مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ نشست ۲۵۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ نشست ۲۵۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ نشست ۲۵۴

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲

جلسه:۲۵۴

فهرست مطالب:

۱-قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

۲-طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنادر لایحه قانونی تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و ابلاغ به دولت

۳-طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام راجع به لایحه انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی وگردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژادارمری کل کشور و ابلاغ به دولت

۴-طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام راجع به لایحه تعمیم قانون افزایش جیره‌نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و قانون پرداخت کمک کرایه مسکن همافران - درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی به درجه‌داران و افراد کادر ثابت ژاندارمری و همردیفان آنان و ابلاغ به دولت

۵-تصویب صورت‌جلسه گذشته

۶- طرحو تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمینه تعلیمات حرف‌های و ارسال به مجلس سنا

۷-اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به افزایش سهمیه ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه و ابلاغ به دولت

۸-اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به پرداخت مستمری به وراث افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

۹-اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اصلاح تبصره‌ی ۴ ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

۱۰-اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اخذ مالیات از صفحات گرامافون و ابلاغ به دولت

۱۱-اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به افزایش حق ثبت سفارش و ابلاغ به دولت

۱۲-طرح و تصویب لایحه دوفوریتی کمک کرایه مسکن افسران و همافران و درجه‌دارن و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و هم‌ردیفان آنان و ارسال به مجلس سنا

۱۳-تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس ساعت پنج و نیم بعدازظهر به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر پرتو اعظم - دکتر خطیبی - دکتر خیر اندیش – دکتر ستوده - شهرستانی - حیدر صایبی - دکتر صدر - دکتر کلالی - مسعودی - محمدثامنی - دکتر یگانگی.

غائبین مریض

آقایان امیراحمدی - پرویزی - سلیمانی کاشانی - ضیاءاحمدی -فضایلی - فولادوند - دکتر برومند.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و ابلاغ به دولت

۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و ابلاغ به دولت.

رئیس - وارد دستور می‌شویم گزارش کمیسیون‌ها راجع به تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره۵۴۲- ۱۸/۱/۱۳۴۹راجع به تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری را که قبلاً در مجلس شورای ملی تصویب شده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آورده بود موردرسیدگی قراردادو مصوبه مجلس سنا تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری

بخش اول- بیمه مرکزی ایران

قسمت اول - تشکیل و موضوع

ماده ۱- به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت مؤسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می‌گردد.

ماده ۲ - سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم می‌شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر است. مبلغ مزبور از محل اندوخته‌های شرکت سهامی بیمه ایران تأمین خواهدشد.

ماده ۳- مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است و بیمه مرکزی ایران می‌تواند در هر کجا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.

ماده ۴ - بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه‌هایی با سرمایه دولت صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیش‌بین نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

قسمت دوم- وظایف و اختیارات

ماده ۵- بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱- تهیه آئین‌نامه‌ها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون.

۲- تهیه اطلاعات لازم از فعالیت‌های کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می‌کنند.

۳-انجام بیمه‌های اتکایی اجباری.

۴- قبول بیمه‌های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی.

۵- واگذاری بیمه‌های اتکایی به مؤسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.

۶- اداره صندوق تأمین خسارت‌های‌بدنی و تنظیم آئین‌نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی‌ماه ۱۳۴۷.

۷- ارشاد و هدایت ونظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت‌های مکارانه و ناسالم.

 • تبصره- بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می‌باشد و به هیچ‌وجه نباید از اطلاعاتی‌که در جهت اجرای این قانون به دست می‌آورد جز در مواردی که قانون معین می‌نماید استفاده کند.

قسمت سوم - ارکان بیمه مرکزی ایران

ماده ۶ - بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است:

۱- مجمع عمومی.

۲- شورای عالی بیمه.

۳- هیئت عامل.

۴- بازرسان.

فصل اول - مجمع عمومی

ماده ۷- مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب است از وزیر دارایی - وزیر اقتصاد - وزیر کار وامور اجتماعی. هیئت عامل و بازرسان بدون حق رأی در جلسه شرکت خواهند کرد.

ماده ۸- مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثر تا پایان شهریور ماه تشکیل می‌شود.

مجمع عمومی فوق‌العاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران و یا به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه مجمع عمومی را کتباً دعوت کند. در دعوت‌نامه دستور جلسه روز و ساعت ومحل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد.

هیچ موضوعی را نمی‌توان در مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده مطرح کرد مگر آن که قبلاً جزء دستور قرار داده شده باشد.

ماده ۹ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف- تعیین خط مشی کلی.

ب- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران.

ج - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و ترتیب تقسیم سود.

د- تصویب سازمان وآئین‌نامه‌های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران.

ه- تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری.

و - انتخاب بازرسان

ز- تعیین حقوق رئیس کل و اعضای هیئت عامل و حق‌الزحمه بازرسان.

ح- تصمیم به هر موضوعی که از طرف رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزء دستور قرار داده شده باشد.

فصل دوم - شورای عالی بیمه

ماده ۱۰- شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

۱- رئیس کل بیمه مرکزی ایران.

۲- معاون وزارت دارایی.

۳- معاون وزارت اقتصاد.

۴- معاون وزارت کار و امور اجتماعی.

۵- معاون وزارت تعاون و امور روستاها.

۶- رئیس شرکت سهامی بیمه ایران.

۷- مدیرعامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه‌گران ایران.

۸- یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی.

۹- یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی.

۱۰- یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

 • تبصره - اعضاء شورای عالی بیمه موضوع بندهای ۷ و۸و۹و۱۰ برای مدت سه سال انتخاب می‌شودند و انتخاب مجدد آنان بالامانع است.

ماده ۱۱- ریاست شورای عالی بیمه بدون شرکت در اخذ رأی با رئیس کل بیمه مرکزی ایران و در غیاب او با قائم‌مقام او خواهد بود.

ماده ۱۲- اعضای شورای عالی بیمه قبل ار شروع به کار باید در مجمع عمومی سوگندیادکنند که در انجام وظایف شورای عالی بیمه نهایت دقت و مراقبت رامبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را به صلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار شورای عالی بیمه را حفظ کنند.

ماده ۱۳- جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یک‌بار به دعوت رئیس شورای عالی بیمه تشکیل خواهدشد و درصورتی که حداقل چهار نفر از اعضای شورای عالی بیمه کتباً تقاضای تشکیل جلسه را بنمایند رئیس شورای عالی بیمه موظف است ظرف یک هفته اعضای شورای عالی را برای تشکیل جلسه دعوت کند.

ماده ۱۴- جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت پنج رأی حاضر در جلسه رسمی معتبر وقابل اجرا است. هنگام رسیدگی و اخذ رأی نسبت به مؤسسه بیمه‌ای که یکی از اعضا شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضو در رأی شرکت نخواهد کرد.

ماده ۱۵- صورت‌جلسات مذاکرات شورای عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورای عالی بیمه رسیده و در بیمه مرکزی ایران نگاهداری می‌شود.

ماده ۱۶ - شورای عالی بیمه دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که‌سازمان آن را شورای عالی بیمه تصویب خواهد کرد، رئیس و کارکنان دبیرخانه از بین کارکنان بیمه مرکزی ایران انتخاب می‌شوند.

ماده ۱۷- وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است:

۱- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۲- تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات قرار بگیرد.

۳- تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها و نظارت بر امور بیمه‌های اتکایی.

۴- تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم.

۵- تصویب آئین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه.

۶- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعالیت‌های مؤسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک بار باید تسلیم شود.

۷- اظهارنظر درباره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می‌شود.

۸- انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است.

فصل سوم - هیئت عامل

ماده ۱۸- هیئت عامل بیمه مرکزی ایران مرکب ازرئیس کل وقائم‌مقام رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

ماده ۱۹ - رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم‌مقام او به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران با فرمان ملوکانه و معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کلی بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران منصوب می‌شوند.

ماده ۲۰ - رئیس کل و قائم‌مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهارسال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۲۱- رئیس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی ایران می‌باشد.

ماده ۲۲- وظایف واختیارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران به شرح زیر است:

الف - نظارت در اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن.

ب- نمایندگی بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی یا خصوصی و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی با حق توکیل و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی.

پ- تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم‌مقام و یا معاونان و یا رؤسا یا کارمندان و تعیین وظایف آنان.

ت- تقدیم گزارش وضع حساب‌ها و امور بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی

ج- تقدیم گزارش عملیات و فعالیت‌های مؤسسات بیمه در ایران به شورای عالی بیمه.

ماده ۲۳ - در غیاب رئیس کل بیمه مرکزی ایران قائم‌مقام رئیس کل دارای کلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود.

فصل چهارم - بازرسان

ماده‌۲۴ - بیمه مرکزی ایران دارای دو نفر بازرس که اطلاعات و تجارب کافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود که یک نفر از آنان از طرف وزیر دارایی و دیگری از طرف وزیر اقتصاد پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یک سال تعیین خواهند شد. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده‌۲۵ - بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعی را از بیمه مرکزی ایران بخواهند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مرکزی ایران را ندارند.

رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان می‌باشد ترازنامه بیمه مرکزی ایران یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا گزارش درباره آن تهیه و ضمن اظهارنظر به مجمع عمومی تسلیم کنند.

قسمت چهارم- مقررات مختلف

ماده ۲۶- رئیس کل و سایر اعضاء هیئت عامل در مدت تصدی خود نمی‌توانند عضویت شرکت‌ها ومؤسسات بازرگانی را قبول نمایند و یا در سایر دستگاه‌های دولتی یا ملی سمتی داشته باشند.

 • تبصره - تدریس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وقبول سمت‌های غیر موظف در مؤسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است.

ماده ‌۲۷- اسناد مالی و اوراق بهادار و چک‌های بیمه مرکزی ایران با دو امضاء معتبر خواهد بود.

ماده ۲۸- بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودی‌های نقدی خودرا به صورت‌حساب جاری و با سپرده نزد بانک بیمه ایران نگاهداری نماید.

ماده ۲۹- اعضاء شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضاء اداری شورای عالی بیمه و افرادی که شورای عالی بیمه در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه می‌کند و رئیس کل و سایر اعضاء هیئت عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظایف محوله به دست می‌آورند خودداری نمایند و الّا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند بود.

ماده ۳۰- شرکت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آنچه به موجب بندهای۱و۲و۳و۶و۷ ماده ۵ این قانون جز وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.

وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و هر مؤسسه دیگری که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا سازمان‌های مزبور اداره می‌شوند موظفند بیمه‌های خود را منحصراً درشرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند.

این حکم شامل شرکت ملی نفت ایران - شرکت ملی ذوب‌آهن ایران - شرکت هواپیمایی ملی ایران - بانک مرکزی ایران - بانک ملی ایران - سازمان مرکزی گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی خواهد بود مگر آن که مجمع عمومی هر یک از این مؤسسات نسبت به بیمه آنها تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

 • تبصره - دولت مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شرکت مزبور را برای تصویب کمیسیون‌های دارایی و استخدام مجلسین تقدیم کند.

بخش دوم - بیمه‌گری

قسمت اول - مؤسسات بیمه

فصل اول - کلیات

ماده ۳۱- عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت‌های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون وطبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.

 • تبصره‌ی ۱- فعالیت مؤسسات بیمه خارجی مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود.
 • تبصره‌ی ۲- تشخیص فعالیت‌هایی که به آن عملیات بیمه اطلاق می‌شود با شورای عالی بیمه خواهد بود.

ماده ۳۲- تعداد سهام‌داران یک مؤسسه بیمه ایرانی نباید کمتر از ده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

ماده ۳۳- هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک مؤسسه بیمه ایرانی را دارا باشد. نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبی وسببی درجه یک از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود.

ماده ۳۴- احکام مواد ۳۱و۳۲و۳۳ شامل مؤسسات بیمه‌ای که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوی است نمی‌شود.

ماده ۳۵- بیش از ۲۰ درصد سهام مؤسسات بیمه ایرانی را نمی‌توان به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج واگذار کردو واگذاری سهام به آنها باید با موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران باشد.

ماده ۳۶- مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه حداقل یک صد میلیون ریال تشکیل می‌شود که باید ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد - میزان ودیعه‌ای که عندالاقتضا برای هر یک از رشته‌های بیمه در نظر گرفته خواهدشد در آئین‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد تعیین خواهد شد.

ماده ۳۷- ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می‌شود خواهد بود همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه‌ای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران می‌باشد.

فصل دوم - صدور پروانه

ماده ۳۸- برای انجام عملیات بیمه در تمام رشته‌ها یا رشته‌ای معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزی ایران پروانه تحصیل گردد برای تحصیل پروانه مذکور متقاضی باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزی ایران تسلیم کند:

۱- اساسنامه مؤسسه.

۲- میزان سرمایه مؤسسه.

۳- صورت کاملی اسامی شرکا و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هریک از آنها.

۴- میزان سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها.

۵- اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که بیمه مرکزی ایران برای احراز صلاحیت مالی و فنی مؤسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند.

ماده ‌۳۹- تقاضای صدور پروانه به بیمه مرکزی ایران تسلیم می‌شود بیمه مرکزی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم اخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت مفاد بند یک ماده ۱۷ نظر مجمع عمومی را اعم از قبول یا رد تقاضا کتباً به متقاضی اعلام نماید.

هرگاه متقاضی نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف سی روز اعتراض خود را به هیئت وزیران تسلیم نماید. نظری که هیئت وزیران اتخاذ نمایند قطعی خواهد بود.

فصل سوم - ابطال پروانه

ماده ۴۰ - پروانه بیمه برای تمام رشته‌ها و یا رشته‌های معینی در موارد زیر پس از موافقت شورای عالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ابطال خواهدشد.

۱- در صورت تقاضای دارنده پروانه.

۲- در صورتی که مؤسسه بیمه تا یک سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد.

۳- در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضع مالی مؤسسه بیمه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزی ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه‌شدگان و بیمه‌گذران و یا صاحبان حقوق آنها است.

ماده ۴۱- در مواردی که مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه به طور موقت از قبول بیمه در رشته‌های معین ممنوع خواهد شد.

ماده ۴۲- درصورتی که پروانه مؤسسه بیمه‌ای طبق ماده ۴۰ باطل گردد مؤسسه مزبور می‌تواند ظرف سی روز به هیئت وزیران مراجعه و لغو تصمیم متخذه را در خواتس کند نظر هیئت وزیران قطعی است.

ماده ۴۳- صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه‌گذران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و در صورتی که مؤسسه بیمه در شهر یا شهرهای دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشد در یکی از روزنامه‌های آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد.

ماده ۴۴ - در صورتی که پروانه مؤسسه بیمه‌ای برای یک یا چند رشته به طور دائم لغو شود - بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوی-Portefeuille)مؤسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد ویا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمه گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوقآنها باشد خواهد داد.

فصل چهارم - مقررات مربوط به مؤسسات بیمه خارجی

ماده ۴۵- از تاریخ تصویب این قانون شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجی در ایران موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۴۶- مؤسسات بیمه خارجی باید طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد مبلغی برای هر یک از دو رشته بیمه‌های زندگی و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نماید.

