مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۲۲ نشست نخست

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۲۲ نشست نخست

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه ۱

شماره مسلسل ۱۲۵۸

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز شنبه ششم اسفند ۱۳۲۲ نشست نخست


(مجلس مقارن ظهر بریاست سنی آقای اسکندر مقدم و منشی گری آقایان).

جواد مسعودی – احمدقلی صمصمام – دکتر عبدالحسین اعتبار – منوچهر تیمورتاش تشکیل گردید..

- بیانات آقای رئیس سنی

۱- بیانات آقای رئیس سنی.

رئیس (آقای اسکندر مقدم)- با تأئیدات خداوند متعال و نام نامی حضرت حجة عصر عجل الله فرجه در تحت توجهات اعلیحضرت شاهنشاه جوان بخت چهاردهمین دورة قانون گذاری گشایش و از درگاه حضر احدیت توفیقات خدمتگذاری به میهن عزیز و هم میهنان برای عمومی آقایان نمایندگان خواستارم..

- انتخاب رئیس و دو نایب رئیس موقتی

۲-انتخاب رئیس و دو نایب رئیس موقتی.

رئیس– شروع می‌شود بانتخاب رئیس موقتی، عده حاضر در موقع اعلام رأی هشتاد و سه نفر، بدواً سه نفر از آقایان نمایندگان بحکم قرعه برای نظارت در اخذ و استخراج آراء انتخاب می‌شوند..

(آقای دکتر اعتبار اقتراع نمودند و آقایان عباس قبادیان - خلیل دشتی – اسماعیل ملایری انتخاب شدند).

رئیس– آقایان: قبادیان – خلیل دشتی و ملایری تشریف بیاورند..

(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاصل شد:).

عدة آراء: ۸۳ مهره‌های تتیشیه: ۸۳.

آقای محمد تقی اسعد ۷۰ رأی.

آقای محمد صادق طباطبائی ۶

آقای ملک مدنی ۱

ورقة سفید ۶

رئیس– عدة رأی دهندگان ۸۳ نفر

  • - آقای محمد تقی اسعد ۷۰ رأی
  • – آقای طباطبائی ۶ رأی
  • - آقای ملک مدنی یک رأی،
  • - ورقة سفید ۶،
  • - آقای محمد تقی اسعد به اکثریت هفتاد رأی بریاست موقتی مجلس شورای ملی انتخاب شدند..

نمایندگان – صحیح است. مبارک است انشاء الله.

رئیس– حالا شروع می‌کنیم بانتخاب یک نفر نایب رئیس موقتی.

محمد طباطبائی – اجازه میفرمائید..

رئیس– بفرمائید.

محمد طباطبائی – عرض کنم حالا یکی دو نفر از رفقاء بمن فرمودند که یک تذکری را خدمت آقایان عرض کنم بنده هم امتثال کردم، مطابق نظامنامه حالا باید دو نفر نایب رئیس انتخاب شود، این انتخاب جمعی نیست یعنی جداجدا و فردی است (صحیح است) در هر حال دو مرتبه انخاب بعمل می‌آید و نظر رفقاء این است که در مرتبةاول آقای ملک مدنی و در مرتبةدوم آقای امیر تیمور انتخاب شوند (صحیح است).

رئیس– شروع می‌شود بانتخاب یک نایب رئیس موقتی،.

آقایان: ملایری – قبادیان – خلیل دشتی تشریف بیاورند..

(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه این قسم حاصل گردید:).

عدة آراء: ۷۹ مهره‌های تفتیشیه: ۷۹.

آقای ملک مدنی ۵۶ رأی.

آقای جواد عامری ۱۰ ً.

آقایان ملایری – امیر تیمور – دکتر اعتبار – دکتر شفق هر کدام یک رأی..

ورقة سفید: ۹.

رئیس: عدة حضار در موقع اعلام رأی ۷۹

- آقای ملک مدنی ۵۶ رأی
– آقای جواد عامری ۱۰ رأی
- آقای ملایری یک رأی
– آقای امیر تیمور یک رأی
– آقای دکتر اعتبار یک رأی
– آقای دکتر شفق یک رأی
- ورقه سفید نه برگ

آقای ملک مدنی باکثریت ۵۶ رأی به نیابت ریاست موقتی مجلس شورای ملی انتخاب شدند(صحیح است)

شروع می‌شود بانتخاب یک نفر نایب رئیس موقتی دیگر آقایان:ملایری – خلیل دشتی و قبادیان تشریف بیاورند. (اخذ آراء و استخراج آن بعمل آمده نتیجه این قسم حاصل شد).

عدة آراء –۸۲ مهره‌های تفتیشیه ۸۲.

- آقای امیر تیمور ۶۰ رأی
– آقای جواد عامری ۱۱ رأی
- آقای مهندس فریور ۲ رأی
– آقایان گرگانی و ملک مدنی هر کدام یک رأی..
- ورقة سفید – ۷

رئیس– عدة حضار موقع اعلام رأی ۸۲ نفر – آقای امیر تیمور ۶۰ رأی – آقای جواد عامری ۱۱ رأی آقای مهندس فریور ۲ رأی آقای ملک مدنی یک رأی – آقای گرگانی یک رأی – ورقه سفید هفت..

آقای امیر تیمور با شصت رإی به نیابت ریاست موقتی مجلس شورای ملی انتخاب شدند (صحیح است) جون وظیفه بنده تمام شد استدعا میک کنم آقای اسعد تشریف بیاورند. صندلی ریاست را اشغال کنند..

(در این موقع آقای مقدم صندلی ریاست را ترک و آقای محمد تقی اسعد رئیس موقتی آن را اشغال نمودند).

