت امینی – ابوالقاسم شغل دولتی قبول کرد و کرسی معطل ماند.
۶۶ رضائیه افشار صادقی – محسن
۶۷ رفسنجان معین زاده باقری – مهدی
۶۸ زابل – سیستان خزیمه علم – امیر حسین
۶۹ زنجان امیرافشاری – محمد حسن
۷۰ زنجان ذوالفقاری – محمد
۷۱ زنجان ذوالفقاری – ناصر
۷۲ ساری – تنکابن صفائی حائری – عبدالصاحب
۷۳ ساری – تنکابن دکتر کاسمی – نصرت الله
۷۴ ساوه – زرند پیراسته – سید مهدی
۷۵ سبزوار بزرگ نیا – میرزا علی
۷۶ سبزوار دکتر نبوی – احمد
۷۷ سراب – گرمرود- میانه بهادری – احمد
۷۸ سقز – بانه عباسی – محمد
۷۹ سمنان – دامغان عامری – جواد
۸۰ سنندج اردلان – ناصر قلی
۸۱ سنندج آصف – محمد رضا
۸۲ سنندج سنندجی – عبدالحمید
۸۳ سیرجان ناصرزاده کرمانی – احمد
۸۴ شاهرود فولادوند – غلامرضا
۸۵ شوشتر ابریشم کار – محمد
۸۶ شهر ری دکتر هدایتی – محمد علی
۸۷ شهرضا – قمشه دکتر کیان – غلامرضا
۸۸ شهر کرد – بختیاری ندارد از انتخابات خبری نشد و کرسی منتظر ماند.
۸۹ شهریار – ساوجبلاغ کردان کهبد – بهاءالدین
۹۰ فارس - شیراز حکمت (سردار فاخر) - رضا
۹۱ فارس - شیراز دهقان – علی محمد
۹۲ فارس - شیراز رضوی – ابوالحسن
۹۳ فارس - شیراز صدرزاده – مهدی
۹۴ فارس - شیراز معدل – لطفعلی خان
۹۵ طوالش – گرگانرود رفیع (قائم مقام الملک) – حاج آقا رضا
۹۶ تون – طبس – فردوس – گلشن گنابادی – محسن
۹۷ فسا حکمت – مرتضی
۹۸ فسا عرب شیبانی – عباسقلی
۹۹ فومن نصرتیان – محمد علی
۱۰۰ فیروزآباد- ایلات خمسه فارس قشقائی – خسرو
۱۰۱ قزوین صاحب جمع – عسگر
۱۰۲ قزوین فقیه زاده – ابوالقاسم
۱۰۳ قم تولیت – ابوالفضل
۱۰۴ قوچان تیمورتاش – منوچهر
۱۰۵ کاشان – نطنز صالح شیبانی – محمد کاظم شغل دولتی قبول کرد
۱۰۶ کاشان – نطنز صالح – الهیار
۱۰۷ کاشمر اقبال – عبدالوهاب بعلت قبول شغل کرسی او معطل ماند
- کرمان دکتر بقائی کرمانی – مظفر آقای دکتر بقائی کرمانی از تهران نیز به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد که در ردیف (۴۰) جزو نمایندگان تهران نام او نوشته شده‌است.
۱۰۸ کرمان ندارد از انتخاب نفر دوم خبری به مجلس نرسید.
۱۰۹ کرمانشاه اعظم زنگنه – عزیز
۱۱۰ کرمانشاه پالیزی – هدایت الله خان
۱۱۱ کرمانشاه دولتشاهی – ابوالفتح
۱۱۲ کرمانشاه قبادیان – عباس
۱۱۳ گرگان شوشتری – سید محمد علی
۱۱۴ گلپایگان – خوانسار دکتر معظمی – عبدالله
۱۱۵ لار فرامرزی – عبدالرحمن
۱۱۶ لنگرود - لاهیجان ابتهاج – غلامحسین
۱۱۷ کمره – خمین- محلات خسروانی – شهاب
۱۱۸ مراغه افشار- فتح علی خان
۱۱۹ مراغه حمیدیه – احمد
۱۲۰ مشکین شهر – خیاو حکیمی – ابوالحسن
۱۲۱ مشهد (خراسان) سودآور – صمد
۱۲۲ مشهد (خراسان) طاهری- محسن
۱۲۳ مشهد (خراسان) قرشی – احمد
۱۲۴ مشهد (خراسان) مکرم – سعید
۱۲۵ نهاوند – تویسرکان- دولت آباد- ملایر ظفری – اسماعیل خان
۱۲۶ ملایر – نهاوند – تویسرکان – دولت آباد ملک مدنی – هاشم خان
۱۲۷ ساوجبلاغ - مکری - مهاباد ندارد از انتخابات خبری نرسید و کرسی منتظر ماند.
۱۲۸ نائین دکتر طبا – عبدالحسین
۱۲۹ نجف آباد ندارد از انتخابات خبری نرسید و کرسی منتظر ماند.
۱۳۰ نیشابور نبوی – حسن
۱۳۱ خوار ورامین – ایوانکی ورامین آشتیانی زاده – محمد رضا
۱۳۲ همدان امیری قراگزلو – غلامحسین
۱۳۳ همدان مخبر فرهمند (مخبر حضور) – میرزا حسن خان
۱۳۴ یزد دکتر طاهری – شیخ هادی
۱۳۵ یزد کوراوغلی – حسین
۱۳۶ یزد هراتی – محمد


