مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ امرداد ۱۳۲۶ نشست ۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ امرداد ۱۳۲۶ نشست ۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: اداره ۵۴۴۸ - اطاق رئیس ۹۴۴۱

مدیر سید محمد هاشمی

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۵

جلسه: ۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه ۱۳۲۶

۱- تصویب صورت مجلس

‏۲- تصویب یازده فقره اعتبارنامه و مخالفت با دو فقره

۳- اعلام موقع رسمیت مجلس از طرف مقام ریاست

۴- تصویب هشت فقره اعتبارنامه و مخالفت با پنج فقره

۵- تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

[۱-تصویب صورت مجلس]

صورت مجلس روز یکشنبه ۴ مرداد ماه را آقای معتمد دماوندی (منشی) قرائت نمودند.

صورت مجلس شب دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۲۶

مجلس هشت ساعت و پنجاه دقیقه بعدازظهر به ریاست آقای رضا حمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت و پس از مختصر تذکر آقای ناصرقلی اردلان تصویب شد.

اسامی غائبین جلسه گذشته.

غائبین بی اجاز- آقایان: عزت‌الله بیات- محسن گنابادی- عزیز اعظم زنگنه- هدایت‌الله پالیزی- کامل ماکو- حسین وکیل.

به طوری که قبلاً در دستور مجلس تعیین شده بود رسیدگی به گزارش شعب نسبت به اعتبارنامه‌های آقایان نمایندگان شروع و گزارش‌های ذیل تصویب شد و ۶ فقره از شعبه اول به نمایندگی آقایان محمد حسین قشقایی از آباده- آشتیانی‌زاده از خوار و ورامین- اردشیرشادلو از بجنورد- دکتر اعتبار- محمد طباطبایی از بروجرد- معتمد دماوندی از بندی پهلوی و ۶ فقره از شعبه ۲ راجع به نمایندگی آقایان جعفر کفایی از تربت حیدری- حاذقی از جهرم- ضیاء ابراهیمی از جیرفت- کشاورز صدر و محمدعلی غضنفری از خرم آباد- دکتر راجی از خرمشهر و شش فقره از شعبه سوم راجع به نمایندگی آقایان ملک‌مدنی و اسمعیل ظفری از ملایر- حسن اکبر و ابوالقاسم امینی از رشت- معین‌زاده باقری از رفسنجان- عبدالله وثوق از زابل و پنج فقره از شعبه ۴ راجع به نمایندگی آقایان عزت‌الله بیات و حسین مکی از اراک جواد عامری از سمنان و دامغان- مرآت‌اسفندیاری از سیرجان- فولادوند از شاهرود و پنج فقره از شعبه پنجم راجع به نمایندگی آقایان محسن گنابادی از فردوس- ارباب مهدی یزدی از بلوچستان- محمدعلی دادور از فومن- عسکر صاحب جمع و نصرالله لاهوتی از قزوین و پنج فقره از شعبه ششم راجع به نمایندگی آقایان دکتر بقائی و مهندس رضوی از کرمان قبادیان، عزیز اعظم زنگنه و هدایت الله پالیزی از کرمانشاه یک فقره گزارش از شعبه چهارم راجع به انتخابات شهرری و نمایندگی آقای مشایخی قرائت و به واسطه مخالفت آقایان حائری‌زاده و مکی موکول به بعد شد.

پنج فقره گزارش دیگر از شعبات نسبت به نمایندگی آقایان ابوالفضل تولیت از قم- دکتر فلسفی از گرگان- سلطانعلی شیخ‌الاسلامی از بهبهان- نورالدین امامی از خوی و رستم گیو از طرف زردشتیان قرائت و فرداً فرد تصویب شد.

گزارش دیگری از شعبه چهارم راجع به انتخابات شهرضا و نمایندگی آقای ابوالفتح قهرمان قرائت و چون آقای حائری‌زاده مخالف بودند موکول به بعد گردید.

هفده گزارش دیگر از شعب مجلس توسط آقایان مخبرین راجع به نمایندگی آقایان رحیمیان از قوچان- حاج آقا رضا رفیع از گرگانرود- اورنگ از بیجار- کامل ماکویی از خوی- محمد ذوالفقاری و ناصر ذوالفقاری و افخمی از زنجان- آقا خان بختیار از شهر کرد احمد اخوان و عباس نراقی از کاشان- دکتر معظمی

از گلپایگان- منصف ازبیرجند- امیرحسین ظفر بختیار از دزفول- ابوالقاسم بهبهانی از شوشتر- محمد گرگانی از گنبدکاوس- دکتر طبا از نائین- اسدالله موسوی از دشت میشان- قرائت و نسبت به هری ک جداگانه رأی گرفته تصویب گردید.

سپس گزارش مشروح انتخابات تهران و نمایندگی آقای دکتر امینی قرائت و در اثر مخالفت آقای دکتر متین دفتری موکول به بعد شد.

شش فقره گزارش دیگر راجع به انتخاب آقای علی اقبال از کاشمر- عبدالرحمن فرامرزی از لار- رضا حکمت از شیراز- محمدعلی مسعودی از دماوند- سزاوار از ساوه- مهندس خسرو هدایت از تهران قرائت و تصویب شد.

پس از آن گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات ساوجبلاغ و شهریار و نمایندگی آقای کهبد قرائت و چون آقایان دکتر معظمی- قبادیان و مرآت اسفندیاری مخالف بودند موکول به بعد گردید.

سه فقره گزارش دیگر راجع به نمایندگی آقای امیرتیمور از مشهد- محمد قلی قوامی از شیراز- نبوی از نیشابور- خوانده و تصویب شد.

با دو فقره گزارش شعبه سوم در خصوص انتخابات ساری و نمایندگی آقایان منوچهر گلبادی و مرتضی شریف‌زاده آقای قبادیان مخالف بودند و موکول به بعد گردید.

سپس گزارش انتخابات تهران و نمایندگی آقای دکتر عبده تصویب و رسیدگی به گزارش نمایندگی آقای مسعود ثابتی از مشهد به واسطه مخالفت آقای مشایخی موکول به بعد شد.

پنج فقره گزارش دیگر راجع به نمایندگی آقایان ابوالحسن رضوی- ملکپور از شیراز- فرج‌الله آصف و حسین وکیل از سنندج- دکتر آشتیانی از تهران قرائت و نسبت به هر یک جداگانه اخذ رأی شده تصویب گردید.

گزارش دیگری از شعبه سوم در خصوص انتخابات سبزوار و نمایندگی آقای حائری‌زاده قرائت و در اثر مخالفت جمعی از نمایندگان موکول به بعد شد.

ایضاً با گزارش انتخابات تهران راجع به نمایندگی آقای نیکپور آقای مهندس رضوی و با گزارش انتخاب مشهد راجع به نمایندگی آقای یونسی وهاب‌زاده آقایان اقبال و محمدعلی مسعودی مخالف بودند و موکول به بعد گردید.

نمایندگی آقای مهدی صدرزاده از شیراز و ناصرقلی اردلان از سنندج تصویب و چون با گزارش نمایندگی آقای عبدالقدیر آزاد از سبزوار آقای ارسنجانی مخالف بودند تعیین تکلیف آن موکول به بعد شد.

با گزارش نمایندگی آقای ابوالحسن صادقی از تهران آقایان دکتر متین دفتری و نورالدین امامی مخالف بوده موکول به بعد، نمایندگی آقای احمد بهادری از سراب تصویب شد.

تعیین تکلیف گزارش نمایندگی آقای سید هاشم وکیل از تهران به مناسبت مخالفت آقای دکتر اعتبار موکول به بعد گردید و نمایندگی آقای عباس مسعودی از تهران مورد تصویب واقع شد.

گزارش دیگری از شعبه سوم راجع به نمایندگی آقای احمد دهقان از خلخال قرائت و چون آقای خسرو قشقایی مخالف بودند تعیین تکلیف آن نیز موکول به بعد شد.

جلسه آینده روز سه شنبه ششم مرداد ماه سه ساعت و نیم پیش از ظهر و دستور آن رسیدگی به بقیه گزارش‌های شعب راجع به اعتبارنامه‌ها تعیین و مجلس مقارن ساعت دوازده ختم شد.

رئیس- نسبت به صورت مجلس اعتراضی نیست؟ چرا (آقای حاذقی)

حاذقی- خواستم به استحضار هیئت رئیسه برسانم در صورت جلسه قید شده مجلس ساعت ۵/۸ تشکیل می‌شود و نظر به این که تعیین وقتی که می‌شود باید مورد احترام هیئت محترم رئیسه مجلس قرار بگیرد امروز استثناء به مناسبت کارهایی که بوده است مورد اغماض آقایان نمایندگان واقع خواهد بود ولی در آینده مجلس باید در ساعت معین تشکیل شود تا به کارهای خودش برسد (صحیح است).

