مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ تیر ۱۳۲۴ نشست ۱۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ تیر ۱۳۲۴ نشست ۱۳۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویبنامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات- اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آئین‌نامه‌ها - بخش نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

سال اول - شماره ۱۰۹ مدیر: سیدمحمد هاشمی نماینده مجلس شورای ملی - ۴شنبه ۶ تیر ماه ۱۳۲۴

دوره چهاردهم قانونگذاری

بقیه جلسه ۱۳۰

شماره مسلسل - ۱۳۹۹

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز شنبه ۵ تیر ۱۳۲۴ نشست ۱۳۰

مجلس یکساعت قبل از ظهر روز سه شنبه پنجم تیر ماه به ریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.

دنباله جلسه روز ۳۱ خرداد ۱۳۲۴

رئیس - دستور بقیه مذاکرات در بودجه مجلس است آقای دکتر مصدق پیشنهاد ...