هیئت رئیسه سنی منتخبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸

منتخبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ خورشیدی برابر با ۲۱ ربیع الثانی ۱۳۶۹ هجری آقای حسن مخبر فرهمند – رئیس

آقای خسرو قشقائی – منشی

آقای محمد علی مسعودی – منشی

آقای ناظرزاده کرمانی – منشی

آقای سالار بهزادی – منشی

آقای ناصر صدری – منشی

آقای محمد محمودی – منشی

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه اول منتخبه ۳ اسفند ۱۳۲۸ خورشیدی

منتخبه ۳ اسفند ۱۳۲۸ خورشیدی برابر با ۴ جمادی الاول ۱۳۶۹ هجری

آقای رضا حکمت (سردار فاخر) – رئیس

آقای دکتر عبدالله معظمی – نایب رئیس

آقای جواد گنجه‌ای – نایب رئیس


آقای خسرو قشقائی – منشی

آقای محمد علی مسعودی – منشی

آقای احمد دهقان – منشی

آقای صدرزاده – منشی

آقای عبدالوهاب اقبال – منشی

آقای دکتر سید امامی – منشی

آقای غلامرضا فولادوند – منشی


 • آقای هدایت الله پالیزی – کارپرداز
 • آقای ابوالقاسم امینی - کارپرداز
 • آقای غلامحسین ابتهاج – کارپرداز

به موجب ماده ۱۳ آئین نامه که بوسیله کمیسیون خاص اصلاح شد و در ۱۶/۳/۱۳۲۹ اجازه اجرای موقت آن به تصویب رسید مقرر گردید، هیئت رئیسه مجلس برای مدت یک سال انتخاب شود.

آقای احمد دهقان روز ۶ خرداد ۱۳۲۹ به قتل رسید و آقای غلامرضا فولادوند روز ۲۳ خرداد ۱۳۲۹ به سمت منشی انتخاب شد.

هیئت رئیسه اجلاسیه دوم منتخبه ۳ اسفند ۱۳۲۹

منتخبه ۳ اسفند ۱۳۲۹ خورشیدی برابر با ۱۵ جمادی الاول ۱۳۷۰ هجری

آقای رضا حکمت (سردار فاخر) – رئیس

آقای جواد گنجه‌ای – نایب رئیس

آقای نورالدین امامی – نایب رئیس


آقای غلامرضا فولادوند – منشی

آقای ناظرزاده – منشی

آقای دکتر سید امامی - منشی

آقای ناصر ذوالفقاری – منشی

آقای صدرزاده – منشی

آقای سالار بهزادی – منشی


آقای امامی اهری- کارپرداز

آقای نریمان – کارپرداز

آقای عسگر صاحب جمع - کارپرداز

آقای عرب شیبانی – کارپرداز


انتخاب منشی‌ها و کارپردازان روز ۶ اسفند ماه بعمل آمد.

آقای نریمان در ۱۱ مهر ماه ۱۳۳۰ خورشیدی وزیر دارائی شد و آقای عرب شیبانی روز ۲۸ مهر ماه ۱۳۳۰ به سمت کارپرداز انتخاب گردید.

