مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۲۱

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۴ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (←‏= گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۲۱
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۲۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویبنامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات- اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آئین‌نامه‌ها - بخش نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

سال اول - شماره ۵۳ مدیر: سیدمحمد هاشمی نماینده مجلس شورای ملی - شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۲۴

دوره چهاردهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۳۸۴

مذاکرات مجلس

جلسه ۱۲۱

صورت مشروح مجلس روز ۵شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۲۴ نشست ۱۲۱

فهرست مطالب:

۱) قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش

۲) شور و تصویب طرح پیشنهادی مربوط بدو دوازدهم هزینه فروردین و اردیبهشت ۱۳۲۴ کل کشور

۳) شور و تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه فروردین و اردیبهشت ۲۴ مجلس شورای ملی

۴) موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر بریاست آقای ملک مدنی نایب رئیس تشکیل گردید

- قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش

۱- قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش

صورت مجلس روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۲۴ را آقای (طوسی) منشی بشرح زیر قرائت نمودند

مجلس یکساعت و نیم پیش از ظهر بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده‌است.

غائبین با اجازه- آقایان: روحی- مهندس فریور.

غائبیین بی اجازه – آقایان: مرآت – افخمی – فرمانفرمائیان – صفوی - دکتر اعتبار – شجاع – نقابت – کفائی - دولت آبادی – امیرابراهیمی – فتوحی - گرگانی– مهندس پناهی - ساسان – سید محمد طباطبائی - حکمت - نمازی - دهقان - رضا تجدد - صدریه - گله داری - قشقائی.

بدواً گزارش هیئت نظارت راجع بنتیجه استخراج آراء مربوط بانتخاب اعضاء کمیسیونهای پارلمانی قرائت وپس از تذکار مقام ریاست دائر بلزوم استعفاء آقایانی که در بیش از دو کمیسیون عضویت یافته‌اند، آقای دکترکشاورز راجع بتوجه آقایان نمایندگان درانتخاب افراد متخصص و متناسب برای عضویت کمیسیونها مختصری تقریر و بعد از توضیحات آقای لنکرانی راجع بجریان انتخاب کمیسیون امور خارجه با رأی مخفی و اظهارات آقای حاذقی درپاسخ بیانات ایشان عده‌ای از آقایان ورود در دستور را تقاضا و آقای دکتر کشاورز برای ایراد نطق قبل از دستور با این تقاضا مخالف و چون آقای بیات نخست وزیر راجع باستیضاح نامه تقدیمی از طرف آقای سیدضیاءالدین طباطبائی اظهاراتی داشتند آقای رئیس توضیحاً اظهار نمودند ایشان استیضاح خود را کتباً مسترد داشته‌اند. بالاخره آقای نخست وزیر برای روشن شدن وضع دولت در مجلس و رفع بلاتکلیفی آن توضیح نمودند مدتی است نسبت بوجود اکثریت دولت در مجلس شورای ملی اظهاراتی بعمل آمده و موضوع درپاره‌ای از جرائد نیز منعکس گردیده که سوء اثر این اشتهارات در کشور از لحاظ قدرت حکومت مرکزی مشهود و با تذکار باآقایان مخالفین دائر بطرح جریان قضایا از طرق قانونی در مجلس شورای ملی توجهی بعمل نیامده وچون استیضاح نیز مسترد گردیده دولت ناچار برای خاتمه دادن باین اوضاع درمجلس حاضر و تعیین تکلیف خود را خواستار است سپس ضمن گزارش مفصلی راجع بعملیات چهارماهه دولت در خصوص امنیت عمومی کشور و موضوع اختیارات اقتصادی رئیس سابق دارائی و حل آن بوجه مطلوب طبق منظور مجلس شورای ملی و افکار عمومی و اجرای مواد برنامه مصوب و اقدام در اصلاح امور اجتماعی از قبیل بهبود حال کارگران وکشاورزان و جلوگیری از بیکاری و تنظیم و تقدیم لوایح مربوطه باین امور و همچنین تهیه و تقدیم بودجه سال جاری در موعد مقرره قانونی و طرح ریزی سازمان اقتصادی و تشیید روابط حسنه با عموم دول مجاور و متفقین و وجود حسن تفاهم کامل با متفقین معظم شرحی بیان و ضرورت پشتیبانی از دولت را در تصویب لوایح تقدیمی برای پیشرفت اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در کشور با لزوم توجه باصل تفکیک قوا خاطرنشان ساخته ودرخاتمه تقاضا نمودند در قبال شایعاتی که راجع بتزلزل اکثریت دولت وجوددارد مقتضی است مجلس شورای ملی نظریه خود را نسبت بدولت اظهار نمایند چون جمعی از آقایان مذاکره در گزارش دولت را ضروری و عده‌ای دیگر معتقد باخذ رأی بودند.

آقای دشتی عقیده داشتند موضوع گزارش آقای نخست وزیر مطرح نبوده و چون رئیس دولت در هر موقع اختیار تقاضای رأی اعتماد را دارد مقتضی است حسب تقاضای ایشان اخذ رأی بعمل آید.

آقای نخست وزیر در قبال استعلام مقام ریاست اظهار داشتند هرگاه ایراد و اعتراضی بعملیات دولت نیست رأی اعتماد گرفته شود.

آقای ایرج اسکندری پیشنهاد نمودند نسبت بسیاست داخلی و خارجی دولت بحث و مذاکره شود پس از توضیح ایشان و پاسخ آقای هاشمی دائر بلزوم اخذ رأی اعتماد برحسب تقاضای رئیس دولت آقای اسکندری پیشنهاد خود را مسترد و آقای دشتی پیشنهاد نمودند چون آقای نخست وزیر تقاضای رأی اعتماد کرده‌اند اخذ رأی بعمل آید و پس از توضیح و تائید نظریه سابق خود و ضرورت پیروی از اصول پارلمانی، آقای بهبهانی معتقد بودند بنا به درخواست آقای نخست وزیر هرگاه ایرادی باقدامات و عملیات دولت هست تذکار داده شده پس از آن رأی گرفته شود. آقای دکتر مصدق نیز معتقد بمذاکره در پیرامون عملیات دولت و روشن شدن قضایا و اظهار نظر مخالفین دولت بودند بالاخره بپیشنهاد آقای دشتی رأی گرفته شده تصویب و بنا بهمین پیشنهاد اخذ رأی اعتماد بعمل آمده از نود نفر عده نمایندگان حاضر در موقع اعلام رأی و دو نفر که در موقع اخذ رأی وارد شدند ۴۵ ورقه سفید و چهار ورقه کبود و سه ورقه سفید علامت امتناع شماره شد و چون اکثریت حاصل نگردید آقای بیات با اظهار تشکر از آقایان نمایندگان و امیدواری بانتخاب یک دولت قوی با پشتیبانی مجلس شورای ملی برای خدمت بکشور باتفاق آقایان وزیران جلسه را ترک و چون پیشنهاد ختم جلسه شده بود جلسه آتیه بروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه سه ساعت بظهر موکول و مجلس مقارن ظهر ختم شد.

نایب رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای امیر تیمور.

امیر تیمور - بنده در صورت مجلس دقت کردم این قسمت را ندیدم که آقای رئیس نتیجه رأی را اعلام کرده باشند در صورتیکه وظیفه رئیس مجلس است که نتیجه رأی را اعلام کرده باشند چون بنده در جلسه قبل نبودم خواهش می‌کنم اگر اعلام نشده اعلام بفرمایند در صورت جلسه چون ذکری نشده معلوم نیست که اعلام کرده‌اند یا خیر؟

بعضی از نمایندگان - اعلام کرده‌اند

نایب رئیس - در هر صورت اصلاح می‌شود آقای لنکرانی

لنکرانی - صورت جلسه ملخص مطالبی است که تفصیل او حرف بحرف در این روزنامه رسمی نوشته می‌شود همین است؟ (نایب رئیس - بله) پس بنا بر این اعتراض بروزنامه رسمی اعتراض بصورت جلسه‌است این روزنامه رسمی سانسور می‌شود تصرفات می‌شود همه مردم مطلعند مخبرین جرائد هم مطلعند از مطالبیکه گفته می‌شود بنده تقاضا می‌کنم هیئت رئیسه عده‌ای را معین بفرمایند برای حکومت راجع باین اظهار من که آیا روزنامه رسمی سانسور می‌شود یا نمی‌شود در جلسه گذشته هم عرض کردم که تصرفاتی شده بود و حالا چون موضوع یک دوازدهم مطرح است و اگر بنده بخواهم اظهاراتی بکنم بضرر خلق الله تمام می‌شود و ممکن است هیاهوئی ایجاد شود باین جهت بقیه اش را بنده حفظ می‌کنم و تقاضای تشکیل یک هیئتی را از مجلس می‌کنم برای اینکه من می‌گویم روزنامه رسمی سانسور می‌شود.

فاطمی - کی سانسور می‌کند؟

لنکرانی - نمیدانم.

نایب رئیس - تصور می‌کنم که این مطلب باید در هیئت رئیسه مطرح شود و ممکن است درهیئت رئیسه ما مطرح کنیم چون اینجا هم تندنویس‌ها هستند و مطالب را جزء بجزء مینوسیند و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و حالا هم چون نظرتان این است بگذارید تا تشریف بیاورید در هیئت رئیسه ولی در هر صورت گمان نمی‌کنم اینطور باشد و ممکن است اشتباه شده باشد واشتباه شما رفع شود

لنکرانی - بسیار خوب پس بنده باحترام ضعفا و فقراء وگرسنگان مملکت امروز عرضی نمی‌کنم واجازه‌ام محفوظ باشد برای جلسه دیگر.

دکترمعظمی - اجازه میفرمائید بنده چند کلمه جواب اعتراض آقای لنکرانی را بدهم.

نایب رئیس - بفرمائید.

دکترمعظمی - اولاً در قسمت صورت جلسه می‌خواستم عرضی بکنم که آرائی که با ورقه درجلسه قبل داده شده‌است در اینجا قید نشده‌است حالا نمی دانم در این جلسه باید نوشته شده باشد یا جلسه بعد می‌نویسند چون مقصود از رأی رأی علنی بوده و در این صورت بایستی اسامی ذکرشده باشد و این کافی نیست که در روزنامه رسمی و سایر روزنامها منتشر بشود باینجهت بنده خواستم این را تذکر بدهم که آقایان رأی دهندگان معلوم باشند و ممتنعین و غیره هم معلوم باشند اما جواب آقای لنکرانی را می‌خواستم عرض کنم اینکه می‌فرمایند روزنامه رسمی سانسور می‌شود گمان نمی‌کنم اینطور باشد برای اینکه در پای روزنامه نوشته شده‌است که اداره تندنویسی صحت مطالب را تصدیق می‌کند و پس از اینکه صحت مطالب را اداره تندنویسی تصدیق کرد آنوقت باداره روزنامه داده می‌شود وچون روزنامه هم تحت نظر هیئت رئیسه‌است در اینصورت نباید الغاء شبهه نسبت بهیئت رئیسه بشود بعلاوه این آقایانی هم که ملاحظه میفرمائید همه شان از مردمانی هستند که طرف اعتماد و صحیح العمل هستند (جواد مسعودی - طرف اعتماد مجلس هم هستند) دراینصورت خواستم عرض کنم که در این اظهاری که فرمودید بی انصافی شده‌است.

لنکرانی - خدا را شاهد می‌گیرم که من می‌خواستم حرف نزنم ولی خواستم عرض کنم که این اظهارات آقای دکترمعظمی مطابق نظامنامه مجلس نبود که ایشان دفاع بفرمایند از هیئت رئیسه برای اینکه هیئت رئیسه یکعده‌ای هستند که مسئولیت مشترک دارند نسبت بهمه و ضرورتی نداشت که ایشان دفاع بفرمایند و بنده حسن نظر دارم نسبت بهمه آقایان و مخصوصاً بآقای دکترمعظمی و چنانچه عرض کردم بنده امروز عرضی نمی‌کنم چون موضوع بودجه مطرح است و دو کلمه فقط عرض می‌کنم. قبلاً عرض می‌کنم مزخرف یعنی باطل آراسته بحق باطلی که آرایش شده باشد من آندفعه گفتم مزخرفات هیچ نوشته نشده درصورتی که همه روزنامه‌ها نوشتند آن دفعه عرض کردم خائن نمیدانم کیست من گفتم الخائن خائف ننوشته‌اند بعضی از نمایندگان - نوشته شده

نایب رئیس - قرار بود که اینجلسه مذاکره نفرمائید بعد بفرمائید

لنکرانی - بنده می‌گذرم فعلاً برای اینکه نان مردم گرسنه آجر نشود عرضی نمی‌کنم.

نایب رئیس - دیگر در صورت جلسه اعتراضی نیست؟

هاشمی - بنده عرضی دارم

نایب رئیس - قضیه مطرح نیست (همهمه نمایندگان)

هاشمی - بنده دو کلمه عرض می‌کنم خیلی متشکر می‌شدم که یکدقیقه اجازه بفرمائید چون توهین شده‌است رفع تهمت می‌کنم و استفاده از نظامنامه می‌کنم بموجب ماده‌ای که مربوط بتوهین است (نایب رئیس - بفرمائید) عرض می‌کنم بنده با کمال تشکر از جناب آقای لنکرانی خواهش می‌کنم که تشریف بیاورند در هیئت رئیسه یا مرا سرافراز بفرمایند گوش ما هم حاضر است برای اصغاء فرمایشاتتان و اگر کوچکترین کوتاهی و تخلفی شده‌است از طرف اداره که مورد اعتماد است البته بنده واسطه مجازات اداری آن‌ها می‌شوم برطبق مقررات (لنکرانی - متشکرم)

نایب رئیس - دیگر در صورت جلسه نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد. پیشنهادی آقای فرهودی کرده‌اند برای تصویب حقوق مستخدمین دولت اگر اجازه بفرمائید حالا مطرح شود.