رئیس- البته ساعتی که اعلام می‌شود هر کس که حاضر نشد مطابق آئین‌نامه با او رفتار می‌شود. آقای دکتر شفق.

دکتر شفق- بنده عرضی ندارم.

رئیس- آقای فرامرزی‏

فرامرزی- عرض کنم که بنده می‌خواستم گله بکنم که دو نفر از منشی‌های دست چپ و دست راست جنابعالی یک قدری بی لطفی می‌کنند و حال آقای قشقایی که رعایت همشهری‌گری ما را می‌خواهند بکنند ولی بنده انتظار ندارم که آقای ذوالفقاری ما را به قول بچه‌ها قاق کنند و اسممان را ننویسند راجع به آقای یونس وهاب‌زاده یک مخالف دیگری هم بود که اینجا نوشته نشده و آن عبدالحمن فرامرزی است.

رئیس- دیگر اعتراضی نیست؟ آقای مهندس رضوی‏

مهندس رضوی- عرض کنم در مجله رسمی، روزنامه رسمی کشور نوشته شده است و در موقع مذاکره نسبت به ساعت، رئیس این طور فرمودند. مجلس هم مثل سایر ادارات هشت و نیم صبح باشد بنده می‌خواستم تذکر بدهم که مجلس اداره نیست و حضرتعالی این طور نفرمودید. بنده به خاطر دارم که فرمودید همان طوری که در ادارات معمول است اشکالی از حیث ماه رمضان نسیت از هشت و نیم صبح کار می‌کنیم.

رئیس- بسیار خوب آقای امامی نسبت به صورت جلسه اعتراضی دارید؟

امامی- بنده مخالفتی که کرده بودم نسبت به جناب آقای دکتر صادقی قبل از جناب آقای دکتر متین‌دفتری است ولی اسم ایشان قبل از بنده نوشته شده بود.

رئیس- اول شما بودید بعد ایشان. اصلاح می‌شود دیگر اعتراضی نسبت به صورت مجلس نیست (نمایندگان- خیر)

رئیس- صورت جلسه چهارم مرداد ماه تصویب شد.

محمدعلی مسعودی- اجازه بفرمایید پیشنهادی رسیده از طرف آقای نبوی قرائت شود.

مکی- اخطار قانونی دارم.

رئیس- بر طبق چه ماده‌ای؟

مکی- بر طبق قانون مصوب تیرماه ۱۳۰۶ ماده ۲.

رئیس- بفرمایید.

مکی- در جلسه اول آقای دهقان یک تذکر قانونی دادند که بعضی از آقایان وزرا با داشتن مسئولیت در کرسی وکلا نشسته‌اند. آقایان توجهی نکردند به این تذکر (صحیح است) و حالا بنده می‌بینم که آقای صادقی در کرسی وکلا نشسته‌اند در صورتی که ایشان مسئولیت دارند و مادامی که مسئولیت دارند نمی‌توانند مصونیت هم داشته باشند و اصل ماده را هم بنده می‌خوانم (صحیح است)

قانون محدودیت وزرا و معاونین و رؤسای دوایر دولتی در موقع انتخابات نمایندگان مجلس در دوره تقنینیه مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۰۳۶ شمسی.

ماده اول- کلیه رؤسای دوایر دولتی از انتخاب شدن به عضویت مجلس شورای ملی در حوزه مأموریت خود محروم خواهند بود و همچنین وزرا و معاونین موقع انتخابات از تمام مملکت.

ماده دوم- تا انقضاء هر دوره تقنینیه نمایندگان مجلس شوری ملی نمی‌توانند هیچ یک از خدمات دولتی را موظفاً قبول نمایند مگر این که ۳ ماه قبل از قبول خدمت از نمایندگی استعفاء نموده باشند. این قسمت که مشتمل بر دو ماده است در جلسه ۲۲ تیر ماه ۱۳۰۶ تصویب شد.

اجازه بفرمایید یک توضیح دیگری هم بنده عرض می‌کنم در ادوار گذشته سابقه بوده که بعضی از آقایان حتی رئیس‌الوزراها هم وکیل بوده‌اند ولی اعتبارنامه‌شان را در شعب نگه می‌داشتند به مجلس نمی‌فرستاده‌اند اینجا بنده می‌بینم که اعتبارنامه آقای صادقی را فرستاده‌اند به مجلس و اینجا هم مطرح شده است و ایشان هنوز در کرسی وکلاء نشسته‌اند.

رئیس- عرض می‌کنم برای اطلاع آقایان اشخاصی که اعتبارنامه‌هاشان هنوز مطرح نشده و تصویب نشده است وکیل بالقوه هستند نه بالفعل ولی وقتی که تصویب شد آنها نمی‌توانند هم وکیل باشند و هم وزیر سابقه هم این طور بوده است. گمان می‌کنم که اعتراض ایشان وارد نباشد.

مکی- اگر بدعتی نباشد که در ادوار بعد یک بیچارگی تولید کند.

رئیس- آقای نبوی.

نبوی- این دیگر تردید ندارد مسلم است هم نمی‌شود وکیل بود هم وزیر وکلا وقتی که اعتبارنامه‌شان تصویب شد قطعاً استعفاء می‌دهند در سابق همچنین طور بوده که مأمورین دولت تا وزیر بودند اعتبارنامه‌شان تصویب نمی‌شده ولی من می‌خواستم توضیح بدهم که این موضوع مطرح نیست عده زیادی از آقایان اجازه خواسته‌اند که در این موضوع صحبت کنند ولی این موضوع مطرح نیست.

رئیس- به عنوان اخطار نظامنامه گفتند متهم می‌توانستم قبول کنم چون به عنوان اخطار نظامنامه بوده است.

محمدعلی مسعودی- پیشنهادی رسیده است

نبوی- موافق و مخالف دیگرنمی‌توانند حرف بزنند. فقط کسی که اخطار کرد می‌تواند صحبت بکند.

محمدعلی مسعودی- این که مطرح نیست.

رئیس- آقای صادقی.

صادقی- اعتراضی را که ایشان کردند بنده شنیدم. در جلسه اول آقای دهقان هم کردند اتفاقاً بنده در جلسه اول نبودم اینجا ولی بعد تحقیق کردم متوجه شدم به این نکته و اول خودم تردید کردم در آمدن ولی بعد همان طور که فرمودید تحقیق کردم و برخوردم به این اصل که بنده فعلاً مصونیت پارلمانی را ندارم و فعلاً مجلسی دایر نیست که مصونیت پارلمانی داشته باشم. دوره تقنینیه هم هنوز شروع نشده است و اگر این طور که ایشان فرمودند باشد خود ایشان هم مأمور دولت هستند، مدیر کل هستند و تا دیروز هم ماشین دولت سوار می‌شدند (خنده حضار) بنابراین ایرادی به شخص بنده نیست.

رئیس- پیشنهاد آقای نبوی قرات می‌شود.

بنده پیشنهاد می‌کنم فعلاً گزارش‌هایی که هنوز طرح نشده مطرح شود.

رئیس- آقای نبوی.

نبوی- قسمتی از اعتبارنامه‌ها دیروز، پریشب، با آن مخالفت شده یک عده از گزارش‌ها هم هست که هنوز اصلاً خوانده نشده (صحیح است) هم آنهایی که مخالفت شده و همچنین آنهایی که مخالفت نشده هر دو در دستور جلسه امروز هست پیشنهاد بنده این بود آنهایی که هنوز خوانده نشده یعنی مخالفت و یا موافقت درش نشده خوانده شود (صحیح است).

مسعود ثابتی- از دستور امروز خارج نمی‌شود.

رئیس- مخالفی نیست (گفته شد- خیر)

جمعی از نمایندگان- اکثریت موافق است.

امینی- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

امینی- بنده با اصل این موضوع البته مخالفتی ندارم ولی یک چیزی است که بایستی تذکر بدهم آیا این پیشنهاد تعویق کر است یا خروج از دستور؟ (بعضی از نمایندگان- هیچ کدام) پیشنهاد می‌کنند مطرح نشود اگر صحبت لفظ است بنده عرضی ندارم ولی اگر معنی در این لفظ وارد است یا پیشنهاد تعویق است یا خروج دستور اگر وجه حلی پیدا بشود که هیچ کدام از اینها نیست بنده عرضی ندارم ولی اگر یکی از این دو تا باشد مطابق ماده ۶ آئین نامه نمایندگانی که هنوز صحت و سقم انتخابشان محقق نشده است حق نطق و دادن رأی را دارند ولی چه در شعبه و چه در کمیسیون و چه در مجلس در ورد انتخاب خودشان نمی‌توانند رأی بدهند و طرح قانونی هم نمی‌توانند پیشنهاد کنند. در صورتی که پذیرفتن نماینده به موجب رأی مجلس به عهده تعویق افتاده باشد، نماینده مزبور در هیچ امری حق دادن رأی ندارد.

