مواد سه‌گانه مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

‌مواد سه‌گانه مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی - مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر مجلس سنا


ماده اول - سوابق خدمت کارمندان فعلی مجلس شورای ملی در قسمت فنی چاپخانه مجلس جزو سنین خدمت رسمی آنان محسوب و مشمول‌کلیه مقررات و قوانین استخدامی می‌باشد - احکام آنان با احتساب سوابق مذکور اصلاح و ابلاغ خواهد شد.

کسور بازنشستگی ایام خدمت بالا در ۳۶ قسط سه‌ساله کسر و به صندوق بازنشستگی ارسال می‌گردد.


ماده دوم - ترتیب بازنشستگی کارمندان و خدمتگزاران مجلس شورای ملی مانند کارمندان و خدمتگزاران دولت بر طبق تبصره ۳۹ ماده دوم قانون‌بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور مصوب ۲۳ تیر ۱۳۲۸ پس از تصویب ریاست مجلس شورای ملی خواهد بود.


ماده سوم - استخدام کارمند جدید و انتقال از وزارتخانه‌ها و بنگاههای دولتی به مجلس شورای ملی (‌به استثنای استخدام چهار نفر تندنویس و یک‌نفر خوشنویس جدید) ممنوع است.

مواد سه گانه فوق که متمم قانون بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی است در جلسه پنجشنبه نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

مواد سه گانه فوق در جلسه دهم تیر ماه ۱۳۲۹ مجلس سنا به تصویب رسیده‌است