مهندس فریور - پیشنهاد بنده را چرا نمی‌خوانید.

- شور و تصویب طرح پیشنهادی مربوط بدو دوازدهم بودجه فروردین و اردیبهشت ۲۴ کل کشور

۲- شور و تصویب طرح پیشنهادی مربوط بدو دوازدهم بودجه فروردین و اردیبهشت ۲۴ کل کشور

نایب رئیس - آقای فرهودی

فرهودی - عرض کنم بنده در خارج یک پیشنهادی تنظیم کرده‌ام و داده‌ام که موضوع یک دوازدهم حقوق مستخدمین مقدم بر سایر مسائل مطرح بشود و این پیشنهاد هم هست اینجا (مهندس فریور - چه فایده دارد) و اگر پیشنهاد دیگری هم هست بعد از این مطرح می‌شود و این موضوع هم خیلی ساده‌است موضوع حقوق و مخارج فروردین ما ادارات و وزارتخانه‌ها است که در این پیشنهاد بصورت تمدید قانون دو دوازدهم اسفند و بهمن تقاضا شده‌است و سه نکته هم هست که یک نکته را آقای معاون وزارت دارائی فرمودند که فرمودند ما احتیاج داریم بآن قانون آذر ماه راجع باحتیاجات فعلی و یک نکته دیگر را از وزارت فرهنگ اطلاع داده‌اند که قانون پرداخت حقوق فرهنگ و بهداری را مطابق قانون دو دوازدهم بهمن و اسفند بپردازند مطابق قانون ۵ بهمن پرداخت بشود، بنابراین این دو موضوع در اینجا تذکر داده می‌شود و تقدیم می‌شود (صحیح است)

جمعی از نمایندگان - پیشنهاد ایشان را بخوانید. پیشنهاد آقای فرهودی بشرح زیر قرائت شد.

بطوریکه خاطر نمایندگان محترم مستحضر است بودجه سال ۱۳۲۴ از طرف دولت تقدیم مجلس شورای ملی گردیده و در کمیسیون بودجه تحت مطالعه‌است فعلاً برای اینکه حقوق کارکنان دولت و مصارف ضروری کشور قابل پرداخت باشد ماده واحده زیر را با قید یکفوریت تقدیم وتقاضای تصویب آن را مینمائیم.

ماده واحده - مدلول قانون اول اسفند ماه ۱۳۲۳ راجع باجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه وزارتخانها و ادارات دولتی و قانون پنجم بهمن و تبصره اول ماده دوم قانون ۳۰ آذرماه ۱۳۲۳ برای فروردین ماه ۱۳۲۴ تمدید می‌شود.

نایب رئیس - فوریت مطرح است آقای محمد طباطبائی.

طباطبائی - بنظر بنده این پیشنهاد با نظامنامه و قانونی که در امور مالی هست موافق نیست چون پیشنهاد خرج از طرف آقایان نمایندگان نباید بشود و چون دولتی در کار نیست لازم بود که لااقل این کار را کمیسیون بودجه می‌کرد چون کمیسیون بودجه می‌تواند در تنگنای یک موقعی که یک ضرورت هست این کار را بکند و سابقه هم دارد.

آقایان قانون را ملاحظه بفرمایند وکیل حق پیشنهاد خرج ندارد. (یکی از نمایندگان - پیشنهاد خرج اضافه نیست) عرض می‌کنم البته اضافه نیست ولی نظامنامه مجلس را بخوانید آقا وکیل مجلس اصلاً حق پیشنهاد خرج را ندارد (یکی از نمایندگان - خرج جدید نه خرج مستمر) نیست آقا اینکه شما میفرمائید بخوانید آقا وکیل حق پیشنهاد خرج را ندارد تمام شد یکنفر هم این حق را ندارد. ۵۰ نفر هم ندارد (صحیح است) این بر خلاف قانون است این کار را می‌بایستی دولتی که سرکار بود بموقع این

پیش بینی را می‌کرد. یا باید تکلیف مملکت را زودتر معین کرد که این مشکل از جلو برداشته شود یا اگر کمیسیون بودجه‌ای هست با آن سوابقی که هست این کمیسیون بودجه با آن اختیاری که بهش داده شده‌است اگر ضرورت زیادی است شاید بتوانند این کار را انجام بدهد البته در صلاحیت کمیسیون بودجه هم در این مورد من اطمینان زیادی ندارم و باید مطالعه کرد اما خیال می‌کنم که کمیسیون بودجه صلاحیتش زیادتر باشد چون یک وکیل حق پیشنهاد خرج را ندارد۵۰ نفر هم ندارد.

نایب رئیس - آقای مجد فرمایشی دارید؟ مجد ضیائی - بنده نظرم این بود که در اصل ماده اگر اجازه بفرمائید یک عرایضی داشتم که عرض کنم.

نایب رئیس - آقای فاطمی از طرف کمیسیون بودجه فرمایشی دارید؟

فاطمی - عرض کنم موضوعی را که آقای طباطبائی فرمودند البته صحیح است وکیل حق پیشنهاد خرج ندارد و این مسلم است ولی با این موضوع تطبیق پیدا نمی‌کند این موضوع بودجه مملکتی است و بعلاوه برای اطلاع آقا عرض می‌کنم که این در مجلس سابقه مکرر دارد یکمرتبه در دوره ششم بود که بنده خوب خاطرم هست که در موقعی بود که فترت بود و دولت نبود از طرف یکی از نمایندگان مجلس این موضوع پیشنهاد شد و یکی هم در همین دوره چهاردهم گویا در بین کابینه آقای ساعد و آقای بیات بود اما این که فرمودند بکمیسیون بودجه برود چون یک اختیاراتی هم بکمیسیون بودجه داده شده‌است بنده نفهمیدم منظورشان چیست چون کمیسیون بودجه همچو اختیاری ندارد که خودش بتواند لایحه‌ای تنظیم کند و خودش یک بودجه‌ای را تصویب بکند و دولت هم بتواند اورا بموقع اجرا بگذارد یک همچو اختیاری مجلس بکمیسیون بودجه نداده‌است و آن اختیاری که بود برای بودجه ۲۳ بود و آن را هم باید گزارش بدهد بمجلس و مجلس تصویب بکند والان هم ملاحظه میفرمائید امروز ۱۳ فروردین است (جمعی از نمایندگان - ۳۰ فروردین است) بله ۳۰ فروردین است و اگر امروز این تصویب نشود امروز که پنجشنبه‌است فردا هم جمعه‌است و پس فردا شنبه‌است و چهار پنج روز طول دارد تا اینکه حواله جات حاضر بشود وبولایات برسد وامروز هم موقعیت مملکت ایجاب نمی‌کند که بودجه‌ها پرداخته نشود بنابراین تقاضا می‌کنم با سابقه‌ای هم که هست و دو مرتبه سابقه داشته‌است که بنده یادم هست که مجلس این کار را کرده‌است آقایان موافقت بفرمایند که تصویب بشود و اشکال نفرمایند

نایب رئیس - سابقه هم همین طور بوده‌است که آقای فاطمی اظهار کردند هم در دوره ۶ وهم در دوره ۱۴ و بنابراین از این حیث گمان نمی‌کنم اشکال داشته باشد. آقای فیروزآبادی.

فیروزآبادی - بنده مخالفم برای اینکه همانطور که گفتند این یک پیشنهاد خرج است و وکیل حق ندارد پیشنهاد خرج بکند همین هم پیشنهاد خرج است چون یک خرج بدوی است و یک خرج دائمی است پیشنهاد خرج دائمی همین است و بنده عقیده‌ام اینست که وکیل نمی‌تواند این پیشنهاد خرج دائمی را بکند. اینست که بنده مخالفم و عقیده دارم که زودتر مجلس اقدام بکند و شب و روز خودش را صرف تشکیل کابینه کند که زودترکارها را جریان بدهد چون مملکت ما امروز مسئول ندارد آن کابینه را که از بین بردیم حالا زودترباید نشست و زودتر کار بکنیم و این کار را مقدم بر تمام کارهای دیگر بداریم از نظر اینکه ما وکیل ملت هستیم و نظر دیگر این است که آن کارهای مهمی را که گردن گرفته‌ایم نباید کارهای دیگر را بر آن مقدم بداریم باید اول دولت معین بشود و این کار را مقدم بر تمام کارها بداریم تا دولتی معلوم بشود و کارها را بجریان بیندازد اینست که بنده مخالفم.

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

نایب رئیس - بدواً باید رأی بگیریم بیک فوریت آن چون یک فوری است آقایانیکه با فوریت طرح پیشنهادی موافق هستند قیام نمایند

محمدطباطبائی - بنده با فوریتش مخالف هستم.

جمعی از نمایندگان - اعلام رأی شده‌است

نایب رئیس- آقایان در فوریت صحبت کرده‌اند اعلام رأی هم شده‌است (صحیح است) بعد در اصل موضوع صحبت بفرمائید. رأی می‌گیریم بفوریت طرح پیشنهادی آقایانی که موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقایانیکه اجازه خواسته‌اند در اصل ماده صحبت کنند...

نمایندگان - فوریت دوم مطرح شود.

نایب رئیس - فوریت دیگر ندارد لایحه مالی است دیگر فوریت دوم ندارد آقای امیر تیمور

امیر تیمور - موقعیکه آخرین دو دوازدهم بودجه چندی قبل در مجلس مطرح بود بنده ضمن بحثی که در بودجه داشتم تذکر دادم که یکی از وظایف مهمی که قانون اساسی کشور بعهده مأمورین مملکت و نمایندگان محول داشته‌است دقت و رسیدگی در جمع و خرج مملکت است یعنی از اهم وظایف است یعنی وکلا باید اطلاع داشته باشند که ازمردم چه گرفته می‌شود و چطور خرج می‌شود و بچه مصارفی می‌رسد بنده بطور تفصیل این مطلب را تذکر دادم و اظهار تأسف کردم که در دوره چهاردهم و سال ۱۳۲۳ بواسطه اصولی که پیش آمد و بواسطه رویه‌ای که اتخاذ کردند نمایندگان مجلس شورای ملی را از انجام این وظیفه محروم داشتند و همانجا تذکر دادم و پیش بینی کردم که این وضعیت نه تنها منحصر بسال ۱۳۲۳ خواهد بود بلکه در سال ۱۳۲۴ هم و در بودجه آینده هم ادامه خواهد داشت و متأسفانه باز بودجه مملکت بصورت ۲ دوازدهم از تصویب مجلس می‌گذرد آقای اردلان وزیر دارائی تشریف داشتند و فرمودند چرا؟ خیلی متأسفم از اینکه امروز تشریف نداشتند که جواب چراشان را بگویم جواب یکی از این چراها این بود که الان متجاوز از دو ماه‌است که بودجه را دولت به مجلس تقدیم کرده‌است متأسفانه یکی پیدا نشده‌است که ورق آنرا باز کند این یکی از همان چراهائی بود که آنروز بآقای اردلان نمی‌توانستم عرض کنم و منتظر بودم در موقعیکه در مقابل عمل قرار می‌گیریم یک اطلاعاتی بدهم و حالا هم اینجا عرض می‌کنم بنده البته میدانم که نظر عمده آقایان نمایندگان محترم از تصویب بودجه ۲ وازدهم این است که چون ماه بآخر رسیده و باید بیکعده مستخدمین حقوق داده شود پرداخت بشود ودرپرداخت حقوق مستخدمین تأخیر نشود بنده هم عرضی ندارم ولی آقایان باید متوجه باشند که ضمن این دو دوازدهم غیر از پرداخت حقوقاتیکه مورد توجه شماها است مقدار زیادی از اقلام هست و مخارجی است که باید مورد توجه و رسیدگی قرار بگیرد یک مخارجی است بی اندازه زائد و غیر لازم یک مخارجی هم هست خیلی ضروری که باید بشود و بواسطه مطرح نشدن بودجه و عدم رسیدگی بودجه بعمل نمی‌آید البته اگر حقوق تنها است بنده نظری ندارم. حرفی ندارم. موافقم اینجا آقای کاظمی هم که فرمودند عرض کردم موافق هستم که بجای یک دوازدهم ۲ دوازدهم تصویب شود زیرا که آخر ماه اردیبهشت هم همین وضعیت خواهد بود که دو دوازدهم داده شود حتی ممکن است سه دوازدهم شود. دکتر کشاورز اصلاً ۱۲ دوازدهم تصویب کنید (خنده نمایندگان) امیر تیمور... این است که آقایان خوب است توجه بفرمائید که یک کار اساسی و یک فکراساسی برای این مملکت بشود و یک قدم صحیحی برای بودجه برداشته شود وبدانند که مهمترین وظیفه‌ای که بعهده نمایندگان محول است رسیدگی بجمع و خرج مملکت است در درجه اول آقایان باید تشخیص بدهند که این ملت چه باید بدهد و بعد از اینکه تشخیص بدهند که چه جور باید خرج شود نه اینکه اینها چشمشانرا به بندند و بگویند آقا مستخدمین گرسنه و تشنه می‌باشند آخر ماه هم هست و مستخدمین بی حقوق می‌مانند مملکت داری با این وضع نمی‌شود دو ماه‌است که بودجه به مجلس تقدیم شده‌است و یک نفر پیدا نشده‌است که یک ورقش را باز بکند.