نبوی- یک نفر بیشتر نمی‌توانند حرف بزند.

اردلان- رأی بگیرید.

جمعی از نمایندگان- رأی بگیرید به پیشنهاد آقای نبوی.

دکتر اعتبار- بنده یک پیشنهادی کردم دقت بفرمایید.

رئیس- بنشینید.

دکتر اعتبار- اجازه بفرمایید.

رئیس- بنشینید آقا، گوش کنید، به شما می‌گویم بنشینید سرجایتان آقا، یک پیشنهادی اول رسیده است باید تکلیف آن معین شود بعد مال شما (زنگ مجلس) با این پیشنهاد مخالفی نیست، رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای نبوی (جمعی از نمایندگان- رأی ندارد)

دکتر اعتبار- رأی که ندارد.

رئیس- شما که می‌گویید رأی ندارد چون امینی مخالفت کرد باید رأی گرفته شود چرا دخالت می‌کنید! حفظ نظم مجلس را هم بکنید (صحیح است) رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای نبوی آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. (آقای امیرتیمور).

[۲- تصویب ۱۱ فقره اعتبار نامه و مخالفت با دو فقره‏]

(آقای امیرتیمور گزارش شعبه یکم را راجع به نمایندگی آقای جواد گنجه‌ای از تبریز به شرح ذیل قرائت نمودند)

گزارش از شعبه اول به مجلس شواری ملی‏

به شرحی که از پرونده انتخابات تبریز استنباط می‌شود در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۲۵ برای تعیین اعضاء اصلی و علی‌البدل از طرف فرماندار از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات انجمن تشکیل گردیده و در همان جلسه اعلامیه استانداری مبنی بر موقوف‌الاجراشدن ماده ۱۰ حکومت نظامی به وسیله فرماندار به استحضار اعضاء انجمن رسیده و انجمن نظارت انتخابات هم به رأی مخفی آقا میرزا حسین واعظ را به سمت ریاست انجمن تعیین می‌نماید و انجمن مقدمات امر انتخابات را طبق مقررات قانونی در مرکز اصلی و شعب فرعی به عمل آورده و پس از توزیع تعرفه و اخذ آراء در تاریخ ۲۹ فروردین آراء استخراج و قرائت می‌شود و در تاریخ ۲۶/ ۲/ ۸ قرائت آراء پایان می‌یابد بلافاصله به موجب آگهی تاریخ تقدیم شکایات به انجمن از ۲۶/ ۲/ ۹ تا ۲۶/ ۲/ ۱۵ تعیین شده و در این مدت شکایاتی مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات- عدم صلاحیت نتخبین- تحمیل اشخاص به اهالی تبریز- تهدید و تطمیع به نفع کاندیدای شخصی به انجمن و اصل و انجمن پس از رسیدگی فقط به ذکر این که شکایات نسبت به ۷ نفر از آقایان غیر وارد و نسبت به دو نفر دیگر بسته به نظر مجلس شورای ملی است قناعت کرده و اعتبارنامه به نام ۷ نفر از آقایان صادر نموده و از صدور اعتبارنامه نسبت به دو نفر آقایان ناصرالدین ناصری و حاج محمدتقی خوئیلر خودداری می‌نمایند و آن را به نظر مجلس شورای ملی واگذار کرده و بلافاصله در تارخ ۲۶/ ۲/ ۲۲ انحلال انجمن را اعلام و به کار خود پایان می‌دهد. بعداً در نتیجه استعلامیکه وزارت کشور از فرماندار تبریز مبنی بر جریان انتخابات تبریز و همچنین دلیل عدم صدور اعتبار نامه بنام آقایان ناصرالدین ناصری و حاج محمدتقی خوئیلر می‌نماید فرماندار طی نامه شماره ۷۰۹۴ مورخ ۲۶/ ۳/ ۳ گزارشی تقدیم داشته که چون شعبه اول گزارش مزبور را جامع و قابل توجه می‌داند عیناً برای استحضار خاطر نمایندگان محترم نقل می‌شود:

وزارت کشور- در پیرو تلگراف شماره ۴۱۲۹ متضمن صورت اسامی حائزین اکثریت انتخابات شهرستان تبریز برای دوره ۱۵ با تقدیم پرونده انتخابات که در روز شنبه دوم اردیبهشت ماه از انجمن نظارت مرکزی تحویل گردیده معروض می‌دارد. به طوری که از بدو امر انتخابات استحضار حاصل فرموده‌اند انتخابات تبریز در محیط آزاد و با رعایت تمام موازین قانونی شروع و آنچه بر عهده این فرمانداری بوده نهایت دقت را برای حسن جریان امر مرعی داشته و تمایلات اهالی نیز از حیث تکثیر تعداد صندوق‌های شهر و شعب فرعی و تمدید مدت توزیع تعرفه و اخذ رأی نیز به انجمن پیشنهاد و مورد توجه قرار داده شده است و بالنتیجه با وجود متجاوز از دویست نفر نامزد نمایندگی که هرکدام بکشلی فعالیت کرده و می‌خواستند از آزادی انتخابات به نفع خود استفاده وبعضی هم به انواع مختلف تشبثاتی می‌کردند که در صورت مواجه شدن با شکست شاید بتوانند انتخابات را مخدوش جلوه دهند با این حال انتخابات در نتیجه مراقبت‌های دائمی و جدی مأمورین مربوطه با حسن جریان ادامه و هیچگونه پیش آمد خلاف انتظامی رخ نداده است و پس از خاتمه قرائت آراء نیز انجمن بلافاصله آگهی دریافت شکایات ر درظرف یک هفته انتشار داده و در مدت مزبور چند فقره اعتراض بدون آن که مدرک و سندی دایر با ثبات اظهارات نویسندگان ضمیمه باشد به انجمن تسلیم گردید که حقاً بایستی انجمن از همانروز اول هفته بعد وارد رسیدگی شده و اگر لازم بود تحقیقاتی نیز در اطراف اظهارات و شکایات واصله به عمل می‌آوردند متأسفانه جز در مورد تلگراف آقای حبیب پناهی که مطالبه مدرک نموده و تلگراف جوابیه ایشان نیز تلویحاً می‌رساند که از اعتراض خود صرف نظر و مدرکی نبوده که ابراز دارد انجمن در رسیدگی به سایر اعتراضات اقدامی نکرده و تا آخرین روزی که وظیفه قانونی آن‌ها اجازه می‌داد فقط به خواندن و خلاصه کردن نامه‌های وارده اکتفا نموده و در آخرین جلسه که عصر سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه بود وارد در مذاکره در اطراف شکایات واصله شدند و بدون این که به صحت و سقم شکایات رسیدگی شود صورت مجلس با تأیید و درج صورت حائزین اکثریت و تعداد آراء آنها تنظیم و اعتراضات رسیده را نسبت به ۷ نفر غیر وارد دانسته و در نظر گرفته اعتبارنامه‌های (آقایان ناصرالدین ناصری و حاج محمد تقی خوئیلر) از اظهار عقیده و صدور اعتبارنامه خودداری نموده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم را موکول به رأی مجلس شورای ملی نموده‌اند و با این که توضیحات کافی به انجمن داده شده که اگر ایرادی به نمایندگی آن‌ها وارد است و دلایلی بر رد آن‌ها دارند اظهار نمایند به تذکرات قانونی فرمانداری توجه ننموده و به طریق معروضه اقدام کردند و چون

فرصت قانونی نیز به پایان رسید بود برای بنده نیز مجال اقدام و اجرای ماده ۱۹ قانون باقی نمانده و ناچار مراتب را تلگرافاً به عرض رساندم ضمناً از نظر وظیفه و نظارتی که در امر انتخابت به عهده فرمانداری محول است نظریات خود را ذیلاً معروض می‌دارد:

چون به قرار معلوم از اظهاراتی که در امر انتخابات می‌شد و بعضی نیز برای رسیدگی به دادسرا احاله شده نتیجه که حاکی از اثبات اعمال تهدید و تطمیع باشد به دست نیامده و به هیچ یک از چند فقره اعتراضات هم که در مدت قانونی دریافت شکایات به انجمن رسیده است دلیل و مدرکی بر علیه طرز انتخابات نمایندگان منتخبه از شهرستان تبریز ضمیمه نبوده است به نظر بنده انجمن دلیل کافی جهت خودداری از صدور اعتبارنامه برای دو نفر از حائزین اکثریت نداشته است (فرماندار شهرستان تبریز).

بنابراین انجمن بدون ذکر دلیل اعتبارنامه به نام آقایان ناصرالدین ناصری و حاج محمدتقی خوئیلر صادر نکرده در صورتی که انتخابات تبریز در نهایت آزادی انجام یافته و به نظر فرماندار دلیلی برای عدم صدور اعتبارنامه به نام آقایان ناصرالدین ناصری و خوئیلر موجود نبود و عمل انجمن در این مورد برخلاف موازین قانونی بوده و انجمن نظارت هم به تذکرات قانونی فرماندار توجهی ننموده است.