فهرست الفبایی نام نمایندگان دوره شانزدهم قانونگذاری - ۲۰ بهمن ۱۳۲۸

 1. آقای ابتهاج، غلام‌حسین
 2. آقای ابریشم‌کار، محمد
 3. آقای ارباب، مهدی ارباب
 4. آقای اردلان، ناصر قلی
 5. آقای اسکندری، نصرت‌الله
 6. آقای اسلامی، عباس
 7. آقای آشتیانی‌زاده، محمدرضا
 8. آقای آصف،
 9. آقای اعظم زنگنه، عزیز
 10. آقای افشار، فتحعلی
 11. آقای افشار صادقی، محسن
 12. آقای اقبال، دکتر عبدالوهاب
 13. آقای اکبر، حسن
 14. آقای امامی، نورالدین
 15. آقای امامی اهری، علی‌اکبر
 16. آقای امیرافشاری، محمدمحسن - در نشست پنجم مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۱۳۲۸ نمایندگی ایشان تصویب شد
 17. آقای امینی، ابوالقاسم
 18. آقای اورنگ، عبدالحسن
 19. آقای برومند، تقی
 20. آقای بزرگ‌نیا، علی
 21. آقای بهادری، احمد
 22. آقای بوداغیان، آرام
 23. آقای پالیزی، هدایت‌الله
 24. آقای پناهی، حبیب
 25. آقای پیراسته، سیدمهدی - در نشست سوم مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۲۸ نمایندگی ایشان تصویب شد
 26. آقای تربتی، عماد - در نشست ششم مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۲۸ نمایندگی ایشان تصویب شد
 27. آقای تولیت، ابوالفضل
 28. آقای تیمورتاش، منوچهر
 29. آقای ثقه‌الاسلامی، موسی
 30. آقای جلالی، دکتر علی
 31. آقای حاذقی، ابوالفضل
 32. آقای حکمت، رضا
 33. آقای حکمت، مرتضی
 34. آقای حکیمی، ابوالحسن - در نشست هشتم مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۲۸ نمایندگی ایشان تصویب شد
 35. آقای حمیدیه، احمد
 36. آقای خاکباز، حسین
 37. آقای خسروانی، شهاب
 38. آقای دهقان، احمد
 39. آقای دهقان، علی محمد
 40. آقای دولت‌آبادی، مجتبی
 41. آقای دولتشاهی، ابوالفتح
 42. آقای ذوالفقاری، ناصر - در نشست پنجم مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۱۳۲۸ نمایندگی ایشان تصویب شد
 43. آقای ذوالفقاری، ناصر قلی - در نشست پنجم مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۱۳۲۸ نمایندگی ایشان تصویب شد
 44. آقای راجی، دکتر
 45. آقای رضوی، ابوالحسن
 46. آقای رفیع، رضا
 47. آقای سالار بهزادی، زین‌العابدین
 48. آقای سرتیب زاده،
 49. آقای سلطان‌العلماء،
 50. آقای سلطانی،(سلطان‌علی شیخ‌الاسلامی) - در نشست هفتم مجلس شورای ملی ۱۶ اسفند ۱۳۲۸ نمایندگی ایشان تصویب شد
 51. آقای سنندجی، عبدالمحید
 52. آقای سودآور، صمد
 53. آقای سید امامی، دکتر احمد
 54. آقای شکرایی، یوسف
 55. آقای شوشتری، سید محمد علی
 56. آقای صاحب‌جم، عسگر
 57. آقای صدر کشاورز، محمد علی
 58. آقای صدرزاده، مهدی
 59. آقای صدری، ناصر - در نشست ششم مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۲۸ نمایندگی ایشان تصویب شد
 60. آقای صفایی، عبدالصاحب
 61. آقای صفوی، شکرالله
 62. آقای طاهری، محسن
 63. آقای طاهری، دکتر
 64. آقای طبا، دکتر عبدالحسین
 65. آقای ظفری، اسمعیل
 66. آقای عامری، جواد
 67. آقای عباسی، محمد
 68. آقای عرب‌شیبانی، عباسقلی
 69. آقای علوی، دکتر حسن
 70. آقای غضنفری، محمد علی
 71. آقای فرامرزی، عبدالرحمن
 72. آقای فرهمند، مخبر
 73. آقای فرهودی، حسین
 74. آقای فقیه‌زاده، ابوالقاسم
 75. آقای فولادوند، ابوالقاسم
 76. آقای فولادوند، غلامرضا
 77. آقای قبادیان، عباس
 78. آقای قراگوزلو،
 79. آقای قرشی،
 80. آقای قشقایی، خسرو
 81. آقای قهرمان، ابوالفتح
 82. آقای کاسمی، نصرت‌الله
 83. آقای کهبد،
 84. آقای کوراغلی، حسین
 85. آقای کیان، دکتر
 86. آقای گرگانی، محمد
 87. آقای گنابادی، محسن
 88. آقای گنجه‌ای، جواد
 89. آقای گودرزی، موسی
 90. آقای مجتهدی، دکتر یوسف
 91. آقای مجتهدی، عبدالحسین
 92. آقای محمودی، محمود
 93. آقای مسعودی، محمد علی
 94. آقای مصباح زاده، دکتر
 95. آقای معدل،
 96. آقای معظمی، دکتر عبدالله
 97. آقای مکرم، حسن
 98. آقای ملک‌مدنی، هاشم
 99. آقای منصف، محمد علی
 100. آقای مهدوی، سعید
 101. آقای موسوی، محمد
 102. آقای موقر، مجید
 103. آقای ناظرزاده کرمانی، احمد
 104. آقای نبوی، حسن
 105. آقای نبوی، دکتر احمد
 106. آقای نصرتیان، محمد علی
 107. آقای هدایتی، دکتر محمد
 108. آقای هراتی، محمد هراتی