نایب رئیس - آقای فرهودی

فرهودی - راجع باین اعتراضی که شد که وکیل حق پیشنهاد خرج را ندارد بنده خواستم خاطر آقای محمد طباطبائی را متوجه کنم که این پیشنهاد خرج نیست این همان بودجه پیشنهادی است که دولت برای تمام سال داده‌است پیشنهادش هم در مجلس هست و این یک دوازدهم یا ۲ دوازدهم در حقیقت پیشنهاد دولت است که از آن بیرون کشیده شده و امروز در اینجا مطرح است و چیزی نیست که انشاء خود وکیل باشد و خود وکیل پیشنهاد کرده باشد البته در این هم حرف است که خرجهای جاری را وکیل می‌تواند پیشنهاد کند یا خیر اما آن قسمتهائی که آقای امیرتیمور فرمودند البته اصولاً کاملاً صحیح است و بودجه مملکتی باید قبل از سال حاضر باشد و قانون اساسی هم همینطور معین کرده‌است و اینکه فرمودند تقدیم شده و رسیدگی نشده‌است این بعقیده بنده برای این است که دیر تقدیم شده‌است مطابق قانون باید در مهرماه سال قبل بودجه سال بعد تقدیم شود تا مجلس ششماه وقت داشته باشد برای تصویب آن. بودجه را دولت در اسفند ماه داد و در اسفند ماه هم مجلس مشغول کارهای دیگری بوده و بعد هم عمر کمیسیون بودجه منقضی شد و حالا کمیسیون بودجه جدید که انتخابشان در جلسه گذشته شده می‌بایستی تشکیل شود و این کمیسیون ببودجه رسیدگی بکند و امیدوارم که کمیسیون بودجه طوری سریع کار بکند که رفع نگرانی و گله آقای امیرتیمور بشود

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است

مهندس فریور - بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.

نایب رئیس - آقایانیکه با کفایت مذاکرات (مهندس فریور - عرض کردم بنده با کفایت مذاکرات مخالفم)... بفرمائید مخالفتتان را.

مهندس فریور - عرض کنم که علت مخالفت بنده با کفایت مذاکرات تذکر یک مطلب بسیار کوچکی است و آن این است که اساساً در این سنوات اخیر و بخصوص در این چند ماهه قوانینی که ما اینجا وضع می‌کنیم بنظر بنده بزبان خیلی عامیانه باید گفت سر بیصاحب می‌تراشیم. این قوانین اجرا نمی‌شود بنده من باب تذکر بآقایان عرض می‌کنم که در قانون متمم بودجه اخیر که گذشت یعنی در قانون ۲ دوازدهم اخیری که گذشت قرار بود که حقوق استادان و دبیران و دانشیاران و اینها مطابق اشل جدید پرداخته شود یعنی مطابق ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری ولی هنوز نشده‌است و بنده دلیلش را نمی‌فهمم من جمله یک قانونی که این مجلس خیلی با سلام وصلوات تلقی کرد و آنروز که آقای فاطمی مخبر کمیسیون مریض بودند و آقای ملک مدنی که رئیس کمیسیون بودجه بودند جای مخبر را قبول کردند تبصره‌ای بود که بنده پیشنهاد کرده بودم و آن عین تبصره‌ای بود که در اسفند ۱۳۲۱ گذشته بود تبصره ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه و آن تبصره این بود که اشخاصیکه خدمت نظام وظیفه کرده‌اند مدت خدمتشان مطابق آن تبصره اسفند ۱۳۲۱ برای ارتقائشان حساب شود منتهی در آن تبصره یکی دو جمله گذاشته بودند که یکقدری خلط مبحث شده بود یکی اینکه نوشته بودند که این تبصره برای مشمولین ۸۴ تا ۹۴ است در صورتیکه دلیلی ندارد که به ۹۵ و ۹۶ داده نشود یکی اینکه نوشته شده بود اشخاصی که در حین اجرای این قانون مشغول خدمت هستند و تقاعد کشوری گفته بود اجراء یعنی ابلاغ بنابراین اگر کسی در موقعی که آن قانون ۱۳۲۱ گذشت دو روزمنتظر خدمت بود روز بعد که آمد سرکارش گفتند دیگر تو از گرفتن ترفیع محرومی برای رفع این دو عیب ما این دو کلمه را گنجاندیم وتبصره‌ای پیشنهاد کردیم که مدت خدمت وظیفه بطور کلی برای کلیه کارمندان است که برای ارتقاء جزء سابقه اداری آنها حساب بشود، معنی این تبصره واضح است یعنی دیگر تشریفات کمیسیون ترفیعات و این حرفها را لازم ندارد کما اینکه در مورد تبصره ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه هم این تشریفات لازم نبود و این پیشنهاد دومی هم دنبال همان بود ولی این را شروع کردند بعضی از وزارتخانها باشکال تراشی کردن آخر آقا وقتیکه در این قانون اشکال تراشی کردند جا دارد که وزیر مسئول مراجعه بکند بمذاکرات مشروح مجلس و توضیحات را بخواند و ببیند که با چه روحی این قانون گذشته‌است و دیگر ما هی مجبور نشویم برای هر تفسیری یک تفسیر بیاوریم بنده این را تذکر دادم و پیش تر هم با آقای معاون وزارت دارائی صحبت کرده بودم ایشان هم متقاعد شده بودند معذالک برای اینکه برای هیچ مقامی و برای اشکال تراشی جائی باقی نمانده باشد بنده این توضیح را دادم و امیدوارم این توضیح مقنع باشد. نایب رئیس - این موضوعی را که تذکر دادید و فرمودید قوانینی که می‌گذرد اجرا نمی‌شود هر دولتی که قوانین مجلس را اجرا نکند باید مورد توبیخ و سؤال و استیضاح قرار بگیرد ولی موضوعی را که راجع بقسمت این تبصره اظهار کردید کاملاً روشن است و خیال نمی‌کنم دیگر وزارتخانه‌ها ایرادی بگیرند (صحیح است) آقای معاون وزارت دارائی نظری دارید؟

دکتر مهیمن - عرض کنم بنده اول می‌خواستم گرچه آقای فرهودی بطور تذکار جواب آقای طباطبائی را دادند بنده می‌خواستم عرض کنم که این پیشنهاد خرج نیست برای اینکه نه یکدفعه نه دودفعه چندین دفعه خود آقای طباطبائی همین قانون را باهمین وضعیت تصویب کرده‌اند و این طرح جدیدی نیست ولی راجع بتقدیم بودجه آقای فرهودی فرمودند بموقع تقدیم نشده‌است خیلی متأسفم که این را عرض می‌کنم که بودجه در موقع خودش تقدیم شده و در مرداد پیشنهاد شده بود بنابراین آنچه هم که بنده اطلاع دارم کمیسیون بودجه هم وظایفش را انجام داد ولی چه شده‌است که بعداً اینکار مراحل طبیعی خودش را طی نکرده‌است در آن قسمت چه عرض کنم ولی در این قسمت چون بودجه بموقع تصویب نشده‌است پس بنابراین وقتی که بودجه ۱۳۲۳ بموقع تصویب نشد قهراً بودجه سال ۱۳۲۴ هم عقب می‌افتد اما راجع بفرمایشات آقای فریور که فرمودند بنده خودم شنیدم که یکی از ادارات وزارت دارائی نسبت باین خدمت نظام وظیفه اشکالی کرده‌است البته این اشکالشان از جنبه‌ای اصولی است نه اینکه صرفاً بخواهند اشکال بتراشند و آن اشکال این بود که این روی هیچ قاعده و اصلی نیست که بیایند در وسط سال درآخر سال در هرموقعی برحسب تقاضای پنج نفر یا ۴ نفر در آن وضعیت قانونی استخدامی که هست یک تغییراتی بدهند آقایان باید تصدیق بفرمایند که قانون وقتیکه وضع می‌شود قهراً یکعده‌ای مظلوم واقع می‌شوند ولی همیشه باید اکثریت را دید که بنفع اکثریت هست یا نیست وبطور قطع در تمام دنیا این موضوع هست که یکعده وقتی که قانون وضع می‌شود مظلوم واقع می‌شوند بنابراین بصرف اینکه یکعده مظلوم واقع شدند اصل قانون را از بین نباید برد بنابراین یک قانون استخدامی هست و یک موادی هم گذشته‌است و یک تصویبنامه هائی است که برای حفظ مقررات اداری و برای اینکه بی نظمی در ادارات تولید نشود اجرا می‌شود معذالک برای اینکه آقای فریور (یمین اسفندیاری - آقای مهندس فریور) مطلع باشند بنده اطلاع می‌دهم بایشان از روزی که اینطور تصویب شده‌است که این دو سال خدمت نظام وظیفه جزء خدمت کارمندان محسوب بشود بنده قول می‌دهم که این قسمت را بطوری حل بکنیم که اسباب رضایت خاطر آقایان فراهم شود و اسباب گله آقایان نباشد.

نایب رئیس - مذاکره راجع بکفایت مذاکرات است ولی بنده ناچارم یک جمله را بآقای دکترمهیمن تذکر بدهم و آن این است که یک قانونی که از مجلس می‌گذرد وظیفه دولت و اعضای دولت و ادارات دولت نیست که اشکال کند چه برخلاف اصول باشد یا نباشد (صحیح است) بایستی آنها مجری قوانین باشند که از مجلس می‌گذرد و همان را اجرا کنند مطابق اصول هست یا نیست این مربوط بقوه مجریه نیست (صحیح است).

دکترمهیمن - اجازه میفرمائید؟ البته آنچه که از مجلس می‌گذرد مضاع و متبع است و جای تردید نیست برای اینکه مجلس شورای ملی مرجع عمومی و مرکز ثقل مملکت است آنچه که از اینجا می‌گذرد مطاع و متبع است ولی بنده اینطور عرض کردم که روی احساسات و اظهارات یکعده قلیلی که می‌آیند آقایان مزاحم می‌شوند روی این قسمت یک تبصره در ذیل یک ماده می‌گذرد معذالک بنده که عرض نکردم این مخالف اصول است و نمی‌خواهم آن تبصره را رعایت نکنیم عرض کردم شنیدم که یکی از ادارات وزارت دارائی اشکال کرده‌اند و بنده با آن اشکال موافق نیستم و البته آنچه که آقایان تصویب فرموده‌اند با کمال میل اجرا خواهد شد

ایرج اسکندری - بنده اخطار نظامنامه دارم.

نایب رئیس - بفرمائید.

ایرج اسکندری - اصولاً ایشان نمی‌توانند وارد بحث در مطالب مجلس باشند چون ایشان فعلاُ رسمیتی ندارند چون یک وقتی ایشان معاون پارلمانی شناخته شده بودند ولی حالا ایشان معاون اداری هستند و معاون پارلمانی نیستند و ایشان سمتی که بتوانند در مجلس بجای دولت صحبت کنند ندارند (بعضی از نمایندگان - مانعی ندارد) اجازه بفرمائید خیلی منطقی و ساده‌است عرض بنده ملاحظه بفرمائید وقتی که اصلش نیست جانشینش هم نیست ایشان در مجلس از طرف کی صحبت می‌کنند؟ وقتی وزیر نیست جانشین او هم نیست و ایشان آن سمت را دیگر ندارند. بنده با کمال ارادتی که بشخص ایشان دارم از نظر حفظ اصول عقیده دارم که ایشان خوب بود شرکت نمی‌فرمودند چون فرمایشاتشان رسمیت ندارد و ما هم نمی‌توانیم ترتیب اثر بفرمایشات ایشان بدهیم. برای اینکه ایشان بعنوان معاون پارلمانی دیگر نمی‌توانند در صحبتهای مجلس شرکت کنند.

نایب رئیس - سابقه دارد معاونین پارلمانی که بمجلس معرفی شده‌اند می‌توانند در مجلس حاضر شوند (صحیح است) چون حضرتعالی اصولی هستید. و سابقه دارید این روی سابقه‌است و معاون پارلمانی تا وقتی که وزیر جدیدی معین نشده‌است و معاون تعیین نکرده‌است اینها مسئول هستند این است که حق دارند صحبت کنند حالا رأی می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایانیکه با کفایت مذاکرات موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. چند فقره پیشنهاد شده‌است قرائت می‌شود.

هاشمی - پیشنهاد آقای نبوی و بنده: پیشنهاد می‌کنم طرح مربوط بیک دوازدهم تبدیل بدو دوازدهم شود.

هاشمی- آقای فولادوند هم بهمین منوال پیشنهاد کرده‌اند.

یمین اسفندیاری - بنده هم همین پیشنهاد را امضا می‌کنم.

هاشمی- باز یک عده دیگری آقایان قریب ۱۰ یا ۱۵ نفر پیشنهاد می‌کنند که دودوازدهم مورد تصویب واقع شود.

نایب رئیس - آقای لنکرانی شما مخالفید یا موافقید با دودوازدهم؟

لنکرانی - بنده موافقم.

نایب رئیس - پس اجازه بفرمائید یکنفر مخالف صحبت بکند بعد حضرتعالی بفرمائید. آقای فیروز آبادی.

فیروز آبادی - بنده خیلی متأسفم که دودوازدهم چرا باید بگذرد یک دفعه باید مال تمام ۱۲ ماه از مجلس بگذرد و تکلیف دولت و تکلیف کابینه معلوم شود. هر دوره چند ماه وقت مجلس در این موضوع گرفته می‌شود. اما با یک دوازدهم بملاحظه اینکه بعضی‌ها بیچاره هستند بنده مخالفت نمی‌کنم اما با دودوازدهم مخالف هستم برای اینکه بودجه از مجلس می‌گذرد و یک اضافاتی هم که غیر از حقوق است تصویب می‌شود و بنده مخالف هستم.

نایب رئیس - آقای لنکرانی.

لنکرانی - بنده قبلاً می‌خواستم عرض کنم که متوجه نشدم که این طرحی که پیشنهاد شده‌است اصل حقوق است یا اضافات هم هست چون خود طرح را نمیدانم خوانده شد یا نه؟

فرخ - یکمرتبه که خوانده شد.

نایب رئیس - طرح خوانده شد و طبق بودجه سال ۱۳۲۳ است.