مبلغ این ودیعه در هریک از دو مورد مذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران نخواهد بود.

هر یک از مؤسسات بیمه خارجی باید درآمدهای خود را سال به سال به ودیعه مزبور اضافه کند تا در هر مورد مبلغ ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شورای عالی بیمه برسد.

افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اجباری است.

ماده ۴۷- انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعه مذکور در ماده ۴۶ به خارج بلا مانع خواهد بود مشروط بر این که رقم انتقالی در هرسال از ۱۰درصد مبلغی که به عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزی ایران است تجاوز ننماید.

 • تبصره - ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه به مأخذ ده درصد در سال مذکور در این ماده موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۴۸- مؤسسات بیمه خارجی که در ایران کار می‌کنند باید نماینده‌ای که در ایران مقیم و دارای اختیارات لازم برای اداره کردن تمام کارهای مؤسسه در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بیمه اصلی باشد معرفی نمایند. نماینده مذکور در مسئول کلیه عملیات مؤسسه و بیمه اصلی در ایران خواهد بود و باید دارای اختیارنامه‌ای باشد که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نماینده مجاز یا قائم‌مقام به جای خود به او داده شده باشد.

نماینده مزبور موظف است کلیه بیمه‌های منعقد شده در ایران را شخصاً یا به وسیله قائم‌مقام یا نماینده مجاز خود بدون این که تصویب مؤسسه بیمه اصلی لازم باشد امضاء نماید و بتواند در دعاوی خوانده یا خواهان قرار گیرد و حق توکیل وسازش داشته باشد.

ماده ۴۹- نمایده مؤسسات بیمه خارجی فقط تا حدودی که از مؤسسه بیمه اصلی اختیار دارد اقدام به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتی که در هر یک از رشته‌های بیمه از مؤسسات بیمه اصلی سلب اجازه بیمه کردن به طور موقت یا دائم بشود و یا مؤسسه بیمه اصلی از نماینده خود جزیاً یا کلاً سلب اختیار کند باید مراتب را کتباً به بیمه مرکزی ایران اطلاع دهد.

ماده ۵۰- مؤسسات بیمه خارجی علاوه بر مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط مشمول مقررات عمومی مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات خارجی نیز خواهند بود.

قسمت دوم - انحلال و ورشکستگی

ماده ۵۱- در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلب نماید. بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزی ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ‌۵۲- ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه برای کلیه عملیات بیمه‌ای از موارد انحلال مؤسسه است و در این صورت مفاد ماده ۴۴ این قانون اجرا خواهد شد.

ماده ۵۳- تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت به عمل می‌آید. در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه بیمه مرکزی ایران را به عنوان قائم‌مقام اداره تصفیه تعیین می‌نماید و در حوزه دادگاه‌های شهرستانی که اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزی ایران امر تصفیه را انجام خواهند دداد.

قسمت سوم - انتقال عملیات و ادغام

ماده ۵۴- مؤسسات بیمه می‌توانند با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه تمام یا قسمتی از پرتفوی(Portefeuille) خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند.

ماده ۵۵- تقاضای انتقال پرتفوی(Portefeuille)یک مؤسسه بیمه به مؤسسات دیگر بیمه دوبار به فاصلاه ده روز در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامه‌های محلی به هزینه متقاضی از طرف بیمه مرکزی ایران آگهی خواهد شد.

ماده ۵۶- پس از انقضای سه ماه از تاریخ آخرین آگهی بیمه مرکزی ایران در صورت حصول اطمینان از این که در این صورت انتقال هیچ یک از حقوق بیمه‌شدگان و بیمه‌گذران و صاحبان حقوق آنها تضییع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوی کتباً به مؤسسه بیمه متقاضی اعلام خواهد داشت.

ماده ۵۷- در صورت موافقت بیمه مرکزی ایران با انتقال پرتفوی این انتقال برای کلیه بیمه‌شدگان و بیمه‌گزاران و صاحبان آنها ازتاریخ انتقال معتبر خواهد بود.

ماده ۵۸- یک یا چند مؤسسه بیمه می‌توانند با رعایت مواد ۵۵و۵۶و۵۷ با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه در یک مؤسسه دیگر ادغام شوند.

ماده ۵۹- بیمه مرکزی ایران به منظور حفظ حقوق بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها یا به ملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه می‌تواند با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مؤسسات بیمه‌ای را که وضع مالی یا اداری آنها رضایت بخش نیست مکلف نماید که در یکی از مؤسسات بیمه دیگری که موافق باشند ادغام شوند و درصورتی که ادغام صورت نگیرد پروانه مؤسسه‌ای که وضع مالی یا اداری آن رضایت بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی ایران علاوه بر ابلاغ کتبی به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامه‌های محلی به اطلاع عموم خواهد رسید.

قسمت چهارم - مقررات مختلف

ماده ۶۰- اموال مؤسسات بیمه همچنین ودیع مذکور در مواد ۳۶و ۴۶ تضمین حقوق و مطالبات بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی مؤسسه بیمه بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند در میان رشته‌های مختلف بیمه بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.

مؤسسات بیمه نمی‌توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقت‌نامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس کنند.

ماده ۶۱- مؤسسات بیمه موظفند اندوخته‌های فنی و قانونی نگه‌دارند و در حساب‌های خود نحوه به کار افتادن آنها را به طور مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته‌های فنی و قانونی برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین ترتیب به کار انداختن این اندوخته‌ها و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقولی که نماینده اندوخته‌های مؤسسات بیمه است از طرف شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد.

ماده ۶۲- کلیه مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه و حساب‌های سود و زیان خود را طبق نمونه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه‌ای از آن را برای بیمه مرکزی ایران ارسال دارند.

ماده ۶۳- مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمی کشور و یای از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران درج نمایند.

ماده ۶۴- اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بلامحل یا اختلاس یا معاونت در یکی از جرائم فوق محکوم شده باشند و ورشکستگان به تقصیر نمی‌توانند جزء مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. همچنین واگذاری نمایندگان به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنان ممنوع است.

ماده ۶۵- در صورتی که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی مؤسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است در صورت عدم تکافوی دارایی مؤسسه مدیران متضامناً مسئول پرداخت طلب بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.

ماده ۶۶- عرضه بیمه جز به وسیله اشخاص زیر ممنوع است:

۱- مؤسسات بیمه.

۲- نمایندگان بیمه.

۳- دلالان رسمی بیمه.

 • تبصره - هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید دارای کارت شناسایی از طرف مؤسسه بیمه مربوط باشد. نام دلال رسمی یا نماینده بیمه که بیمه‌نامه وسیله او عرضه شده است باید در بیمه‌نامه ذکر شود.

ماده ۶۷- مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمی بیمه مسئول جبران خساراتی می‌باشند که در اجرای وظایف‌شان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا کارکنان‌شان به دیگران وارد آید.

ماده ۶۸- پروانه دلالی رسمی بیمه به وسیله بیمه مرکزی ایران صادر خواهد شد و آئین‌نامه دلالان رسمی بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.

ماده ۶۹- هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشته‌های معینی که پروانه بیمه ندارد رأساً و یا به وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود.

 • تبصره - هر شخص حقیقی بدون داشتن پروانه یا حقیقی که از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌های قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰- بیمه‌های زیر باید منحصراً به وسیله مؤسسات بیمه‌ای که براساس این قانون اجازه فعالیت دارند انجام گیرد:

الف - بیمه اموال منقول یا غیر منقول موجود در ایران.

ب- بیمه حملو نقل کالای وارداتی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد می‌شود یا اعتبار اسنادی آن در ایران بازشده است.

