مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آبان ۱۳۲۶ نشست ۲۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آبان ۱۳۲۶ نشست ۲۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال سوم - شماره ۷۸۴

مدیر سید محمد هاشمی

۳شنبه ۵ آبان ماه ۱۳۲۶

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۵۱۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک شنبه ۳ آبان ۱۳۲۶ نشست ۲۶

فهرست مطالب:

۱ - قرائت صورت مجلس
۲ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر فرهنگ
۳ - تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر پیشه وهنر
۴ - موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه
۵ - تصویب نامه‌ها
۶ - انتصابات و احکام

مجلس مقارن ظهر بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

- قرائت صورت مجلس

۱- قرائت صورت مجلس

صورت مجلس جلسات قبل را آقای فولادوند (منشی) قرائت کردند. یکساعت قبل از ظهر روز سه شنبه ۲۸ مهر مجلس بریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت و پس از تذکرات آقایان مکی و رحیمیان تصویب گردید و بورود در دستور نیز اخذ رای و تصویب شد و از ۱۲۴ نفر عده حاضر در مرکز اقتراع و تعیین شعب ششگانه آغاز وانجام یافت. اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین روز ۳ شنبه ۲۸ مهر ماه.

غائبین بااجازه – آقایان: محمد سلطان العلماء، محمدعلی منصف، محمدتقی بهار.

غائبین بی‌اجازه – آقایان: محسن گنابادی، دکتر جلال عبده، عباس اسلامی، علی وکیلی، منوچهر گلبادی، حاج محمد تقی خوئیلر.

دیرآمدگان با اجازه – آقایان: رضا آشتانی زاده، علی محمد غضنفری.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: محمدحسین قشقائی، عزت الله بیات، حسن اکبر، جواد عامری، عباس قبادیان، عزیز اعظم زنگنه، رستم گیو، آقاخان بختیار، احمد اخوان، دکتر عبدالحسین طبا، محمدعلی مسعودی، ابوالحسن رضوی، احمد شریعت زاده، مسعود ثابتی، علی اکبر ملکی، اسدی، محمدساعد. آقای دکتر اقبال وزیربهداری راجع بشیوع بیماری وبا در کشور مصر و پنجاب هندوستان بیان داشتند که بوسیله وزارت امور خارجه مسافرت در مصر و هندوستان موقوف شده و در نقاط لازم قرنطینه برقرار گردیده و شخصا هم مسافرتی بزاهدان خواهند کرد و در بنگاه پاستور و بنگاه حصارک نیز هر هفته جمعا صد و پنجاه هزار واکسن تهیه می‌شود ومقدار کافی بخرمشهر و آبادان و بوشهر و قصرشیرین و زاهدان ارسال شده‌است واظهار عقیده نمودند که چون هیچ گونه نگرانی مورد ندارد واکسیناسیون عمومی هم لازم نیست که اسباب وحشت اهالی شودو سپس راجع به بیمارستان فیروزآبادی در قبال سؤال و مذاکرات آقای دکتر متین دفتری توضیحاتی داده گفتند که جز بنای کوچک اولیه آن که بهمت آقای فیروزآبادی ایجاد شده‌است تشکیلات فعلی بیمارستان ازطرف دولت بوجود آمده ودر سال قریب یکمیلیون تومان از بودجه کشور صرف هزینه آن می‌شود و چون مداخلات آقای فیروزآبادی مخالف اصول فنی بیمارستان بود از ایشان استدعا شد که بامور بیمارستان دخالت نکنند و وزارت بهداری تولیت بیمارستان را مادام العمر بآقای فیروزآبادی واگذار کرده و منزل آقای فیروزآبادی در خود بیمارستان است و هیچگاه از ورود ایشان به بیمارستان جلوگیری نشده‌است.

آقای وزیر بهداری لایحه الحاق ایران را بسازمان بهداشت بین المللی مرتبط بسازمان ملل متحد نیز تقدیم داشتند.

درینموقع مراسم ادای سوگند از طرف آقایان ذیل بعمل آمد: مهندس رضوی، هدایت الله، پالیزی، دکتر فلسفی، آقاخان بختیار، ناصر ذوالفقاری، ابوالقاسم بهبهانی، عباس نراقی، دکتر طبا، اسدالله موسوی، علی اقبال، محمدعلی مسعودی، مهندس خسرو هدایت، امیرتیمور، محمدقلی قوامی، ابوالحسن رضوی، فرج‌الله آصف، جواد ملکپور، حسین وکیل، مهدی صدرزاده، ناصرقلی اردلان، احمدبهادری، جواد گنجه، نصرت الله اسکندری، ابوالحسن صادقی، مسعود ثابتی، احمد اخوان، احمد دهقان، هاشم وکیل، اسدالله مامقانی، دکتر مجتهدی، تقی برزین، ابوالقاسم لیقوانی، حسن تقی زاده، اسدالله یمین اسفندیاری، محمود محمود، مرتضی شریف زاده، ابوالحسن حائری زاده، عباس اسکندری، محمدساعد مراغه، سالار بهزادی، دکتر اعتبار، سلمان اسدی، مهدی مشایخی.

درینموقع جلسه بعنوان تنفس ختم و مجددا ساعت شش و نیم بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۹ مهر بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

غائبین روز چهارشنبه ۲۹ مهر ماه:

غائبین بااجازه- آقایان: مهدی ارباب، ابوالقاسم امینی، محمدعلی منصف، ابوالحسن رضوی.