لنکرانی - حضورتان عرض کنم که بنده یا گوشم کر بود یا دیر وارد شدم یا نفهمیدم یا ندانستم که این دو دوازدهم است یا اضافات هم دارد حالا خواستم ببینم اضافه هم دارد یا ندارد.

نایب رئیس - خیر اضافاتی ندارد.

لنکرانی - بنده هم موافقم با پنج دوازدهم هم موافقم.

نایب رئیس - رأی گرفته می‌شود بپیشنهادیکه از طرف چند نفر آقایان شده‌است. که یک دوازدهم بدو دوازدهم تبدیل شود طبق بودجه ۱۳۲۳ موافقین با این پیشنهاد قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقای اردلان قرائت می‌شود. این بنده تبصره الحاقیه زیر را پیشنهاد می‌نمایم.

تبصره - این اجازه پرداخت شامل حقوق سفیرکبیر ایران در لندن نخواهد شد و حقوق سفیر کبیر ایران در لندن حذف و قابل پرداخت نیست.

نایب رئیس - آقای اردلان

اردلان - بنده پیشنهاد کردم که حقوق آقای تقی زاده سفیر کبیر ایران در لندن ضمن بودجه دو دوازدهم که آقایان رأی می‌دهند منظور نشود و حذف بشود (جمعی از نمایندگان - چرا؟) اجازه بفرمائید هر وکیلی حق دارد نظر خودش را بگوید (صحیح است) بنده از آقایان نمایندگان محترم استدعا می‌کنم چند دقیقه فرصت بفرمایند تشریف بیاورند بکمیسیون بودجه و صورت ریز بودجه‌ها را ملاحظه بفرمایند. بنده پیشنهاد کردم که چاپ بشود ولی بدبختانه مجلس رأی نداد که آقایان تمام ملاحظه بفرمایند که با این عسرت مالی که داریم یک قران یک قران که از اهالی لخت این مملکت که در بندرعباس و بندرلنگه و روان سر و جوان رود کردستان سکونت دارند می‌گیرید و یک رقم بزرگ درست می‌کنیم میدهیم بوزیر مختارمان فوق العاده می‌دهیم منزل می‌دهیم ماوی می‌دهیم پیشخدمت می‌دهیم اتومبیل می‌دهیم ملت نجیب ایران تمام این سختی‌ها را تحمل می‌کند برای اینکه یک روزی ما از وجود ایشان بخواهیم استفاده بکنیم باید بیایند خدمت بکنند نه اینکه آنوقت امر پادشاه مملکت زیر پا بگذارد حیثیات مملکت را زیر پا بگذارد (صحیح است) من اگررئیس دولت بودم یکساعت نمی‌گذاشتم این آدم بماند ولی این افتخار را دارم که این جا از آقایان نمایندگان محترم تقاضا بکنم که رأی ندهند وکسیکه حاضر نیست خدمت بکند حقوقش را ندهند برای اینکه در مملکت باید حفظ انتظام برقرار باشد که یک نفر ثبات باید امر یک مدیر کل را اطاعت بکند و یک سفیرکبیری که امر شاه را اطاعت نمی‌کند باو حقوق نباید داد (احسنت) رحیمیان - زنده باد آقای اردلان

مهندس فریور - یک کلمه حرف حسابی اگر از اول مجلس زده‌ای همین یک کلمه‌است.

نایب رئیس - آقای هاشمی

هاشمی - با ابراز احساساتی که آقایان در حال نطق آقای اردلان فرمودند بنده نمیدانم چطور دفاع کنم.

اردلان - دفاع نکنید

هاشمی -... بنده طرفدار یک اصولی هستم آقای اردلان اولاً وکیل از مسموعات فوراً نباید متأثر شود باید برود روی یک مدارک کتبی و صحیحی شما شنیده‌اید که یک تلگرافی بآقای تقی زاده شده‌است و ایشان هم نظر بکسالتی که داشته‌اند عذر آورده‌اند..

اردلان - چه کسالتی. هیچ کسالتی ندارند.

هاشمی - اما برای رسیدگی باینکه آیا عذر ایشان موجه و مسموع بوده‌است یا نه؟ یک مرکز صلاحیت داری برای این کار هست و آن دستگاه وزارت خارجه‌است.

یکنفر از نمایندگان - عرضه ندارند.

هاشمی - آیا یک نفر وکیل اینقدر عرضه و حق دارد که بدون تشخیص و رسیدگی یکدفعه فتوای مجرمیت یکنفر را بدهد و برای او جرم معین کند که حقوقش پرداخت نشود؟

اردلان- من مجرم نگفتم.

هاشمی - این توهین بحیثیات یک نفری است که در خارج این مملکت سمت سفیرکبیری را دارند مملکت باید حیثیات یکنفر سفیرکبیر خودش را در خارج نگهدارد۰۰

اردلان - چه حیثیتی؟!

هاشمی - بالاخره بنده بشخصیت این مرد کار ندارم کار بآثار علمی جاودانی این مرد ندارم کتابهائی از زیر دست این مرد بیرون آمده‌است که مانند الاثارالباقیه ابوریحان بیرونی یکهزار سال نظیر نداشته‌است..

اردلان - این مربوط بوزیر مختاریش نیست.

هاشمی -.. مگر این مرد محترم از دستگاه دولتی شما تقاضای کاری کرده بود؟ عده‌ای از وکلا نه در روز احتیاج بآنمرد مراجعه کردید حالا درروز پیری و مرض بعد از ۵۰ سال خدمت اجتماعی عذر او را نمی‌پذیرید؟

بعضی از نمایندگان - احسنت

هاشمی - آیا وظیفه حکمیت مجلس شورای ملی همین است که بصرف مسموعات با یک شخصیت قابل اعتماد مملکت برای یک چیز سطحی اینطور رفتار بکند؟

اردلان - ما او را برای روزهای سختی می‌خواهیم.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم بپیشنهاد آقای اردلان آقایانی که موافقند قیام نمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقای مجد ضیائی قرائت می‌شود:
تبصره - دولت مکلف است بودجه دخل وخرج راه آهن را تا این تاریخ در جزء بودجه کل کشور منظور و در موقع طرح بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی نماید.

نایب رئیس - آقای مجد ضیائی

مجد ضیائی - یک نظری آقای امیرتیمور فرمودند واقعاً صحیح است یک وظیفه بزرگی که نمایندگان محترم دارند دخل و خرج مملکت است که باید نظارت نمایند ما تا این ساعت که اینجا ایستاده‌ایم نمیدانیم راه آهن دخلش چقدر است؟. خرجش چقدر است؟ قانون اساسی مملکت می‌گوید: تسویه امور مالیه. جرح وتعدیل بودجه تغییر در وضع مالیاتها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزیهای جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصویب مجلس خواهند بود) میلیونها میلیونها از دخل این قسمت دراین چند ساله خرج شده‌است که ما نه از دخلش خبر داریم و نه از خرجش بنده پیشنهاد کردم که اگر آقایان موافقت بفرمایند بودجه راه آهن بیاید بمجلس که ما بدانیم هزینه و دخل راه آهن چیست؟ باید بیاید بمجلس که ما بدانیم چقدر دخل کرده‌ایم و چقدر خرج و این یکی از وظایف مهمه مجلس شورای ملی است و پیشنهاد را هم مجدداً قرائت بفرمائید که آقایان خوب متوجه بشوند (صحیح است)

لنکرانی - بنده مخالفم. پیشنهاد مجدداً بشرح سابق قرائت شد.

نایب رئیس - آقای لنکرانی.

لنکرانی - ما هزاران اعتراض ببودجه داریم تمام این‌ها را صرفنظر کردیم یعنی مسکوت گذاشتیم برای خاطر اینکه تصویب بودجه گرفتار این کشاکش نشود شاید چندین پیشنهاد و طرحهای لازمی آلان موجود باشد و هم چنین ممکن است مخالفت‌های زیادی با بودجه در نظر باشد که تمام را باحترام آسایش مردم مسکوت گذاشته‌ایم در این شکی نیست امروز وقت اینکه دوام بدهیم این مذاکرات را و وقت مردم را بگذارنیم نیست، من با نظر آقای مجد مخالف نیستم و جای مخالفت هم نیست. یمین اسفندیاری مجد ضیائی بفرمائید مجد دیگری هم هست.

لنکرانی - چون مجدی که صحبت شد خیال می‌کردم فهمتان رسا است.

نایب رئیس - آقای یمین صحبت نفرمائید آقای لنکرانی بفرمائید.

لنکرانی - با ادب باش ۰۰ هر وقت مجلس ساکت شد حرف می‌زنم، حضورتان عرض کنم چون این راجع ببودجه‌است، اما موضوعی را که راجع بآقای تقی زاده مطرح شد.

نمایندگان - تمام شد آقا.

نایب رئیس - حالا مورد بحث نیست

لنکرانی - راجع بچه بگویم - راجع بلندن است؟ بنده حق دارم آلان بودجه مطرح است.

نایب رئیس - مطرح نیست آقا راجع باین پیشنهادی که شده‌است بقرمائید.

لنکرانی - خواستم عرض کنم که لطفعلی صورتگر عضو اول تبلیغات انگلستان که بعنوان مأمور ایران بکنفرانس سانفرانسیسکو رفته‌است آنرا هم بفرمائید بنویسند یادتان نرود.

طباطبائی - بنده مخالفم اجازه میفرمائید؟

نایب رئیس - دو نفر بیشتر نمی‌توانند صحبت بکنند یک موافق و یکنفر مخالف رأی می‌گیریم بپیشنهاد آقای مجدضیائی آقایان موافقین قیام فرمایند (عده‌ای قیام نمودند) تصویب نشد پیشنهاد آقای حاذقی قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بماده واحده افروده شود. طبق پیشنهادهای وزارت کشاورزی - پیشه وهنر - فرهنگ معادل دو ثلث آخرین حقوق مرحوم دکتر عبدالله حامدی و جواد آزادی و ابوالقاسم نراقی از تاریخ فوت درباره صغار و بازماندگان بعنوان مستمری برگذار می‌شود.

جمعی از نمایندگان - این پیشنهاد خرج است نمی‌شود رأی گرفت.

حاذقی - اجازه میفرمائید این را من پیشنهاد نکرده‌ام وزارتخانه‌های مربوطه پیشنهاد کرده‌اند.

نایب رئیس - چون این پیشنهاد خرج است نمی‌شود.

حاذقی - پس بماند برای بعد از تشکیل دولت و موقع طرح بودجه.

نایب رئیس - در موقع خودش می‌شود. پیشنهاد آقای ایرج اسکندری قرائت می‌شود: بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود. تعهدات فروردین ماه ۱۳۲۴ طبق مقررات قانون مصوب اول اسفند ماه ۱۳۲۳ راجع باجازه پرداخت دو دوازدهم پرداخت گردد.

نایب رئیس - آقای ایرج اسکندری.

ایرج اسکندری - بنده منظورم از این پیشنهاد اصلاح پیشنهادی است یعنی اصلاح طرحی است که تقدیم شده‌است چون اینجا در این طرح ذکر شده‌است که بوزارت دارائی اجازه داده شده‌است مدلول قانون ۱۳۲۳ را تمدید نمایند باین طریق بنده تصور می‌کنم حاجت بذکر نباشد که قانونی که موقتی است و زمانی برایش معین شده‌است مثل قوانین ۱ دوازدهم و ۲ دوازدهم که یک مدت معینی دارد مدتش که منقضی شد آن قانون بخودی خود ملغی است و دیگر اثری ندارد منطقاً و قانونی که ملغی شده‌است نمی‌شود گفت که دوباره تمدیدش بکنند یک چیز مرده را که نمی‌شود دوباره زنده اش کرد، بنابراین بنده تصور می‌کنم که آقای فرهودی هم با من هم عقیده باشند راجع باصلاح این موضوع از لحاظ اینکه چیزهائی را که ما در مجلس طرح و تصویب می‌کنیم از لحاظ منطق هم صحیح باشد، این است که بنده آن پیشنهادی که دادند این پیشنهاد را از نظر اصلاح آن تقدیم کردم و مقصودم هم این است که کلمه تمدید صحیح نیست وباید گفته شود که این یک دوازدهم فروردین ماه را طبق مقررات آن قانون بپردازند باینطریق منظور شما تأمین می‌شود بدون اینکه تناقضی هم داشته باشد، بعلاوه یک اشکالی هم اینجا شد راجع باینکه اصلاً این طرح پیشنهاد خرج است وبرای اینکه این موضوع هم برخلاف اصول نباشد خواستم دو کلمه عرض کنم در نظامنامه پیش بینی شده‌است که وکیل حق پیشنهاد خرج ندارد ولی حق پیشنهاد طرح قانونی که دارد و این هم که تقدیم شده‌است طرح قانونی است و البته وکیل حق دارد که طرح قانونی را پیشنهاد نماید.

نایب رئیس - آقای فرهودی.

فرهودی - تذکر آقای اسکندری صحیح بود در صورتیکه موعد قانونی آن قانون اول اسفند حقیقه منقضی شده باشد. ولی قانون اول اسفند موعد اجرایش تا اول فروردین است و فعلاً هم ما این دو دوازدهم را برای فروردین و اردیبهشت می‌خواهیم تصویب کنیم و در حقیقت شروع این دو دوازدهم از اول فروردین است که منتهی می‌شود بهمان دو ماهه بهمن و اسقند این یک عملی نیست که ما بخواهیم قانون دیماه یا مهر ماه را تمدید کنیم این مربوط بدو دوازدهم بهمن واسفند گذشته‌است که از اول فروردین تا دو ماه تمدید می‌شود. و الان هم هنوز فروردین تمام نشده‌است و علت اینکه این لغت اختیار شد این بود که ما نخواستیم قانون تازه‌ای راجع ببودجه بگذرانیم منظورمان این بود که همان قانونی را که دولت آورده بود و گذرانده بود همان را تمدید کرده باشیم که تا اگر اشکالی هست در این قسمتی که میگویند پیشنهاد خرج یا چیزهای دیگری است آن اشکال هم مرتفع شده باشد و در واقع همان قانونی را که دولت آورده بوده‌است و مجلس آن را تصویب کرده‌است ما آنرا تمدید می‌کنیم که نظر آقای طباطبائی هم تأمین شده باشد.