شعبه یک پس از رسیدگی به پرونده انتخاباتی تبریز و وصول شکایات در ظرف مدت مقرره و ارجاع پرونده به سوکمیسیون متشکله از آقایان دکتر امینی منصف- معین‌زداه- نراقی و اظهار نظر سو کمیسیون دایر بر این که صورت مجلس نهایی انجمن انتخابات تبریز زباندار نبوده و عدم صدور اعتبار نامه به صرف اظهار اینکه شکایات نسبت به هفت نفر غیر وارد و نسبت به دو نفر دیگر بستگی به نظر مجلس شورای ملی داشته موضوع نداشته مگر این که بگوییم انجمن با این عمل خواسته است داستان مشهور یک بام و دو هوا مصداق پیدا کن و این موضوع را هم فرماندار تبریز در جواب استعلام وزارت کشور تأیید کرده بنابراین عمل انجمن برخلاف قانون بوده و چون شکایات واصله هم مستند به دلیل نیست سو کمیسیون نظر خود را مبنی بر صحت انتخابات تبریز و قید این که انتخاب دو نفر نامبرده آقایان ناصرالدین ناصری و حاج محمدتقی خوئیلر) مثل سایر متخبین است و بدون ایراد و اشکال به نظر می‌رسد که گزارش خود را تقدیم شعبه اول می‌نماید شعبه هم پس از رسیدگی به پرونده و گزارش سو کمیسیون نظر سو کمیسیون را تأیید، بنابراین صحت انتخابات تبریز و همچنین نمایندگی آقای جواد گنجه‌ای را که در درجه اول دارای ۳۱۱۶۴ رأی از ۶۲۰۰۶ رأی مأخوذه بوده تصدیق و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- مخالفی نیست.

ارسنجانی- مخالفم.

رئیس- به واسطه مخالفت آقای ارسنجانی به بعد موکول می‌شود. بنده به شهادت بیشتر آقایان هر وقت یک انجام وظیفه‌ای به من محول شده خدا را ناظر قرار داده‌ام و با بی غرضی وظیفه‌ام را انجام داده‌ام (صحیح است) آقای دکتر اعتبار که یک دوره هم وکالت مجلس شورای ملی را در دوره چهاردهم داشته‌اند و به آئین‌نامه هم خوب وارد هستند اینجا در موقعی که رأی می‌خواستم پیشنهاد اولیه بگیریم گفتند پیشنهادی هم من دارم مطرح شود بنده این را می‌دانستم چون آقای امینی مخالفت کرده بودند بایستی اول به آن رأی گرفت و اگر آن تصویب نشده بود فوراً پیشنهاد شما مطرح می‌شد (صحیح است) بنده خودتان می‌دانید اگر با جنابعالی سابقه دوستی و ارادت نداشته باشم سابقه دیگری ندارم و این که حالا به بنده مرقوم فرمودید، این است که خواستم اینجا جواب سرکار را بدهم به علاوه این چند روزی که به بنده وظیفه‌ای محول شده از آقایان تقاضا می‌کنم که رعایت نظم جلسه را بفرمایند برای این که بنده این طور تشخیص دادم که اگر از اول مجلس منظم نباشد نمی‌شود کار کرد و مجلس متشنج می‌شود اگر این اجازه را به بنده بدهید بنده افتخار دارم و الّا آقای نایب رئیس مجلس را اداره بفرمایند.

اردلان- با کمال میل.

دکتر اعتبار- بنده می‌خواستم اظهار تأسف بکنم از این پیش آمده که شده است و بنده نظری نداشتم.

رئیس- آقای دکتر اعتبار.

(آقای دکتر اعتبار گزارش شعبه سوم را راجع به نمایندگی آقای محمود محمود از نجف آباد به شرح ذیل قرائت نمودند):

گزارش از شعبه سوم به مجلس شورای ملی‏

انتخابات نجف‌آباد در تاریخ ۱۳۲۵/ ۱۰/ ۱۹ آغاز گردیده. پس از طی مقدمات مشروح در قانون انتخابات ازتاریخ پنجم خرداد ۱۳۲۶ شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء شده و در تاریخ نهم خرداد ماه ۳۲۶ خاتمه می‌یابد در نتبجه آقای محمود محمود به اکثریت ۲۲۴۳۵ رأی از ۲۴۴۵۵ آراء مأخوذه حائز اکثریت گردیده و به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب می‌شوند.

در فاصله اخذ و قرائت آراء دو فقره شکایت به انجمن نظارت انتخابات رسیده و چون انجمن شکایات را وارد ندانسته در تاریخ ۱۳۲۶/ ۴/ ۳ بنام آقای محمود محمو اعتبار نامه صادر نموده است.

شعبه سوم پس از رسیدگی کامل به پرونده انتخابات نجف آباد و عدم وصول شکایت در مدت مقرره صحت انتخابات نجف آباد و همچنین نمایندگی آقای محمود محمود را تصدیق و گزارش برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

کشاورز صدر- بنده مخالفم.

کفایی- بنده هم مخالفم.

فرامرزی- بنده هم مخالفم.

رئیس- بسیار خوب آقای آزاد هم مخالفند به مناسبت مخالفت چهار نفر از آقایان به جلسه بعد موکول می‌شود. آقای ابوالقاسم امینی.

(آقای ابوالقاسم امینی گزارش شعبه چهار را راجع به نمایندگی آقای آقا سید علی بهبهانی از تهران به شرح ذیل قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شورای ملی‏

پیرو گزارش شماره ۱۲ راجع به انتخابات تهران و نمایندگی آقای عباس مسعودی نظر به این که آقای سید علی بهبهانی در درجه هشتم دارای ۴۰۲۱۶ رأی از کل ۷۷۲۳۶ آراء مأخوذه تهران بوده‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگی آقای سید علی بهبهانی را برای پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک گزارش آن را برای تأیید به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای سید علی بهبهانی از طهران آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. (آقای عباس مسعودی).

(آقای عباس مسعودی گزارش شعبه ششم را راجع به نمایندگی آقای یمین اسفندیاری از بابل به شرح ذیل قرائت نمودند.

گزارش از شعبه ششم به مجلس شواری ملی‏

پرونده انتخابات حوزه بابل در شعبه ششم مورد رسیدگی قرار گرفت انجمن نظارت انتخابات بابل طبق قانون در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۲۵ تشکیل گردید و از تاریخ ۲۴ اسفند تا ۲۸ اسفند ۲۵ در حوزه‌های اصلی و فرعی توزیع تعرفه و اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه استخراج آراء آقای اسدالله یمین‌اسفندیاری در درجه اول به اکثریت ۳۶۶۷۹ رأی از ۵۳۱۳۷ رأی به نمایندگی دوره پانزدهم قانون‌گذاری انتحاب شده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ۱۳۲۶ اعتبارنامه به نام ایشان صادر شده است.

شعبه ششم پس از رسیدگی به پرونده انتخابات بابل چون چند فقره شکایت مربوط به یکی از آقایان نمایندگان منتخبه (آقای عباس اسلامی) رسیده بود موضوع را به سو کمیسیون ارجاع نموده سو کمیسیون به شکایات واصله رسیدگی نموده نظر به این که شکایات را مستند به دلایل قانونی ندانست صحت پرونده مزبور را تصدیق و گزارش آن را به شعبه تسلیم نمود. و شعبه پس از مطالعه و بررسی صحت جریان انتخابات را تأیید و گزارش آن را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- مخالفی نیست؟

مهندس رضوی- مخالفم.

رئیس- به جلسه بعد موکول می‌شود (آقای امیرتیمور).

(آقای امیرتیمور گزارش شعبه یکم را راجع به نمایندگی آقای ناصرالدین ناصری از تبریز به شرح ذیل قرائت نمودند):

خبر از شعبه اول به مجلس شورای ملی‏

جریان انتخابات تبریز به شرحی است که ضمن گزارش شماره ۱۶ از عرض مجلس شورای ملی گذشت و چون آقای ناصرالدین ناصری با اکثریت ۲۵۲۹۶ رأی از ۶۲۰۰۶ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگی معزی‌الیه را تایید و گزارش آن اینک به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

رئیس- آقای ارسنجانی مخالفید؟

ارسنجانی- بلی.

اردلان- اسم بنده را به نام موافق ثبت کنید.

تقی برزین- با انتخابات آذربایجان همه موافقند.

مرآت‌اسفندیاری- همه موافقند جز یک نفر ارسنجانی (همه نمایندگان) (کف زدن حضار)

(در این موقع ساعت ده و چهل دقیقه به واسطه تظاهراتی که از طرف حضار به عمل آمد و خروج بعضی

از آقایان نمایندگان جلسه متشنج و مقام ریاست از جلسه خارج شدند.

