مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۲۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم


مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۲۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

شماره ۱۵۴۰

۲ شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۲۹

سال ششم

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۲۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۸


صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه هفتم خرداد ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأسف از قتل مرحوم احمد دهقان – ختم جلسه

مجلس دو ساعت و پنجاه و پنج دقیقه قبل از ظهر بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

رئیس – صورت مذاکرات جلسه پیش حاضرنیست و جلسه ماقبل طبع و توزیع شده‌است، اسامی غائبین قرائت شد :

غائبین بااجازه – آقایان : حسین فرهودی – محمدعلی منصف – محسن گنابادی - فقیه‌زاده – دکتر احمد سیدامامی – دکتر عبدالحسین طبا

غائبین بی اجازه – آقایان : محمودمحمودی – شکرالله صفوی – ابوالفتح قهرمان – سالار سنندجی – ابوالقاسم امینی – علی اکبر سرتیپ‌زاده – تیمورتاش – امیرنصرت اسکندری - لطفعلی معدل

دیرآمدگان بی اجازه – آقایان : حسن اکبر یک ساعت، سلطانی – ۳۰ دقیقه – دکتر مصباح‌زاده ۳۰ دقیقه

۱ - بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تأسف ازقتل مرحوم احمد دهقان – ختم جلسه

رئیس – بطوریکه آقایان محترم اطلاع دارند روز گذشته در اثر حمله‌ای که به آقای احمد دهقان نماینده مجلس شورایملی و مدیر روزنامه هفتگی تهران مصور شد دیشب دارفانی را بدرود گفت : این پیش آمد ناگوار موجب کمال تأسف وتأثر عموم آقایان نمایندگان است (‌صحیح است) این قبیل حملات ناجوانمردانه و حوادث غیرعادی که موجب اختلال نظم و امنیت عمومی است شدیداً مورد تقبیح و انزجار عامه است (صحیح است) ازدرگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم که روح آن مرحوم غریق رحمت خودفرماید (انشاءالله)، عموم آقایان نمایندگان انتظاردارند که دولت هر چه زودتر جریان امر را جداً تعقیب و گزارش آن را به مجلس شورایملی تقدیم نماید و به پاس احترام روح آن مرحوم بااجازه آقایان مجلس راتعطیل می کنیم (صحیح است) ( مجلس دو ساعت و پنجاه دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت