مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۱۹ نشست ۶۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۱۹ نشست ۶۷

دوره دوازدهم قانونگذاری

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس روز یک شنبه ۲۶ آبان ماه را آقای ( طوسی) منشی خواندند

- تصویب صورت مجلس

[۱- تصویب صورت مجلس]

رئیس _ درصورت مجلس نظری نیست ؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

- اقتراع شعب ششگانه

(۲- اقتراع شعب ششگانه)

رئیس_ شروع میشود باقتراع شعب عده حاضر در مرکز ۱۲۳ نفر برای هر یک از شعبه ها ۲۰ نفر تعیین و به شعب ۳/۲/۱ یکنفر اضافه میشود.

(اقتراع بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاصل شد)

شعبه ۱: آقایان افشار _ مولوی _ همراز _ نائینی _ موید احمدی _ پالیزی _ شاهرودی _ علی موید _ لاریجانی _ فرشی _ سزاوار _ بوداغیان _ تاج بخش _ سلطانی _ شیخ الاسلامی _ حسین فاطمی _ عزیزی _ روحی _ دبستانی _ پارسا _ اصفهانیان

شعبه ۲: آقایان نراقی _ داد ور _ نقابت _ مواید قوامی _ مهذب _ اوحدی _ پناهی _ دکتر سمیعی _ ناصری اهری _ حمزه تاش_ دکتر جوان _ محمد طباطبائی _ صفاری _ ملایری _ گودرزنیا _ معینی _ دکتر ضیاء _ فرخ _ دکتر طاهری

شعبه ۳: آقایان : نواب یزدی _ معتصم سنگ _ مسعودی _ فروهر _ سمیعی _ ساکنیان _ دکتر سنگ - طالش _ حریری _ نیک پور _ مهدوی _ ارگانی _ فتوحی _ آصف - امیر تیمور _ مجد ضیائی _ دکتر ادهم _ مرآت اسفندیاری _ اعتبار _ چاپچی

شعبه ۴: آقایان - اردبیلی - نوبخت کیوان _ ملک زاده آملی _ ابراهیمی ریگی _ دکتر غنی _ حیدری _ دشتی منصف _ بهبهانی _ جلائی _ مصدق جهانشاهی _ رضوی _ ذوالقدر _ حسن اسفندیاری شباهنگ _ محسن صدر _ دولتشاهی _ علوی سبزواری_ دهستانی

شعبه ۵- آقایان : ناهید _ محیط _ موقر _ هدایت الله پالیزی _ وکیل _ صفوی _ دکتر لقمان _ لیقوانی_ مستشار _ مکرم افشار _ جلیلی یزدی _ مشیری _ مقدم _ سید یعقوب

فیاض ـ معتضدی ـ شجاع ـ شهدوست ـ آزادی ـ امامی

شعبه ۶ - آقایان : خواجه نوری ـ اقبال ـ شیرازی ـ اورنگ ـ مشار ـ مسعودی خراسانی ـ نمازی ـ دکتر قزل ـ ایاغ ـ افخمی ـ یار احمدی ـ رهبری ـ طوسی ـ هدایت ـ جعفر اصفهانی ـ مخبر فرهمند ـ کازرونیان ـ ملک مدنی ـ امیر ابراهیمی ـ رفیعی ـ بیات

به شعبه اول آقای تولیت به شعبه دوم آقای طهرانچی و به شعبه سوم آقای دکتر ملک زاده اضافه شدند

رئیس _ آقایان هیئت رئیسه خودشان را معین خواهند کرد و کمیسیونهائی را هم که وقتشان منقضی شده است انتخاب خواهند کرد .

- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۵۴۴ تا ۵۹۹

[۳- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۵۴۴ تا ۵۹۹ ]

رئیس _ لایحه آئین دادرسی کیفری مطرح است . ماده پانصد و چهل و چهار خوانده میشود :

ماده ۵۴۴ - اگر شخصی بجای شخص دیگری بعلت اشتباه در اسم که در اسناد و برگهای دعوی رخ داده محکوم شده باشد اصلاح بترتیب مقرر در ماده ۹۹ بعمل می آید مشروط بر اینکه مرتکب بدادرسی و لو بنام دیگری دعوت شده باشد در غیر اینصورت طبق شق ۳ ماده ۵۱۹ اعاده دادرسی میشود در هر صورت اجرای حکم درباره کسی که بعلت اشتباه در اسم محکوم شده موقوف میشود

رئیس _ ماده ۵۴۵ :

ماده ۵۴۵ - وظائف مذکور در ماده ۱۷۸ قانون کیفر عمومی بعهده دادرسی است که وزیر دادگستری در مقر هر دادگاه شهرستان و در هر جای دیگر بنام دادرس ناظر اجراء معین میکند این وظایف را دادرس ناظر اجرائیکه حکم در حوزه او اجرا میشود انجام میدهد .

دادرس خلاف وظائف مذکور را برای کیفرهای خلافی انجام میدهد .

تصمیمات انتظامی دادرس ناظر اجراء قابل شکایت نیست مگر اینکه قانون خلاف آنرا مقرر داشته باشد .

رئیس _ ماده ۵۴۶ :

ماده ۵۴۶ - محکومیتهای بکیفر نقدی بنحوی که در قوانین مقرر است اجرا میشود .

در صورت عدم تادیه کیفر نقدی و احراز عدم استطاعت محکوم دادسرا یا دادرس خلاف کیفر نقدی را طبق مقررات قانون کیفر عمومی بکیفر حبس تبدیل میکند اگر شخص ذینفع بر تصمیم دادسرا یا دادرس خلاف اعتراض کند قسمت سوم ماده ۵۴۲ اعمال میشود .

رئیس _ ماده ۵۴۷ :

ماده ۵۴۷ - هرگاه بعلت اعاده حیثیت یا علت قانونی دیگر کیفرهای تبعی ساقط شود دادستان شهرستان دستور میدهد که سقوط آنها با ذکر سبب در سجل کیفری قید شود و مقامات اداری مربوط را از این جریان مستحضر میدارد .

محکوم میتواند نسبت بتصمیمات راجع باجراء کیفرهای تبعی ایراد اجرائی نماید قسمت دوم ماده ۵۴۲ در اینمورد قابل اعمال است .

رئیس _ ماده ۵۴۸ :

ماده ۵۴۸ - در موارد مذکور در شق اول و دوم ماده ۱۸۰ قانون کیفر عمومی دادسرا اقدام لازم برای تأخیر اجرا بعمل میاورد .

در مورد شق ۳ ماده مزبور قبل از آنکه راجع بدرخواست عفو تعیین تکلیف شده باشد امر باجرای حکم اعدام نمیشود اعمال اختیار مقرر در ماده ۱۸۱ قانون کیفر عمومی در مورد شق اول با وزیر دادگستری و در سایر موارد با دادسرا است .

اگر محکوم بکیفر حبس که در بازداشت نبوده برای اجرای حکم بازداشت شده باشد همینکه دادسرا وجود شرایط مذکور در شق اول و دوم ماده ۱۸۰ قانون کیفر عمومی را احراز کرد اقدام بآزاد کردن او مینماید اگر امر باجراء کیفر اعدام داده شده و درخواست عفو شده دادسرا تا وقتیکه راجع بآن درخواست تعیین تکلیف نشده اجراء را توقیف میکند .

در موارد مذکور در ماده ۱۸۱ قانون کیفر عمومی هر گاه امر بزندانی کردن کسیکه بکیفر حبس محکوم شده بموقع اجراء گذارده شده باشد امر بآزاد کردن او منحصراً با وزیر دادگستری است .

هر گاه بعلت درخواست فوق اجراء حکم بتأخیر افتاده باشد بمحض وصول رد درخواست یا قبول عفو دادسرا برای اجراء کیفری که در حکم محکومیت مقرر شده یا کیفری که بر اثر عفو معین شده اقدام میکند .

در سایر موارد همینکه علّت تأخیر مرتفع شد کیفر بلافاصله اجراء میشود .

رئیس _ ماده ۵۴۹ :

ماده ۵۴۹ - الغاء تعلیق کیفر در موارد مذکور در ماده ۱۷۵ قانون کیفر عمومی بترتیب مقرر برای ایرادات اجرائی از طرف دادرسی که حکم تعلیق را داده اعلام میشود . و در صورت وجود محکومیت دیگر دادرسی که آخرین حکم محکومیت را داده این اقدام را مینماید مشروط بر اینکه در حکم خود الغاء تعلیق را اعلام ننموده باشد .

در موارد زیر نیز بهمین نحو اقدام میشود :

۱- در موارد الغاء امر یکه به خود داری از قید محکومیت در گواهینامه سجل کیفری صادر شده .

۲- در مورد الغاء آزادی مشروط مقرر در ماده ۱۶۱ قانون کیفر عمومی .

رئیس _ ماده ۵۵۰

مبحث دوم ـ اعمال عفو عمومی و عفو پادشاه

ماده ۵۵۰ - در مورد عفو عمومی خواه در اثنای بازجوئی و خواه در مرحله دادرسی مقامی که کار نزد او جریان دارد قرار منع تعقیب صادر مینماید .

دیوان کشور برای اعمال عفو عمومی دادرسی را بدادگاه پائین ارجاع نمیکند مگر در صورتیکه بدون رسیدگی قبلی نسبت ببعضی خصوصیات واقعه عمومی را نتوان اعمال کرده و در رسیدگی ماهیتی نسبت بآن خصوصیات رائی داده نشده باشد

رئیس _ ماده ۵۵۱ :

ماده ۵۵۱ - در مورد عفو عمومی هیچ اقدام تعقیبی بعمل نمیآید مگر برای رعایت ماده ۱۰۱

رئیس _ ماده ۵۵۲

ماده ۵۵۲ - در مورد عفو عمومی بعد از صدور حکم قطعی و عفو پادشاه نسبت بیک نوع از بزه دادسرای مأمور اجراء حکم مشمولیت را بدادگاه صادر کننده حکم معرفی میکند تا دادگاه ضمن قراری مشمول بودن آنان را اعلام دارد .

دادسرا میتواند قبل از صدور قرار محکوم مشمول را موقتاً آزاد نماید .

هر گاه کسی خود را مشمول عفو بداند دادسرا او را معرفی نکرده باشد میتواند از دادگاه نامبرده مستقیماً درخواست بالا را بنماید .

