نامه دولت شاهنشاهی ایران به سفارت کبرای شوروی درباره سفر احمد قوام و شرکت در کنفرانس وزیران خارجه در مسکو ۲۳ آذر ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی نجات آذربایجان درگاه محمدرضا شاه پهلوی

وزارت امور خارجه شاهنشاهی با اظهار تعارفات خود بسفارت کبرای شوروی در تعقیب یادداشت بتاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۲۴ محترما باستحضار میرساند:

دولت ایران پیش از اطلاع از تشکیل کنفرانس وزیران خارجه در مسکو بوسیله سفیر کبیر شاهنشاهی در مسکو بدولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پیشنهاد نمود که نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه ایران برای ملاقات اولیای دولت همسایه و تشبید و توسعه روابط دوستی فیما بین بمسکو بروند در این ضمن، خبر انعقاد کنفرانس وزیران خارجه در مسکو رسید و خیلی از این تصادف خوشوقت گردید و مجددا سفیر کبیر شاهنشاهی در مسکو تلگراف نمود که هر چه زودتر موافقت دولت شوروی را اطلاع دهند تا نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه از تهران به مسکو عزیمت نمایند.

آنچه مصرانه درخواست می‌نماید که در کنفرانس وزیران خارجه در مسکو حتما مطرح و تصمیم فوری اتخاذ شود همان است که در یادداشت بتاریخ ۲۲ آذر ۱۳۲۴ وزارت امور خارجه مشروحا باستحضار رسانده‌است بدیهی است مطابق فصل ۶ عهدنامه مورخ ۲۹ ژانویه ۱۹۴۲ بین ایران از یک طرف و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و انگلستان از طرف دیگر هرگاه کنفرانس وزیران خارجه بخواهند غیر از مسئله تخلیه کامل تمام ایران از قوای خارجه و عمل فوری بدان که مورد تقاضای دولت شاهنشاهی است موضوع دیگری راجع به ایران مطرح نمایند باید با دولت شاهنشاهی ایران مشاوره نمایند و پیمانهایی نبندند که با مقررات پیمان سه جانبه مورخ ۲۹ ژانویه ۱۹۴۲ منافات داشته باشد

تهران بتاریخ جمعه بیست و سوم آذر ماه ۱۳۲۴

منبع