مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۲۷ دنباله نشست ۱۲۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ دی ۱۳۲۷ نشست ۱۲۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال چهارم - شماره ۱۱۲۵

مدیر : سید محمد هاشمی

۱شنبه ۵ دی ماه ۱۳۲۷

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۶۵۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

بقیه جلسه ۱۲۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک شنبه ۵ دی ۱۳۲۷

فهرست مطالب:

۱ - بقیه مذاکره در اطراف لایحه چهار دوازدهم
۲- تعطیل جلسه به عنوان تنفس