غائبین بی‌اجازه – آقایان: محسن گنابادی، دکتر خلیل فلسفی، دکتر جلال عبده، محمدتقی بهار، عباس اسلامی، علی اکبر ملکی، سید حسن تقی زاده، علی وکیلی، منوچهر گلبادی، حاج محمد تقی خوئیلر

آقای نخست وزیر طی قرائت گزارش عملیات سیاسی دولت نسبت بروابط ایران و شوروی چنین بیان داشتند که در بهمن سال بیست وچهار نمایندگان مجلس و رجال سیاست واکثریت ملت خواهان تفاهم و دوستی خالصانه بادولت دوست وهمسایه و متفق بزرگ ما روسیه شووری بودند و می‌خواستند این حقیقت در نظر رجال سیاسی و پیشوایان شوروی کاملا روشن گردد که ملت و دولت ایران هرگز پیروی از سیاست یک جانبه نخواهند نمود و ملتزم سیاست عاقلانه تعادل خواهند بود که روی شرافت و صداقت متقابل و عاری از هر گونه خدعه سیاسی و تبعیض و مستند باحترام کامل منافع مشروع طرفین باشد سپس بشرح مسافرت خود باتفاق هیئت اقتصادی ایران بمسکو وملاقات مقامات شوروی و شخص ژنرالیسم استالین پرداخته گفتند مقدمات تفاهم مطلوب فراهم ومنجر بتعاطی چندین تذکاریه گردید و پس از بازگشت بتهران چون دوره چهاردهم تقریبا بپایان رسیده و جلسه رسمی انعقاد نیافت گزارش این مسافرت در جلسه خصوصی قرائت گردید و عین آن را قرائت نمودند که حاکی بود از شرح مسافرت مسکو ومذاکرات مستقیم با ژنرالیسم استالین در باب تخلیه ایران از نیروی شوروی و اصلاح مسئله آذربایجان و پاسخ ژنرالیسم استالین و پرسش از مسئله نفت و تذکار موضوع تقاضاهای هیئت اعزامی ایران بعد از جنگ اول بین المللی نسبت بدولت شوروی در پاریس همچنین پاسخ رئیس دولت واشاره بدوستی ایران با دولت آزادی خواه شوروی وانعقاد معاهده ۱۹۲۱ وماده ششم این معاهده راجع بحق اقامت قوای شوروی بر اثر تهدید دولت ثالثی از طریق ایران که در حال حاضر چنین تهدید و موجباتی وجود ندارد. و نیز گفتگوی مستقیم در موضوع نفت جنوب که قبل از مشروطیت ایران اعطاء شده و قوانینی که فعلا دولت را از هر گونه اقدامی ممنوع می‌دارد مگر تخلیه ایران از قوای شوروی وحل مسئله آذربایجان راهی برای مذاکرات اقتصادی بین دو کشور باز کنند. همچنین تذکاریه وزیر امور خارجه دولت شوروی مبنی بر عدم امکان تخلیه تمام ایران و اینکه دولت آذربایجان باستثناء وزیر جنگ و وزیر خارجه تشکیل شود و رئیس آن سمت استانداری از دولت مرکزی داشته باشد وانصراف دولت شوروی از درخواست امتیاز نفت و موافقت در ایجاد شرکت ایران و شوروی به نسبت پنجاه ویک سهم شوروی و ۴۹ سهم ایرانی قرائت و تذکاریه‌های دیگری که بر روی این دو موضوع بین رئیس دولت ایران و وزیر امور خارجه دولت شوروی مبادله شده بود یک یک خوانده شد و پس از اشاره بمذاکراتی که در باب تجاوز دموکراتها بصفحات گیلان وممانعت دولت شوروی از اعزام قوای دولتی با شخص استالین و مولوتف بعمل آمده بود آقای نخست وزیر اضافه نمودند که معهذا بحکم عوامل زیاد تاریخی و همبستگی طبیعی و جغرافیائی و احتیاج متقابل اقتصادی ومقتضیات فرهنگی واجتماعی از دوستی ملت ایران وشوروی مایوس نبودند و سپس بقرائت متن تذکاریه‌هایی که بین طرفین مبادله شده واساس نظر دولت در آنها عبارت از اهتمام صمیمانه در جلب رضایت دولت شوروی با انطباق با قوانین کشور و تصویب مجلس بوده قرائت گردید. درین تذکاریه‌ها موضوع لزوم تخلیه ایران برای انجام انتخابات دوره پانزدهم و حل مسئله آذربایجان که بحکم سوابق تاریخی و قانون اساسی جزء لاینفک ایران است و هیچگونه مجوز تاریخی یا قانونی برای نهضت خودمختاری آذربایجان وجود ندارد بتفصیل تشریح و تصریح شده‌است، همچنین نظرها و پیشنهادات دولت شوروی راجع به تخلیه ایران و طریقه حل مسئله آذربایجان و موضوع نفت شمال و واگذاری امتیاز آن بچند کمپانی خارجی بدون رعایت منافع دولت شووری ولغو اجباری آنها و یادداشت دعاوی ایران بکنفرانس پاریس نسبت ببادکوبه و آذربایجان و ترکمنستان شوروی مشروحا صراحت داشت همچنین حاکی از پاسخهای متقابله رئیس دولت مبنی بر حفظ مصالح عالیه مملکت و تهیه موجبات دوستی و موافقت بین دولتین در حل مشکلات موجوده سیاسی واقتصادی بود بالاخص در مسائل ذیل توضیح مشروح داده شده بود. قرارداد مالی، زر و دلار طلب بانک ملی، موضوع پروتکل، مطالبات گمرکی وخسارات وارده، مسائل مربوط براه آهن، کرایه محمولات ارتشی، کارخانجات اسلحه سازی و قروض نمایندگی تجارتی شوروی که جمع کلیه این اقلام از دعاوی دولت ایران در حدود هشتصد و سی و هشت میلیون ریال است واینگونه مطالبات وخسارات کسری است از کسور زیانهای بیکرانی که از حیث نقل مواد خواربار و اغنام و احشام و میوه و ماهی و محصولات دیگر و ایراث تخریبات و استعمال خطوط راه آهن و سایر وسایل نقلیه وبریدن جنگلها واستفاده از کارخانه‌ها و انواع زیانهای دیگر در تمام نواحی اشغال شده که از کنترل دولت کاملا خارج بوده‌است. آقای نخست وزیر پس از قرائت تذکاریه‌ها بذکر گزارش اقدامات دولت در تهیه وسایل تخلیه ایران وحل مسئله آذربایجان و انتخابات دوره پانزدهم پرداخته موافقتنامه شرکت مختلط نفت ایران وشوروی که در تاریخ ۱۵ فروردین ۳۲۵ تنظیم شده بود همچنین متن ابلاغیه منتشره در باب تخلیه ایران وایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی و مسئله آذربایجان را قرائت و نسبت بموضوع اخیر اضافه نمودند که دولت دریافته بود که نهضت دموکرات آذربایجان نهضت واقعی ملی نبود و عملیاتشان کاملا بر ضد قانون اساسی واستقلال و حاکمیت ایران بود وشعله این آتش فتنه را بکردستان نیز کشانیدند و دولت محض تحکیم روباط دوستی با دولت همسایه وابراز موافقت با تقاضاهای اصلاح طلبانه مردم آذربایجان با سران دموکرات وارد مذاکره شد وارفاقهایی در حدود قوانین مملکتی با ایشان بعمل آمد ولی در تهیه مقدمات انتخابات دوره پانزدهم و اعزام قوای تامینیه بنقاط لازمه برخلاف روش مسالمت آمیز دولت بااعزام قوا مخالفت کردند و بر ضد دولت عملیات جنگی آغاز نمودند و همینکه قوای انتظامی بآذربایجان نزدیک شد مبالغ هنگفتی از نقد وجنس شهرهای آذربایجان را یغما کرده نفوس زیادی را کشتند و جمعا از مرز گذشتند.

سپس آقای نخست وزیر با اشاره بموضوع نهضت جنوب وامر انتخابات وارتباط با حزب دموکرات بقرائت مراسلات مبادله شده با سفارت کبرای دولت شوروی در تاکید امضاء قرارداد نفت پرداخته چنین بیان نمودند که در موافقتنامه ۱۵ فروردین الزام و تعهدی نیست که چنین قراردادی حتما از طرف دولت بشکل امضاء شده تقدیم مجلس شودونیز در آخرین پاسخ سفیر کبیر شوروی که قرائت گردید اشاره شده بود که خودداری دولت ایران از امضاء و پیشنهاد قرارداد شرکت نفت مختلط شوروی وایران و پیشنهاد آن برای تصویب مجلس شورای ملی نقض مستقیم موافقتنامه شوروی و ایران مورخ چهارم آوریل ۱۹۴۶ است و دولت شوروی کماکان در اجرای فوری ودقیق موافقتنامه مصر می‌باشد. سپس آقای نخست‌وزیر اظهار نمودند که در خاتمه گزارش خود مطلبی را که یقین دارم عین نظر مجلس و دولت و قاطبه ملت ایران است با تمام صراحت و با قبول مسئولیت اعلام می‌دارم. قطع نظر از هر نوع تصمیمی که مجلس شورای ملی اتخاذ کند آنچه که اندک خدعه وریا وتردید در آن نیست اینست که ملت ایران صمیمانه می‌خواهد با دولت معظم شوروی دوستی پایدار داشته باشد و روابط اقتصادی خود را که بنفع طرفین باشد توسعه دهد و هیچگونه سیاست تبعیضی و روش خصمانه نسبت بشوروی نداشته وندارد زیرا بحکم عقل و منطق حتی تصور اینگونه سیاست هم در مغز هیچ ایرانی نمی‌تواند جایگیر شود و اگر فقط نگرانی و فشار وتهدیدد و تحریک و تبلیغات ناروا از بین برود ما خواهیم توانست در محیط آرام اعتماد کامل متقابل ایجاد نماییم و بانهایت صداقت وشرافت همکاری کامل فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور را تامین کنیم. درینموقع آقای دکتر شفق بیان مطلب نمودند که این جلسه یکی از جلسات تاریخی مجلس شورای ملی است و امروز یک صحیفه دیگر بتاریخ حوادث عجیب مشروطیت جوان ایران افزوده می‌شود، چهار سال تمام است ملت ایران گرفتار گرداب حوادثی است که در بیم و امید و بهت و حیرت بسر می‌برد و نگران است که پیش‌آمد دشوار نفت چه حوادثی در بردارد و چه صورت حلی پیدا خواهد کرد؟ سپس بخسارات ایران در دو جنگ جهانسوز بالاخص جنگ اخیر اشاره کرده گفتند تنها امید این ملت ستمدیده پیام صلح جهان و وجود سازمان ملل بود که با پیمانهای منعقده بین دول بزرگ از هر گونه تجاوز و تحمیل جلوگیری وخسارات وارده بر ملت ایران جبران گردد و بعد موضوع جغرافیائی ایران و سیاستهای متضاد دولتهای استعمارطلب ومطامع و حملات و مهاجمات خارجیها و بهانه تراشیهای همسایگان وتخطیات نظامی وسیاسی بریطانیا واشغال نقاطی از شمال کشور واعدام پیشوایان آزادی ملت در زمان روسیه تزاری واعاده مناسبات دوستانه با همسایه شمالی بوسیله حکومت شوروی و دعاوی اخیر این دولت راجع بنفت اشاره نموده گفتند ما از صمیم قلب طرفدار دوستی و همکاری با دولت دوست و همسایه بزرگ خود هستیم ولی قبل از هر عمل اقتصادی باید در رفع هر گونه عواملی که تولید نگرانی سیاسی درین کشور می‌کند بکوشند زیرا ارتباط اقتصادی بحکم طبیعت و مجاورت و روابط قویم فرهنگی در بین دو ملت موجود است. امید ملت ایران آنست که با حسن نیت و علو همت تمام مشکلات بین ما و شوروی چنانکه رئیس محترم دولت اظهار نمودند از بین برود وجای آن را روابط واقعی صمیمانه فرهنگی واقتصادی بگیرد ودر خاتمه بیانات خود طرحی که بامضاء جمعی از نمایندگان رسیده بود باقید دو فوریت تقدیم داشتند و طرح پیشنهادی قرائت شد. در مقدمه این طرح حفظ موازنه سیاسی و پیروی از یک سیاست بیطرفانه ومستقل و ملی شرافتمندانه که اندک شائبه تعبیض وترجیح و مواضعه درآن نباشد گوشزد شده وبا تشریح و تصریح رویه سیاسی کشور و لزوم استفاده از منابع ثروت مملکت چنین اشعار نتیجه می‌شود که بنظر مجلس شورای ملی اولا باید بطور قطع مسلم شود که مواد نفتی در چه نواحی کشور وجود دارد و مقدار محصول در چه حدود و میزانی است ودر کدام نقطه قابل بهره‌برداری است آنگاه روش اقتصادی ایران که استفاده از منابع زیرزمینی کشور بوسیله سرمایه ملی است آغاز و عملی گردد..

آقای نخست وزیر در قبال طرح تقدیمی نمایندگان با توضیحاتی راجع بحادثه آذربایجان اظهار نمودند ساعتی که موافقتنامه را امضا می‌کردم معتقد بودم بصلاح مملکت است و بعد از این موافقت نامه بود که وضع ایران از حال مخاطره خارج شد قوای بیگانه کشور راترک گفت، حوادث آذربایجان و کردستان پایان یافت، مملکت روی اطمینان و آرامش دید و صراحتا می‌گویم رد موافقت‌نامه بطریقی که راه مجدد مذاکره با دولت شوروی را مسدود کند بصلاح کشور نیست و امیدوارم تصمیمی را که اتخاذ می‌کنند توام با صبر و حوصله باشد – فوریت اول مطرح گردید.

آقای فرامرزی با فوریت لایحه مخالف بوده اظهار داشتند که ملت ایران منتظر است ببیند مجلس چه می‌کند و مجلس نیز باید ببیند بعد از تقدیم این طرح ملت ایران چه نظری دارد و مجال بدهند که در جراید منعکس شود و نیز اظهار عقیده نمودند که طرح ناقص است و توضیحاتی راجع بقسمتهای دیگر گزارش آقای نخست وزیر راجع بآذربایجان و موضوع تخلیه ایران و قرارداد ۱۹۲۱ و نامه ضمیمه آن داده ونیز قسمتهای مهم قرارداد دیگری را که درسال ۱۹۲۷ با دولت شوروی انعقاد یافته قرائت وتاکید نمودند که مخالف فوریت طرح هستند تا در کمیسیون مطالب خود را بیان نمایند. آقای دهقان بعنوان موافق با طرح وفوریت آن گفتند این طرح مانع ادامه مذاکرات و فروش نفت بدولت شوروی نیست و بفوریت اول طرح اخذ رای وتصویب شد.

آقای عباس اسکندری بموجب ماده ۱۰۷ اخطار نظامنامه‌ئی داشتندو ماده ۱۰۷ قرائت گردید و گفتند راجع بنفت جنوب و بحرین مذاکراتی دارند. فوریت دوم مطرح گردید. آقای مهندس رضوی بعنوان مخالف اظهار نمودند امروز دنیا بدو بلوک تقسیم شده و ما نباید بهیچیک از این دو بلوک روی موافقت نشان بدهیم و ملت ایران در نتیجه تجارب زیاد از کشانیده شدن بسوی هر یک از این بلوکها بیزار است و شتاب‌زدگی در مسائل سیاسی بسود ملت ایران نیست، بفوریت دوم نیز اخذ رای وتصویب شد. آقای محمدعلی مسعودی بنام مخالف در کلیات بااظهار نظر نسبت به تنظیم طرح و پیشنهاد اصلاحاتی در بندها گفتند اشخاصی که موضوع نفت را با روابط دوستی ما با دول همجوار ربط می‌دهند اشتباه می‌کنند واظهار عقیده نمودند که درین طرح صریح و روشن نوشته شود نباید نفت و سایر منابع ثروتی ایران بخارجیها داده شود وباید با دست و سرمایه ایرانی استخراج وبهره برداری شود و

پیشنهادی از آقای فرامرزی قرائت گردید که بآخر قسمت الف در ماده واحده اضافه شود: ماده سوم ابلاغیه مورخ فروردین ۱۳۲۵ نیز کان‌لم‌یکن می‌باشد ودر اطراف آن توضیحاتی دادند باین پیشنهاد نیز اخذ رای و تصویب شد. اخذ رای باورقه نسبت بطرح بعمل آمد و از ۱۰۴ نفر عده حاضر با ۱۰۲ رای موافق تصویب شد

دراینموقع ورقه استیضاحی که از طرف آقای رحیمیان راجع بعملیات رئیس دولت تقدیم شده بود قرائت گردید که بدولت اعلام شود سپس ۱۲ نفر آقایان ذیل: هدایت الله پالیزی، آرام بوداغیان، جواد عامری، حسن اکبر، کامل ماکوئی، ملک مدنی، کشاورز صدر، مهندس خسرو هدایت، تقی برزین، اسمعیل ظفری، محمدعلی مسعودی، دکتر معظمی، بحکم قرعه برای شرفیابی روز چهارم آبان انتخاب گردیدند وساعت دو بعدازظهر مجلس خاتمه یافت و جلسه بروز یکشنبه سوم آبان محول گردید.

رئیس- آقای کشاورز صدر نسبت بصورت مجلس اعتراضی دارید؟

کشاورز صدر – بنده یک اخطار نظامنامه دارم طبق ماده ۱۵ می‌خواستم عرض کنم که تصریح دارد ماده ۱۵ باینکه بلافاصله بعد از انتخاب هیئت رئیسه و شعب باید کمیسیونها انتخاب شود ولی چند جلسه‌است که می‌گذرد و هنوز کمیسیونها انتخاب نشده می‌خواستم تذکر بدهم که در این جلسه انتخاب بشود.

رئیس- امروز قرار بود کمیسیونها انتخاب بشود ولی متاسفانه اکثریت برای اخذ رای نیست بنابراین بجلسه بعد محول می‌شود. آقای آشتیانی زاده راجع بصورت مجلس اعتراضی دارید؟

آشتیانی زاده – قبل از دستور می‌خواستم عرایضی عرض کنم.

رئیس- آقای قبادیان راجع بصورت مجلس نظری دارید؟

قبادیان – بنده را جزو غائبین نوشته‌اند در صورتیکه از اول تشکیل مجلس تاکنون گمان نمی‌کنم بنده یک جلسه غیبت کرده باشم و از همه بیشتر علاقه داشتم که بموقع حاضر باشم برای این که بتوانیم وظیفه ملی خودمان را انجام بدهیم متاسفانه ساعاتی که معین می‌شود آقایان یکقدری دیر می‌آیند (نورالدین امامی: یکقدری نیست سه قدری است) و جلسه هم دیر تشکیل می‌شود این باعث تاسف است آقایان اگر درست سر ساعتی که جناب آقای رئیس تعیین می‌فرمایند تشریف بیاورند ما بهتر می‌توانیم بوظیفه خودمان عمل بکنیم.

رئیس- آقای مسعودی نسبت بصورت مجلس فرمایشی دارید؟

محمدعلی مسعودی – قبل از دستور عرایضی داشتم.

رئیس- آقای معتمد دماوندی نسبت بصورت مجلس اعتراضی دارید؟

معتمد دماوندی – بنده نسبت بصورت مجلس اعتراضی ندارم ولی نسبت بعمل خود جنابعالی اعتراض دارم (خنده نمایندگان)

رئیس- چه اعتراضاتی دارید؟ چه خلافی شده؟

معتمددماوندی – اعتراضاتی دارم که بایستی عرض کنم.

رئیس- هیچ طور نمی‌توانید شما در مجلس فرمایشاتی بفرمایید ماده نظامنامه را باید بفرمایید وباستناد آن حرف بزنید (صحیح است) معتمد دماوندی – شما پیشنهادها را نخواندید۰۰

رئیس- آقای اردلان نسبت بصورت مجلس نظری دارید؟

اردلان – بنده این تذکر را سابق هم عرض کردم موقعی که سابقه مجلس این بوده‌است موقعی که با ورقه رای می‌دادیم اسامی موافقین ومخالفین در صورت مجلس قرائت می‌شد و باز هم امروز در صورت مجلس نوشته نشده.

رئیس – اصلاح می‌شود و قرائت می‌شود آقای دکتر شفق نسبت بصورت مجلس نظری دارید؟

دکتر شفق- مثل اینکه متن طرح را بنده نشنیدم و پیشنهاد می‌کنم که در صورتجلسه متن طرح باشد.

رئیس- صورت جلسه یک خلاصه‌ای از مذاکرات است و رئوس مطالب نوشته می‌شود آقای دکتر معظمی فرمایشی دارید؟

دکتر معظمی – بنده عرضی ندارم.

رئیس- آقای دهقان نسبت بصورت مجلس فرمایشی دارید؟

دهقان – خیر قبل از دستور عرایضی داشتم.

رئیس- آقای مهندس رضوی

مهندس رضوی – بنده خواستم بطور تذکر عرض کنم در عرایضی که آنشب بعرض رسانیدم بنده عرض نکردم که باید ما روی موافق بهیچیک از دو بلوک نشان ندهیم بنده عرض کردم که جزو هیچیک از این دو بلوک نباید بشویم.

رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ چون عده برای ...

عباس اسکندری – بنده راجع بصورت مجلس اعتراض دارم.

رئیس- بفرمایید.

عباس اسکندری – صورت خلاصه جلسات بایستی مفهم ومشعر صورت مفصل جلسه باشد و آنچه که بنده اینجا شنیده‌ام و تمام آقایان نمایندگان هم تصدیق می‌فرمایند جریان جلسه چهارشنبه ۲۹ مهر این نیست که اینجا نوشته شده (اردلان: همینطور بود که نوشته شده) تمام اعتراضاتی را که بنده نسبت بجناب آقای رئیس مجلس شورای ملی که عدم رعایت نظامنامه مجلس بود (یکنفر از نمایندگان: نبود آقا، اینطور نیست) عرض کردم اجازه بفرمایید. خوب حالا اگر دنباله همان جلسه‌است باز هم بنده ۰۰

رئیس- بفرمایید آقا.

عباس اسکندری – عرض کنم که ممکنست که بنده حرف ناصحیح زده باشم ولی در صورت جلسه بایستی منعکس شودوبعقیده بنده یعنی آنچه که عرض کردم مسلما لازمست که در صورت جلسه قید بشود و بعد از آنهم بنده اخطار نظامنامه‌ای نسبت برویه جناب آقای رئیس دارم وبا کمال احترام وادب عرض می‌کنم.

رئیس- مطابق چه ماده‌ای شما اخطار می‌کنید؟

عباس اسکندری – مطابق ماده ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ و ۱۰۲.

رئیس- من که اینجا هستم مطابق مصلحت کشور رفتار می‌کنم پیشنهاداتی که مطابق موضوع نباشد من اجازه نمی‌دهم مطرح شود ۱۰۲ نفر از نمایندگان هم رای دادند بفرمایید بنشینید.

عباس اسکندری – هر کسی می‌تواند پیشنهاد کند و یک مطلبی را بلایحه اضافه بکند و یاکسر بکند بنده پیشنهاد کرده بودم وگفتم اینجا که بایستی اضافه بشود که در بحرین بایستی استقرار حاکمیت ما مسلم باشد. (دهقان: در آنجا مسلم است) (نورالدین امامی: بحرین مال ایران است) اگر مسلم است که بسیار خوب. بنده در هر حال آنچه که عرض کردم اینجا گفتم که آقای رئیس مجلس (زنگ ممتد رئیس)

رئیس- آقا مواد را بخوانید که معلوم بشود هیچکدام وارد نیست.

عباس اسکندری – بنده کاملا دقت کردم معلوم می‌شود جنابعالی دقت نفرمودید ماده ۹۲-۹۴-۹۶-۹۷- ۹۹- ۱۰۲-۱۱۳. (یکنفر از نمایندگان: تمام نظامنامه) و تمام این مواد را جنابعالی نقض فرمودید و رعایت نفرمودید.

رئیس- بنشینید جای خودتان والا بجناب عالی اخطار می‌کنم شما فقط مطابق یک ماده می‌توانید حرف بزنید، بنشینید بفرمایید، والا بشما اخطار می‌کنم، بشما اخطار می‌کنم بنشینید (زنگ ممتد رئیس)

عباس اسکندری – اولا خیلی مودبانه صحبت بفرمایید بنده خیلی مودبانه صحبت کردم. عرض کنم که بنده پشت این صندلی که نشسته‌ام ارث بنده که نیست، جناب آقای رئیس هم موظف هستید طبق نظامنامه عمل کنید شما طبق یک ماده نظامنامه بریاست انتخاب شده‌اید واگر سایر مواد نظامنامه را شما دقت نکردید ما نمی‌توانیم ۰۰ (زنگ ممتد رئیس)

رئیس- بنشینید، بنشینید سر جای خودتان مواد قرائت می‌شود

اسکندری- بنده می‌خوانم.

رئیس- شما بنشینید سر جایتان، منشی قرائت می‌کند.