دادگاه مکلف است در مورد عفو عمومی که از طرف ذینفع درخواست شده باشد رأی مذکور در بالا را بدهد هر چند کیفر اجرا شده باشد .

رئیس _ ماده ۵۵۳

ماده ۵۵۳ - در مورد ماده پیش دادگاه در جلسه اداری رسیدگی کرده قراری که صادر میکند از طرف دادسرا و محکوم قابل شکایت فرجامی است .

رئیس _ ماده ۵۵۴

ماده ۵۴۴ - در مورد عفو پادشاه مذکور در ماده ۱۵۶ قانون کیفر عمومی درخواست بوزارت دادگستری داده میشود .

درخواست مزبور باید بامضاء محکوم یا یکی از خویشان نزدیک او یا ولی یا قیم یا وکیل او رسیده باشد .

این درخواست را میتوان بدادستان استانی که دادسرای مأمور اجراء حکم در حوزه آن است و یا باداره زندان تسلیم نمود در صورت اخیر رئیس اداره زندان با نظریات خود آن را برای دادستای استان میفرستد و دادستان در هر حال آنرا با نظریات خود و سایر برگهای مربوطه به وزارت دادگستری ارسال میدارد .

پس از صدور فرمان عفو مفاد آنرا وزیر دادگستری بدادسرای مامور اجراء حکم اعلام میدارد تا نسبت بمحکوم رعایت آنرا نموده و دستور درج آنرا در حاشیه یا پایان حکم بدهد .


رئیس _ ماده ۵۵۵ :

مبحث سوم ـ اعاده حیثیت

ماده ۵۵۵- کسی که خواستار اعاده حیثیت است در خواست بدادستان محل اقامت خود میدهد.

رئیس_ ماده ۵۵۶ :

ماده ۵۵۶ - درخواست باید دارای نکات زیر باشد:

۱- تاریخ صدور حکم یا احکام محکومیت در خواست کننده

۲- زندانیکه در آنجا کیفر خود را بانجام رسانیده و مدتی که در هر یک از زندانها بوده.

۳- محلهائیکه درخواست کننده پس از اجرای محکومیت اقامت داشته است.

اسنادیکه پرداخت خسارت و هزینه دادرسی و کیفر نقدی را برساند نیز باید بدرخواست پیوست شود.

دادستان نسبت بمدت و نقاط مختلف اقامت و رفتار و وسائل اعاشه درخواست کننده در مدت مزبور اطلاعاتی از شهربانی و یا سایر مقاماتیکه دارای این اطلاع بوده و یا بتوانند آنرا تحصیل نمایند با قید اینکه این اطلاع برای اعاده حیثیت است میخواهد.

مقامات مربوط نیز در پاسخی که بدادستان شهرستان میدهند تصریح مینمایند که این گزارش از جهت اینکه در اعاده حیثیت مورد استفاده واقع شود تنظیم گردیده است .

دادستان شهرستان رو نوشت حکم و یا احکام محکومیت درخواست کننده گواهی نامه زندان راجع بطرز رفتار محکوم را در زندان تهیه مینماید و پرونده امر را بانضمام نظریه خود نزد دادستان استانی که حکم یا آخرین حکم محکومیت در حوزه او صادر شده است میفرستد.

رئیس_ ماده ۵۵۷:

ماده ۵۵۷- دادستان استان مکلف است در ضمن اظهار عقیده کتبی رسیدگی را از دادگاه استان بخواهد و در صورتیکه پرونده را کامل نداند پس از تکمیل و اظهار عقیده اقدام بدرخواست رسیدگی خواهد نمود.

رئیس _ ماده ۵۵۸:

ماده ۵۵۸: دادگاه استان در جلسه اداری رسیدگی کرده رأی میدهد. دادگاه میتواند در صورتیکه مقتضی بداند تکمیل بازجوئی را بوسیله مقامات مربوطه بخواهد.

رئیس_ ماده ۵۵۹:

ماده ۵۵۹- درخواست کننده میتواند شخصاً یا بوسیله نماینده خود تا قبل از تشکیل جلسه اداری توضیحات کتبی بدادگاه بدهد.

رئیس_ ماده ۵۶۰:

ماده ۵۶۰ - کسیکه دارای چندین محکومیت است نمیتواند در خواست اعاده حیثیت را بیکی از آنها منحصر نماید.

رئیس_ ماده ۵۶۱:

ماده ۵۶۱- محکومین جنائی مطلقاً و محکومین و بسرقت و خیانت در امانت و کلاه برداری و ورشکستگی بتقصیر فقط در صورتی میتواند در خواست اعاده حیثیت کنند که یکسال تمام قبل از در خواست در یک شهرستان اقامت کرده باشند

کسانیکه بمناسبت کار خود مجبور بتغییر محل اقامت بوده و در دادگاه ثابت کنند از انجام تکلیف فوق بخشوده خواهند بود.

رئیس_ ماده ۵۶۲:

ماده ۵۶۲- بکسانیکه یک نوبت باعاده حیثیت نائل شده اند دیگر اعاده حیثیت اعطا نمیگردد.

هر گاه کسیکه باعاده حیثیت نائل شده درظرف پنج سال از تاریخ قطعیت حکم بزه عمدی که کیفر آن سه سال حبس با کار یا بیشتر است مرتکب شود حکم اعاده حیثیت بخودی خود ملغی میشود.

رئیس_ ماده ۵۶۳:

ماده ۵۶۳- چنانچه مانع اعاده حیثیت فقط عدم تأدیه هزینه دادرسی باشد با ثبوت اعسار رفع مانع خواهد شد.

هر گاه متضرر از بزه از دریافت خسارت خود داری نموده و یا دسترسی باو نباشد و چه مزبور باید در یکی از صندوقهای دولتی بنام متضرر سپرده شود.

رئیس_ ماده ۵۶۴:


ماده ۵۶۴- رونوشت حکمی که اعاده حیثیت بموجب آن اعطاء میشود بدادگاهی که حکم محکومیت را صادر کرده ارسال میگردد

مدیر دفتر دادگاه مفاد آن را در اصل حکم قید مینماید.

حکم اعاده حیثیت در سجل کیفری نیز ثبت میشود.

رئیس_ ۵۶۵:

ماده ۵۶۵- اگر درخواست اعاده حیثیت رد شد تجدید آن جایز نیست مگر پس از انقضای مدتی معادل آنچه برای تقدیم درخواست اول مقرر بوده است_ مبداً این مدت از تاریخ قطعیت حکم حساب خواهد شد.

اگر وازده شدن درخواست از جهت ضمیمه نشدن بعضی مدارک و یا عدم رعایت بعضی مراسم باشد تجدید درخواست مشروط بانقضای مدت فوق نخواهد بود.

رئیس_ ماده ۵۶۶:

ماده ۵۶۶- حکم دادگاه استان راجع بدر خواست اعاده حیثیت قابل فرجام است.

رئیس_ ماده ۵۶۷:

ماده ۵۶۷ - اگر حکم محکومیت از دادگاه کشوری غیر کشور ایران صادر شده باشد دادگاه استانی که حکم مزبور در حوزه آن اعتبار پیدا کرده است رسیدگی بدرخواست اعاده حیثیت خواهد نمود.

رئیس_ ماده۵۶۸:

ماده ۵۶۸- اعاده حیثیت محکومیت را محو و آثار آنرا نسبت بآینده از بین میبرد بنابر این شئون و مراتبی که در اثر محکومیت از بین رفته است بر نمیگردد و خدمتگزاران دولتی و کشوری و شهرداری که در اثر محکومیت درجات و دیرینگی خدمت خود را از دست داده اند میتوانند فقط در حدود مقررات مربوطه مانند اشخاصیکه دیرینگی ندارند وارد خدمت شوند.

رئیس _ ماده ۵۶۹:

مبحث چهارم

سجل کیفری

ماده ۵۶۹ - در مرکز هر استان تحت نظر دادستان شهرستان دفتر سجل کیفری تشکیل میشود این دفتر باید خلاصه احکام مذکور در ماده بعد را راجع بکسانیکه در آن استان متولد شده اند جمع آوری و بایگانی نماید.

خلاصه احکام مربوط به کلیه اشخاصی که شناسنامه آنها در کشور ایران صادر شده و خلاصه احکام مربوط به اشخاص زیر در دفتریکه در وزارت دادگستری تشکیل میشود نگاهداری میشود:

۱- اتباع ایران که شناسنامه آنها در کشور های بیگانه صادر شده.

ب_ اشخاصی که محل صدور شناسنامه آنها معلوم نیست.

ج_ اتباع کشورهای بیگانه یا اشخاصی که تابعیت معینی ندارند و در خارجه متولد شده اند هر چند بعداً تابعیت ایران را تحصیل کرده باشند.

رئیس_ ماده ۵۷۰ :

ماده۵۷۰ - در سجل کیفری امور زیر بطور خلاصه باید قید شود:

۱- در امور کیفری .

الف_ احکام قطعی محکومیت که بموجب آن کیفر جنحه یا جنائی مقرر شده است و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی احکام محکومیت را الغاء نموده است تصمیمات موثر دادرس ناظر اجرا و دادسرا که بموجب آئین نامه وزارت دادگستری معین میشود.

ب - تصمیماتیکه به بموجب آن محکوم بزهکار بعادت اعلام شده و دستورهای راجع باعمال یا تبدیل یا گسیخته شدن اقدامات تأمینی.

۲- در امور مدنی : _ احکام قطعی راجع باعلام حجر یا الغاء حجر آن.

۳- در امور تجاری: _ احکامی که بموجب آن بازرگان ورشکسته اعلام شده و احکام مربوط بتصویب قرار داد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا بور شکسته اعاده حیثیت میدهد.

۴- تصمیمات اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و محکومیت بانفصال از خدمات یا کارهای عمومی.


۵- احکام مقامات قضائی کشور بیگانه راجع بمحکومیت اتباع ایران یا محکومیت کسانیکه تابعیت ایران را داشته و یا بیگانگان یا کسانیکه تابعیت معینی ندارند و در خاک ایران مقیمند در صورتی که موضوع محکومیت عملی باشد که بموجب قانون ایران نیز بزه شناخته شده باشد این معنی نیز در سجل کیفری قید میشود.