- اظهارات آقای اسعد رئیس موقتی

۳- اظهارات آقای اسعد رئیس موقتی.

رئیس– از ابراز احساسات آقایان نمایندگان محترم سپاسذارم، همان قسم که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی فرمودند در مجلس چهاردهم پیش آمدهائی هست و امیدواریم با همکاری دوستان محترم خودمان بتوانیم ترتیبی باوضاع مملکت بدهیم (صحیح است – انشاءالله).

- افتراغ شعب

۴-اقتراع شعب.

رئیس– شروع می‌کنیم باقتراع شعب ششگانه عدة حاضر در مرکز نود و یک نفر بهر شعبه پانزده نفر می‌رسد بعد بشعبه اول یک نفر علاوه می‌شود. (صحیح است)

(آقای دکتر اعتبار اقتراع نمودند و نتیجه این قسم حاصل گردید).

شعبه اول – آقایان: محمد ذوالفقاری – عباس قبادیان – فتح الله فرود – ساساسان خواجه نصیری – دکتر عبدالحمید زنگنه – حسنعلی فرمند – حسن اکیر – دکتر حسین معاون – فرج الله آصف – ناصر قلی اردلان – عبدالحمید سنندجی – پرویز گنابادی – ضیاء الدین نقابت – دکتر آقایان احمد قلی صمصام..

شعبه دوم – آقایان: رحمانقلی خلعتبری – ولی الله شهاب – علی اقبال – علی مؤید ثابتی – حاج آقا حسام ولت آبادی – حاج آقا رضا رفیع – اسکندر مقدم – ابراهیم افخمی – میرصالح مظفرزاده – موسی فتوحی – محمد علی منصف – ابوالعقاسم امینی – محمد ولی فرمانفرمائیان – محمد هاشمی – احد مؤید قوامی..

شعبه سوم – آقایان: اسمعیل نجومی – عباس مسعودی –محمد طباطبائی – اسمعیل ظفری – محمد علی امیرابراهیمی – یدالله دهستانی – دکتر طاهری – کاظم جلیلی – ابوالقاسم نراقی – حبیب الله مجد ضیائی – حسن مخبر فرهمند – رستمی گیو – قاسم فولادوند – دکتر عبدالحسین اعتبار – اسمعیل ملایری..

شعبه چهارم – آقایان – مهدی فرخ – دود طوسی – سید نصرالله سیف پور فاطمی – صادق بوشهری – موچهر تیمورتاش – دکتر رضا زاده شفق – جواد عامری – هاشم ملک مدنی – محمد صادق طباطبائی – ابراهیم آشتیانی – حسن فرهودی – خلیل دشتی – مهندس غلامعلی فریور – محمد گرگانی – محمد تقی اسعد..

شعبة پنجم – آقایان: عطاء الله روحی – جواد مسعودی – غلامحسین رحیمیان – امیر تیمور – دکتر فریدون کشاورز – احمد شریعت زاده – مصطفی کاظمی – احمد اخوان – حسن نبوی – عماد ترتبی – مهدی فاطمی – علی دشتی – دکتر محمد مصدق – حیدعلی امامی – حبیب الله دری..

شعبه ششم – آقایان: شکرالله صفوی – عزت الله بیات – احمد بهبهانی – جواد شجاع – سید ضیاء الدین طباطبائی – دکتر عبدالله معظمی – دکتر رادمنش – علی اصغر حکمت..

دکتر طاهری – ایشان نیستند بهندوستان رفته‌اند و حاضر در مرز نیستند..

جمعی از نمایندگان – صحیح است..

(اسم آقای علی اصغر حکمت از قرعه خارج و بقیه اعضاء شعبه ششم بشرح زیر قرائت گردید.

دکتر جلال عبده – یمین اسفندیاری – ابوالفضل تولیت – محمدرضا تهرانچی – حسین تهرانی – مرآت اسفندیاری – حسین خاکباز – صدر قاضی..

رئیس– آقای ملک مدنی.

ملک مدنی – بنده همان موقع که قرعه می‌کشیدند راجع باشخاصی که در تهران حاضر نیستند خواستم عرض کنم که باید اسامی شان از قرعه خارج شوند چون سابقة نظام نامه این است که اشخاصی که در تهران حاضرند باید جزو قرعه باشند..

عده‌ای از نمایندگان – صحیح است. همینطور هم عمل شد.

رئیس– آقای صفوی.

صفوی – بنده هم همین را خواستم تذکر بدهم آقایانی که در تهران نیستند جزو قرعه نباید باشند..

رئیس– آقای روحی.

روحی – بنده می‌خواستم اجازه بفرمائید جلسه ختم شود و مقرر فرمائید فردا صبح ساعت نه آقایان حاضر شوند برای تعیین هیئت رئیسه شعب..

- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه

۵-موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه.

رئیس– اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) فردا صبح ساعت نه آقایان نمایندگان برای تعیین و انتخاب هیئت رئیسه شعب تشریف خواهند آورد. جلسه آتیه روز شنبه سیزدهم اسفندماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم رسیدگی باعتبارنامه‌ها.

جمعی ازنمایندگان – روز یکشنبه باشد.

ملک مدنی – اگر اجاز میفرمائید چون سابقه قبلی هم بوده‌است که فاصله یکماه بود و چند دوره‌است یک هفته شده اگر موافقت بفرمایند چون روز شنبه سیزدهم هست روز یکشنبه چهاردهم اسنفدماه جلسه بشود (صحیح است).

رئیس– بسیار خوب جلسه آتیه روز یکشنبه چهاردهم اسفندماه ساعت نه صبح (صحیح است).

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم ش).

'رئیس'مجلس شورای ملی – محمد تقی اسعد