نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره قانونگذاری

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس سنا

قانون اساسی مشروطه
قانون اجازه اجرای نظام‌نامه انتخابات مجلس سنا
- رییس سنی مجلس سنا: ابراهیم حکیمی
- رییس مجلس سنا : سید حسن تقی‌زاده


- رییس سنی مجلس سنا: ابراهیم حکیمی
- رییس مجلس سنا: ابراهیم حکیمی - سید حسن تقی‌زاده - سید محسن صدر (صدرالاشرف)


- رییس سنی مجلس سنا: سید محسن صدر (صدرالاشرف)
- رییس مجلس سنا: سید محسن صدر (صدرالاشرف)


- رییس سنی مجلس سنا: دکتر سعید مالک
- رییس مجلس سنا: مهندس جعفر شریف‌امامی


- رییس سنی مجلس سنا: دکتر سعید مالک
- رییس مجلس سنا: مهندس جعفر شریف‌امامی


- رییس سنی مجلس سنا: تیمسار سپهبد جهانبانی
- رییس مجلس سنا: مهندس جعفر شریف‌امامی


- رییس سنی مجلس سنا: دکتر صدیق‌اعلم
- رییس مجلس سنا: مهندس جعفر شریف‌امامی