در مورد محکومیت کیفری تاریخ و محل اجراء کیفر یا عدم اجراء آن بمناسبت عفو عمومی یا عفو پادشاه یا آزادی مشروط یا از جهت دیگر و همچنین تصمیمات مربوطه باعاده حیثیت در سجل کیفری قید میشود.

رئیس_ ۵۷۱:

ماده ۵۷۱ - برگ سجل کیفری پس از انقضاء ۱۰۰ سال از ولادت شخصی که آن سجل مربوط باو است یا پس از آنکه اطلاع رسمی از موت آن شخص حاصل شده نابود میشود.

رئیس_ ماده ۵۷۳:

ماده ۵۷۳- کسی که سجل کیفری مربوط بخود اوست میتواند بدون آنکه غرض خود را بیان کند گواهی نامه بخواهد.

گواهینامه راجع بسجل کیفری هر شخصی را میتوان فقط برای استناد در دادرسی یا بجهات مربوط بانتخاب یا بقرار داد کار درخواست نمود:

درخواست کننده باید در درخواست خود ذکر کند که گواهینامه برای چه غرض خواسته شده و دلیل اقامه نماید که درخواست او دارای فائده مشروعی میباشد.

رئیس_ ماد ه۵۷۴:

ماده ۵۷۴ - در گواهینامه که بدرخواست اشخاص طبق ماده پیش صادر میشود امور زیر نباید قید شود:

۱- حکمی که در نتیجه اعاده دادرسی حکم محکومیت را الغاء نموده و همچنین حکم محکومیت الغاء شده.

۲- محکومیتی که بر حسب رأی دادرس یا بموجب قانون کیفری نباید در گواهینامه که باشخاص داده میشود قید گردد.

۳- اولین محکومیت کیفر نقدی یا بحسبیکه بتنهائی یا بضمیمه کیفر دیگر از یکسال حبس با کار یا دو سال حبس تأدیبی تجاوز نکند درباره شخصی که در موقع ارتکاب عمل ۱۸ سال تمام نداشته بشرط آنکه محکومیت متأخری بکیفر حبس نداشته باشد .

۴- محکومیت ببزهی که مطابق ماده ۱۷۴ قانون کیفر عمومی ساقط شده است .

۵- محکومیت راجع ببزه هائیکه مطابق ماده ۴۴۰ قانون کیفر عمومی ساقط شده است .

۶- محکومیت هائیکه مورد عفو عمومی واقع شده یا اعاده حیثیت نسبت بآنها اعطا شده و بعداً هم ملغی نشده است .

۷- محکومیت برای اموریکه قانون آنها را هنگام درخواست گواهی نامه بزه نمیشناسد .

۸- رای هائیکه ضمن حکم منع تعقیب یا تبرئه راجع باقدامات تأمینی صادر شده و بعداً گسیخته شده است .

۹- رای های مذکور در شق ۲ و ۳ و ۴ و ماده ۵۷۳

۱۰- احکام کشورهای بیگانه که در کشور ایران معتبر شناخته نشده است .

رئیس _ ماده ۵۷۵ :

ماده ۵۷۵ - هرگاه در باب اجراء مقررات مواد پیش اختلافی حاصل شود یا تصحیح سجل کیفری یا گواهی راجع بآن درخواست گردد در مرکز سجل مرکزی کیفری و در سائر نقاط دادستان شهرستان بدرخواست شخص ذینفع اقدام برسیدگی مینماید و شخص ذینفع اگر بتصمیم دادستان تسلیم نباشد ایراد اجرائی میکند


رئیس _ ماده ۵۷۶ :

فصل سوم

اجرای مدنی در موضوع کیفری

مبحث اول ـ هزینه

ماده ۵۷۶ - هزینه دادگستری که مقدار آن بموجب تعرفه وزارت دادگستری معین میشود بعهده محکوم است و اگر خواهان خصوصی باشد او بدواً می پردازد و اگر نباشد صندوق دادگستری پرداخته و بعد از محکوم دریافت شده بخواهان خصوصی یا صندوق مسترد میشود .

هزینه دادگستری بقرار زیر است :

هزینه حرکت مأمورین بازجوئی و دستمزد کارشناس مترجمین و پزشک و ارسال اسباب و آلات و ادوات بازجوئی از هر نوع که باشد و حق الزحمه گواه و هزینه چاپ آگهی ها در موارد لازمه .

کلیه برگهائی که ببازپرس یا دادستان یا دادگاه داده میشود از دادخواست ئ اعتراض و شکایت نامه و غیره از پرداخت حق تمبر و هزینه دادرسی معاف است و از برگها و دادخواست ها که راجع با دعای خسارت باشد موافق تعرفه که برای دعاوی مدنی مقرر است هزینه گرفته میشود .

حق رونوشت برای هر صفحه همانست که در آئین دادرسی مدنی معین است .

رئیس _ ماده ۵۷۷ :

ماده ۵۷۷ - هزینه اجرای حکم اعدام و هزینه اجرای حکم کیفر حبس بعهده دولت و هزینه نگاهداری زندان بنحو یکه در ماده ۱۷۹ قانون کیفر عمومی مقرر است احتساب میشود .

حل اختلاف راجع بقسمت اخیر با دادرس ناظر اجرا است

رئیس _ ماده ۵۷۸ :

ماده ۵۷۸ - حکم بتادیه هزینه دادرسی که دولت بنحو مساعده پرداخته بموجب رأی دادگاه داده میشود .