اسکندری – شما معقول صحبت بکنید، شما خارج از وظیفه‌تان نمی‌توانید صحبت بکنید. من حق دارم صحبت بکنم.

رئیس- من حق دارم بشما اخطار کنم وشما را ممنوع از نطق بکنم.

اسکندری – بنده مطابق نظامنامها بشما اخطار کردم.

رئیس- شما حق اخاطر ندارید.

دهقان – شما توهین می‌کنید برئیس مجلس.

آشتیانی زاده – وکیل حق اخطار دارد آقای دهقان.

دهقان – بنشین سرجایت.

رئیس- ماده نود و چهارم قرائت می‌شود: (بشرح ذیل قرائت شد.) هر یک از نمایندگان حق دارد از مجلس تقاضا نماید که طرح یا لایحه قانونی که بمجلس آمده‌است مسکوت عنه بماند باین معنی که شور و مذاکره در آن طرح یا لایحه صلاح و مناسب نیست در طرحهای قانونی که فوریت آن از مجلس خواسته نشده باشد اگر طرح مزبور بکمیسیون مبتکرات رجوع شده باشد تقاضای سکوت را نمی‌توان پیشنهاد کرد مگر بعد از وصول راپرت کمیسیون مزبور و اگر بکمیسیون مبتکرات رجوع نشده باشد پس از آمدن طرح بمجلس برای قبول توجه در هر موقع می‌توان سکوت را تقاضا نمود در باره لوایح قانونی که از طرف دولت می‌شود تقاضای سکوت پس از وصول راپرت کمیسیون در هر موقع ممکنست در موقعیکه راجع بطرح یا لایحه قانونی تقاضای سکوت شود درخصوص رد یا قبول این تقاضا قبل از آنکه درباره خود مطلب اخذ رای شود رای گرفته می‌شود.

رئیس- اینکه مربوط بمذاکرات آن جلسه نبود. ماده نود و ششم قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد.)

ماده نود و ششم – اصلاحاتی که در باره مطلبی پیشنهاد می‌شود قبل از خود آن مطلب در باره آن اصلاحات رای گرفته می‌شود .

کشاورز صدر – بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

رئیس- ماده ۹۹ قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد.) ماده نودونهم – درمسائل و موادی که مشتمل بر فقرات مختلفه‌است اگر تجزیه آن ولو از طرف یکنفر خواسته شود باید آن ماده یا مسئله تقسیم شده و جزء بجزء رای گرفته شود ولی پس از آنکه قسمتهایی که قبول شده‌است رای گرفته شود.

رئیس- ماده ۱۱۳ را هم بخوانید.

اسکندری- ماده ۱۰۲ راهم بخوانید.

رئیس- می‌خواهم مجلس خوب متوجه بشود که هیچکدام از اظهارات ایشان با اینمواد تطبیق نمی‌کند (صحیح است) ماده ۱۰۲ را بخوانید. (بشرح ذیل قرائت شد.)

ماده صد و دوم – افتتاح جلسات و حفظ ترتیب مذاکرات و اجرای نظام ناماه و حفظ نظم بعهده رئیس است (صحیح است)

کشاورز صدر – بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم اجازه بفرمایید فرمایشات آقا درست نبود.

رئیس- ماده ۱۱۳ را هم بخوانید (بشرح ذیل قرائت شد) ماده صد و سیزدهم –

رئیس قبل از اینکه مباحثه مطلبی را ختم نماید عقیده مجلس را کسب می‌کند اگر در باب عدم ختم ومباحثات اجازه نطق خواسته شد فقط بیک نفر اجازه داده می‌شود در صورتیکه درین باب اخذ رای لازم شد بواسطه قیام و قعود رای گرفته می‌شود و هر گاه در نوبت اول و ثانی نتیجه مشکوک شد مباحثات اعاده می‌شود. پس از ختم مباحثات دیگر بکسی اجازه نطق داده نمی‌شود مگر در باب ترتیب عبارتی که از روی آن مجلس باید رای بدهد.

رئیس- علی ایحال اینها هیچکدام با لایحه‌ای که بقید دو فوریت اینجا مطرح شد مطابقت ندارد چون عده برای رای کافی نیست تصویب صورت جلسه را بجلسه بعد محول می‌کنیم. آقای وزیر فرهنگ.

کشاورز صدر – بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

رئیس- طبق چه ماده‌ای؟

کشاورز صدر – طبق ماده ۱۱۲- آقای عباس میرزا در این جلسه اعتراضشان و فرمایشاتشان وارد نبود چرا؟ برای اینکه بایستی اجازه نطق بخواهند چون این ماده می‌گوید کلیة قطع کلام واستعمال الفاظ زشت ممنوع است، ایشان اجازه خواستند اجازه ندادید، در بین الفاظ صحبت کردند بعد اعتراض می‌فرمایند که چرا من بین اظهارات که صحبت کردم در صورت مجلس ذکر نشده‌است در صورتیکه تا اجازه ندهند ایشان حق صحبت ندارند وحالا هم دومرتبه اخطار فرمودید گوش ندادند ایشان حالا پاشده‌اند و آقای رئیس که بیطرفند حالا هم کمال بیطرفی را رعایت کردند و فرمودند مواد قرائت شود در صورتیکه ایشان اصلا حق نداشتند.

- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر فرهنگ

۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر فرهنگ.

رئیس- آقای وزیر فرهنگ .