(مجلس مجدداً در ساعت یازده و بیست وپنج دقیقه به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید).

رئیس- آقای دکتر شفق.

دکتر شفق- عرض کنم که بعد از نجات و آزادی آذربایجان که انشاء‌الله همیشه جزء لاینفک ایران خواهد بود (نمایندگان- انشاء‌الله کف زدن نمایندگان) بنده مسافرتی به آذربایجان کردم و دو ماه و نیم درگردش بودم، در مدت اقامت بنده مقدمات انتخابات آذر بایجان شروع گردید، آنچه بنده دیدم و بعداً هم شنیدم انتخابات آذربایجان به موجب موازین قانونی با نهایت دقت جریان داشت (صحیح است) بعضی از آقایان آذربایجانی که الان نماینده هستند و در مجلس حاضرند معروفند به حسن سابقه و خدماتی که نسبت به کشور ارزانی داشته‌اند (صحیح است) از این لحاظ بدیهی است انتظار ما این است مجلس بدون این که خللی به حق قانونی آقایان نمایندگان برسد این نکته را نه تنها راجع به آذربایجان بلکه راجع به ولایات و شهرستان‌های دیگر هم در نظر بگیرند بنده باید عرض کنم که اساساً هیچ باکی ندارم در این عرض، تشنجات از این قبیل را برای مجلس حقیقتاً مضر می‌دانم (صحیح است) مجلس در آینده احتیاج شدیدی به همکاری تمام آقایان دارد (صحیح است) ما وظایف بسیار مهم و سنگین و کمر شکنی داریم و کشور منتظر انجام این وظایف است این است که تا آنجا که ممکن است جنک اعصاب و یا این که بعضی‌ها بخواهند همدیگر را تحریک کنند بهتر است که آقایان آنها را کنار بگذارند و با یک روح وحدت و روح الفت و همکاری هر چه زودتر به مقدمات و تشریفات خاتمه بدهند و مشغول کارهای مهم و وظایف مقدس نسبت به کشور بشویم (صحیح است. احسنت).

رئیس- در موقعی که مجلس تشکیل بود یک تظاهراتی برخلاف نظامنامه داخلی مجلس از طرف آقایان حضار و تماشاچیان شده و ماده در این قسمت هست بنده تذکر می‌دهم که اگر باز یک تظاهراتی برخلاف این دو ماده از طرف ارباب جراید یا آقایان حاضرین در جلسه بشود ناچارم که نظامنامه را کاملاً اجرا کنم و اگر در مرتبه اول یک قدری مسامحه کردم به واسطه احترام نمایندگان آذربایجان بود است. آقای مسعودی مواد را قرائت بفرمایید.

(مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی توسط آقای محمدعلی مسعودی به شرح زیر قرائت شد):

ماده ۱۴۳- مخبرین جراید و تماشاچیان باید ساکت بنشینند و اگر از طرف یکی از آنها علامت تکذیب یا تصدیق مشاهده شد فوراً اخراج خواهد شد.

ماده ۱۴۴- هر تماشاچی که باعث اغتشاش مذاکرات یا اخلال نظم شود فوراً به محاکم مرجع جلب می‌شود.

رئیس- خواهش می‌کنم رعایت نظم مجلس و این نظامنامه را آقایان بفرمایند.

حاذقی- بنده پیشنهادی تقدیم کردم.

رئیس- پیشنهادی رسیده از آقای ارسنجانی که مخالفت خودشان را با آقای گنجه‌ای و آقای ناصری استرداد کرده‌اند و اشتباهی برای ایشان رخ داده بود. برای این که آقای ناصری از دوستان و هم مسلکان ایشان بوده‌اند و حالا استرداد کرده‌اند.

ناصرقلی اردلان- قرائت بفرمایید آقا.

(نامه آقای ارسنجانی توسطه آقای محمدعلی مسعودی به شرح زیر قرائت شد.) چ‏

ریاست مجلس شورای ملی‏

اعتراضی که نسبت به اعتبارنامه آقای ناصرالدین میرزایی ناصری و آقای گنجه داشتم چون متوجه اسامی آقایان نبودم و اشتباه در اسامی شده بود مخالفتی ندارم. حسن ارسنجانی.

رئیس- پس بنابراین رأی می‌گیریم.

امینی- اخطار نظامنامه‌ای دارم.

رئیس- مطابق چه ماده‌ای؟

امینی- مطابق ماده ۱۰۹

رئیس- بفرمایید.

امینی- بنده فقط البته با تعظیم و احترام به نمایندگان آذربایجان این موضوع را مخصوصاً می‌خواهم تذکر بدهم که نمایندگان ملت در مجلس همه یکسانند و هیچ فرقی مابین نمایندگان هیچ جا نیست (صحیح است) اگر اعتراضی به نمایندگان آذربایجان شده است و برای احترام آذربایجان استرداد شده است بنابراین همه باید اعتراضات خود را پس بگیرند زیرا اگر این را توهین فرض کنیم پس به سایرین هم توهین شده است و باید آنها هم اعتراض خود را پس بگیرند.

قبادیان- هیچ الزامی ندارند.

رئیس- ماده ۱۰۹ راجع به توهین است...

امینی- این هم راجع به توهین نمایندگان بود (خنده نمایندگان).

رئیس- اخطار بایستی منطبق با ماده باشد بنابراین رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای گنجه‌ای از تبریز آقایان موافقین قیام فرمایند (نمایندگان برخاستند) (یک نفر از نمایندگان- به اتفاق) تصویب شد (مبارک است).

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای ناصری از تبریز آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. (آقای ابوالقاسم امینی).

(آقای ابوالقاسم امینی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه را راجع به نمایندگی آقای ملک‌الشعراء بهار از طهران به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شورای ملی‏

پیرو گزارش شماره ۱۲ راجع به انتخابات تهران و نمایندگی آقای سیدهاشم وکیل نظر به این که آقای ملک‌الشعراء بهار در درجه دهم دارای ۳۷۴۶۴ رأی از کل ۷۷۲۳۶ آراء مأخوذه طهران بوده‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگی آقای ملک‌الشعراء بهار را برای پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک گزارش آن را برای تأیید به مجلس شواری ملی تقدیم می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقای بهار از تهران رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. (آقای مسعودی).

(آقای مسعودی گزارش شعبه ششم را دایر به نمایندگی آقای شریعت‌زاده مشاور از بابل به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه ششم به مجلس شورای ملی‏

عطف به گزارش شماره--- انتخابات حوزه بابل آقای شریعت زاده مشاور به اکثریت ۳۵۸۷۴ رأی از ۵۳۱۳۷ رأی به نمایندگی دوره پانزدهم قانونگذاری از بابل انتخاب شده در تاریخ هفتم اردیبهشت ۲۶ اعتبارنامه ایشان از طرف انجمن نظارت انتخابات صادر گردیده است.

شعبه ششم پس از رسیدگی به پرونده انتخابات و ملاحظه گزارش سو کمیسیون صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای احمد شریعت‌زاده مشاور را تصدیق و گزارش آن را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای شریعت‌زاده از بابل آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. (آقای امیرتیمور).

(آقای امیرتیمور مخبر شعبه اول گزارش شعبه را دایر به نمایندگی آقای نصرت‌الله اسکندری از تبریز به شرح زیر قرائت نمودند.

خبر از شعبه اول به مجلس شورای ملی‏

جریان انتخابات تبریز به شرحی است که ضمن گزارش شماره ۱۶ از عرض مجلس شورای ملی گذش و چون آقای نصرت‌الله اسکندری با اکثریت ۲۳۱۳۹ رأی از ۶۲۰۰۶ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگی ایشان را تأیید و گزارش آن اینک به عرض مجلس می‌رسد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای اسکندری از تبریز آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهادی از جمعی از آقایان رسیده است که قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنیم اعتبارنامه‌هایی که نسبت به آنها مخالفت شده و مخالفین اعتراض خود را پس گرفته‌اند در بین گزارش‌های شعب طرح شود. نورالدین امامی لیقوانی- محمدعلی مسعودی- اسدالله ممقانی- ناصری بهادری- عباس مسعودی (جمعی از نمایندگان- مانعی ندارد).

رئیس- مخالفی نیست؟

محمود محمود- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- نظری داشتید؟

محمود- بنده یک نظری داشتم درباره خودم می‌خواستم عرایضی بکنم.

رئیس- حالا موقع آن نیست.

محمدعلی مسعودی- آقای نورالدین امامی نوشته‌اند به دلایلی که توضیح داده خواهد شد اعتراضی خود را نسبت به اعتبارنامه آقای صادقی مسترد می‌دارم (نمایندگان- احسنت)

رئیس- آقای امامی توضیحی دارید بفرمایید.