رئیس _ ماده ۵۷۹ :

ماده ۵۷۹ - در موردیکه دادرس امر بنشر حکم کیفر در روزنامه میدهد مدیر یا سر دبیر مسئول روزنامه که تعیین شده باید بدرخواست دادسرا یا کسی که ملزم بنشر حکم یا مجاز در آنست آنرا در روزنامه خود درج کند .

نشر حکم چه بتمام و چه بطور خلاصه بهر نحو که دادرس حکم کرده ممکن است بوسیله برگی بقطع و شکل و حروف خود روزنامه که بهر نسخه از آن پیوست باشد بعمل آید ـ تمام یا خلاصه حکم باید یکجا و بی کم و زیاد منتشر گردد.

اگر مدیر یا سر دبیر مسئول روزنامه با مقررات سابقه بنحوی از انحاء مخالفت کند یا متصدی چاپ و مالک چاپخانه متضاماً محکوم میشوند که مبلغی از پنج هزار تا ده هزار ریال بصندوق جرائم بپردازند .

این محکومیت بصورت قرار از طرف دادگاه شهرستان محل چاپ روزنامه بدرخواست دادسرا یا طرف خصوصی پس از استماع اظهارات اشخاص ذینفع در صورت حضور آنها صادر میشود .

رئیس _ آقای انوار .

انوار - در این ماده میخواستم آقای وزیر را یاد آوری کنم که در این جمله که مینویسد متصدی چاپ و مالک چاپخانه متضاماً محکوم میشوند این اصلاحی لازم دارد نمیدانم یادداشت فرموده اید و در نظر گرفته اید یا خیر . متضاماً بطور اطلاق نباید باشد باید یک شرحی در اینجا داده شود .

وزیر دادگستری _ بلی در نظر گرفته شده در شور دوم اصلاح خواهد شد .

رئیس - ماده ۵۸۰ خوانده میشود :

مبحث دوم

مقررات مالی راجع بازداشته برای تعقیب کیفری .

ماده ۵۸۰ - اشیاء بازداشته تا مدتی که برای تعقیب لازم است بحال بازداشت نگاهداشته میشود .

پس از ختم اگر اشیاء مذکور متعلق بمحکوم باشد و حکم بضبط آن صادر شده باشد بملکیت دولت منتقل میشود در سایر موارد بعنوان وثیقه پرداخت دیون مذکور در ماده ۲۲۰ قانون کیفر عمومی بحال بازداشت میماند مگر در صووتی که محکوم ضامن یا وثیقه کافی دیگری بدهد اگر اشیاء متعلق بمحکوم نباشد و حکم ضبط صادر نشده باشد پس از قطعی شدن حکم محکومیت بکسی که ثابت کند مال او است تسلیم میشود

بعد از حکم قطعی بمنع تعقیب متهم اشیاء بازداشته که نباید ضبط شود بکسی که ثابت کند آنمال متعلق باوست تسلیم میگردد اگر کسی ثابت نکرد که مال اوست بمتهمی که حکم منع تعقیب او صادر شده تسلیم نمیشود و همانطور در بازداشت میماند تا بر طبق ماده ۵۸۳ اقدام شود

جز در مواردیکه در بازداشت نگاهداشتن مال الزامی است در سایر موارد هر گاه اشیاء بازداشته برای تعقیب کیفری مفید نباشند ممکن است قبل از صدور حکم بکسی که درخواست نموده و ثابت کرده مال اوست تسلیم شود دادرس در صورت اقتضاء او را ملتزم میکند هر وقت آن اشیاء مطالبه شد حاضر کند و میتواند برای اطمینان ضامن یا وثیقه کافی از او بگیرد .

رئیس _ ماده ۵۸۱ :

ماده ۵۸۱ - هر گاه اشیائی نزد کسی غیر از متهم یافت و بازداشت شده باشد نمیتوان امر برد آنها بدیگری داد مگر اینکه اظهارات آنکس استماع و بادله او نیز رسیدگی شده باشد .

رئیس _ ماده ۵۸۲ :

ماده ۵۸۲ - حکم بر اشیاء بازداشته با مقامی که متصدی بازجوئی یا دادرسی است میباشد و در صورت اختلاف در مالکیت حل اختلاف بدادگاه مدنی صلاحیت دار رجوع میشود .

رأی دادرس کیفری هر گاه در ضمن حکمی که ببازجوئی یا دادرسی خاتمه میدهد صادر نشده باشد در جلسه اداری بصورت قرار و پس از استماع اظهارات اطراف دعوی در صورت حضور آنها صادر میشود .

رئیس _ ماده ۵۸۳ :

ماده ۵۸۳ - هرگاه تا دو سال از تاریخ قطعیت حکم کسی حق خود را نسبت باشیاء بازداشته ثابت ننموده و دادرسی مدنی هم نسبت بمالکیت آن در جریان نبود یا آنکه کسی درخواست رد آنها را ننمود اشیاء مزبور متعلق بصندوق جرائم خواهد بود .

ترتیب نگاهداری و فروش این اشیاء در صورتیکه فاسد شدنی بوده و یا حفظ آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد کند طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود .

رئیس _ ماده ۵۸۴ :

ماده ۵۸۴ - هزینه نگاهداری اشیاء بازداشته بطور مساعده از طرف صندوق جرائم پرداخته میشود و صندوق جرائم در حاصل فروش اشیاء حق تقدم بر سایر بستانکاران دارد .

رئیس _ ماده ۵۸۵ :

فصل چهارم

ایرادات اجرائی

ماده ۵۸۵ - دادگاه صادر کننده حکم نسبت بایرادات ناشیه از اجراء آن صلاحیت دارد اگر چه اجرای حکم بدادسرای حوزه دیگری محول شده باشد ایراد بدرخواست نماینده دادسرا یا شخص ذینفع طرح میشود .

رئیس _ ماده ۵۸۶ :

ماده ۵۸۶ - اگر حکم در مرحله پژوهشی صادر شده باشد صلاحیت رسیدگی بایرادات اجرائی با دادگاه درجه دوم است مگر آنکه حکم در این مرحله استوار شده و یا در کیفر مقرر در دادرسی نخستین یا اقدامات تأمینی و یا جهات مدنی تغییری بعمل آمده باشد که در اینصورت صلاحیت رسیدگی با دادگاه نخستین است .

هر گاه از حکم فرجام خواسته شده باشد و دادخواست فرجامی وازده و یا شکسته بدون ارجاع شود صلاحیت رسیدگی بایرادات اجرائی با دادگاهی است که از حکم او درخواست فرجام شده و هرگاه حکم شکسته و بدادگاه دیگر ارجاع گردد دادگاه اخیر صالح برای رسیدگی ایرادات اجرائی خواهد بود .

رئیس _ ماده ۵۸۷ :

ماده ۵۸۷ - بایرادات اجرائی در جلسه اداری رسیدگی میشود و دادسرا کتباً اظهار عقیده مینماید و دادگاه میتواند در صورت لزوم اطراف ذینفع را برای دادن توضیحات دعوت نماید .

رئیس _ ماده ۵۸۸ :

ماده ۵۸۸ - قرار دادگاه در مورد ایرادات اجرائی باطراف ذینفع ابلاغ میشود و آنها میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست فرجام نمایند .

درخواست فرجام اجرای حکم را بتأخیر نمیاندازد ولی دادگاه صادر کننده قرار میتواند اجراء آنرا معلق بدارد .

رئیس _ ماده ۵۸۹ :

ماده ۵۸۹ - هر گاه راجع به مقررات مالی رد امور کیفری اختلافی حاصل شود مقررات مواد قبل رعایت میشود مگر اینکه قانون تربیت دیگری مقرر کرده باشد .

رئیس _ ماده ۵۹۰ :

فصل پنجم

اجراء اقدامات تأمینی

مبحث اول ـ کلیات

ماده ۵۹۰ - برای اجراء اقدامات تامینی که ضمن حکم محکومیت یا منع تعقیب یا تبرئه و سایر رأی ها مقرر شده دادسرا رونوشتی از آن حکم یا رأی بمقام متصدی اجراء میفرستد .

رئیس _ ماده ۵۹۱ :

ماده ۵۹۱ - هر گاه دادستان شهرستان مقتضی بداند که یکی از اقدامات تامینی اعمال شود درخواست کتبی بدادگاه تسلیم میکند و در عین حال امر به تسلیم شخص مورد درخواست تأمین بمقامات مربوطه میدهد تا در آنجا موقتاً تحت نظر و مراقبت قرار گیرد این امر مادامیکه دادگاه رأی نهائی خود را در باب تأمین مورد درخواست صادر نکرده ممکن است بر قرار بماند .

در هر مورد که یکی از اقدامات تأمینی بر اثر حکم محکومیتی مطابق قسمت دوم ماده ۱۸۸ قانون کیفر عمومی اعمال میشود اگر مقام مربوطه شخص محکوم را نسبت بجامعه خطرناک میداند گزارش بدادستان شهرستان محلی که در ماده ۵۹۵ مذکور است میدهد و کیفیاتی را که دلیل خطرناکی او نسبت بجامعه است در آن گزارش شرح میدهد .

رئیس _ ماده ۵۹۲ :

ماده ۵۹۲ - در غیر موارد بازجوئی یا دادرسی تغییر یا تبدیل یا گسیختن اقدامات تأمینی و همینطور تصمیمات راجع بتعیین هویت شخص بمنظور اجرای اقدامات مزبوره از صلاحیت دادرس ناظر محل اقامت آنشخص مورد تأمین است مگر آنکه قانون بدادرس دیگری صلاحیت داده باشد .

اگر محل اقامت آنشخص معلوم نباشد دادرس ناظر محلی که حکم محکومیت یا منع تعقیب یا تبرئه در آنجا صادر شده صالح است و اگر احکام متعدد صادر شده دادرس ناظر محلی که آخرین حکم از آنجا صادر شده صالح خواهد بود همچنین صلاحیت رسیدگی باختلافات راجع بهزینه نگاهداری شخص مورد تأمین با دادرس ناظر است .

رئیس _ ماده ۵۹۳

ماده ۵۹۳ - دادرس قبل از صدور رأی کسی را که یکی از اقدامات تأمینی نسبت باو اعمال شده یا باید اعمال بشود دعوت میکند که هر اظهاری دارد بنماید .