ج - بیمه مربوط به کارگران و مستخدمین خارجی به استثنای بیمه عمر و حوادث شخصی در مدت اقامت در ایران.

د- بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران.

ماده ۷۱- کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌نمایند باید ۵۰ درصد در رشته بیمه‌های زندگی و ۲۵ درصد در سایر رشته‌ها از معاملات بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند- بیمه مرکزی ایران مکلف است با توجه به ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمه‌ای که در ایران کار می‌کنند تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را در صورت تساوی شرایط به آنها واگذار نماید.

 • تبصره- آنچه مؤسسات بیمه اتکایی قبول می‌کنند از شمول این ماده خارج است.

ماده ۷۲- نحوه واگذاری بیمه اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن برای هر رشته بیمه به وسیله شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد.

ماده ۷۳- مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌کنند موظف خواهند بود معادل ۳۰٪ از مازاد سهیمه بیمه اتکایی اجباری از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکایی می‌نمایند به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند.

در صورتی که بیمه مرکزی ایران به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید مؤسسات مزبور مجاز خواهند بو در خارج از ایران بیمه اتکایی نمایند. انتقال ارز بابت این ۳۰٪ درصد موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

ماده ۷۴- مؤسسات بیمه اعم از ایرانی یا خارجی که تا تاریخ تصویب این قانون به موجب مقررات قبلی به ثبت رسیده‌اند و مشغول فعالیت‌های بیمه‌ای می‌باشند برای رشته‌هایی که در آنفعالیت می‌کنند احتیاج به کسب پروانه جدید نخواهند داشت ولی در هر حال موظفند ظرف هجده ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر این صورت پروانه آنها لغو خواهدشد. شورای عالی بیمه می‌تواند با توجه به دلایل و مقتضیات این مدت را یک بار تمدید نماید.

ماده ۷۵- مؤسسات بیمه که در ایران کار می‌کنند عضو سندیکای بیمه‌گران ایران شناخته می‌شوند اساسنامه این سندیکا به وسیله بیمه مرکزی ایران با جلب نظر اعضای سندیکا به وسیله بیمه مرکزی ایران با جلب نظر اعضای سندیکا تدوین می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.

ماده ۷۶- مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌نمایند ملزم به رعایت دستورات بیمه مرکزی ایران کهدر حدود این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن صادر می‌شود خواهند بود.

ماده ۷۷- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

مخبر کمیسیون دارایی- دانشمند.

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۳۰/۳/۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون دارایی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون استخدام و سازمان‌های اداری - دیهیم.

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی.

کمیسیون دادگستری در جلسه ۳۰/۳/۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری را که قبلاً در مجلس شورایملی تصویب شده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرارد اد و مصوبه مجلس سنا را تصویب کرد.

اینک گزارش آن را درتأیید گزارش کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری - دکتر وفا.

رئیس - نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نظری نیست؟

دکتر مدرسی- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - آقای دکتر مدرسی نسبت به اصلاحات مجلس سنا فرمایشی دارید؟ چون فعلاً لایحه مطرح نیست این لایحه قبلاً در مجلس مطرح شده بودو حالا تنها اصلاحات مجلس سنا مطرح است، نظری نیست؟(اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون‌ها رأی می‌گیریم خانم‌های و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح وتصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام راجع به لایحه انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی وگردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور و ابلاغ به دولت

۳ - طرح وتصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام راجع به لایحه انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی وگردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور و ابلاغ به دولت.

رئیس - گزارش یک فوریتی انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۵۰ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره‌ی ۵۶۴۴ مورخ ۱۷/۳/۱۳۵۰ ارسالی از مجلس سنا راجع به انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور را که فوریت آن در جلسه صبح روز یکشنبه ۳۰/۳/۱۳۵۰ مجلس شورای ملی تصویب شده بود مورد رسیدگی قرارداد و عیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی وگردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون گارد جنگل و منابع طبیعی -وگردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران با کلیه افسران و کارمندان (پرسنل) و آن قسمت از تجهیزات و وسایل و اثاثه و وظایف و تعهدات مربوط که تا تاریخ تصویب این قانون در اختیار و به عهده وزارت جنگ بوده است به ژاندارمری کل کل کشور منتقل می‌شود.

 • تبصره ۱- بقیه اعتبارات و موجودی‌هایی که ضمن بودجه سال ۱۳۵۰ وزارت جنگ برای مصارف واحدهای نامبرده بالا پیش‌بینی و منظور گردیده است ولی هزینه و مصرف نشده عیناً در اختیار ژاندارمری کل کشور قرار می‌گیرد.
 • تبصره ۲- انتقال افسران و درجه‌داران شاغل گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران بدون رعایت مقررات بند (ب) ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به عمل خواهد آمد و آنان می‌توانند پس ازانقضا یک سال از تاریخ انتقال به ژاندارمری کل کشور تقاضای انتقال به ارتش شاهنشاهی را بنماید که در صورت موافقت وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور منتقل خواهند شد.
 • تبصره ۳- وزارتین جنگ و کشور مأمور اجرای این قانون خواهند بود.

مخبر کمیسیون نظام -ملک‌زاده آملی.

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۳۰/۳/۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی - علی‌اکبر دانشمند.

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۳۰/۳/۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون نظام را در این مورد تأیید وتصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور - کلانتر هرمزی.

رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) درکلیات آخر لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده‌واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام راجع به لایحه تعمیم قانون افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و قانون پرداخت کمک کرایه مسکن همافران - درجه‌داران و افراد کادر ثابت ژاندارمری و هم‌ردیفان آنان وابلاغ به دولت

۴- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام راجع به لایحه تعمیم قانون افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و قانون پرداخت کمک کرایه مسکن همافران - درجه‌داران و افراد کادر ثابت ژاندارمری و هم‌ردیفان آنان وابلاغ به دولت

رئیس - گزارش یک فوریتی تعمیم قانون افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی به درجه‌داران و افراد کادر ثابت ژاندارمری و هم‌ردیفان آنان مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۳۰/۳/۱۳۵۰ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره‌ی ۴۶۸۴ مورخ ۲۲/۳/۱۳۵۰ ارسالی از مجلس سنا راجع به تعمیم قوانین «افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت شاهنشاهی» و پرداخت کمک کرایه مسکن همافران - درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب بیست و یکم اردیبهشت ماه ۱۳۴۹ به درجه‌داران و افراد کادر ثابت ژاندارمری کل کشور و همردیفان آنان را که در جلسه صبح یکشنبه ۳۰/۳/۱۳۵۰ فوریت آن تصویب شده است مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون تعمیم قانون افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و قانون پرداخت کمک به کرایه مسکن همافران درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی به درجه‌داران و افراد کادر ثابت ژاندارمری کل کشور و همردیفان آنان

ماده‌واحده- قوانین راجع به افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و پرداخت کمک کرایه مسکن همافران، درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب بیست و یکم اردیبهشت ماه یک هزارو سیصدو چهل و نه به درجه‌داران و افراد کادر ثابت ژاندارمری کل کشور و هم‌ردیفان آنان تعمیم داده می‌شود و از تاریخ تأمین اعتبار لازم در بودجه ژاندارمری کل کشور قابل اجرا می‌باشد.

مخبر کمیسیون نظام -ملک‌زاده آملی.

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۳۰/۳/۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تعمیم قوانین«افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی» و پرداخت کمک کرایه مسکن همافران - درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب بیست و یکم اردیبهشت ماه ۱۳۴۹ به درجه‌داران و افراد کادر ثابت ژاندارمری کل کشور و هم‌ردیفان آنان را مورد رسیدگی قراردادو مصوبه کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی - دانشمند.

رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده واحده وکلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- تصویب صورت‌جلسه قبل

۵- تصویب صورت‌جلسه قبل

رئیس - نسبت به صورت‌جلسه گذشته نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت‌جلسه قبل تصویب می‌شود.

- طرح وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمینه تعلیمات حرف‌های و ارسال به مجلس سنا

۶- طرح وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمینه تعلیمات حرف‌های و ارسال به مجلس سنا

رئیس - گزارش شور دوم موافقت‌نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمینه تعلیمات حرف‌های مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه‌ی روز پنجشنبه ۲۷/۳/۱۳۵۰ با حضور معاون پارلمانی وزارت اقتصاد لایحه شماره ۳۸۸۲-۲۸/۲/۱۳۵۰ دولت راجع به موافقت‌نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران واتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمینه تعلیمات حرف‌های را که گزارش شور اول به شماره‌ی ۱۸۶۷ چاپ گردیده با توجه به پیشنهاد رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه شور اول را عیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

لایحه قانون موافقت‌نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمینه تعلیمات حرف‌های

ماده واحده- موافقت‌نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمینه تعلیمات حرف‌های که مشتمل بر یک مقدمته و یازده ماده و یک ضمیمه می‌باشد و در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۴۹ (۷ اکتبر ۱۹۷۰)به امضاء رسیده و متن فارسی و روسی آن ضمیمه است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.

مخبر کمیسیون اقتصاد- مهندس معتمدی.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه روز شنبه ۲۹/۳/۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه موافقت‌نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمینه تعلیمات حرف‌های را برای شور دوم رسیدگی و تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون امور خارجه - فتح‌الله مافی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه روز شنبه ۲۹/۳/۱۳۵۰ با حضور نماینده دولت لایحه موافقت‌نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را برای شور دوم رسیدگی و تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارایی - دانشمند.

گزارش شور دوم از کمیسیون آموزش و پرورش

کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه روز شنبه ۲۹/۳/۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه موافقت‌نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را برای شور دوم بررسی و تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون آموزش و پرورش - موسوی ماکویی.

رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به افزایش سهمیه ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه و ابلاغ به دولت

۷- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به افزایش سهمیه ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه و ابلاغ به دولت

رئیس - لایحه افزایش سهمیه ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه برای اخذ رأی نهایی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
قانون افزایش سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه

ماده واحده - دولت مجاز است سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه موضوع قانون مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۳۹ را معادل یکصدو هفتادو شش هزار و هشتصد (۱۷۶۸۰۰)دلار افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز دوشنبه بیست وچهارم خردادماه یک هزار و سیصدو پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.

رئیس - این لایحه به همان ترتیبی که در مجلس شورای به تصویب رسیده بود در مجلس سنا به تصویب رسیده است نسبت به آن اخذ رأی می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صایبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان دیهیم- مافی - صدری کیوان- تهرانی - مهندس عترت - مهندس برومند - دکتر بقایی یزدی - دکتر ستوده - دکتر خزایلی - خانم دکتر دولتشاهی - جهانشاهی - مهرزاد - ماهیار - دکتر مهدوی - شهرستانی - پروفسور مخبر فرهمند- تیمسار وحدانیان - ارسنجانی - خانم ابتهاج سمیعی - فهیمی - ادیب سمیعی - امامی رضوی - معزی - شاخویی - ملک‌افضلی - مهندس بریمانی -محسنی‌مهر- رضوی - دکتر امین - مهندس زرآور - کاسمی - فخرطباطبایی - دکتر سعید حکمت- مهندس یارمحمدی - دکتر فریور - دکتر طالع - دکتر اسدی - ایلخانی‌پور -ملک‌زاده‌آملی - زرگرزاده -پزشک‌پور- دکتر اصولی - دکتر درودی - صادقی - یوسفی - آموزگار - دکتر بهبهانی - مهندس ریاحی - نیاکان - مهندس اخوان - قاضی‌زاده - دکترعاملی تهرانی - مهندس اربابی - اسدالله سلیمانی - صایبی - مهندس سهم‌الدینی - خانلرقراچورلو - مبارکی - کلانتر هرمزی - پورساطع - دکتر صفایی – حق‌شناس - صایب- صالحی - روحانی -ضیا احمدی - دکتر معظمی - دکتر حبیب‌اللهی - دکتر قهرمان - مرتضوی - صدقیانی‌زاده - مانی- رامبد - مهندس فیروزعدل – بدرصالحیان- ابوذر - روستا - فرهادپور - ریگی - ملک‌افضلی - دکتر مدنی - جوانشیر - محمد اسدی - موسی صالحی - بختیاری‌پور - فیاض فاضلی - دکتر حکیم شوشتری - دکتر اسفندیاری - مهندس کیا- بوشهری - مروتی - شیخ‌الاسلامی - دکتر عدل - معیری - دکتر الموتی - مهندس معینی - مهندس معینی‌زند- دکتر سعید - سلیمانی کاشانی - موسوی ماکویی - طباطبایی - دکتر دادفر - رضازاده - مؤیدامینی - صادق سمیعی - دکتر عدل طباطبایی - دکتر ناصر بهبودی - بهنیا- مهندس عطایی - دکتر فربود - شیخ بهایی - دکتر شریعت - مجد- دکتر عظیمی - دکتر یزدان‌پناه - امیراحمدی - دکتر بیت منصور - پدرامی - مهندس صایبی - محدث‌زاده - دکتر صاحب‌قلم- توسلی - خانم زاهدی - مهندس اسدی سمیع - دکتر گاگیک - سعید وزیری - ظفر - دکتر رشتی - خانم بزرگ‌نیا- دکتر رهنوردی - مهندس اردلان - ثامنی - پزشکی - دکتر پرتواعظم - دکتر غنی - شکیبا- مهندس بهرام‌زاده - دکتر رفیعی - پوربابایی - دکتر مدرسی - موقر - دکتر متین - تیمسار نکوزاد - مهندس ریاضی - دکتر ضیایی - اولیا- دکتر ملکی - دکتر محققی - دانشمند - جاماسبی - دکتر خیراندیش - دکتر میرعلا- مهندس قادرپناه - دکتر امامی خویی - دکتر مهدب - دکتر اعتمادی - دکتر موثقی - مهندس معتمدی - عجم - مهندس کیا - کورس - محمدولی قراچورلو - مهاجرانی - پاینده - خانم جهانبانی - دکتروفا- کاظم مسعودی.

(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه به قرارزیر اعلام شد)

 • آراء موافق ۱۲۴ رأی
 • آراء ممتنع ۲۷ رأی

رئیس - لایحه با ۱۲۴ رأی موافق و ۲۷ رأی ممتنع تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین -

آقایان مهندس عطایی - دکتر فربود- شیخ بهایی - مجد - دکتر عظیمی - دکتر یزدان‌پناه - امیر احمدی - دکتر بیت منصور - پدرامی - مهندس صایبی - محدث‌زاده - دکتر صاحب‌قلم- توسلی - خانم زاهدی - مهندس اسدی سمیع - دکتر گاگیک – سعیدوزیری - دکتر رشتی - خانم بزرگ‌نیا - دکتر رهنوردی - مهندس اردلان - دکتر الموتی - دکتر عدل - شیخ‌الاسلامی - مسعودی - مهندس معینی‌زند- معیری - دکتر جوادسعید- ثامنی - پزشکی - دکتر پرتواعظم - دکتر غنی - شکیبا- دکتر رفیعی - پوربابایی - خانم دکتر دولتشاهی - دکتر متین - تیمسارنکوزاد - مهندس ریاضی - دکتر ضیایی - اولیا- دکتر ملکی - دانمشند - دکتر خیراندیش - دکتر میرعلا- مهندس قادرپناه - دکتر امامی خویی - دکتر مهذب - دکتر اعتمادی - دکتر موثقی - مهندس معتمدی - عجم - مهندس کیا- کورس - محمدولی قراچورلو - دیهیم - مافی - صدری کیوان - تهرانی - مهندس عترت - مهندس برومند- دکتر بقایی یزدی - دکتر ستوده - دکتر خزایلی - روحانی - جهانشاهی - مهرزاد- ماهیار - دکتر مهدوی - شهرستانی - تیمسار وحدانیان - ارسنجانی - خانم ابتهاج سمیعی - فهیمی - ادیب سمیعی - امامی رضوی - معزی - شاخویی - ملک‌افضلی - مهندس بریمانی -محسنی‌مهر- رضوی - دکتر امین - مهندس زرآور - کاسمی – فخرطباطبایی - مهندس یارمحمدی - ایلخانی‌پور -ملک‌زاده آملی - زرگرزاده - دکتر اصولی - دکتر درودی- صادقی - دکتر بهبهانی - مهندس ریاحی - نیاکان - مهندس اخوان - قاضی‌زاده - مهندس اربابی - اسدالله سلیمانی - صایبی - مهندس سهم‌الدینی - خانلر قراچورلو - مبارکی - کلانتر هرمزی - پورساطع - دکتر صفایی - حقشناس - صایب- جوادی - خانم سعیدی - دکتر صالحی - ضیا احمدی - دکتر معظمی - دکتر حبیب‌اللهی - دکتر قهرمان - مرتضوی - صدقیانی‌زاده - مانی - مهندس فیروزعدل - بدر صالحیان - روست - ریگی - ملک‌افضلی - دکتر مدنی - جوانشیر - موسی صالحی - بختیاری‌پور - فیاض فاضلی - دکتر حکیم شوشتری - مهندس کیا - بوشهری - سلیمانی کاشانی - موسوی ماکویی - دکتر دادفر - رضازاده - دکتر عدل طباطبایی -مهاجرانی - پاینده - دکتر وفا - خانم جهانبانی.

ممتنعین -

آقایان دکتر شریعت - ظفر- مهندس بهرام‌زاده - دکتر مدرسی - دکتر محققی - جاماسبی - پروفسور مخبر فرهمند- یوسفی - آموزگار - ساگینیان - دکتر رفعت- امام‌مردوخ- رامبد - ابوذر - فرهادپور - محمد اسدی - دکتر اسفندیاری - مروتی - طباطبایی -مؤیدامینی- صادق سمیعی - دکتر ناصر بهبودی - موقر - دکتر سعید حکمت- دکتر اسدی - دکتر فریور - دکتر طالع -پزشک‌پور- دکتر عاملی تهرانی.

- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به پرداخت مستمری به وراث افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

۸- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به پرداخت مستمری به وراث افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

رئیس - لایحه پرداخت مستمری به وراث افسران و کارمندان ارتش شاهنشاهی برای اخذ رأی نهایی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
قانون پرداخت مستمری به وراث افسران و کارمندان ارتش شاهنشاهی

ماده واحده - حقوق مستمری وراث افسران و کارمندانی که قبل از تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی جزء مستمری‌بگیران ارتش شاهنشاهی بوده‌اند از تاریخ ۱/۱/۱۳۵۰ به میزان مقرر در ماده ۸۰ قانون مزبور با رعایت مقررات مربوط قابل پرداخت می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز شنبه بیست و نهم خرداد ماه یک هزارو سیصدو پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.

رئیس - این لایحه به همان ترتیبی که در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده در مجلس سنا به تصویب رسیده است نسبت به آن با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صایبی) اعلم ودر محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).

آقایان دیهیم- مافی - صدری کیوان- تهرانی - مهندس برومند - دکتر بقایی یزدی - دکتر ستوده - دکتر خزایلی - خانم دکتر دولتشاهی - جهانشاهی - مهرزاد - ماهیار - دکترمهدوی - شهرستانی - پروفسور مخبر فرهمند - تیمسار وحدانیان - ارسنجانی - خانم ابتهاج سمیعی - فهیمی - ادیب سمیعی - امامی رضوی - معزی - شاخویی - ملک‌افضلی - مهندس زرآور - مهندس بریمانی -محسنی‌مهر- رضوی - دکتر امین- کاسمی - فخرطباطبایی - دکتر سعید حکمت- مهندس یارمحمدی - دکتر فریور - دکتر طالع - دکتر اسدی - ایلخانی‌پور -ملک‌زاده آملی - زرگرزاده -پزشک‌پور- دکتر اصولی - دکتر درودی - صادقی - یوسفی - آموزگار - دکتر بهبهانی - مهندس ریاحی - نیاکان - مهندس اخوان - قاضی‌زاده - دکتر عاملی تهرانی - مهندس اربابی - اسدالله سلیمانی - صایبی - مهندس سهم‌الدینی – خانلرقراچورلو-مبارکی - کلانتر هرمزی - پورساطع - دکتر صفایی – حق‌شناس - صایب- ساگینیان - جوادی - خانم سعیدی - دکتر رفعت - دکتر صالحی - ضیا احمدی -دکتر معظمی - دکتر حبیب‌اللهی - دکتر قهرمان - مرتضوی - صدقیانی‌زاده - مانی - امام‌مردوخ - رامبد - مهندس فیروزعدل - بدر صالحیان - ابوذر - روستا- فرهادپور - ریگی - ملک‌افضلی -دکتر مدنی - جوانشیر - محمد اسدی - موسی صالحی - بختیاری‌پور - فیاض فاضلی - دکتر حکیم شوشتری - دکتر اسفندیاری - مهندس کیا - بوشهری - مروتی - سلیمانی کاشانی - موسوی ماکویی - طباطبایی - دکتر دادفر - رضازاده -مؤیدامینی- صادق سمیعی - دکتر عدل طباطبایی - دکتر ناصر بهبودی - بهنیا - مهندس عطایی - دکترفربود- شیخ بهایی - دکتر شریعت - مجد- دکتر عظیمی - دکتر یزدان‌پناه - امیر احمدی - دکتر بیت‌منصور - پدرامی - مهندس صایبی - محدث‌زاده - دکتر صاحب‌قلم- توسلی - خانم زاهدی - مهندس اسدی سمیع - دکتر گاگیک - سعیدوزیری - ظفر - دکتر رشتی - خانم بزرگ‌نیا - دکتر رهنوردی - مهندس اردلان - ثامنی - پزشکی - دکتر پرتو اعظم - دکتر غنی - شکیبا - مهندس بهرام‌زاده - دکتر رفیعی - پوربابایی - دکتر مدرسی - موقر - دکتر متین - تیمسار نکوزاد- مهندس ریاضی - دکتر ضیایی - اولیا- دکتر ملکی - دکتر محققی - دانشمند - جاماسبی - دکتر خیراندیش - دکتر میرعلا- مهندس قادرپناه - دکتر امامی خویی - دکتر مهذب - دکتر اعتمادی - دکتر موثقی - مهندس معتمدی - عجم - مهندس کیا- کورس - محمدولی قراچورلو - مهاجرانی - روحانی - دکتروفا - پاینده - دکتر عدل - معیری - شیخ‌الاسلامی.

(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام شد)

 • آراء موافق ۱۵۶ رأی.