امامی- حق این بود آذربایجانی که چهل و چند سال حامل پرچم آزادی و مشروطیت ایران بود (مهندس رضوی به کمک سایر ایالات) آقا اجازه بفرمایید (مهندس رضوی به کمک سایر ایالات عرض کردم) (صحیح است) و دراین چند ساله این همه مشقت و زحمت دید امروز مثل آقای ارسنجانی آدمی به وکلای آذربایجان، آن هم وکیل اول آذربایجان اعتراض می‌کند (یک نفر از نمایندگان- آن قضیه تمام شد

آقا) همهمه نمایندگان- پس گرفتند آقا) و به احترام آذربایجانی بودن آقای صادقی بنده اعتراض خودم را پس گرفتم (احسنت) و از جناب آقای دکتر متین دفتری هم استدعا می‌کنم ایشان هم اعتراض خودشان را نسبت به آقای صادقی پس بگیردند (صحیح است)

دکترمتین دفتری- بنده هم به احترام آقایان نمایندگان آذربایجان مسترد می‌دارم و نظریات خودم را راجع به انتخابات تهران بعداً عرض می‌کنم (احسنت)

رئیس- بنا به راین رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای صادقی از تهران آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد (نامه آقای مشایخی)

ریاست محترم مجلس شورای ملی‏

اعتراضی که نسبت به اعتبارنامه آقای مسعود ثابتی در جلسه قبل شده است بدین وسیله مسترد می‌دارم (بسیار خوب- صحیح است)

رئیس- بنابراین رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای مسعود ثابتی از مشهد آقایانی که موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد (نامه آقای خسرو قشقایی)

ریاست محترم محلس شورای ملی‏

با تقدیم احترامات لازم اعتراضی که اینجانب نسبت به گزارش انتخاب آقای احمد دهقان نموده‌ام بدین وسیله مسترد می‌دارم خسرو قشقایی ۵/۵/۲۶(احسنت)

رئیس- بنابراین رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای احمد دهقان از خلخال آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد نامه آقای دکتر اعتبار.

ریاست محترم مجلس شورای ملی‏

اینجانب مخالفت خود را با اعتبارنامه آقای وکیل مسترد می‌دارم (احسنت)

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای هاشم وکیل از تهران آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ملک‌مدنی- اجازه می‌فرمایید بنده تذکری دارم.

رئیس- بفرمایید.

ملک‌مدنی- بر طبق نظامنامه تصور می‌کنم عده برای اعلام اکثریت مجلس کافی باشد. اگر چنانچه عده کافی شده است مطابق آئین‌نامه و سابقه مقام ریاست باید رسمیت مجلس شورای ملی را در ساعت و دقیقه اعلام کند.

رئیس- اولاً یک نفر مانده است ۸۴ نفر تصویب شده باید ۸۵ نفر باشند بعد هم که آن یک نفر تصویب شد البته عمل می‌شود (آقای ابوالقاسم امینی).

(آقای ابوالقاسم امینی مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه را دایر به نمایندگی آقای علی وکیلی از تهران به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شورای ملی‏

پیرو گزارش شماره ۱۴ راجع به انتخابات تهران و نمایندگی آقای ملک‌الشعرا بهار نظر به این که آقای علی وکیلی در درجه یازدهم دارای ۳۶۶۹۰ رأی از کل ۷۷۲۳۶ آراء مأخوذه بوده‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگی آقای علی وکیلی را برای پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک گزارش آن را برای تأیید به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

مهندس رضوی- مخالفم.

رئیس- آقای آشتیانی‌زاده شما هم مخالفید.

آشتیانی‌زاده- مخالفم.

رئیس- به بعد موکول می‌شود- آقای عباس مسعودی.

(آقای عباس مسعودی مخبر شعبه ششم گزارش شعبه را دایر به نمایندگی آقای عباس اسلامی از بابل به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه ششم به مجلس شورای ملی‏

عطف به گزارش شماره- انتخابات حوزه بابل حوزه بابل آقای عباس اسلامی به اکثریت ۲۰۵۶۶ رأی از ۵۳۱۳۷ رأی به نمایندگی دوره پانزدهم قانونگذاری از بابل انتخاب شده و در تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۳۲۶ اعتبارنامه ایشان از طرف انجمن نظارت به انتخابات صادر گردیده است.

شعبه ششم پس از رسیدگی به پرونده انتخابات و ملاحظه گزارش سو کمیسیون صحت جریان انتخابات و نمانیدگی آقای عباس اسلامی را تصدیق و گزارش آن را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای عباس اسلامی از بابل آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد.

[۳- اعلام موقع رسمیت مجلس از طرف مقام ریاست‏]

رئیس- در این ساعت که ۱۱ ساعت و چهل و دو دقیقه از روز ششم مرداد می‌گذرد مجلس رسمی است و می‌تواند وارد کارها بشود (مبارک است) این ماده هفتم را قرائت می‌کنیم تا بنده نظر آقایان را بدانم.

ماده هفتم آئین‌نامه داخلی به شرح زیر قرائت شد

ماده هفتم- وقتی که صحت اعتبارنامه سه ربع از نمایندگان حاضر تصدیق شده می‌توان به انتخاب هیئت رئیسه دائمی شروع نمود.

رئیس- آقایان هر نظری دارند بفرمایند می‌خواهید به روز پنجشنبه موکول بشود

نبوی- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

نبوی- در آئین نامه ذکرشده است که می‌تواند- می‌تواند اختیار است. به عقیده بنده مجلس را نباید ختم کنیم تا بقیه اعتبارنامه‌ها مطرح و تصویب شود (نمایندگان- صحیح است)

رئیس- آقای ملک‌مدنی.

ملک‌مدنی- عرض کنم که سابقه هم همین طور بوده است بهتر این است که مقام ریاست اعتبارنامه‌های باقی را که مورد بحث واقع شده است آن‌ها را هم در جلسه امروز و جلسات بعد خاتمه بدهند و پس از این که خاتمه پیدا کرد آن وقت وارد کار بشوند.

رئیس- آقایان موافقت دارند؟

یمین‌اسفندیاری- مخالفی نیست اعتبارنامه‌ها بگذرد بعد... (خنده نمایندگان)

[۴- تصویب ۸ فقره اعتبار نامه و مخالفت با ۵ فقره‏]

رئیس- آقای امیرتیمور.

(آقای امیرتیمور گزارش شعبه اول را راجع به نمایندگی آقای ممقانی از تبریز به شرح زیر قرائت نمودند):

خبر از شعبه اول به مجلس شورای ملی‏

جریان انتخابات تبریز به شرحی است که ضمن گزارش شماره ۱۶ از عرض مجلس شورای ملی گذشت و چون آقای شیخ اسدالله ممقانی با اکثریت ۲۲۲۷۳ رأی از ۶۲۰۰۶ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگی ایشان را تأیید و گزارش آن اینکه به عرض مجلس می‌رسد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای ممقانی از تبریز آقایان موافقین قیام کنند. (اغلب قیام کردند) تصویب شد. آقای امینی‏

(آقای ابوالقاسم امینی گزارش شعبه چهارم را راجع به نمایندگی آقای دکتر رضازاده شفق از تهران به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شواری ملی‏

پیرو گزارش شماره ۱۵ راجع به انتخابات تهران و نمایندگی آقای علی وکیلی نظر به این که آقای دکتر رضا زاده شفق در درجه دوازدهم دارای ۲۹۳۵۸ رأی از کل ۷۷۲۳۶ آراء مأخوذه طهران بوده‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگی آقای دکتر رضازاده شفق را برای پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق واینک گزارش آن را برای تأیید به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای دکترشفق از تهران آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. (آقای عباس مسعودی)

(آقای عباس مسعودی گزارش شعبه ششم راجع به نمایندگی آقای شهاب خسروانی را از محلات به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه ششم به مجلس شورای ملی‏

پرونده انتخابات محلات در شعبه ششم مورد رسیدگی قرار گرفت انجمن نظارت انتخابات طبق قانون در تاریخ نهم دی ماه ۱۳۲۵ تشکیل گردید و از تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۲۵ تا ۳۰/۱۰/۲۵ در حوزه‌های اصلی و فرعی توزیع تعرفه و اخذ رأی به عمل آمده است. در نتیجه استخراج آراء آقای شهاب خسروانی از ۱۲۰۳۹ رأی به اکثریت ۱۱۶۴۸ رأی به نمایندگی دوره پانزدهم تقنینیه انتخاب شده و در تاریخ هشتم بهمن ماه ۱۳۲۵ انجمن نظارت انتخابات صحت جریان انتخابات را تصدیق و اعتبارنامه به نام آقای شهاب خسروانی صادر نموده است.

شعبه ششم در موقع رسیدگی به پرونده انتخاباتی چند فقره شکایت واصله را مورد رسیدگی قرار داده و موضوع را به سو کمیسیون محول داشت سو کمیسیون پس از مطالعه پرونده و تحقیق در اطراف

شکایات واصله گزارشی به شعبه تسلیم نمود ه واخذ تصمیم را به نظر شعبه واگذار نمودند.