حضور نماینده دادسرا در اینمورد اختیاری است .

هر گاه مشاعر آنشخص مختل باشد از ولی یا قیم او دعوت میشود . و اگر ولی یا قیم نباشد از هم سر یا یکی از اسلاف یا اخلاف مختل المشاعر که با او اختلاف در منافع نداشته باشد دعوت میشود .

در مورد شخصی که کمتر از هیجده سال دارد علاوه بر خود او ولی یا قیم او نیز دعوت میشود .

اگر در مهلتی که دادرس معین کرده اظهاری بعمل نیامد دادرس منتظر نشده بر طبق ماده آینده رسیدگی میکند .

رئیس _ ماده ۵۹۴ :

ماده ۵۹۴ - دادرس میتواند شخصاً یل بوسیله مقامات قضائی یا اداری بازجوئی نماید در صورت لزوم میتواند از قوای عمومی استمداد کند .

رئیس _ ماده ۵۹۵

ماده ۵۹۵ - رأی مذکور در ماده ۵۹۱ و ۵۹۲ بدرخواست


دادسرا و یا رأساً صادر میشود .

در موردیکه دادرس رأساً رأی میدهد اسناد و برگهای مربوط را مقدمتاً برای کسب نظر باطلاع دادسرا میرساند در خواست نماینده دادسرا همیشه باید کتبی و موجه باشد .

رئیس _ ماده ۵۹۶ :

ماده ۵۹۶ - رأی دادرس ناظر اجراء باید موجه باشد و در صورت اقتضاء مشتمل بر اعلام بزهکاری بعادت شخص مورد تأمین خواهد بود .

رأی بدادسرا و بطرف ذینفع اعلام میشود و اگر شخص مورد تأمین مختلّ المشاعر و یا صغیر باشد رأی باشخاص مذکور در ماده ۵۹۳ اعلام میشود .

رئیس آقای انوار

انوار ـ در این ماده یک اصلاحی بنظرم رسید ضمناً یک فرصتی هم بآقای طوسی بدهیم که از بس مواد را پست سر هم خوانده اند کاملا خسته شده اند . اینجا میگوید :

رأی دادرس ناظر اجراء باید موجه باشد و در صورت اقتضاء مشتمل بر اعلام بزهکاری بعادت شخص مورد تأمین خواهد بود. این کلمه در صورت اقتضا ء دیگر محتاج نیست دادرس وقتی خواست حکم بدهد حکم میدهد پس در صورت اقتضاء معنی ندارد رأیش مطابق آن چیزی است که از پرونده استنباط می کند .

مخبر کمیسیون دادگستری _ این در صورت اقتضاء همان چیزی است که آقای انوار فرمودند یعنی دادرس محتویات پرونده را در نظر میگیرد ولدی الاقتضاء همان چیزی است که استنباط میکند و اشکالی هم ندارد .

رئیس _ ماده ۵۹۷ :

ماده ۵۹۷ - دادسرا و شخص ذی نفع و کسی که بر طبق قسمت سوم یا چهارم ماده ۵۹۳ دعوت شده میتوانند از رأی دادرس ناظر اجراء شکایت کنند .

همین حق برای کسی که بجهتی نسبت باو اقدامات تأمینی مقرر شده و قانون راه دیگری برای شکایت او پیش بینی نکرده جاری است در این موارد دادگاه استان صالح برای رسیدگی است و حکم آن قطعی است مگر اینکه حکم از دادگاه مزبور صادر شده باشد که در این صورت مرجع شکایت دیوان کشور است و رسیدگی دیوان مزبور ماهیتی خواهد بود . شکایت بدفتر دادرس صادر کننده حکم و یا دادگاه مرجع شکایت و یا بمدیر بنگاهی که شخص در آنجا نگاهداری میشود تسلیم میگردد .

رئیس _ ماده ۵۹۸ :

ماده ۵۹۸ - رائی که نسبت بشکایت مذکور در ماده پیش صادر میشود یدادسرا فرستاده میشود تا وسائل اجراء آنرا فراهم کند .

شکایت از طرف ذینفع موجب تأخیر اجراء نمی شود مگر آنکه دادسرا با تاخیر اجراء موافقت کند و هرگاه دادسرا شکایت کند اجراء بتأخیر میافتد .

رئیس _ ماده ۵۹۹ :

ماده ۵۹۹ - نسبت بمهلت شکایت و مبداء آن در مورد قسمت دوم ماده ۵۹۷ احکام ماده ۱۳۷ رعایت میشود .

در هر مورد دیگر که قانون از رائی راجع باقدامات تأمینی اجازه شکایت میدهد مهلت تقدیم شکایت برای دادسرا از روز اعلام رأی سه روز است همین مهلت یا همین مبداء درباره طرف خصوصی نیز رعایت میشود .

در صورتیکه بتوان او را یافت و اگر یافت نشود مهلت از روزی شروع میشود که در حدود ماده ۶۰۱ یافت نشدنی تشخیص شده باشد .

- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

[۴- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ]

رئیس _ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه دهم آذر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده .

(مجلس مقارن ظهر ختم شد )

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفند یاری