مصاحبه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در فرودگاه مهرآباد با رادیو تلویزیون ملی ایران به هنگام پرواز به بیرجند ۲۱ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی


از مصاحبه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در فرودگاه مهرآباد با رادیو تلویزیون ملی ایران به هنگام پرواز به بیرجند ۲۱ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی


زادروز علیاحضرت شهبانو
فکر می‌کنم به اندازه کافی واضح است و احتیاج به گفتن نیست که امروز شهبانوی ایران یک مقام تشریفاتی نیست و کسی نیست که در قصری نشسته باشد و با جواهراتش بازی کند، یا در زیر سایه درخت‌ها لم بدهد. امروز شهبانوی ایران هم مثل پادشاه ایران و یا هر فرد ایرانی دیگری باید وظایف معینی را انجام بدهد و اضافه بر آن وظایفش خیلی روشن است. وظایفی است که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده، وظایفی است که اسمش را می‌خواهم بگذارم وظایف ملی، میهنی و وجدانی.
اگر اضافه بر وظایف و مسئولیتمان وظایف بیشتری را هم انجام بدهیم، برنامه‌هایی که برای مملکت ریخته شده، بهتر انجام خواهدشد و شاید قبل از موقع هم انجام بشود. یکی از طعنه‌هایی که به ما می‌زنند این است که ایران برنامه‌هایش زیاده‌طلب است و از حدود قدرت خودش خارج است و در نتیجه ما نخواهیم توانست این کارها را انجام بدهیم. ولی من مطمئن هستم که اگر حتی مسئولیتی را که داریم انجام بدهیم و به خصوص اضافه بر آن اگر وجدان کار هم باشد، همه این برنامه‌ها را انجام خواهیم‌داد.
شهبانوی ایران هم امروز همین کار را می‌کند و فکر می‌کنم این موضوعی است که احتیاج به توضیح من ندارد و همه از آن اطلاع دارند که شهبانوی ایران در این مدت نه فقط نماینده زن ایرانی، بلکه نماینده ایران جدید بوده و در لباس زن، آن هم در لباس شهبانو، چه کارهایی را انجام داده‌است و خواهدداد.