مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر با گزارشگران رسانه‌های ایران کاخ گلستان ۳ امرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

انقلاب شاه و مردم


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر با گزارشگران رسانه‌های ایران کاخ گلستان ۳ امرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

پرسش: با توجه به آنکه انتخابات انجمن های دموکراتیک در مهر ماه انجام می گیرد و از هم اکنون فعالیت هایی در جهت و مشارکت مردم در انتخابات این انجمن ها انجام گرفته است شاهنشاه مردم را در شرکت به این انتخابات چگونه ارشاد می فرمایند؟

آریامهر شاهنشاه ایران: یکی از آثار و نتایج حزب رستاخیز، شرکت مردم در امور معاشی و مملکتی خودشان و همچنین شرکت آنها در انتخابات انجمن‌های دموکراتیک است. این در واقع اساس دموکراسی است. البته کلمه آن فارسی نیست و ترجمه آن هم بسته به سلیقه و میل اشخاص فرق می‌کند. بعضی‌ها ممکن است که در اطراف این کلمه بحث داشته‌باشند که اصلاً چه معنی می‌دهد، ولی ما اینجا دموکراسی را می‌گوییم شرکت مردم در زندگی خودشان و سرنوشت خودشان و تعیین آن، و این اولین مراحل تعیین سرنوشت است که از سطح ده و روستا و بالاتر همین طور تا حدود انجمن‌های استانی و شهرستانی خواهدرسید، که مرحله بالاتر از آن انتخابات مجلسین شورا و سنا است.

نه فقط ما باید مردم را تشویق بکنیم به شرکت در این کار، بلکه انتظار ما این است که در این کار شرکت بکنند. به دو منظور، یکی برای اینکه این کار جنبه ملی و جنبه میهنی دارد و دوم اینکه مربوط به امور خودشان است. اگر احیاناً از یک موضوعی شکایتی داشته‌باشند یا در جایی یک نقصی و یک عیبی داشته‌باشند، اگر فقط به این قناعت کنند که بگویند: خوب، به من چه مربوط است مسئولین باید خودشان کارها را انجام بدهند، آن وقت جای گله و شکایت هم باقی نمی‌ماند. وقتی که به آنها فرصت شرکت بدهیم و شرکت در این قبیل کارها که زندگی روزانه آنها بستگی به آن دارد، اگر انجام ندهند، در واقع یک نوع کوتاهی نسبت به خودشان کرده‌اند و نسبت به شرکت عمومی مردم در کارهای مملکتی. به این جهات و لحاظ، اهمیت انتخابات انجمن‌های دموکراتیک و به خصوص شرکت مردم در آنها خیلی روشن و مبرهن است.


پرسش: امروز شاهنشاه به هنگام عبور از برابر صف قضات اوامری در جهت تسریع در امور دادرسی در جهت رفاه بیشتر مردم صادر فرمودند آیا شاهنشاه در مورد کار دادگستری نظر خاصی دارند؟

آریامهر شاهنشاه ایران: مهمترین اصول دموکراسی، موضوع عدالت است و اجرای عدالت و اینکه در مقابل عدالت، ضعیف و قوی، جوان و پیر، زن و مرد و کودک، بی‌تفاوت است. باید به طور یکسان درباره همه اجرا بشود. یکی از مظاهر عدالت این است کسی که کار بد نکند، البته نه فقط گرفتار نمی‌شود، بلکه سربلند و مفتخر است. اما اگر کسی کار بد بکند، باید مطابق قانون، جزای آن کار را و آن عمل را بپردازد.

اگر در مملکت ما، بی‌گناه که خوب هیچ، اما گناهکار هم همین طور راست راست توی خیابان بگردد، این را عدالت نمی‌گویند و ما خیلی کمتر دیده‌ایم که افراد آلوده و گناهکار از لحاظی که گفتم، در اینجا به وسیله دادگستری محکوم بشوند و به سزای اعمال خودشان برسند. در این قسمت است که میل دارم یک جنبش بیشتری در دستگاه قضایی ایران پیدا بشود.