شعبه پس از مطالعه در اطراف پرونده صحت جریان انتخاب محلات و نمایندگی آقاب شهاب خسروانی را تصدیق و گزارش آن را برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای شهاب خسروانی از محلات آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای امیرتیمور.

(آقای امیرتیمور گزارش شعبه اول را راجع به نمایندگی آقای علی‌اکبر ملک از تبریز به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه اولی به مجلس شواری ملی‏

جریان انتخابات تبریز به شرحی است که ضمن گزارش شماره ۱۶ از عرض مجلس شورای ملی گذشت و چون آقای علی اکبر ملکی با اکثریت ۲۰۸۴۴ رأی از ۶۲۰۰۲ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگی ایشان را تأیید و گزارش آن اینک به عرض مجلس می‌رسد.

مهندس رضوی- بنده یک سئوال دارم نسبت به همین موضوع استفساری از مخبر دارم می‌خواستم سئوال بکنم که آیا سابقه کیفری ایشان مانع این موضوع نیست؟

رئیس- یا مخالفت کنید یا خیر. سئوال ندارد. رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای ملکی از تبریز آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد.

یمین‌اسفندیاری- این را ممکن بود از شعبه سؤال می‌کردید.

رئیس- آقای ابوالقاسم امینی.

(آقای ابوالقاسم امینی گزارش شعبه چهارم را راجع به نمایندگی آقای دکتر مصباح‌زاده از بندرعباس به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شورای ملی‏

در تاریخ ۱۲ دی ماه از طرف فرمانداری از ۳۶ نفر طبقات ششگانه و معتمدین محل طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات دعوت به عمل آمد و پس از انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل روزهای ۲۴ دیماه تا آخر روز ۲۸ دی ماه برای اخذ رأی تعیین شد.

در نتیجه آقای دکتر مصطفی مصباح‌زاده که سن ایشان سی و هشت است به اکثریت ۱۴۹۵۲ از ۱۵۸۵۱ رأی به نمایندگی بندر عباس انتخاب شدند. چون در مدت مقرره شکایتی نرسیده است شعبه به اکثریت آراء نمایندگی ایشان را صحیح دانسته و اینک گزارش آن را برای تأیید به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای دکتر مصباح‌زاده از بندرعباس آقایان موافقین قیام کنند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. آقای امیرتیمور

(آقای امیرتیمور جریان گزارش شعبه اول را راجع به نمایندگی آقای حاج محمدتقی خوئیلر از تبریز به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه اول به مجلس شواری ملی‏

جریان انتخابات تبریز به شرحی است که ضمن گزارش شماره ۱۶ از عرض مجلس شورای ملی گذشت و چون آقای حاج محمدتقی خوئیلر با اکثریت ۲۰۷۲۹ رأی از ۶۲۰۰۶ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگی ایشان را تایید و گزارش آن اینک به عرض مجلس می‌رسد.

مهندس رضوی- مخالفم.

محمدعلی مسعودی- مخالفم.

رئیس- به جلسه بعد موکول می‌شود به واسطه مخالفت آقای مسعودی و رضوی.

رئیس- آقای ابوالقاسم امینی.

(آقای ابوالقاسم امینی گزارش شعبه چهارم را راجع به نمایندگی آقای عباس اسکندری از همدان به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شورای ملی‏

در تاریخ ۲۵/۱۰/۳۲۵ بر طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات انجمن نظارت انتخابات تشکیل می‌شود ولی به علت شکایات زیادی مبنی بر قانونی نبودن انجمن مزبور فرماندار به تهران احضار و اعضاء انجمن هم یکی پس ازدیگری استعفا می‌دهند فرماندار جدید گزارش امر را به تهران داده و شورای عالی انتخابات دستور مجدد تشکیل انجمن نظارت را می‌دهد و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۲۵ از طبقات شش‌گانه برای تعیین اعضاء اصلی و علی‌البدل دعوت به عمل آمده و از تاریخ ۴ فروردین تا ۱۲ فروردین به توزیع تعرفه و اخذ رأی پرداخته در نتیجه آقای عباس اسکندری به اکثریت ۲۴۲۴۳ رأی از ۵۱۸۱۱ رأی مأخوذه در درجه اول به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان همدان انتخاب می‌شوند.

در مدت مقرر چندین شکایت به انجمن واصل و انجمن نظارت انتخابات پس از رسیدگی چون شکایات را غیر وارد تشخیص داده و در تاریخ ۳۲۶/ ۲/ ۶ انجمن مبادرت به صدور اعتبارنامه جهت آقای عباس اسکندری نموده است شعبه چهارم پس از رسیدگی به پرونده انتخاباتی همدان و ارجاع آن به سو کمیسیون و ملاحظه گزارش سو کمیسیون مبنی بر صحت انتخابات و تایید نظر سو کمیسیون از طرف شعبه اینک گزارش خود را مبنی بر صحت انتخابات همدان و همچنین نمایندگی آقای عباس اسکندری تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مهندس رضوی- مخالفم.

رئیس- آقای مهندس رضوی مخالفید؟

مهندس رضوی- بلی مخالفم.

رئیس- به جلسه بعد موکول می‌شود. (آقای امیرتیمور)

آقای امیرتیمور گزار ش شعبه اول را راجع به نمایندگی آقای دکتر یوسف مجتهدی از تبریز به شرح زیر قرائت نمودند.)

گزارش از شعبه اول به مجلس شورای ملی‏

جریان انتخابات تبریز به شرحی است که ضمن گزارش شماره ۱۶ از عرض مجلس شورای ملی گذشت و چون آقای دکتر یوسف مجتهدی به اکثریت ۲۰۰۵۶ رأی از ۶۲۰۰۶ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند. شعبه اول هم صحت نمایندگی ایشان را تأیید و گزارش آن اینک به عرضه مجلس می‌رسد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای دکتر یوسف مجتهدی از تبریز موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای امیرتیمور.

(آقای امیرتیمور مخبر کمیسیون گزارش شعبه اول را راجع به نمایندگی آقای سید حسن تقی‌زاده از تبریز به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه اول به مجلس شورای ملی‏

جریان انتخابات تبریز به شرحی است که ضمن گزارش شماره ۱۶ از عرض مجلس شورای ملی گذشت و چون آقای سید حسن تقی‌زاده به اکثریت ۱۹۶۴۲ رأی از ۶۲۰۰۶ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگی ایشان را تأیید و گزارش آن به عرض مجلس می‌رسد.

رئیس- مخالفی نیست (اغلب از نمایندگان- خیر مخالفی نیست)

عباس اسکندری- بنده مخالفم.

قبادیان- یعنی چه آقا بند ه موافقم، ما یک نفر را داریم که حیثیت ما را حفظ می‌کند.

یمین‌اسفندیاری- آقای عباس اسکندری با آقای تقی‌زاده مخالفید؟ (خنده نمایندگان)

رئیس- آقایان رعایت نظم جلسه را بفرمایید. آقای ابوالقاسم امینی.

(آقای ابوالقاسم امینی گزارش شعبه چهارم را راجع به نمایندگی آقای تقی برزین از همدان به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شورای ملی‏

پیرو گزارش شماره ۲۳ راجع به انتخابات همدان و نمایندگی آقای عباس اسکندری نظر به این که آقای تقی برزین به اکثریت ۲۴۲۲۹ رأی از کل ۵۱۸۱۱ آراء مأخوذه در درجه دوم به نمایندگی از طرف اهالی همدان برای پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند) شعبه چهارم صحت انتخاب ایشان را تصدیق و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای برزین از همدان آقایان موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای امیرتیمور.

(آقای امیرتیمور گزارش شعبه اول را راجع به نمایندگی آقای ابوالقاسم لیقوانی از تبریز به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه اول به مجلس شورای ملی‏

جریان انتخابات تبریز به شرحی است که ضمن گزارش شماره ۱۶ از عرض مجلس شورای ملی گذشت و چون آقای ابوالقاسم لیقوانی به اکثریت ۱۸۸۷۷ رأی از ۶۲۰۰۶ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگی ایشان را تأیید و گزارش آن اینک به عرض مجلس می‌رسد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای لیقوانی از تبریز آقایان موافقین قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

رئیس- دیگر در دستور اعتبارنامه نیست.

اردلان- اجازه می‌فرمایید اعتبارنامه نماینده محترم آقای بوداغیان در شعبه چهارم گذشت.

رئیس- به مجلس نرسیده است.

اردلان- بخوانید آقا.

ابوالقاسم امینی (مخبر)- هنوز نرسیده است آقا.

نبوی- ختم جلسه.