وزیر فرهنگ – بطوریکه آقایان نمایندگان محترم مستحضرند خط مشی وزارت فرهنگ برای توسعه تعلیمات عمومی بموجب سه قانون معین شده قانون اول قانون اساسی فرهنگ است که در ۱۲۹۰ در دوره دوم مجلس شورای ملی تصویب شده‌است و در آنجا مقرر شده‌است که تمام ابنای وطن از سن هفت سالگی بایستی تحصیل کنند (صحیح است) قانون دوم قانون تربیت معلم است که در اسفند ۱۳۱۲ بتصویب رسیده و بموجب آن وزارت فرهنگ می‌بایستی مدارسی باسم دانشسرا تاسیس بکند و در آنجا آموزگار تهیه بکند و بکسانی که از آن مدرسه‌ها بیرون می‌آیند (در اینموقع جلسه از اکثریت افتاد) (بعضی از نمایندگان: بفرمایید اکثریت است) عرض کردم قانون دوم قانون تربیت معلم است که در اسفند ۱۳۱۲ تصویب شده و بموجب آن وزارت فرهنگ موظف است که دانشسراهایی تاسیس کند برای تربیت معلم و وقتیکه آنها فارغ‌التحصیل شدند آنها را بکار بگمارد قانون سوم قانون تعلیمات اجباری است که در مرداد ۱۳۲۲ تصویب شده و بموجب ماده دهم آن وزارت فرهنگ موظف است که در ظرف ده سال موجبات تعلیمات اجباریرا یعنی موجبات اجباری کردن تعلیمات را فراهم آورد (صحیح است) بموجب این قانون می‌بایستی که دولت پیش بینی بکند تا بداند در سالهای بعد چه کلاس‌هایی می‌بایست تاسیس بکند درسال ۱۳۲۶ ک می‌بایستی چنین اعتباری در بودجه پیش بینی شود بواسطه اینکه تصادف کرده‌است با افتتاح مجلس شورای ملی، چنین اضافه اعتباری در بودجه ۱۳۲۶ وزارت فرهنگ منظور نشده‌است بنابراین وقتیکه دولت فعلی تشکیل شد ما موظف بودیم از یک طرف چون ۲۱ شهریور ماه بود مدارس را باز بکنیم و از طرف دیگر اعتباری نداشتیم بهمین جهت مشاهده شد عده‌ای از آقایان محترم نگرانی داشتند برای شاگردانیکه نتواسنته بودند بمدارس وارد شوند با وجود این وزارت فرهنگ هر طور بود عده‌ای از مدارس را بمسئولیت خودش و باتکاء قوانینی که عرض کردم افتتاح کرد و چهارده هزار نفر شاگرد تازه در مدارس تهران پذیرفته شدند آن هم در مدارس دولتی در صورتی که سه هزار نفر هم در مارس ملی پذیرفته شده‌اند که رویهمرفته می‌شود هفده هزار نفر (یکنفر از نمایندگان: اضافه آقا؟) برای اینکه این اعتبارات بدست بیاید و بتوانیم این مدارس را در تمام ایران تاسیس بکنیم لایحه‌ای تهیه شده‌است که اینک تقدیم مقام ریاست مجلس می‌شود بموجب این لایحه ۱۲۰۰ کلاس در مملکت تاسیس می‌شود از آقایان اعضاء محترم کمیسیون بودجه تمنا می‌کنم که در اولین وقت ممکن جلسه خودشان را تشکیل بدهند و این لایحه را تصویب بفرمایند زیرا که امرزو دوم یا سوم آبان است و ما بایستی حقوق معلمین را که از اول مهر شروع به تدریس کرده‌اند بپردازیم تا این قانون نگذرد ما نمی‌توانیم بپردازیم.

رئیس- لایحه بکمیسیون فرهنگ و بودجه مراجعه می‌شود (مسعود ثابتی: قرائت نمی‌شود) نخیر.

مهندس رضوی – بنده یک اخطاری داشتم.

رئیس- بفرمایید.

مهندس رضوی- عرض کنم کاملا طبیعی است و اسباب تعجب نیست که آقای وزیر فرهنگ لایحه‌ای بیاورند بمجلس و تقاضای تصویب آنرا بفرمایند و اجازه بودجه اش را بخواهند ولی اکنون مخارج زیادی می‌شود که بدون تصویب پرداخت می‌شود (صحیح است) چرا این یکی که مربوط به فرهنگ است اشکال پیدا کرده.

- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر پیشه وهنر

۳- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر پیشه وهنر

رئیس- آقا این اخاطر شما تطبیق با مواد نظامنامه نمی‌کرد. آقای وزیر پیشه وهنر.

وزیر پیشه وهنر- بنده عرایضم خیلی مختصر است سه فقره لایحه‌است که می‌خواستم تقدیم بکنم اول لایحه تاسیس وزارت کار است ۰۰۰ (همهمه نمایندگان)

رئیس – امروز صحبت نمی‌شود و به کمیسیون می‌رود. مطرح نیست.

وزیر پیشه و هنر – که بعلت کسالت جناب اشرف ودستور معظم له این لایحه را بنده تقدیم می‌کنم. دوم لایحه سازمان وزارت اقتصاد ملی است سوم لایحه ایست که پیش بینی می‌کند مقرراتی را برای اتباع بیگانه که درکشور ما مشغول بازرگانی هستند (احسنت، احسنت) مقرراتی است که ترتیب کار آنها را برای آینده پیش بینی می‌کند این سه فقره لایحه را تقدیم می‌کنم و همچنین می‌خواستم عرض کنم که بنده برای جواب سؤالی که آقای دکتر اعتبار راجع به جواز جو کرده بود حاضر هستم. نمایندگان – آقای دکتر اعتبار امروز نیستند.

- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه

۴- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه.

رئیس- آقای دکتر اعتبار امروز نیستند و لوایح هم بکمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود چون فعلا کاری در دستور نست و عده هم کافی نیست جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه شنبه پنجم آبان ساعت هشت ونیم صبح. (سه ربع بعد از ظهر جلسه ختم گردید).

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

تصویب نامه‌ها

شماره ۱۴۵۵۱ – ۲۳/۷/۲۶

وزارت دارائی

هیئت وزیران در جلسه بیستم مهر ماه ۱۳۲۶ بنا بر پیشنهاد شماره ۲۴۲۱-۳۳۰۷-۷ر۲ر۲۵ وزارت فرهنگ و موافقت‌نامه شماره ۳۶۱۴۹ر۲ وزارت دارائی تصویب نمودند یکقطعه زمین خالصه دولتی دارای پلاک شماره ۵۰۴ واقع در سمنان خیابان یغما که مساحت تقریبی آن ۴۲۱۰ متر مربع می‌باشد بمنظور ساختمان یک باب آموزشگاه بوزارت فرهنگ واگذار شود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. م ۴۱۰۷ – از طرف نخست وزیر.