شعبه‌های مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

شعبه اول – آقای حسن نبوی، آقای سید محمد علی شوشتری، آقای قبادیان، آقای دکتر احمد نبوی، آقای حسن مکرم، آقای اردلان، آقای اورنگ، آقای عبدالوهاب اقبال، آقای میرمجید موسوی، آقای محسن افشار صادقی، آقای حبیب پناهی، آقای فتعلی افشار، آقای عماد تربتی، آقای سعید مهدوی، آقای دکتر حسن علوی.

شعبه دوم – آقای ابوالفضل حاذقی، آقای جواد گنجه‌ای، آقای ابوالقاسم فقیه‌زاده، آقای عبدالمجید سنندجی، ناصر صدری، آقای دکتر راجی، آقای کشاورز صدر، آقای حسین خاکباز، آقای دکتر هادی طاهری، آقای محمدرضا آصف، آقای قاسم فولادوند، آقای سلطانی شیخ‌الاسلامی، آقای صمد سودآور، آقای محسن گنابادی، آقای ملک‌مدنی.

شعبه سوم – آقای غلامرضا فولادوند، آقای سلطان‌العلماء، آقای دکتر غلامرضا کیان، آقای محمد ابریشم‌کار، آقای علی‌محمد غضنفری، آقای نصرت‌الله اسکندری، آقای محمد علی مسعودی، آقای احمد ناظرزاده، آقای دکتر مجتهدی، آقای موسی گودرزی، آقای بهادری، آقای دکتر علی جلالی، آقای امامی اهری، آقای ابوالفتح دولتشاهی، آقای سرتیب زاده.

شعبه چهارم – آقای منوچهر تیمورتاش، آقای مجتبی دولت‌آبادی، آقای دکتر مصباح‌زاده، آقای دکتر طبا، آقای جواد عامری، آقای هراتی، آقای مهدی صدرزاده، آقای صاحب‌جمع، آقای عبدالصاحب صفائی، آقای عبدالحسین مجتهدی، آقای علی بزرگ‌نیا، آقای رضا حکمت، آقای عزیز اعظم‌زنگنه، آقای دکتر نصرت الله کاسمی، آقای نورالدین امامی.

شعبه پنچم – آقای عباس اسلامی، آقای عبدالرحمن فرامرزی، آقای حسن اکبر، آقای مجید موقر، آقای غلامحسین ابتهاج، آقای زین العابدین سالار بهزادی، آقای ابوالقاسم امینی، آقای سید مهدی پیراسته، آقای غلامحسین قراگوزلو، آقای رضا رفیع، آقای دکتر محمدعلی هدایتی، آقای شهاب خسروانی، آقای احمد دهقان، آقای یوسف شکرائی، آقای ظفری.

شعبه ششم – آقای عرب شیبانی، آقای مخبر فرهمند، آقای پالیزی، آقای عباسی، آقای کهبد، آقای دکتر معظمی، آقای ابوالفتح قهرمان، آقای حمیدیه، آقای بوداغیان، آقای محمد آخوند جرجانی، آقای آشتیانی‌زاده، آقای برومند، آقای فرهودی، آقای دکتر سید امامی، آقای ابوالحسن حکیمی.

انتخابات دوباره تهران

پس از انتخابات مجلس شورای ملی دوره شانزدهم که ۱۹ بهمن ۱۳۲۹ انجام شد دکتر مصدق رهبر و پایه‌گذار جبهه ملی و دیگر اعضای آن انتخاب نشدند. با کشته شدن نخست وزیر هژیر به دست سید حسن امامی و چند واقعه دیگر و سپس با اعتراض‌های جبهه ملی انتخابات تهران باطل شد و دوباره در تهران رای‌گیری شد. در دوره دوم رای‌گیری از دوازده نفر که از تهران به مجلس راه می‌یافتند هفت نفر از آنان از جبهه ملی انتخاب شدند: آقایان دکتر مصدق ـ حائری‌زاده ـ دکتر شایگان ـ آزاد ـ نریمان ـ دکتر بقائی ـ مکی ـ که در نشست شانزدهم مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۲۹ قسم‌نامه را امضاء نمودند. این نمایندگان سپس در شعبه‌های مجلس که در بالا نام‌برده شده‌است تقسیم شدند. دکتر مصدق عضو شعبه اول - مکی عضو شعبه سوم - حائری‌زاده عضو شعبه پنجم - دکتر شایگان عضو شعبه ششم شدند.

نگاه کنید به