رئیس- تأمل بفرمایید من خودم یک وظیفه دارم. اغلب آقایانی که در دوره پانزدهم تشریف دارون در دوره چهاردهم هم در مجلس شورای ملس شرف حضور داشتند عده‌ای هم امسال انتخاب شده‌اند که در دوره قبل نبودند ولی آن‌ها هم بی‌اطلاع نیستند که وقتی جریان آذربایجان عزیر که مهد ایران و آزادی است پیش آمد کسی که این جا اظهاراتی کرد بنده بودم (صحیح است) آذربایجان جزء لاینفک ایران است (صحیح است) و هیچ دست ناپاکی نمی‌تواند او را از مملکت ما مجزا کند (صحیح است) امروز آقایان نمایندگان آذربایجان که طرفدار آزادی عقیده و آزادی بیان هستند یک تظاهراتی کردند بنده با کمال تضرع می‌خواهم بایشان عرض کنم که خود آقایان باید همیشه نظم مجلس را رعایت بفرمایند و عقیده اشخاص را هم ولو به غلط محترم بشمارند تا کار این مملکت به جایی برسد و مواد قانون اساسی در آزادی عقیده افکار که خون بهای مشروطیت است در این مملکت اجرا شود.

(نمایندگان- صحیح است، احسنت، احسنت).

آقای ممقانی‏

ممقانی- جناب آقای امینی راجع به قسمت آذربایجان یک شرحی فرمودند که نمایندگان محترم هر قسمت نمایندگان تمام ملت هستند (صحیح است) ولی این قسمت هم نباید فراموش شود که در تمام کشورهای دنیا آن شهرها و آن قصبه‌ها که خدمتی به آن مملکت کرده‌اند دائماً منظور نظر اهل آن کشورند (صحیح است) در تاریخ مشروطیت ایران در استبداد صغیر اگر قیام مرحوم ستارخان نبود و اگر قیام ایل محترم بختیاری نبود مشروطیت از بین رفته بود بنابراین این دو قسمت باید مورد احترام تمام ایرانیان باشد و در این قسمت اخیر آذربایجان که حقیقت خود تبریزی‌ها حتی بچه‌های ده ساله فدائیان را خلع سلاح می‌کردند این شهر باید همیشه مورد احترام ایرانیان باشد (صحیح است).

[۵- موقع جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- اگر آقایان موافقت داشته باشند روز پنجشنبه ساعت ۸/ ۵ صبح مجلس تشکیل شود و البته اعتبارنامه‌هایی که تصویب نشده است جزء دستور خواهد بود (صحیح است) بعد هم اگر مجال شد انتخاب هیئت رئیسه.

(مجلس ساعت ۱۲- ظهر- ختم شد.)

رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت.

اخبار مجلس‏

شعبه اول یک ساعت و نیم قبل از ظهر روز دوشنبه پنجم مرداد تشکیل شد و پرونده انتخابات تبریز که قسمتی از آن در جلسه شب گذشته تصویب شده بود مطرح گشت و با دقت کامل در پرونده و مطالعه گزارش سو کمیسیون رأی گرفتند و نمایندگی ۹ نفر نمایندگان تبریز تصویب شد.

اعتراضات نسبت به انتخابات اصفهان مطرح شد چون وقت گذشته بود به جلسه بعد موکول و یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد.

شعبه ششم ساعت ۶ بعد از ظهر دوشنبه به ریاست آقای حاج امین‌التجار تشکیل گردید پرونده‌های انتخاباتی محلات راجع به نمایندگی آقای شهاب خسروانی و بابل راجع به نمایندگی آقای شهاب خسروانی بابل راجع به نمایندگی آقایان یمین‌اسفندیاری- شریعت‌زاده- عباس اسلامی مطرح شد و هر یک جداگانه به تصویب رسید.

پرونده انتخابات لاهیجان موکول به جلسه بعد گردید.

رئیس اداره کمیسیون‌ها و شعب‏

تصویب‌نامه‌ها

شماره ۹۶۹۸ ۷/۵/۳۲۶

وزارت دارایی‏

هیئت وزیران در جلسه ۵ مرداد ماه ۱۳۲۶ بنا به پیشنهادشماره ۲۴۸۷۵/۲ وزارت دارایی تصویب نمودند در موارد ۷۳ و ۱۰۶ آئین‌نامه ورود و صدور کالا و معامله ارز مصوب فروردین ماه ۱۳۲۰ اصلاحات ذیل به عمل آید.

الف- مدت مجاز برای توقف کالا در اماکن گمرکی اعم از انبارهای بسته یا سرپوشیده یا محوطه یا مخزن عمومی گمرگ هشت ماه و در مخزن خصوصی صاحب کالا یک سال است.

ب- مدت اخطار به صاحب کالا قبل از اقدام به حراج کالا ۳۰ روز خواهد بود.

ج- نرخ عوارض مختلفی که بابت اظهارنامه و مهر فلزی یا لاکی و انبار داری و نظارت انبار خصوصی و اضافه کار و غیره علاوه بر حقوق و عوارض ورودی کالا در گمرکخانه‌ها دریافت می‌شود به شرح ذیل تثبیت می‌شود:

۱- بهای تمبر اظهار نامه و تقاضانامه گمرکی ده ریال و در مورد قبول اظهار شفاهی نسبت به کالاهایی که حقوق گمرکی آن‌ها از صد ریال تجاوز نکند یک ریال.

۲- بهای مهر فلزی گمرکی یکریال و مهر لاکی گمرک پنجاه دینار.

۳- از کالاهایی که در انبارهای بسته یا سرپوشیده و یا در محوطه گمرک گذارده می‌شود عوارض انبارداری در مرزهای دریایی از روز شانزدهم پس از تسلیم بارنامه کشتی (مانیفست) و در مرزهای خشکی از روز ششم از تاریخ تسلیم اظهارنامه عمومی به گمرک تا روز خروج کالا از گمرک به شرح زیر گرفته می‌شود.

برای سی روز اول ورود کالا پس از وضع مدت معافیت مندرجه در قسمت بالا یعنی در مرزهای دریایی جهت پانزده روز اول و در مرزهای خشکی جهت ۲۵ روزه اول برای هر ده کیلو یا اجزاء آن ۵ دینار در روز.

برای مدت بیش از ۳۰ روز و کمتر از ۶۰ روز اول برای هر ده کیلو یا اجزاء آن ۲۵/ ۶دینار در روز.

برای مدت بیش از ۱۰ روز و کمتر از ۹۰ روز اول برای هر ده کیلو یا اجزاء آن ۵/ ۷ دینار در روز.

برای مدت بیش از ۹۰ روز و کمتر از ۱۲۰ روز اول برای هر ده کیلو یا اجزاء آن ۱۰ دینار در روز.

برای مدت بیش از ۱۲۰ روز و کمتر از ۱۵۰ روز است اول برای هرده کیلو یا اجزاء ۱۵ دینار در روز برای مدت بیش از ۱۵۰ روز به بالا برای هر ده کیلو یا اجزاء آن ۲۵ دینار در روز.

۴- به کالاهایی که در محوطه‌های سربز نگاهداری می‌شوند پنجاه درصد نرخ‌های فوق عوارض انبار داری تعلق می‌گیرد.

۵- نرخ عوارض انبارداری کالاهای صادراتی با توجه به محل نگاهداری کالا نصف نرخی خواهد بود که از کالای ورودی اخذ می‌شود.

د- مدت توقف کالاهای صادراتی در مخازن و اماکن گمرکی با معافیت از پرداخت عوارض انبارداری ۵ روز می‌باشد.

ه- اداره کل گمرک می‌تواند با نشر آگهی میزان عوارض انبارداری را در هر یک از گمرکخانه‌ها متقتضی بداند تا میزان ۲۵ درصد تقلیل یا افزایش دهد.

و- هزینه انجام عملیات گمرکی در مخازن خصوصی و سایر نقاط خارج از گمرکخانه‌ها هر دفعه ۵۰ ریال علاوه بر هزینه رفت و آمد و فوق‌العاده روزانه مأمورین خواهد بود.

ز- هزینه انجام عملیات گمرکی در غیر ساعات رسمی کار گمرکخانه‌ها ۵۰ ریال برای هر ساعت کار یک دسته ۳ نفری یا کمتر خواهد بود.

این تصویب‌نامه از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۲۶ توسط اداره کل گمرک نسبت به کالاهایی که در آن تاریخ در گمرکخانه‌ها موجود می‌باشد یا بعد از آن تاریخ وارد یا صادر شود به موقع اجراء گذارده می‌شود.

تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.

م- ۲۲۶۹ از طرف نخست وزیر

تصحیح‏

در صفحه ۱۸۲۲ روزنامه رسمی شماره ۷۱۳ ستون اول (سطر ۳۹) زیاد است و اشتباهاً نام آقای عباس مسعودی به عنوان مخالف ذکر شده.

همچنین در ستون ۲ صفحه ۱۸۱۹ سطر ۲۵ عبدالحسین غلط و عبدالرحمن صحیح است.