نامه سفیر بریتانیا به دولت شاهنشاهی ایران هشتم شهریور ۱۳۲۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین نامگذاری و روزهای ویژه مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۱۳

نامه سفیر بریتانیا به دولت شاهنشاهی ایران هشتم شهریور ۱۳۲۰

آقای وزیر ـ محترما بطوریکه قبلا تذکر داده شده خاطر جنابعالی را مستحضر می‌داریم که دولتین اعلیحضرت انگلستان و شوروی هیچ نقشه‌ای بر علیه استقلال یا ملیت اراضی ایران را ندارد و علت اینکه مجبور شده‌اند اقدامات نظامی بعمل آوردند این بوده‌است که دولت ایران توجهی به پیشنهادات دوستانه آنها عینا ننموده‌است لیکن اینگونه اقدامات بر علیه خود ایران اتخاذ نگردیده بلکه فقط بر علیه اقدامات ممکنه آلمانی‌هائی بوده که در نقاط مهم و تمام کشور ایران قرار گرفته بوده‌اند چنانچه دولت ایران فعلا حاضر به تشریکات مساعی باشند علت ندارد که عملیات خصمانه ادامه پیدا نماید.

۲ـ دولتین اعلیحضرت پادشاه انگلستان و شوروی خواستار بعضی ضمانتهای می‌باشند که فعلا دولت ایران حقیقت مایل بانجام تقاضای مزبور بقرار زیر است:

۱ـ دولت ایران باید امر صادر نمایند که قشون ایران بدون مقاومت بیشتری از شمال و شرق خطی که از خانقین کرمانشاه ـ خرم آباد ـ مسجد سلیمان ـ هفت گل ـ گچساران و از آنجا به بندر دیلم که در خلیج فارس واقع شده‌است عقب نشینی نمایند.

در شمال قشون ایران باید از نقاط: اشنو ـ حیدر آباد ـ میاندوآب ـ زنجان ـ قزوین ـ خرم آباد ـ بابل ـ زیر آب ـ سمنان ـ شاهرود علی آباد عقب نشینی کنند.

نقاط نامبرده بالا موقتا بوسیله قشون انگلیس و شوروی اشغال خواهد شد.

ب ـ دولت ایران بایستی در ظرف هفته‌ای کلیه اتباع آلمان باستثنای اعضای حقیقی سفارت آلمان و چند نفر اشخاص فنی که در بنگاه‌های مخابرات یا نظامی نباشند از ایران خارج نموده و صورت اسامی آلمانیها مزبور را برای موافقت نمایندگان سیاسی انگلیس و شوروی در تهران تسلیم نماید.

ج ـ دولت ایران بایستی تعهد نماید که اتباع آلمان دیگری بخاک ایران وارد نشوند.

د ـ دولت ایران بایستی تعهد نماید که مانعی در راه حمل و نقل لوازمی که شامل ادوات جنگی نیز خواهد شد و از وسط خاک ایران بین نیروهای انگلیس وشوروی بعمل خواهد آمد قرار نداده بلکه تعهد نماید وسائل تسهیل حمل و نقل این قبیل لوازم را که یا بوسیله راه خط آهن ویا از طریق هوا حمل می‌شوند فراهم سازد.

۳ـ در مقابل دولتین انگلیس وشوروی موافقت می‌نماید که:

  • الف ـ حقوق مربوط به نفت وغیره ایران را کمال فی السابق بپردازند.
  • ب ـ وسائل تسهیل لوازم مورد احتیاجات اقتصادی ایران را فراهم سازد.
  • ج ـ پیشروی زیادتر نیروها خود را متوقف ساخته و بمحض اینکه وضعیت نظامی اجازه دهد قشون خود را از خاک ایران خارج نمایند.

۴ـ علاوه بر این دولت ایران تعهد می‌نماید که دولت بی طرفی خود را ادامه داد و هیچگونه عملی بر خلاف منافع دولتین انگلیس یا شوروی باشد در این مبارزه که بر اثر تجاوز آلمان بر آنها تحمیل گردیده‌است ننماید.

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجدید می‌نمایم.

نگاه کنید به