مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با نماینده ویژه تلویزیون لندن ۱ تیر ماه ۱۳۳۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۹ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۹


۱ تیر ۱۳۳۹

از مصاحبه شاهنشاه با نماینده مخصوص تلویزیون لندن


مقامات مسئول از پیشرفت‌هایی که در دو سال اخیر در اجرای برنامه هفت ساله ایران انجام گرفته، اظهار رضایت می‌کنند. با اجرای کامل این برنامه، ایران به صورت یک کشور نمونه درخواهدآمد.

مجلس شورای ملی ایران قانون رفرم کشاورزی ایران را تصویب کرده و مالکیت اراضی را محدود ساخته‌است. علاوه بر این ایران اکنون مترقی‌ترین قانون کار را دارد و ما اراضی دولتی را به کارگران داده‌ایم که برای خود منزل بسازند.

ما عقده حقارتی نداریم و به این دلیل به نواقص کار خود اعتراف می‌کنیم. به همین دلیل کمک کشورهای مترقی را قبول کرده و آنها را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق می‌نماییم. صلح موضوع غیر قابل تجزیه‌ای است و به همین دلیل بهبود روابط بین‌المللی نیز غیر قابل تجزیه می‌باشد.

اگر فشار مخالف از یک نقطه جهان به نقطه دیگر منتقل شود، آرامش در یک نقطه جهان را نمی‌توان به وجود صلح در تمام جهان تعبیر کرد. مقصودم این است که اگر قرار است صلح در جهان وجود داشته‌باشد، می‌باید همه جا از نعمت آرامش برخوردار باشد.