مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۲۳ نشست ۷۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۲۳ نشست ۷۸

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه ۷۸

شماره مسلسل - ۱۳۳۵

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۵ آذر ۱۳۲۳ نشست ۷۸

فهرست مطالب: ۱- تصویب صورت مجلس

۲- معرفی هیئت دولت و تقدیم برنامه از طرف آقای بیات نخست‌وزیر

۳- مذاکره در اطراف طرح برنامه

۴- تصویب اعتبارنامه آقای مراد اریه نمایند کلیمیان

۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

- تصویب صورت مجلس

- معرفی هیئت دولت و تقدیم برنامه از طرف آقای بیات نخست‌وزیر

نخست‌وزیر - در این موقع که بر حسب امر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مامور تشکیل دولت شده ام با سپاسگزاری از حسن نظر و تمایلیکه نمایندگان محترم ملت نسبت به این جانب ابراز فرموده اند هیدت دولت را به طریق دیل معرفی می کنم:

کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر

  • ‌پاورقی: در جلسه ۵ آذر ماه ۲۳ هیأت وزیران به شرح زیر به مجلس شورای ملی معرفی شده‌اند:

جناب آقای بیات نخست‌وزیر

آقای کمال هدایت وزیر بازرگانی و پیشه و هنر

آقای فهیمی وزیر مشاور

آقای اردلان (‌امان‌الله) وزیر دارایی

آقای دکتر صدیق وزیر فرهنگ

آقای عدل (‌منصورالسلطنه) وزیر دادگستری

آقای دکتر سیاسی وزیر مشاور

آقای انتظام وزیر راه

آقای محسن رییس وزیر خارجه

آقای دکتر سعید مالک وزیر بهداری

آقای زند وزیر جنگ

آقای سروری وزیر کشور

آقای آراسته وزیر پست و تلگراف

امور وزارت کشاورزی تا تعیین وزیر تحت نظر این جانب اداره خواهد شد.

امیدوارم بتوانم با تاییدات خداوند متعال و توجه مخصوص و پشتیبانی نمایندگان محترم در خدمت گزاری بکشور توفیق کامل خاصل کنم.

دولت در برنامه خود سعی کرده‌است از مواد تزیینی و آنچه جنبه مرام و آرزو دارد احترام جوید و با رعایت اصل الاهم فالاهم آنچه را فوری و ضروری می‌داند و اجرایش را در حدود قدرت و توانایی خود می‌پنئارد در نظر آورده به عرض مجلس شورای ملی برساند تا چنانچه مورد قبول یافت بی‌درنگ به اجرای آن همت گمارد.

برنامه دولت آقای بیات نخست وزیر

۱ - تشیید روابط دوستی با دول متحاربه و تعقیب همکاری کامل با متفقین ایران طبق پیمان سه‌گانه و اعلامیه ملل متحده مورخ اول ژانویه ۱۹۴۲.
۲ - توجه کامل به حفظ امنیت در کشور به وسیله مراقبت در اجرای قوانین و تقویت قوای تأمینیه.
۳ - سعی در بهبود زندگی مادی و معنوی عامه مردم به وسیله پایین آوردن هزینه زندگی و تهیه و اجرای نقشه چندساله برای بهداشت عمومی و فراهم‌کردن موجبات اصلاح مدارس و اجرای قانونی آموزش و پرورش اجباری و همچنین گذراندن قانون کار به منظور تکمیل آسایش و رفاه کارگران.
۴ - تجدید نظر در قانون انتخابات و تهیه لوایح به منظور اصلاح و تثبیت سازمان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و اقدامات در ترفیه حال کارمندان دولت‌و تقویت حس وظیفه‌شناسی و انضباط کامل به وسیله اجرای اصل پاداش و بازخواست.
۵ - تهیه مقدمات تبدیل تدریجی وضع فعلی به وضع عادی بعد از جنگ به وسیله طرح نقشه‌های اقتصادی و کشاورزی برای اصلاح امور آبیاری و‌سدسازی و بهبود حال کشاورزان و همچنین تهیه کار برای کسانی که ممکن است بیکار شوند.

این برنامه دولت است تقدیم مجلس شورای ملی می شود تا چنانچه تصویب و موافقت بفرمایند البته بلافاصله برای اجرای آن اقدام میشود.


- مذاکره در اطراف طرح برنامه

۳- مذاکره در اطراف طرح برنامه

رئیس - دو نفر از آقایان اجازه خواسته اند آقای فیروزآبادی و آقای طباطبائی پیشنهاد کرده اند که برنامه امروز مطرح شود و این قضیه مخالف مقررات است (همهمه نمایندگان)

طباطبائی -