مقررات مربوط به مالیات بردرآمد صاحبان وسایط رانندگی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین مالیات مصوب مجلس شورای ملی

مقررات مربوط به مالیات بر درآمد صاحبان وسایط رانندگی - مصوب ۵ تیر ماه ۱۳۲۹ کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی [۱]

ماده ۱

ماده ۱ - کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی در اجرای ماده ۱۳ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد میزان مالیات صاحبان‌وسائط رانندگی را برای درآمد سال جاری به طور مقطوع به شرح زیر تصویب می‌نماید:

الف - اتومبیلهای مسافری اصل مالیات

۱ - اتوبوس و اتوکار ظرفیت از ۱۳ نفر تا ۲۵ نفر سالیانه ۱۵۰۰ ریال
۲ - اتوبوس و اتوکار ظرفیت ۲۶ نفر و بیشتر ۱۶۰۰ ریال
۳ - تاکسی و سواری و استیشن تا ۱۳ نفر ۱۱۰۰ ریال

ب - اتومبیلهای باری

۱ - کامیون ظرفیت دو تن و کمتر از دو تن ۳۰۰ ریال
۲ - کامیون ظرفیت دو تن و نیم ۴۵۰ ریال
۳ - کامیون ظرفیت سه تن ۷۵۰ ریال
۴ - کامیون ظرفیت سه تن و نیم ۱۱۰۰ ریال
۵ - کامیون ظرفیت چهار تن ۱۴۰۰ ریال
۶ - کامیون ظرفیت چهار تن و نیم ۱۵۰۰ ریال
۷ - کامیون ظرفیت پنج تن ۱۶۰۰ ریال
۸ - کامیون ظرفیت شش تن ۱۷۵۰ ریال
۹ - کامیون ظرفیت هفت تن ۱۹۵۰ ریال
۱۰ - کامیون ظرفیت هشت تن ۲۱۰۰ ریال
۱۱ - کامیون ظرفیت نه تن ۲۳۰۰ ریال
۱۲ - کامیون ظرفیت ده تن ۲۵۰۰ ریال
۱۳ - کامیون ظرفیت ده تن به بالا ۳۰۰۰ ریال

تبصره

تبصره - علاوه بر مالیاتهای مزبور ۱۰٪ عوارض شهرداری و یک درصد اتاق بازرگانی نیز وصول خواهد شد.

چون به موجب قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیر ماه ۱۳۲۸ کمیسیون قوانین دارایی اجازه وصول مالیات وسائط رانندگی‌ پس از تصویب کمیسیون نامبرده داده شده‌است بنابراین مقررات مربوط به مالیات بر درآمد صاحبان وسائط رانندگی که مشتمل بر یک ماده و یک‌ تبصره و در تاریخ پنجم تیر ماه ۱۳۲۹ به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

منبع