نایب رئیس - تصور می‌کنم آقای اسکندری توجه داشته باشند این پیشنهاد حضرتعالی با منظوریکه توضیح دادید وفق نمی‌دهد و اگر بخواهیم باین پیشنهاد رأی بگیریم منظورتان تأمین نمی‌شود منظورتان این است که طبق اسفند ۲۳ حقوق فروردین پرداخت شود اگر منظورتان این است این عبارت پیشنهاد تصویب شود در پرداخت اشکال تولید می‌کند و آن منظوریکه آقایان نسبت بپرداخت حقوق برای روز شنبه دارید آن منظور حاصل نمی‌شود، ایشان پیشنهاد کرده‌اند که دو دوازدهم طبق مقررات قانون مصوب اول اسفند ۲۳ تعهدات فروردین ماه ۱۳۲۴ پرداخته شود و چون در ماه اسفند ممکن است یک اضافاتی باشد که در ظرف سال آن اضافات نبوده‌است این را خوب است مجلس توجه کند که در عمل اشکال پیدا نشود.

ایرج اسکندری - بنده فقط می‌خواستم عرض کنم که کلمه تمدید صحیح نیست زیرا آن قانون از بین رفته‌است حالا ایشان میگویند مقتضی است ولی من تصور نمی‌کنم صحیح باشد زیرا وقتی زمان و مدتی برای یک قانونی معین شد در موقع انقضای آن مدت قانون ملغی است بنابراین این تناقض منطقی دارد که قانون ملغی شده را تمدید بکنیم والا بنده هم اصراری ندارم فقط می‌خواستم اشکال منطقی نداشته باشد.

نایب رئیس - مسترد مینمائید؟

ایرج اسکندری - خیر بنده مسترد نکردم.

نایب رئیس - پس اصلاح بفرمائید ضمناً آقایان اجازه بفرمائید که دقت بیشتری بشود و عبارت این طرح صحیح نوشته شود که در موقع پرداخت خزانه و تقاعد اشکال نکنند. توجه بفرمائید قرائت شود: مدلول قانون اول اسفند ۱۳۲۳ راجع باجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه وزارت خانها و ادارات دولتی و قانون پنجم بهمن و تبصره اول ماده دوم قانون ۳۰ آذر ماه ۱۳۲۳ برای فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۲۴ تمدید می‌شود.

ایرج اسکندری - این غلط است. جمعی از نمایندگان- قابل اجرا نوشته شود بهتر است. فرهودی - بنده هم موافقت می‌کنم قابل اجرا نوشته شود.

نایب رئیس - یک پیشنهاری هم دکتر مهیمن کرده‌اند تصور می‌کنم که عبارت آن رساتر باشد.

بعضی از نمایندگان - این دیگر چه پیشنهادی است ایشان نمی‌توانند پیشنهاد کنند.

نایب رئیس - پیشنهاد نکرده‌اند اصلاح عبارتی است آقایان توجه بفرمایند نظر آقای اسکندری هم تأمین می‌شود. نظر بنده این است که این ماده واحده طوری تنظیم شود که در عمل اشکالی پیش نیاید.

دکتر کشاورز - یکی از آقایان نمایندگان این را امضا کند که صورت قانونی هم داشته باشد.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم باصل ماده واحده با اصلاحی که شد که بجای یکماه دو ماه باشد آقایانی که موافق هستند ورقه سفید می‌دهند (شروع باخذ رأی شد)

نایب رئیس - تقاضا می‌کنم پس از رأی آقایان تأمل بفرمایند که لایحه دو دوازدهم مجلس شورای ملی هم مطرح شود و تمام شود.

محمد طباطبائی - اجازه میفرمائید؟

نایب رئیس - اعلام رأی شد نمی‌شود مذاکره کرد. این تذکر بنده هم برای این بود که آقایان تشریف نبرند والا فعلاً مذاکره موردی ندارد.

دکتر مهیمن - اجازه میفرمائید؟ بنده عرضی دارم قانون ۵ بهمن را هم اضافه کردم.

محمد طباطبائی - آن چیزی که اضافه کرده‌اند لازم است ایشان نماینده مالیه‌است می‌گوید نفهمیدم این چیزی که می‌گذرد چیست؟

نایب رئیس - بنده اعلام رأی کردم.

محمد طباطبائی - کار غلط کردید. اعلام رأی که بر خلاف قانون نباید باشد.

نایب رئیس - بشما مربوط نیست وظیفه من است.

محمد طباطبائی - انجام وظیفه شما بر خلاف قانون که نباید باشد.

نایب رئیس - قانون را بنده بهتر از شما می دانم.

محمد طباطبائی - آقا این شخص نماینده مالیه‌است باید بفهمد چه می‌گذرد - این را بدون اطلاع نماینده مالیه نوشته‌اند.

یمین اسفندیاری - بعد می‌خوانند میفهمند (خنده نمایندگان) (اخذ آراء خاتمه یافته و پس از شماره ۷۸ ورقه سفید ویک ورقه کبود شماره شد)

نایب رئیس - لایحه دو دوازدهم با ۷۸ رأی تصویب شد.

اسامی موافقین - آقایان: دکتر رادمنش - اخوان حکمت - اوانسیان - گیو - مظفرزاده - دکتر مصدق - منصف - ایرج اسکندری - آصف - رحیمیان - حیدر علی امامی - حشمتی - خلعتبری - حاذقی - بهبهانی - دکترزنگنه - مقدم - دکترکشاورز - ظفری - پروین گنابادی - نصرت الله اسکندری - نجومی - دکترفلسفی - سلطانی - سیف پور فاطمی - حبیب الله دری - محیط - معدل - شریعت زاده - موئد ثابتی - ریگی - ذکائی - فداکار - کام بخش - امام جمعه - ثقة الاسلامی - ذوالقدر - محمد علی مجد - تیموری - نبوی - مجد ضیائی - هاشمی - دکتر معظمی - ذوالفقاری - اسعد فرمند - شهاب فردوسی - دکتر معاون - جواد مسعودی - فرخ اعتماد - کاظمی - دکتر آقایان - دکتر طاهری - فرود - دکتر مجتهدی - جمال امامی - آریه - عزت الله بیات - رفیعی - سرتیپ زاده - یمین اسفندیاری - فولادوند - لنکرانی - ملایری - بهادری - افشار صادقی - مخبر فرهمند - اقبال - خلیل دشتی - صمصام - ابوالحسن صادقی - فرهودی - صدر قاضی - عماد تربتی - قبادیان - طوسی مخالف - آقای اردلان

- طرح و تصویب لایحه بودجه دو دوازدهم مجلس شورای ملی

۳- طرح و تصویب لایحه بودجه دو دوازدهم مجلس شورای ملی

نایب رئیس- آقای مخبر فرهمند پیشنهاد کرده‌اند که بودجه مجلس هم مطرح شود نظر آقا تأمین شده‌است و حاضر است. قرائت می‌شود: مجلس شورایملی لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره ئ روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را بشرح زیر با قید فوریت تقدیم و تمنای تصویب دارد.

ماده اول - بکار پردازی مجلس اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه دوماهه اول سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس را در حدود بودجه و اعتبارات اسفند ماه ۱۳۲۳ از وزارت دارائی دریافت دارد.

تبصره ۱- بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط بمجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی (موضوع قانون کمک کارمندان دولت) را در دو ماهه اول سال ۱۳۲۴ از محل درآمد عمومی کشور کارسازی دارد.

تبصره ۲-بکارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را (موضوع قانون کمک کارمندان دولت) در دو ماهه اول سال ۲۴ از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.

ماده دوم - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است مبلغ نهصد و پنجاه هزا ریال معادل دو دوازدهم بودجه اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را که تقدیم مجلس نموده‌است برای حقوق و هزینه ماههای فروردین و اردیبهشت ۲۴ برسم علی الحساب از وزارت دارائی دریافت و بپردازد و پس از تصویب بودجه احتساب نماید.

نایب رئیس- فوریت مطرح است. مخالفی نیست؟ رأی گرفته می‌شود بفوریت لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد - مذاکره در کلیات است - آقای اردلان.

اردلان - عرض کنم بنده با پرداخت حقوق مجلس شورای ملی طبق اسفند ۱۳۲۳ مخالف هستم و از آقایان می‌خواهم چند دقیقه علت مخالفت خودم را عرض کنم. علت مخالفت بنده تمرکز پیدا می‌کند روی یکقسمت و آن حقوق خود نمایندگان است در ۱۳۱۵ حقوق نمایندگان سه هزار ریال بوده‌است که سیصد تومان باشد الان حقوق هر وکیل عبارتست از ۴۷۵۰ ریال حقوق ثابت و ۵/۱۹۸۷ریال کمک هزینه که مجموع مقرری و کمک هر نماینده‌ای درماه می‌شود ششصدوهفتادوسه تومان و هفت ریال و پنجاه دینار - شاخص زندگی که در بانک ملی ایران در مجله اش منتشر شده بود آقایان البته ملاحظه فرموده‌اند و بنده هم مطالعه کردم اگر ما همان سال ۱۳۱۵ را که حقوق نماینده مجلس شورای ملی سیصد تومان بود صد تصور کنیم مخارج ما حالا فوق العاده اضافه شده یعنی در سالهای ۱۵و ۱۶و۱۷و۱۸و۱۹ این اضافه شاخص زندگی زیاد محسوس نیست از شهریور ۱۳۲۰ این شاخص زندگی خیلی بالا رفته‌است در اواسط سال ۱۳۲۰ عوض صد به ۱۰۳۱ رسیده‌است یعنی زندگی ده برابر گران شده‌است و اواسط سال ۲۳ بیش از ۹ برابر بوده‌است. یعنی ۹۶۲ درصد گرانتر شده‌است بنابراین اگرما بخواهیم بیک نماینده اینقدر حقوق بدهیم که او بتواند یک زندگی معتدلی داشته باشد و انجام وظیفه کند باید نه برابر آن سه هزار ریال یعنی بیست و هفت هزار ریال بهش بدهیم (صمصام- پس بکارمندان دولت هم باید همینطور بدهید) ما آلان در حدود بیست هزار ریال کمتر حقوق می‌گیریم حقوق بازنشستگی و چیزهای دیگر را هم که حساب کنیم در حدود دوهزار ریال می‌شود بطوریکه در حقیقت حقوقی که بیک وکیل آلان می‌پردازید مخارج ده روز او است شما یکنفر نماینده‌ای را که می‌خواهید انجام وظیفه کند و مرکز ثقل مملکت باشد و خدای نکرده در پیرامون مطلبی هم نباشد نمی‌شود حقوق او را بقدر دهروز بدهیم و بیست روز آنرا بدون حقوق بگذاریم یکی از آقایان نمایندگان ببنده اجازه دادند که اینجا عرض کنم یکخانه داشته‌است و فروخته‌است و یک یادداشت دیگری یکی از آقایان داده‌اند که حقوق یکنفر وکیل مطابق با قیمت دو پیت روغن است (صمصام - کی پیشنهاد داده؟) پیشنهاد نیست یادداشت است و چون امضاء ندارد بنده نمیدانم از طرف کدام از آقایان است. بنده نمیدانم آقایان نمایندگانی که از ولایات تشریف می‌آورند که اقلاً باید در اینجا ماهی سیصد تومان کرایه خانه بدهند با این حقوق چطور می‌توانند کنند. دیروز بنده با یکنفر از آقایان نمایندگان همین جا صحبت می‌کردیم ایشان هم این مطلب را می‌گفتند وقتیکه ما در مجلس شورای ملی که مرکز این مطلب است نگوئیم پس این مطلب را کجا بگوئیم؟ بنده خیلی ممنون می‌شدم که آقایان کارپردازان مجلس شورای ملی یک جواب قانع کننده‌ای دراین خصوص ببنده بدهند و تکلیف این نمایندگانی را که تمکن ندارند معین بکنند.

بنده از عرضی که که اینجا کردم یکمنظور داشتم و آن این استکه چون انتخابات نزدیک است با ترتیب فعلی ما انحصار می‌کنیم وکالت مجلس شورایملی را برای اشخاصیکه متمول هستند و این بر خلاف قانون انتخابات، برخلاف اصول مشروطیت است برای اینکه شرط پول داشتن نباید شرط اصلی وکیل شدن باشد. ولی با این ترتیب اگر کسی پول نداشته باشد نمی‌تواند وکیل بشود و بنده از روی ارقام حساب کردم که این حقوق نمی‌تواند مخارج بیش از دهروز یکنفر وکیل را تأمین کند و بیست روز حقوق ندارد این استکه بنده خیلی ممنون می‌شوم ببینم که آقایان کارپردازان مجلس شورایملی چه راه حلی در این کار دارند چه تکلیفی برای بنده و امثال بنده معین می‌کنند. نایب رئیس- آقای نجومی نجومی- فرمایشات ایشان ربطی بدو دوازدهم نداشت فرمایش ایشان یک بحث دیگری بود که حقوق آقایان نمایندگان کم است ممکن است در موقع طرح بودجه مجلس شورای ملی بفرمایند و مجلس هم اگرتصویب فرمودند گرفته می‌شود و پرداخته می‌شود. فعلاً موضوعی که مورد بحث است این است که معادل دو دوازدهم که در اسفند ۱۳۲۳ مجلس اعتبار داشته‌است گرفته شود و پرداخت شود و غیر از اینهم ما نمی‌توانیم پرداخت کنیم اگر دراین موضوع نظری دارید بفرمائید تا بنده جواب عرض کنم و اینکه یک اصل کلی را که این حقوق کافی نیست بفرمایند آنرا در موقع خودش باید مجلس حل کند که حقوق بیشتری داده شود.

