مواد ۱۰ و ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۶

مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۷

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۸

مواد ۱۰ و ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

ماده دهم

استخدام کارمند جدید در سال ۱۳۳۰ (‌به استثنای چهار نفر) کارمند جدید ممنوع و ماده سوم متمم قانون بودجه سال ۱۳۲۹ به قوت‌خود باقی است.

‌ماده یازدهم

به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود یازده نفر کارمندان فعلی مجلس شورای ملی را (‌برابر اسامی زیر) که قبلاً در‌ردیف خدمتگزاران جزء بوده‌اند مشمول ماده ۱ مواد سه گانه مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی قرار داده و احکام آنان را اصلاح و‌ابلاغ نمایند:

۱ - محمد صادق کدخدازاده.

۲ - علینقی شرفی.

۳ - محمد کدخدازاده.

۴ - مرتضی پارسافر.

۵ - محمدعلی نجفیان.

۶ - محمد احمدی.

۷ -‌فخرالدین بهبهانی.

۸ - سید مهدی کوچکی.

۹ - محسن پوررضا.

۱۰ - حسن شاهمیر.

۱۱ - احمدعلی فتی. ‌ مواد ده و یازده بالا ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

(‌جدول: دوره ۱۶ - جلد ۱ - صفحه ۷۴ الی ۹۴)

‌صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌این قانون در جلسه دوم آذر ماه ۱۳۳۰ و مواد ۵ - ۱۰ - ۱۱ در جلسه ۱۸ آذر ماه ۱۳۳۰ مجلس سنا تأیید شده است.