شماره ۱۳۷۴۶ – ۲۸ر۷ر۳۲۶

وزارت دارائی

هیئت وزیران در جلسه بیست و ششم مهر ماه ۱۳۲۶ نظر بماده ۲۹ قانون اساسنامه بانک ملی جناب آقای هژیر وزیر دارائی را بسمت نماینده دولت در هیئت نظارت اندوخته اسکناس تعیین می‌نماید. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. م ۴۲۹۵ – از طرف نخست وزیر. شماره ۱۵۲۴۴ – ۱۹ر۷ر۳۲۶ وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه هیجدهم مهر ماه ۱۳۲۶ طبق تبصره ۲ از ماده ۲ قانون تقسیمات کشور و بنا بر پیشنهاد

شماره ۵۵۲۱ – ۵۶۹۰۲۰

وزارت کشور

تصویب نمودند که بندر شاهپور تبدیل به بخش و مطابق اعتبار سازمان بخشداری آنجا که در بودجه سال ۲۶ تامین وتصویب شده‌است بخشداری در بندر شاهپور تشکیل گردد. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. م ۴۰۷۹ – از طرف نخست وزیر.

شماره ۱۵۳۴۲ – ۲۹- ۷ – ۳۲۶

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه بیست و نهم مهر ماه ۱۳۲۶ بر حسب پیشنهاد شماره ۵۹۶۳ وزارت کشور و بر طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تقسیمات کشور تصویب نمودند:

۱- دهستان ده بکری که جزء حوزه مرکزی بم است مجزی و ضمیمه بخش راین و تابع شهرستان بم می‌شود.
۲- اسفندقه از بخش راین مجزی و ضمیمه بخش ساردویه و تابع شهرستان جیرفت می‌گردد. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. م – ۴۳۴۹ – از طرف نخست وزیر.

شماره ۱۵۸۱۴ – ۲۹ر۷ر۲۶

وزارت اقتصاد ملی

هیئت وزیران در جلسه ۲۷ مهر ماه ۱۳۲۶ بنا بپیشنهاد

شماره ۶۱۹۹ – ۱۷۴۰۹- ۲۶ر۷ر۲۶

وزارت اقتصاد ملی

تصویب نمودند که قانون ارزان ومقیاسها در شهرستان فیروزآباد بموقع اجرا گذارده شده و متخلفین از قانون مذکور طبق مفاد ماه ۸ نظامنامه اجرای قانون نام برده تعقیب شوند. تصویبنامه در دفتر نخست‌وزیر است. م – ۴۳۵۳ از طرف نخست وزیر.

شماره ۱۲۳۹۶ – ۲۹ر۷ر۳۲۶

وزارت دارائی

هیئت وزیران در جلسه ۲۷ مهر ماه ۱۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۴۹۲۳۲ – ۲۶۰۵۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب نامه بمنظور اصلاحات اساسی سیل بندهای شهر قزوین از آردهای صادره از کارخانه‌های قزوین هر سیصد کیلو بیست ودو ریال و پنجاه دینار بنفع شهرداری قزوین دریافت شود. تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است. م – ۴۳۵۶ از طرف نخست وزیر. شماره ۱۴۵۳۹ – ۲۳-۷-۱۳۲۶

وزارت دارائی

هیئت وزیران در جلسه بیستم مهر ماه ۱۳۲۶ بموجب پیشنهاد شماره ۵۵۴۱ ر ۵۶۵۱۲ وزارت کشور تصویب نمودند که چون دو استان سه و چهار با استفاده از تبصره ۲ ماده ۲ قانون تقسیمات کشور تبدیل به یک استان بنام استان آذربایجان گردیده. تهران نیز تبدیل به استان و بنام استان تهران نامیده می‌شود شهرستانهای قزوین – ساوه از استان یکم و شهرستان قم از استان دوم منتزع و بضمیمه شهرستان دماوند و شهرستان محلات تابع استان تهران خواهد بود. تصویبنامه دردفتر نخست وزیر است. م – ۴۱۰۹ از طرف نخست وزیر شماره ۱۵۸۳۲ – ۲۹ر۷ر۳۲۶

وزارت اقتصاد ملی

هیئت وزیران در جلسه ۲۷ مهر ماه ۱۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۸۳ ر ۱۷۲۰۵ مورخ ۲۳ر۷ر۲۶ وزارت اقتصاد ملی تصویب نمودند که قانون ارزان و مقیاسها در شهرستان قوچان بموقع اجرا گذارده شده و متخلفین از قانون مذکور طبق مفاد ماده ۸ نظامنامه اجرای قانون نامبرده تعقیب شوند. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. م – ۴۳۵۱ از طرف نخست وزیر. شماره ۱۵۳۲۰ – ۲۵ر۷ر۱۳۲۶

وزارت اقتصاد ملی

هیئت وزیران در جلسه بیست ودوم مهر ماه ۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶۶۷ ر ۱۶۴۹۷ مورخ ۱۶ر۷ر۲۶ وزارت اقتصاد ملی تصویب نمودند که قانون ارزان ومقیاسها در بخش دهخوارقان بموقع اجرا گذارده شده و متخلفین از قانون مذکور طبق مفاد ماده ۸ نظامنامه اجرای قانون نامبرده تعقیب شوند. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. م – ۴۱۳۱ از طرف نخست وزیر.

انتصابات و احکام

شماره ۱۸۰۰۰ر۶۶۳۱۳ - ۲۷-۷-۱۳۲۶

در وزارت کشور

آقای محمد قاسم صدرالدینی صدیقیان بایگان اداره حسابداری از تاریخ اول آبانماه ۱۳۲۶ بسمت بخشدار ابهر منتقل شدند.

شماره ۱۸۳۲۷ ر ۶۷۸۲۳ - ۲۸-۷-۳۲۶

آقای موسی الرضا لطفی شهردار رضائیه از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۲۶ بسمت فرماندار اهر منتقل شدند. شماره ۱۷۱۴۲ ر ۶۳۰۸۵ - ۱۵-۷-۳۲۶ آقای عبدالله ساجدی بخشدار سیمینه رود از تاریخ شانزدهم مهر ماه ۱۳۲۶ بسمت بخشدار کبوترآهنگ منتقل شدند.

شماره ۱۸۶۰۳ ر ۱۹۷۹ ر۶ - ۲۲-۷-۲۶

در وزارت امور خارجه

جناب آقای حمید سیاح بسمت سفیر کبیر شاهنشاهی ایران در مسکو معین گردیدند.