مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با سردبیر روزنامه کویتی الرأی العام ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با سردبیر روزنامه کویتی الرأی العام ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


روابط کشورهای اسلامی

قبل از هر چیز باید سوءتفاهماتی که میان کشورهای اسلامی ممکن است وجود داشته‌باشد، بر طرف گردد. به طور قطع اگر روابط حسنه بین کشورهای اسلامی گسترش یابد و این کشورها اجازه ندهند که هیچگونه اختلافی میان آنها روی بدهد، روابط صمیمانه بین آنها حکمفرما خواهدشد.

اندیشه یک کنفرانس اسلامی تازگی ندارد و مدتها است چنین مطلبی مطرح است، اما بعضی از کشورهای اسلامی که دارای افکار استعماری هستند، از این کنفرانس استقبال نکرده‌اند.


وضع منطقه عربی خاورمیانه

روز هفتم ژوئن سال گذشته در آنکارا تأکید کردم دورانی که ممکن بود از راه قدرت و اشغال نظامی سرزمینهای دیگران را تصرف کرد، سپری شده‌است. دیگر ما در دورانی نیستیم که بتوان اعمال قدرت نمود. روش و راهی که ایران در این مورد در سازمان ملل متحد پیمود، بر همه آشکار است.

ما در انتظار نتیجه مأموریت یارینگ و گزارش سازمان ملل متحد هستیم. حقیقت آن است که دشوار است درباره نتایج این مأموریت پیش‌‌بینی نمود، ولی معتقدم قطعنامه‌های سازمان ملل متحد باید به مرحله عمل درآید و برای این منظور باید بر قدرت این سازمان افزوده‌شود تا بتواند قطعنامه‌های خود را به مرحله اجرا بگذارد.


فدراسیون امارت خلیج فارس

ما معترض این فدراسیون نمی‌شویم، به شرط اینکه در تشکیل آن حقوق تاریخی و منطقه‌ای رعایت شود. در هر حال این فدراسیون امکان دارد وارث سیاست استعماری قدیم انگلستان در خلیج فارس که متعرض مصالح ایران بود، بشود.

به هر حال به طور قطع ما برای حفظ حقوق و مصالح ایران جداً اقدام خواهیم کرد، به خصوص که این مصالح تاکنون در دست سیاست امپریالیزم قدیمی بوده‌است.


تجدید رابطه سیاسی ایران و مصر

بسیاری از رهبران کشورها که از ایران دیدن نمودند درباره تجدید رابطه میان دو کشور با من مذاکراتی کردند. ولی مطلب اساسی در این مورد آن است که ما این کدورت را به وجود نیاوردیم. سیاستی که باعث ایجاد و بقای این کدورت می‌باشد باید تغییر کند، و البته قاهره می‌تواند در این مورد رسماً و مستقیماً اقدام نماید.


روابط ایران و کویت

این روابط خوشبختانه از طرف ایران همواره دوستانه بوده‌است و ما پیوسته سعی داشته‌ایم آن را بر اساس نیکویی بناکنیم. چنانکه می‌دانید ایران جزو اولین کشورهایی بود که نسبت به موجودیت و استقلال و حق حاکمیت کویت اهتمام ورزید.

بدون تردید دیدار والاحضرت امیر کویت از ایران وسیله‌ای برای تجدید و تحکیم عوامل دوستی بین دو کشور به شمار می‌رود و امیدوارم که ملت کویت نیز همین احساسات ما را داراباشد.


انقلاب اجتماعی ایران

ما از پیشرفت انقلاب خود راضی هستیم و بدون شک شما خودتان می‌بینید که هر روز جلوتر می‌رویم.

چنانکه می‌دانید انقلاب سفید ایران حاوی دوازده اصل است که گفتگو درباره آن به طول می‌انجامد، ولی می‌خواهم تأکیدکنم که آنچه من در کتاب انقلاب سفید بیان کرده‌ام تمام آن به مرحله اجرا درآمده‌است.


سیاست خارجی ایران

تنها چیزی که ما خود را به آن مقیدمی‌دانیم و به خاطر آن کوشش به عمل می‌آوریم این است که مصالح عالیه ایران را محفوظ داریم و هر چه در این زمینه انجام می‌دهیم، از سیاست مستقل ملی ایران سرچشمه می‌گیرد.

به مسئله عقب‌نشینی انگلستان از خلیج فارس این نکته را اضافه می‌کنم که کشورهای واقع در خلیج فارس می‌توانند با همکاری یکدیگر نتیجه‌ای را که از خروج انگلستان حاصل می‌شود، جبران کنند و تصورمی‌کنم کویت و ایران و عربستان سعودی در این مورد نقش بزرگی برعهده دارند.