نامه وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران به سفیر کبیر سفارت جماهیر شوروی و وزیر مختار انگلیس ۶ شهریور ۱۳۲۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین نامگذاری و روزهای ویژه مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۱۳

نامه وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران به سفیر کبیر سفارت جماهیر شوروی و وزیر مختار انگلیس ۶ شهریور ۱۳۲۰

چنانکه خاطر آن جناب مستحضر است دولت شاهنشاهی ایران با رعایت سیاست بی طرفی پیوسته کوشش داشته‌است مناسبات دوستانه خود را بویژه با دولت‌های همسایه خود محفوظ بدارد در اینموقع هم که نیروی جنگی دولت اتحاد جماهیر شوروی بخاک ایران گردیده دولت ایران برای ابراز کمال حسن نیت وحفظ مناسبات همجواری مبادرت بجنگ ننموده‌است با این حال قوای آن دولت ایران برای ابراز کمال حسن نیت و حفظ مناسبات همجواری مبادرت بجنگ ننموده‌است با این حال قوای آن دولت اقدام بعملیات جنگی و بمباران شهرها نموده و نیروی پادگان ایران در شهرستانها هم طبعا در مقابل حمله‌ای که بآنها شده‌است ناگزیر از خود دفاع و مقاومت نموده‌اند اینک باستحضار عالی میرساند که دولت شاهنشاهی برای اثبات نیت صلح خواهانه خود دستور داد نیروی دولتی بکلی ترک مقاومت نموده از هرگونه اقدامی خوداری نماید انتظار دارد قوای آن دولت هم حرکت کند عملیات جنگی را متروک دارد این تصمیم دولت باطلاع نمایندگان دول دیگر هم می‌رسد.

تهران ششم شهریور ماه ۱۳۲۰

علی سهیلی

وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران

نگاه کنید به