نایب رئیس- آقای امیر تیمور

امیر تیمور- بتمام ادوار مجلس که مراجعه می‌کنم مشاهده می‌شود که راجع بامور داخلی و اداری خودش مجلس شورای ملی درگذشته همیشه ساعی بوده که سرمشق از عمل و نظم وترتیب باشد وبرای انجام همین مقصود در تمام سالها بودجه مجلس قبل از سال نو همیشه تقدیم مجلس شده واز تصویب مجلس گذشته‌است و ما با یک چنین کاری مقصودی هم داشتیم، یک مقصود دیگری هم علاوه از تصویب بودجه مجلس داشتیم که دولت‌ها هم از رویه مجلس حقیقت سرمشق بگیرند و این رویه پسندیده نیست که مجلس را هم آنها تنقید کنند، متأسفانه و بدبختانه در این دوره این یکی هم از دست مجلس در رفته‌است و در اول سال ۱۳۲۳ بود که مجلس را بصورت دو دوازدهم درآوردند و بنده آن را شدیداً تنقید کردم و آن عمل را بنده یکی از کارهای بسیار ناپسندیده مجلس میشمارم و حالا هم این کار حاکی از بی نظمی و بی ترتیبی و سوء جریان امور اداری داخلی مجلس شورای ملی است اگر بودجه دولت و مملکت را گفته می‌شود دیرمیآورند دولت دیرآورد یا کمیسیون بودجه وظایف خودش را آنطوری که باید و شاید عمل نکرد یا علاقمندی نبود بامور آن جای خودش ولی راجع ببودجه مجلس، هیچکس از این معاذیر نمی‌تواند، ما را قانع کند جز اینکه اذعان کنیم که متأسفانه امور داخلی مجلس شورای ملی بقدری سوء جریان دارد که آن‌ها هم درموقع خودش نمی‌توانند بودجه شان را تقدیم مجلس شورای ملی بکنند با اینکه هیچگونه مانعی هم نبوده‌است در کار و درست این کار دو دوازدهم هم مثل کار غلط دولت‌ها بوده‌است و من معتقدم که بودجه مجلس شورای ملی بهمان ترتیب سابق می‌بایستی در موقع خودش تقدیم شود و حالا که بموقع خودش تقدیم نشده‌است من عقیده دارم که بودجه مجلس را اگر چند روز دیرتر هم باشد باید یکجا بیاورند وتقدیم کنند و این رویه غلط را اجازه ندهید که سابقه بشود و در مملکت باقی بماند تمام ادارات این مملکت بجای خودش یکی بعد از دیگری دارد خراب می‌شود و نباید اجازه داد که سوء جریان در آن حکومت بکند و بضرر امور مملکت تمام بشود.

نایب رئیس- برای اطلاع آقای امیر تیمور عرض می‌کنم که بودجه مجلس قبل از پایان سال ۱۳۲۳ بهمانطوری که فرمودید تقدیم مجلس شورای ملی شده‌است منتها چون قانون بودجه کل نگذشته و اعتبارات پرداخت بودجه مجلس هم مربوط بقانون بودجه عمومی مملکت است باینجهت تأخیر شده‌است.

امیر تیمور - این طور نیست آقا اجازه بفرمائید توضیح عرض کنم متأسفانه این طور که فرمودید این طور نیست مجلس شورای ملی راجع ببودجه خودش آزادی دارد و بودجه خودش را خودش می‌تواند تنظیم کند و تصویب کند و این بودجه مربوط ببودجه مملکتی نیست که میفرمائید چون بودجه مملکتی نگذشته‌است نمی‌تواند بهیچوجه اینطور نیست این دو بودجه بکلی از هم مجزاست و چنانچه بقانون اساسی مراجعه بفرمائید و بنظامنامه - هم مراجعه بفرمائید ملاحظه خواهید فرمود که بکلی دوباب جداگانه از همدیگرند بودجه مملکتی یکطرف است وبودجه مجلس یکطرف است وهیچ تماسی با هم ندارند و مجلس می‌تواند در بودجه خودش با کمال آزادی دخل تصرف کند. تنظیم کند و تصویب کند.

نایب رئیس - برای اینکه آقا رفع اشتباهتان بشود توضیح عرض می‌کنم چون خیال می‌کنم که اشتباه فرموده‌اید در قانون بودجه اعتبار را یکجا مجلس تصویب می‌کند ولی در نقل وانتقال فصول بودجه دولت حق کنترول ندارد ولی تا آن قانون بودجه و اعتبار آن در مجلس شورای ملی تصویب نشود خزانه نمی‌تواند بپردازد (صحیح است) بنده این عرایض را که کردم روی سابقه‌است که تمام آقایان دارند (امیر تیمور - سابقه غلط است) والا نمی‌خواستم بر خلاف فرمایش حضرتعالی عرضی کرده باشم. مخالف دیگری نیست؟ (گفته شد خیر) رأی می‌گیریم بورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول مطرح است (گفته شد - مخالفی نیست) رأی می‌گیریم بماده اول موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم مطرح است. (مخالفی نیست) پیشنهادی هم نرسیده‌است رأی می‌گیریم بمجموع لایحه با ورقه

طباطبائی - بنده پیشنهادی دارم.

نایب رئیس - آقا می‌گذارید بعد از اعلام رأی اگر بنده بگویم موقعش گذشته‌است ایراد می‌کردند و می‌فرمایند که رعایت نمی‌شود.

بعضی از نمایندگان - اعلام رأی شد. (همهمه نمایندگان)

نایب رئیس - پیشنهادی نرسیده‌است..

طباطبائی - این را که بنده نوشتم بجنابعالی خصوصی بوده‌است که اگر صلاح میدانید قبل از اعلام رأی آن پیشنهاد بنده درآن لایحه قبلی حالا مطرح شود.

نایب رئیس - وقتی که اعلام رأی شد دیگر حق ندارید صحبت کنید (صحیح است) صمصام - اعلام رأی گردید رأی بگیرید (همهمه نمایندگان)

طباطبائی - عرض کنم که اگر آقایان اصراری دارند حتماً پیشنهادی باشد من موافقم اما آن پیشنهادی که من کردم الان خدمت آقای رئیس است.

نایب رئیس - در آن لایحه بود پیشنهادات آن لایحه را پاره کردند. طباطبائی - حالا مطلب را عرض می‌کنم اگر آقایان موافقت بفرمایند پیشنهاد می‌کنم و امضاء هم می‌کنم شاید هم تصویب بشود پیشنهادی که بنده کردم راجع بشهرداری‌ها بود، شهرداری‌های ولایات آقا خراب است (صحیح است) پیشنهادی که بنده کرده بودم در لایحه گذشته (فداکار - لایحه دو دوازدهم مجلس مطرح است) (همهمه نمایندگان) آن قانون مربوط باجناس انحصاری که صدی سه آن تخصیص داده شده بود بشهرداری‌ها کمیسیون بودجه تصویب کرد کمیسیون قوانین دارائی هم تصویب کرد گزارش هم چاپ شده‌است لایحه اش هم چاپ شده‌است و راپورت کمیسیون هم چاپ شده و توزیع شده‌است.

نایب رئیس - آقا مجلس را یکقدری بی جهت معطل می‌کنید بنده جسارت می‌کنم خدمتتان.

طباطبائی - بنده عرض می‌کنم این پیشنهاد را موقعی که لایحه دو دوازدهم بودجه مملکتی مطرح بود پیشنهاد را تقدیم کردم ماند آنجا روی میز آقای رئیس و نخواندند و فراموش کردند و من خواستم ببینم که اگر آقایان موافقت می‌فرمایند همان پیشنهاد را ضمیمه این لایحه بکنیم. هاشمی - بودجه مجلس مطرح است قربانت بروم.

بعضی از نمایندگان - این چه پیشنهادی است آقا. بودجه مجلس مطرح است.

نایب رئیس - آقای طباطبائی این ربطی ببودجه مجلس ندارد بودجه شهرداری‌ها جایش اینجا نیست.

طباطبائی - بسیار خوب این طور که بنده پیشنهاد کرده بودم بعقیده خودم مانعی نداشت حالا که آقای رئیس پاره کرده‌اند من حرفی ندارم.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم با ورقه، آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند. (اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۷۶ ورقه سفید و یکورقه کبود شمارش شد)

نایب رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأی ۸۴ نفر باکثریت ۷۶ رأی تصویب شد. اسامی موافقین - آقایان: دکتر کشاورز - فولادوند - ملایری - نجومی - دکتر رادمنش - ذکائی - کام بخش - ایرج اسکندری - پروین گنابادی - مخبر فرهمند - اریه بهادری - افشار صادقی - دکتر فلسفی - سیف پور فاطمی - محمد طباطبائی - امام جمعه - محیط - سلطانی - خلعت بری - کاظمی - معدل - شریعت زاده - دکتر زنگنه - ریگی - رفیعی - پوررضا - خاکباز - دهستانی - حیدر علی امامی - خلیل دشتی - ظفری - فرخ - دکتر طاهری - دکتر مصدق - دکتر مجتهدی - تیموری - اعتماد - حشمتی - شهاب فردوسی - صدر قاضی - اوانسیان - دکتر آقایان - قبادیان - دکترکیان - لنکرانی - رحیمیان - گیو - عدل - اخوان - اسعد ذوالقدر - محمد علی مجد - عزت الله بیات - ثقت الاسلامی - بهبهانی - هاشمی - صادقی - جواد مسعودی - اقبال - سرتیپ زاده - فرهودی - نبوی - فرمند - یمین اسفندیاری - ذوالفقاری - دکتر معظمی - عماد تربتی - آصف - حاذقی - فداکار - مجد ضیائی - دکتر معاون - صمصام بختیاری - حبیب الله دری - طوسی - مخالف - آقای اردلان

نایب رئیس - پیشنهاد ختم جلسه شده‌است.

هاشمی - آقای مجد هم پیشنهادی راجع بهمان قسمتی که آقای طباطبائی فرمودند داده‌اند که خوانده می‌شود: (بشرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم بودجه شهرداری‌ها جزو دستور جلسه آتیه گذارده شود.

نایب رئیس - این پیشنهاد عملی نیست زیر این پیشنهاد باید با بودن وزیر دارائی و دولت مطرح شود چون دولت نیست بالفعل ما نمی‌توانیم آنرا مطرح کنیم (صحیح است)

- ختم جلسه و موقع جلسه آتیه

۴-ختم جلسه و موقع جلسه آتیه

نایب رئیس - اگر اجازه میقرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه ساعت ۹ صبح. (مجلس نیمساعت بعدازظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی

ملک مدنی

تصویب نامه‌ها

شماره ۷۲۸ ۲۵ر۱ر۲۴

وزارت دارائی

هیئت وزیران در جلسه ۲۲ فروردین ماه ۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۲۷۰۹۳-۲۱۸۲ر۴-۱۵ر۱ر۲۴ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه نمایشهائی که از طرف جمعیت شیروخورشید سرخ بندر پهلوی بمنفعت امور خیریه داده می‌شود و در مورد گواهی شهرداری و انجمن شهر باشد از پرداخت عوارض مقرر شهرداری معاف گردد تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر


شماره ۱۵۰۴ ۲۵ر۱ر۳۲۴

وزارت دارائی

بنا بر پیشنهاد شماره ۱۷۸۷ر۶۶ر۱۶۰۹ مورخه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۲۴ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۲۴ باستناد ماده هشت قانون مصوبه مسکوک نقره مصوب ۲۶ آبان ۳۲۲ اختیار ضرب دویست ملیون ریال مسکوک نقره را ببانک ملی ایران واگذار می‌نماید تا بانک مزبور با رعایت قانون مورد بحث تا میزان مبلغ مذکور بحساب خود بضرب مسکوک نقره در ضرابخانه اقدام نماید. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر


شماره ۱۲۰۲ ۲۴/۱/۲۱

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ماه ۳۲۴ بر حسب پیشنهاد وزارت فرهنگ و موافقت وزارت کشور تصویب نمودند که کنسرتهای انجمن موسیقی ملی که برای پیشرفت موسیقی ملی است از عوارض شهرداری معاف باشد. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر


وزارت دارائی

هیئت وزیران در جلسه ۲۲ فروردین ماه ۳۲۴ بر طبق پیشنهاد شماره ۸۰۰۰ر۶۴۴ مورخ ۱۹ر۱ر۱۳۲۴ وزارت بازرگانی وپیشه و هنر تصویب نمودند صدور ظروف و اشیاء صنعتی ساخته شده از سیم قلم زده ساخت ایران مشروط براینکه بهای دستمزد ساخت آن لااقل معدل هفتاد درصد بهای سیم آن باشد مجاز و در هرمورد با اجازه قبلی وزارت بازرگانی و پیشه و هنر اجازه صدور آن داده شود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر

فرمان ابلاغ قانون

وزارت دارائی

فرمان همایونی راجع باجرای قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت باستان شناسی و موزه و کتابخانه که در جلسه سیزدهم اسفند ماه ۱۳۲۳ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است بانضمام قانون مزبور ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

با تأئیدات خداوند متعال

ما

پهلوی شاهنشاه ایران «محل صحه همایونی»

نظر باصل بیست و هفتم قانون اساسی مقررمیداریم.

ماده اول- قانون تجدید استخدام آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت باستان شناسی و موزه و کتابخانه که در جلسه سیزدهم اسفند ماه ۱۳۲۳ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم باین دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند بتاریخ دوازدهم فروردین ماه ۱۳۲۴

شماره ۹۵۳۶ ۲۳ر۱۲ر۱۳۲۳

قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت باستان شناسی و موزه و کتابخانه

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است آقای آندره گدار تبعه فرانسه را از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۲۳ برای مدت پنجسال دیگر بسمت مدیری باستان شناسی و موزه و کتابخانه با شرایط پائین مجدداً استخدام نماید

ال‍ف - حقوق آقای آندره گدار در ماه سیصد لیره خواهد بود که باقساط ماهیانه نصف آنرا بریال و نصف دیگر را بلیره دریافت خواهد داشت

ب - هنگام پایان قرارداد چنانچه قرارنامه آقای آندره گدار تجدید نشود هزینه مسافرت او برای معاودت بفرانسه پرداخته خواهد شد

ج - هرگاه آقای آندره گدار شخصاً قرارداد خود را فسخ نماید حق دریافت هزینه معاودت مصرح در قسمت ب را نخواهد داشت

د - آقای آندره گدار سالی یکماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت که ترتیب اعطای آن با وزارت فرهنگ خواهد بود

ه - وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای آندره گدار را بر طبق ماده ۲ قانون مصوب ۳۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرار داد او را امضاء نماید

تبصره ۱- آقای گدار موظفند در دوره خدمت خود در ایران گذشته از وظایف معینی که دارند در هر ماه دو جلسه علمی و درسی مرکب از کارمندان فنی اداره باستان شناسی برای مطالعات و تبادل نظر و مشاوره راجع به کار و اقدامات تخصصی خود تشکیل دهد و نتیجه عملیات حفاری و مطالعات بعد از این مجلس مشاوره برای انتشار تدوین گردد.

تبصره ۲- آثار صنعتی و ابنیه واماکنی که در دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت ساخته شده و جنبه عمومی دارد جزو آثار ملی مشمول ماده اول قانون مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ محسوب است

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سیزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است رئیس مجلس شورای ملی سید محمد طباطبائی اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر

تصویب نامه‌ها

شماره ۱۶۴۲ ۲۶ر۱ر۳۲۴

وزارت دارائی

هیئت وزیران در جلسه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۲۴ بنا بر پیشنهاد شماره ۱۲۷۷ر۳۱۴۸ر۹۶۱ر۹۹۳ مورخ ۲۰ر۱ر۱۳۲۴ وزارت دارائی تصویب نمودند

۱- اداره کل گمرک مجاز است تا سیصد تن نقره مسکوک بریده که تدریجاً از طرف بانک ملی ایران فروخته می‌شود اجازه صدور بدهد

۲- بانک ملی ایران خریدار درخواست کننده صدور را با قید میزان نقره‌ای که بمنظور صدور باو فروخته شده باداره کل گمرک معرفی نماید

۳- تمام حقوق و عوارض گمرک در حین تقاضای اجازه صدور از طرف درخواست کننده صدور مستقیماً به اداره کل گمرک پرداخته خواهد شد.

۴- بانک ملی ایران مفاد این تصویب نامه راباید بوسیله روزنامه‌ها باطلاع عامه برساند.

۵- مدت اعتبار اجازه یکسال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه ببانک ملی ایران می‌باشد. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر


شماره ۱۵۷۲ ۱۶ر۱ر۱۳۲۴

وزارت دارائی

هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۲۴ بموجب پیشنهاد شماره (۱۵۶ر۴۸۸ر۱۵ر۱ر۲۴) وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تصویب نمودند که وزارت نامبرده بشرکت ایران و سوئد اجازه دهد که در حدود مواد و شرائط زیرمعاملات بازرگانی خود را انجام دهد:

ماده ۱- بمنظور توسعه مبادله کالا بین ایران و کشورهای اسکاندیناوی شرکت مجاز است محصولات ایرانی صادر و معادل صادرات خود محصولات اسکاندیناوی برای فروش در بازار آزاد و بادارات دولتی وارد نماید. فروشهائیکه بادارات دولتی می‌شود بر طبق قراردادهای مخصوص انجام می‌گردد شرکت متعهد می‌شود همیشه سفارشات دولتی را بر سایر سفارشات مقدم دارد

ماده ۲- صادرات و واردات شرکت تابع قوانین و مقررات عمومی بازرگانی ایران خواهد بود باین ترتیب شرکت مشمول هرگونه مزایا و یا محدودیت هائی خواهد بود که درمورد سایر صادر کنندگان و واردکنندگان رعایت می‌شود

ماده ۳- تا زمانیکه مقررات جاریه ارز ایجاب می‌نماید شرکت مانند سایر صادرکنندگان در دفاتر گمرکی قرارداد فروش ارز امضاء خواهد نمود ولی بجای فروش ارز ببانکهای مجاز شرکت متعهد می‌شود که در ظرف مدت یکسال از تاریخ سپردن پیمان ارزی معادل آن پیمانها کالا وارد نماید این قرارداد ارزی بر طبق گواهینامه‌های دفاتر گمرکی مشروحه در ماده (۴) ابطال خواهند گردید

ماده ۴- دولت باداره کل گمرک دستور خواهد داد که در موقع صادرات و واردات شرکت گواهی نامه‌ای تنظیم نماید در این گواهینامه‌ها نوع و مقدار و بهای کالاهای صادره یا وارده تعیین خواهد شد یک نسخه از این گواهینامه‌ها بوزارت بازرگانی و پیشه و هنر ارسال و نسخه دیگری بنماینده شرکت تسلیم خواهد گردید و یک نسخه هم بکمیسیون ارز ارسال خواهد گردید.

ماده ۵- برای رسیدگی بحساب این پایاپای کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و اداره کل گمرک و کمیسیون ارز و شرکت در ۱۵ روز اول ماه اردیبهشت هر سال در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تشکیل خواهد شد این کمیسیون حساب صادرات و واردات شرکت را طبق گواهینامه‌های واصله از گمرک بررسی و رسیدگی خواهد نمود که آیا شرکت در مدت یک سال معینه مذکور در ماده ۳ کالاهائی معادل پیمان‌های ارزی که امضاء نموده وارد نموده‌است یا خیر در صورتیکه مبلغ پیمانهای ارزی که موعد آنها منقضی شده بیش از مبلغ واردات شرکت باشد شرکت متعهد می‌گردد برای آن قسمت قراردادهای ارزی که واریز نگردیده تحت همان شرایطی که سایر صادرکنندگان عمل می‌نمایند دولار امریکائی یا ارزی که قابل تبدیل بدولار امریکائی باشد ارز ببانکهای مجاز بفروشد. درصورتیکه شرکت مدارکی ارائه دهد که نتوانسته‌است بعلت فرس ماژور یا بهر علت دیگری که خارج از اختیار شرکت بوده در مدت مقرر کالا باندازه کافی وارد نماید کمیسیون مدت ابطال پیمانهای ارزی شرکت را تمدید خواهد نمود.

این تمدید درهر صورت از تاریخ انقضای تعهد اولیه بیش از یک سال نخواهد بود برعکس در صورتیکه مبلغ واردات شرکت بیش از مبلغ صادراتش باشد تا زمانیکه محدودیتهای ارزی وجود دارند دولت تعهدی نخواهد داشت که بشرکت ارز بفروشد و شرکت در این مورد خواهد توانست با خرید ارز آزاد تحت همان شرایطیکه سایر واردکنندگان عمل می‌نماید و یا با صادرات بعدی محصولات ایرانی موازنه بازرگانی خود را برقرار نماید. ماده ۶- محل اقامت قانونی شرکت تهران و هرگونه اختلافات ناشیه از اجرای مقررات این اجازه در محاکم ایران حل و فصل خواهد شد ماده ۷- مدت اعتبار این اجازه از تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۲۴ (۲۱ آوریل ۱۹۴۵) تا پنجسال می‌باشد و در صورتیکه در تاریخ انقضای مدت طرفین موافقت نمایند برای پنجسال دیگر تمدید خواهد شد تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است

نخست وزیر

شماره ۱۳۲۰ ۲۹ر۱ر۲۴


وزارت دارائی

هیئت وزیران در جلسه فروردین ماه ۱۳۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۶۵۸ ر غ ر ۱۲۱۳ ر۲۹۳ ر۲۱ر۱ر۱۳۲۴ وزارت راه تصویب نمودند مبلغ ده ریالی که از سابق بنگاه راه آهن بعنوان حق تخته بندی در جلووعقب چرخهای وسائط نقلیه که بوسیله واگون حمل می‌شود بمنظور حفظ وسایط مزبور از تکان و تصادم و غیره از هر یک از وسایط نقلیه دریافت مینموده بمبلغ یکصد ریال ترقی داده شود ووجوه دریافتی از این بابت بدرآمد بنگاه راه آهن منظور گردد. تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر


شماره ۱۴۶۲ ۲۹ر۱ر۲۴

وزارت بازرگانی و پیشه هنر هیئت وزیران در جلسه فروردین ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۳۳ر۸۶۰ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تصویب نمودند که تا تصویب و ابلاغ قانون کار از طرف مجلس شورای ملی در موارد بروز اختلاف در کارخانجات یا مؤسسات معدنی و باربری و ساختمانی کمیسیونی مرکب از مأمورین محلی بشرح زیر: استاندار و رئیس پیشه و هنر (بنمایندگی از طرف اداره کل کار وزارتخانه مطبوعه) و رئیس دادگستری و نماینده کارگران و نماینده کارفرمای مؤسسه‌ای که در آن اختلاف بروز نموده تشکیل شود و هیئت مزبور اختیار داشته باشد که نسبت باختلافات بین صاحبان کارخانه‌ها و کارگران داوری نماید. تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر


شماره ۸۵۲ ۲۸ر۱ر۲۴

وزارت جنگ

هیئت وزیران در جلسه ۲۵ فروردینماه ۳۲۴ خود بنابر پیشنهاد شماره ۲۳۸۹۶ر۱۱۹۲۴ وزارت جنگ تصویب می‌نماید که فرمانداری نظامی در راه خانقین - کرمانشاه - همدان برقرار شود مقررات مربوطه همان است که در تصویب نامه (شماره ۱۳۵۷۴ ۲ر۸ر۱۳۲۳) درج شده‌است. تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر


شماره ۱۵۶۰ ۲۹ر۱ر۱۳۲۴

وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

هیئت وزیران در جلسه فروردین ماه ۱۳۲۴ بر حسب پیشنهاد شماره ۸۳۳۲ر۹۰۸ مورخ ۲۳ر۱ر۱۳۲۴ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تصویب نمودند:

 • ۱- ورود خرمای خارجی بایران از این تاریخ ممنوع است.
 • ۲- صدور خرمای خصاف (خرمای بسته بندی شده درسبد) که به مقصد کشورهای مجاور خلیج فارس و افریقا و هندوستان فرستاده می‌شود برای عموم آزاد است.
 • ۳- خرمای بسته بندی در جعبه که برای صدور بمقصد کشورهای اروپا و امریکا و سایر کشورها صادر می‌گردد با رعایت شرایطی که در طرز تهیه و رقم بندی و بسته بندی آن از طرف وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تعیین می‌شود فقط برای بازرگانان و شرکتهائی که دارای پروانه صدور از وزارت نامبرده می‌باشند آزاد خواهد بود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر


شماره ۲۲۲۶ ۲۸ر۱ر۲۴

وزارت کشاورزی

هیئت وزیران بنا بر پیشنهاد شماره ۲۰۴۲۳ مورخ ۲۱ر۱۱ر۱۳۲۳ وزارت کشاورزی در جلسه ۲۵ فروردینماه ۱۳۲۴ تصویب نمودند که باستناد ماده ۹ قانون آبیاری سهام هفت ساعت و دوازده دقیقه مازاد آب گل رودبار سمنان بمبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال که اصل آب آن متعلق باهالی سنگسر و درجزین هست در مقابل دریافت اصل بهای سهام و سود صدی شش از تاریخ ۱۵ دیماه ۳۱۸ تا تاریخ ۱۵ دیماه ۱۳۲۱ که اداره کل آبیاری ببانک کشاورزی پرداخته و سود صدی ۱۲ از تاریخ ۱۵ دیماه ۱۳۲۱ (تاریخ واگذاری سهام باداره کل آبیاری) الی ۱۵ آبان ۱۳۲۳ بعد از وضع سودی که اداره کل آبیاری دریافت داشته‌است بخود صاحبان آب واگذار نماید. تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر


شماره ۱۸۵۸ ۲۹ر۱ر۲۴

وزارت دارائی

هیئت وزیران در جلسه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۴/۳۷۲۸/۱۳۳۶/۱۳۲۴/۱/۱۹ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ اول سال ۱۳۲۴ عوارضی بشرح زیر:

 • ۱- از پروانه‌های کسبه و پیشه وران از سی تا یکصد و بیست ریال در سال.
 • ۲- از برگهای معاینه کسبه و پیشه وران پنج ریال در ماه.
 • تبصره - اشخاص بی بضاعت که عدم استطاعت آنها در انجمن محرز باشد از پرداخت عوارض معاف می‌باشند.

۳- از کارخانه‌های موتوری و غیرموتوری بتناسب قوه اسب از هر اسب پنج ریال در ماه

 • ۴- از هر دستگاه دوچرخه پائی ماهیانه ۵ ریال.
 • ۵- از هر رأس اسب و قاطرو مادیان ماهیانه ده ریال
 • ۶- از هر رأس الاغ سواری و مالهای بارکش محلی شتر وگاو و غیره که عامل زراعتی باشد ماهیانه ۵ ریال و از هر رأس الاغ بارکش محلی که عامل زراعتی نباشد ماهیانه ۳ ریال
 • ۷- از معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود از تمبر الصاقی باسناد صدی پانزده
 • ۸- از کشتار هررأس بز ۵ ریال گوسفند هشت ریال بزغاله شش ریال بره ده ریال گاو و گوساله ۱۵ ریال شتر ۴۰ ریال
 • ۹- از خانه‌های مسکونی عیر اجاره شهربتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال.
 • ۱۰- اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه به تشخیص انجمن. تبصره - صاحب خانهائیکه بر حسب تشخیص انجمن شهر بی بضاعت بوده و بهای خانه آنها از ۱۰ هزار ریال تجاوز ننماید از پرداخت عوارض معافند.
 • ۱۱- از بهای محصولات کوره پزی صدی بیست. بنفع شهرداری اردکان و بدرآمد شهرداری منظور گردد.

تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر


شماره ۱۸۶۲ ۲۴/۱/۲۹

وزارت دارائی

هیئت وزیران در جلسه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۴/۳۷۲۸/۱۳۳۶ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ اول سال ۱۳۲۴ عوارض بشرح زیر:

۱- از پروانه کسبه و پیشه وران صدی ده مال الاجاره ماهیانه محل کسب.
۲- از برگهای معاینه پیشه وران پنج ریال درماه.
۳- از کارخانهای موتوری بتناسب قوه اسب هر اسب ۵ ریال در ماه.
۴- از بهای محصولات کوره پزی صدی بیست.
۵- از هر دستگاه دوچرخه پائی و عرابه اسبی ۱۲۰ ریال در سال.
۶- از کشتار هر رأس بز ده ریال بزغاله و گوسفند دوازده ریال بره پانزده ریال گاو بیست و پنج ریال گوساله سی ریال گاو میش و بچه گاو میش ۵۰ ریال خوک یکصد ریال.
۷- از معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود صدی پانزده بهای تمبر الصاقی باسناد بنفع شهرداری تربت جام دریافت و بدرآمد شهرداری منظور گردد. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر


شماره ۱۸۶۰ ۲۴/۱/۲۹

وزارت دارائی

هیئت وزیران در جلسه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۱۳۳۶/۳۷۲۸/۱۹۱۳۲۴/۱/۴ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارضی بشرح زیر.

۱- از هر جریب زمین مزروعی و باغات واقع در حوزه شهرداری سالیانه چهار ریال. ۲- از کشتار هر رأس بز ۵ ریال گوسفند ۸ ریال بزغاله ۶ ریال بره ده ریال گاو و گوساله ۱۵ ریال شتر ۴۰ ریال. ۳- از طواحین هر یک از سیصد تا هفتصد ریال در سال. ۴- از پروانه کسبه و پیشه وران نفری سالیانه - ۲۴۰ ریال بتشخیص انجمن شهر. بنفع شهرداری اقلید دریافت و بدرآمد شهرداری منظور گردد.

تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر

اخبارمجلس

گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی

کمیسیون عرایض و مرخصی بریاست آقای محمد علی امام جمعه شیراز و عضویت آقایان افشار صادقی نایب رئیس حاذقی مخبر - سرتیپ زاده عضو ذکائی منشی - ظفری عضو - در اینهفته روزهای شنبه ۱ر۲ سه شنبه ۴ر۲ از ساعت ۸ صبح تشکیل و بمقدار هشتاد برگ ۸۰ عرایض وشکایات وارده رسیدگی و دستور اقدام و حقگذاری وزارتخانه مربوطه داده و ضمناً بمقدار هشتاد شماره ۸۰ پاسخنامه مرجوعات مجلس که از وزارتخانها رسیده بود از اداره دبیرخانه قانونگزاری کماکان برای رفع انتظار و نگرانی متظلمین بآنها فوراً ابلاغ شد.

بعلاوه روز سه شنبه ۴ر۲ برحسب دعوتیکه شده بود آقای دکتر مهیمن معاون وزارت دارائی باتفاق مستر مانک مستشار اداره مالیات بر درآمد و آقای رئیس اداره مالیات بر درآمد تهران در کمیسیون حضور یافته در اطراف شکایات وارده از گزافی مالیات بر درآمد و طرز وصول آن و مذاکرات و پرسشهائی بعمل آمده مخصوصاً راجع باینکه اداره دارائی اخطاریه مالیاتی انتشار داده و ده برابر سال قبل مطالبه مالیات نموده جداً علت این اقدام سئوال شد جواب گفتند که نظر اداره مالیات از این اخطار مطالبه ده برابر مالیات آنهم از تمام مؤدیان مالیاتی نبوده بلکه اولاً تاکنون بیش از ۱۳۰۰۰ برگ اخطاریه صادر نشده و از از این مقدار فقط در حدود یکهزار و چهارصد ورقه اشاره بده برابر مالیات است و شامل مستقلات تنها بوده که میزان مالیاتی مستغلات چون در سال ۱۳۱۷ میزان بندی شده و در این سنوات اخیره بر درآمد مستغلات باضعاف و مضاعف افزوده اخذ اکثر مالیات نظر او بطور غیر قطعی معین گردیده و چون بمؤدیان حق اعتراض داده شده‌است که مدارک خود را در کمیسیون تشخیص ارائه نموده آنچه حقاً به مستغلات آنها تعلق گرفت مطالبه خواهد شد. بنابراین نظریه موقتی و غیر قطعی نباید باعث نگرانی صاحبان مستقلات بشود.

همچنین نسبت باحکامیکه از کمیسیون تشخیص غیاباً صادر و باعث شکایت مؤدیان گردیده مذاکراتی بعمل آمده جواب گفتند تشخیص کمیسیون مالیاتی با حضور مؤدی یا نماینده صنفی و اکثریت از اعضای کمیسیون تشخیص بوده و همیشه مقررات قانونی رعایت شده هرگاه درباره فردی از افراد از حدود مقررات انحرافی شده باشد می‌توانند تشخیص آقای معاون وزارت دارائی مستقیماً رجوع و دادخواهی کنند ایشان بشخصه قضیه را تحقیق و موجبات احقاق حق را فراهم خواهند نمود کمیسیون قریب بظهر ختم و جلسه بعد کمافی السابق روز شنبه هفته آینده‌است. اداره دبیرخانه مجلس شورایملی خبر کمیسیون مبتکرات کمیسیون مبتکرات که بنا بود ساعت سه بعداز ظهر ۲ر۲ر۲۴ تشکیل گردد چون اکثریت نشد موکول ببعد گردید. عده کارمند ۱۲ نفر - عده حاضر ۵ نفر - عده غائبین ۷ نفر.

اسامی آقایان حاضر: صدر قاضی - فرمند - دکتر فلسفی - تربتی. اسامی غائبین: آقایان - تهرانی - فداکار - دکتر رادمنش - شجاع - فیروزآبادی - سیف پور - فاطمی - آوانسیان. انتصابات و احکام وزارت امور خارجه آقای عبدالله ممتاز بسمت تصدی کارمند مقدم اداره تشریفات وزارت امور خارجه منصوب شده‌اند. وزارت بهداری چون آقای دکتر امینی راد - دکتر خسرو بسیطی - دکتر فخرالدین نجم الدین نجم آبادی - دکتر جدلی - دکتر بقائی - دکتر صفرزاده - دکترشکیبی و دکتر شعری رؤسای درمانگاههای سیار اعزامی بشهرستانها در کارهای مربوطه بخود ساعی بوده و وظایف محوله را بطرز رضایت بخشی انجام داده‌اند از طرف وزارت بهداری کتباً «مورد تقدیر» واقع شده‌اند.


شماره ۱۶۵۶-۹۴۲۴ ۱ر۲ر۲۴

وزارت کشور

آقای احمد آزاد کارمند اداره دفتر وزارتی ببخشداری کوچصفهان منتقل شده‌اند. شماره ۱۵۳۰-۸۷۶۴ ۲۸ر۱ر۲۴ آقای تقی خیرخواه کارمند پیشین شهرداری لنگرود بسمت بخشداری عمومعه سراب منصوب شده‌اند. شماره ۱۵۱۸-۶۰۵-۸۱ ۲۸ر۱ر۲۴ آقای محمد انسان دوست بخشدار فومن بسمت فرمانداری شهرستان فومن منصوب شده‌اند. آقای محمد حسن نخستین آصف منشی فرمانداری قزوین بسمت بخشداری گرمی منتقل شده‌اند.


شماره ۱۷۲۵ ۵ر۲ر۲۴

وزارت دادگستری

دادگاه بخش در تربت جام تشکیل و از تاریخ نهم فروردین ۱۳۲۴ مفتوح شده‌است. م - ۱۱۷۵ وزارت دارائی آقای نورالدین استوان رئیس پیشین بنگاه کل بهره برداری املاک مزروعی بنابر پیشنهاد شماره ۱۹/۹۹۵-۲۲ر۱ر۲۴ اداره کل بازرسی بسمت بازرسی وزارتی منصوب شده‌اند. وزیر دارائی وزارت کشاورزی آقای مهندس رضا پناهی بموجب حکم شماره ۳۹۸۶۸/۷۹۹ مورخه ۲۰/۱/۲۴ بسمت بازرس ویژه وزارت کشاورزی منصوب گردیده‌اند. آقای حسن فقیه زاده بموجب حکم شماره ۱۱۲۵ مورخ ۲۵/۱/۲۴ بسمت بازرس وزارتی در وزارت کشاورزی منصوب و بموجب حکم شماره ۱۲۲۷/۲۸۱۷ مورخه ۲۵ر۱ر۲۴ با همین سمت در اداره کل پنبه مشغول کار شده‌اند.

آقای اکبر اعتمادیه بوجب حکم شماره ۱۱۲۳ مورخه ۲۵ر۱ر۲۴ بسمت معاونت اداره آموزش وزارت کشاورزی منصوب شده‌است. وزارت کشور پاسیار ۲ رحیم خاکپور رئیس شهربانی اردبیل بسمت کفیل شهربانی تبریز منصوب شده‌است. شماره ۱۰۰ ۲/۲/۲۴ آقای محمد حاجب دولو بسمت رایزن سفارت شاهنشاهی در استکهلم منصوب شده‌اند.

شماره ۱۰۲ ۲۴/۲/۲ عباسقلی امیر اصلانی بسمت کارمند اداره ترجمه و مترجم زبان ترکی منصوب شده‌اند شماره ۲۴۸۹ ۲۴/ تغییرات از ۱۸/۱/۲۴ لغایت ۱/۲/۲۴

۱- آقای نصرالله زرفشان بازپرس دادگستری ساری بسمت کارمندی علی البدل دادگستری بابل.
۲- علی اصغر گردالیان کارمند علی البدل دادگستری بابل بسمت دادیاری دادسرای شهرستان شیراز.
۳- آقای مرتضی فتحی مدیر دفتر شعبه دادگاه شهرستان تهران بسمت کارمندی علی البدل دادگستری زنجان
۴- آقای محمود مجیدی مراغه دادرس علی البدل دادگستری زنجان بسمت دادیاری دادسرای شهرستان رضائیه.
۵- آقای هدایت الله کیائی دادیار دادسرای شهرستان نیشابور بنابر مقتضیات اداری منتظر خدمت
۶- آقای محمد باقر شریفی کارمند دفتر دادسرای شهرستان تهران بسمت دادرس علی البدل دادگاه شهرستان قوچان.
۷- آقای صادق نراقی پور مستشار دادگاه استان ۳ و ۴ بنابر مقتضیات اداری منتظر خدمت
۸- ابوالمکارم معتمد دماوندی کارمند منتظر خدمت بسمت دادیاری دادسرای شهرستان تهران
۹- احمد حکیم زاده بازپرس شیراز بنابر مقتضیات اداری منتظر خدمت.


شماره ۴ ۲۴/۲/۴

انتصابات وزارت بهداری

در نیمه دوم فروردین ماه بقرار زیر است: ۱- آقای دکتر کاظم استوار از تاریخ ۲۰/۱/۲۴ بسمت معاون بهداری و قرنتین بندر لنگه

۲- آقای دکتر محمد نشاط از تاریخ ۲۴/۱/۲۰ بسمت رئیس بهداری و قرنتین بندر لنگه ۳- آقای عبدالرحیم عرفانی از تاریخ ۲۳-۱-۲۴ بسمت پزشکیار بهداری باجگیران

۴- آقای دکتر علی مداوی رئیس بهداری زنجان در تاریخ ۲۵-۱-۲۴ منتظر خدمت گردیده‌است.

۵- آقای پزشک محمد علی دهناد پزشک بهداری رودبار اراک در تاریخ ۲۵-۱-۲۴ منتظر خدمت گردیده‌است. ۶

- آقای دکتر کاظم صفری رئیس و جراح بیمارستان همدان در تاریخ ۲۵-۱ بسمت رئیس و جراح بهداری آمل

۷- آقای دکتر عبدالحسین محبی پزشک منتظر خدمت وزارت بهداری درتاریخ ۲۶-۱-۲۴ بسمت پزشک چشم بیمارستان خورشید اصفهان ۸

- بانو ام البنین ملکه امیر معز در تاریخ ۲۸-۱-۲۴ بسمت مامای بهداری ایلام

۹- آقای اسدالله نوبری از تاریخ ۲۸-۱-۲۴ بسمت پزشکیار بهداری کرج

۱۰- آقای عباس دانشوری قهفرخی پزشک بهداری ۴ لنک بختیار از تاریخ ۲۸-۱-۲۴ بسمت پزشک بهداری کوهپایه

۱۱- آقای حسینعلی شاهینی پزشک بهداری برخوار در تاریخ ۲۸-۱-۲۴ بسمت پزشک بهداری بختیاری

۱۲- آقای نورالله دانشوری علوی پزشک بهداری کوهپایه از تاریخ ۲۸ر۱ر۲۴ بسمت پزشک بهداری برخوار

۱۳- آقای شکرالله مقتدرزاده پزشک بهداری شهرداری اردبیل از تاریخ ۲۸-۱-۲۴ بسمت پزشک بهداری کمره و خمین


شماره ۱۲۶ ۶ر۲ر۲۴

آقای محمد اردبیلی بسمت کارمندی اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه منصوب شده‌اند.

چاپخانه مجلس