رئیس- لایحه با ۱۵۶ رأی به اتفاق آراء تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین -

آقایان مهندس عطایی - دکتر فربود - شیخ بهایی - مجد - دکتر عظیمی - دکتر یزدان‌پناه - امیراحمدی - دکتر بیت‌منصور - پدرامی - مهندس صایبی - محدث‌زاده - دکتر صاحب‌قلم- توسلی - خانم زاهدی - مهندس اسدی سمیع - دکتر گاگیک - سعید وزیری - دکتر رشتی - خانم‌بزرگ‌نیا - دکتر رهنوردی - روحانی - ثامنی - پزشکی - دکتر پرتواعظم - دکتر غنی - شکیبا - دکتر رفیعی - پوربابایی - موقر - دکتر متین - تیمسار نکوزاد - مهندس ریاضی - دکتر ضیایی - اولیا- دکتر ملکی - دانشمند - دکتر خیراندیش - دکتر میرعلا- مهندس قادرپناه - دکتر امامی خویی - دکتر مهذب - دکتر اعتمادی - دکتر موثقی - مهندس معتمدی - عجم - مهندس کیا - کورس - محمدولی قراچورلو- دیهیم - مافی - صدری کیوان - تهرانی - مهندس عترت - مهندس برومند - دکتر بقایی یزدی - دکتر ستوده - دکتر خزایلی - خانم دکتر دولتشاهی - جهانشاهی - مهرزاد - ماهیار - دکتر مهدوی - شهرستانی – تیمساروحدانیان - ارسنجانی - خانم ابتهاج سمیعی - فهیمی - ادیب سمیعی - امامی رضوی - معزی - شاخویی - ملک افضلی - مهندس بریمانی -محسنی‌مهر- رضوی - دکتر امین - مهندس زرآور - کاسمی - مهندس یارمحمدی - ایلخانی‌پور -ملک‌زاده‌آملی - زرگرزاده- دکتر اصولی - دکتر درودی ـ صادقی ـ یوسفی ـ آموزگار ـ دکتر بهبهانی ـ مهندس ریاحی ـ نیاکان ـ مهندس اخوان ـ قاضی‌زاده ـ دکتر عاملی تهرانی ـ مهندس اربابی ـ اسدالله سلیمانی ـ صائبی ـ مهندس سهم‌الدینی ـ خانلر قراچورلو مبارکی ـ کلانتر هرمزی ـ پور ساطع ـ دکتر صفایی ـ حق‌شناس ـ صائب ـ ساگینیان ـ جوادی ـ خانم سعیدی ـ دکتر رفعت ـ دکتر صالحی ـ ضیاء‌احمدی ـ دکتر معظمی ـ دکتر حبیب‌اللهی ـ دکتر قهرمان ـ مرتضوی ـ صدقیانی‌زاده ـ مانی ـ امام مردوخ ـ رامبد ـ مهندس فیروز عدل ـ بدر صالحیان ـ ابوذر ـ روستا ـ فرهادپور ـ ریگی ـ ملک افضلی ـ دکتر مدنی ـ جوانشیر ـ محمد اسدی ـ موسی صالحی ـ بختیاری‌پور ـ فیاض فاضلی ـ دکتر حکیم شوشتری ـ دکتر اسفندیاری ـ مهندس کیا ـ بوشهری مروتی ـ سلیمانی کاشانی ـ موسوی ماکویی ـ طباطبایی ـ دکتر دادفر ـ رضازاده ـ مؤید امینی ـ صادق سمیعی ـ دکتر عدل طباطبایی ـ دکتر ناصر بهبودی ـ بهینا ـ مهندس عطایی ـ دکتر فربود ـ شیخ بهایی ـ دکتر شریعت ـ مجد ـ دکتر عظیمی ـ دکتر یزدان پناه ـ امیر احمدی ـ دکتر بیت منصور ـ پدرامی ـ مهندس صائبی ـ محدث‌زاده ـ دکتر صاحب‌قلم ـ توسلی ـ خانم زاهدی ـ مهندس اسدی سمیع ـ دکتر گاگیک ـ سعید وزیری ـ ظفر ـ دکتر رشتی ـ خانم بزرگ‌نیا ـ دکتر رهنوردی ـ مهندس اردلان ـ ثامنی ـ پزشکی ـ دکتر پرتو اعظم ـ دکتر عنی ـ شکیبا ـ مهندس بهرام زاده ـ دکتر رفیعی ـ پوربابایی ـ دکتر مدرسی ـ موقر ـ دکتر متین ـ تیمسار نکوزاد ـ مهندس ریاضی ـ دکتر ضیایی ـ اولیاء ـ دکتر ملکی ـ دکتر محققی ـ دانشمند ـ جاماسبی ـ دکتر خیراندیش ـ دکتر میرعلاء ـ مهندس قادرپناه ـ دکتر امامی خویی ـ دکتر مهذب ـ دکتر اعتمادی ـ دکتر موثقی ـ مهندس معتمدی ـ عجم ـ مهندس کیا ـ کورس ـ محمدولی قراچورلو ـ مهاجرانی ـ روحانی ـ دکتر وفا ـ پاینده ـ دکتر عدل ـ معیری ـ شیخ‌الاسلامی.

(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام شد)

 • آراء موافق ۱۵۶ رأی

رئیس ـ لایحه با ۱۵۶ رأی به اتفاق آراء تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین ـ

آقایان مهندس عطایی ـ دکتر فریود ـ شیخ بهایی ـ مجد ـ دکتر عظیمی ـ دکتر یزدان‌پناه ـ امیراحمدی ـ دکتر بیت منصور ـ پدرامی ـ مهندس صائبی ـ محدث‌زاده ـ دکتر صاحب‌قلم ـ توسلی ـ خانم زاهدی ـ مهندس اسدی سمیع ـ دکتر گاگیک ـ سعید وزیری ـ دکتر رشتی ـ خانم بزرگ‌نیا ـ دکتر رهنوردی ـ روحانی ـ ثامنی ـ پزشکی ـ دکتر پرتو اعظم ـ دکتر غنی ـ شکیبا ـ دکتر رفیعی ـ پوربابایی ـ موقر ـ دکتر متین ـ تیمسار نکوزاد ـ مهندس ریاضی ـ دکتر ضیایی ـ اولیاء ـ دکتر ملکی ـ دانشمند ـ دکتر خیراندیش ـ دکتر میرعلاء ـ مهندس قادر پناه ـ دکتر امامی خویی ـ دکتر مهذب ـ دکتر اعتمادی ـ دکتر موثقی ـ مهندس معتمدی ـ عجم ـ مهندس کیا ـ کورس ـ محمدولی قراچورلو ـ دیهیم ـ مافی ـ صدری کیوان ـ تهرانی ـ مهندس عترت ـ مهندس برومند ـ دکتر بقایی ـ یزدی ـ دکتر ستوده ـ دکتر خزائلی ـ خانم دکتر دولت‌شاهی ـ جهان‌شاهی ـ مهرزاد ـ ماهیار ـ دکتر مهدوی ـ شهرستانی ـ تیمسار وحدانیان ـ ارسنجانی ـ خانم ابتهاج سمیعی ـ فهیمی ـ ادیب سمیعی ـ امامی رضوی ـ معزی ـ شاخویی ـ ملک افضلی ـ مهندس بریمانی ـ محسنی مهر ـ رضوی ـ دکتر امین ـ مهندس زرآور ـ کاسمی ـ مهندس یارمحمدی ـ ایلخانی‌پور ـ ملک‌زاده آملی ـ زرگر زاده ـ دکتر اصولی ـ دکتر درودی ـ صادقی دکتر بهبهانی ـ مهندس ریاحی ـ نیاکان ـ مهندس اخوان ـ قاضی‌زاده ـ مهندس اربابی ـ اسداله سلیمانی ـ صائبی ـ مهندس سهم‌الدینی ـ خانار قراچورلو ـ مبارکی ـ کلانتر هرمزی ـ پورساطع ـ دکتر خزائلی ـ حق‌شناس ـ دکتر صفایی ـ صائب ـ جوادی ـ خانم سعیدی ـ دکتر صالحی ـ ضیاء احمدی ـ دکتر معظمی ـ دکتر جبیب‌اللهی ـ دکتر قهرمان ـ مرتضوی ـ صدقیانی‌زاده ـ مانی ـ مهندس فیروز عدل ـ بدرصالحیان روستا ـ ریگی ـ ملک‌افضلی ـ دکتر مدنی ـ جوانشیر ـ موسی‌صالحی ـ بختیاری‌پور ـ فیاض فاضلی ـ دکتر حکیم شوشتری ـ مهندس کیا بوشهری ـ سلیمانی کاشانی ـ موسوی ماکویی ـ دکتر دادفر ـ رضازاده ـ دکتر عدل طباطبایی ـ بهنیا ـ دکتر عدل ـ شیخ‌الاسلامی ـ معیری - دکتر شریعت ـ ظفر ـ مهندس ابراهیمی ـ دکتر مدرسی ـ دکتر محققی ـ جاماسبی ـ پرفسور مخبر فرهمند ـ فخر طباطبایی ـ دکتر سعید حکمت ـ دکتر اسدی ـ یوسفی ـ آموزگار ـ ساگینیان ـ دکتر رفعت ـ امام مردوخ ـ رامبد ـ ابوذر ـ فرهادپور ـ محمد اسدی ـ دکتر اسفندیاری - مروتی - طباطبایی -مؤیدامینی- صادق سمیعی - دکتر ناصر بهبودی - دکتر طالع -پزشک‌پور- دکتر فریور - دکتر عاملی تهرانی.

- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اصلاح تبصره‌ی ۴ ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

۹- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اصلاح تبصره‌ی ۴ ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

رئیس - لایحه اصلاح تبصره‌ی ۴ ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی برای اخذ رأی نهایی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و تعمیم مقررات پرداخت مستمری به وراث افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی.

ماده واحده

الف – تبصره‌ی ۴ ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح و از تاریخ اول فروردین‌ماه ۱۳۵۰ لازم‌الاجرا خواهد بود.

افسران و کارمندانی که با داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت به استناد بند «د» ماده ۱۵ این قانون تشکیل دادگاه‌های انتظامی قضات ارتش اخراج شده یا می‌شوند از تاریخ اخراج با عایله تحت تکفل آنان طبق مقررات تبصرخ ۲ این ماده برخورد خواهد شد، این قبیل اخراج‌شدگان حق استفاده از مقررات ماده ۱۰۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را ندارند مگر این که فاقد عایله مستمری‌بگیر باشند.

افسران و کارمندان اخراجی یا عایله تحت تکفل آنان که تابعیت ایران را ترک کرده یا بعداً ترک نمایند نمی‌توانند از مقررات این تبصره اسفاده کنند همچنین در صورتی که افسران و کارمندان موضوع این تبصره در یکی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت موظفاً به خدمت مشغول شوند از تاریخ اشتغال به خدمت مستمری عایله آنان قطع خواهد شد، مقررات این تبصره درباره افسران و کارمندانی که قبل از تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در شرایط مشابه اخراج شده‌اند و همچنین عایله تحت تکفل آنان قابل اجرا می‌باشد مشروط بر این که وجوهی را که از بابت کسور بازنشستگی در موقع اخراج دریافت کرده‌اند به اقساط ماهانه در مدت حداکثر سه سال تعهد و به صندوق بازنشستگی مسترد دارند.

ب- مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در مورد مستمری با رعایت ماده واحده الحاقی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۷ شامل وراث مستمری‌بگیر افسران و کارمندانی که قبل از تاریخ تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با داشتن سابقه خدمت کمتر از ۲۰ سال فوت نموده‌اند نیز خواهد بود مشروط بر این که کسور بازنشستگی دریافتی را به اقساط ماهانه حداکثر در مدت سه سال تعهد و پرداخت نمایند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز شنبه بیست و نهم خرداد ماه یک هزارو سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.

رئیس - این لایحه به همان ترتیبی که در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود در مجلس سنا به تصویب رسیده است نسبت به آن با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب اتی وسیله منشی (آقای مهندس صایبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).

آقایان دیهیم -صدری کیوان - تهرانی - مهندس عترت - مهندس برومند - دکتر بقایی یزدی - دکتر ستوده - دکتر خزایلی - خانم دکتر دولتشاهی - جهانشاهی - مهرزاد - ماهیار - دکترمهدوی - شهرستانی - پروفسور مخبر فرهمند- تیمساروحدانیان - ارسنجانی - خانم ابتهاج سمیعی -فهیمی - ادیب سمیعی - امامی رضوی - معزی - شاخویی - ملک افضلی - مهندس بریمانی - محسنی‌مهر - رضوی - دکتر امین - مهندس زرآور - کاسمی - فخر طباطبایی - دکتر سعید حکمت - مهندس یارمحمدی - دکتر فریور - دکتر طالع - دکتر اسدی - ایلخانی‌پور -ملک‌زاده‌آملی - زرگرزاده -پزشک‌پور- دکتر اصولی - دکتر درودی - صادقی - یوسفی - آموزگار - دکتر بهبهانی - مهندس ریاحی - نیاکان - مهندس اخوان - قاضی‌زاده - دکتر عاملی تهرانی - مهندس اربابی - اسدالله سلیمانی - صایبی - مهندس سهم‌الدینی - خانلر قراچورلو - روحانی - مهندس اردلان - دکتر الموتی - مهندس معینی‌زند- مهندس معینی - دکتر جوادسعید - دکتر عدل - شیخ‌الاسلامی - معیری – مبارکی - کلانتر هرمزی - پورساطع - دکتر صفایی - حقشناس - صایب- ساگینیان - جوادی - خانم سعیدی - دکتر رفعت - دکتر صالحی - ضیا احمدی - دکتر معظمی - دکتر حبیب‌اللهی - دکتر قهرمان - مرتضوی - صدقیانی‌زاده - مانی -امام‌مردوخ- رامبد - مهندس فیروزعدل - بدر صالحیان - ابوذر - روستا - فرهادپور - ریگی - ملک‌افضلی - دکترمدنی - جوانشیر - محمد اسدی – موسی صالحی - بختیاری‌پور - فیاض فاضلی - دکتر حکیم شوشتری - دکتر اسفندیاری - مهندس کیا - بوشهری - مروتی - سلیمانی کاشانی - موسوی ماکویی - طباطبایی - دکتر دادفر - رضازاده -مؤیدامینی- صادق سمیعی - دکتر عدل طباطبایی - دکتر ناصر بهبودی - بهنیا - مهندس عطایی - دکتر فربود - شیخ بهایی - دکتر شریعت - مجد - دکتر عظیمی - دکتر یزدان‌پناه - امیر احمدی - دکتر بیت منصور - پدرامی - مهندس صایبی - محدث‌زاده - دکتر صاحب‌قلم- توسلی - خانم زاهدی - مهندس اسدی سمیع - دکتر گاگیک - سعید وزیری - ظفر - دکتر رشتی - خانم بزرگ‌نیا - دکتر رهنوردی - تیمسار همایونی - ثامنی - پزشکی - دکتر پرتو اعظم - غنی - شکیبا - مهندس ابراهیمی - دکتر رفیعی - پوربابایی - دکتر مدرسی - موقر - دکتر متین - تیمسار نکوزاد - مهندس ریاضی - دکتر ضیایی - اولیا- دانشمند - جاماسبی - دکتر خیر اندیش - دکتر میرعلا- مهندس قادرپناه - دکتر امامی خویی - دکت مهذب - دکتر اعتمادی - دکتر موثفی - مهندس معتمدی - عجم - مهندس کیا - کورس - محمدولی قراچورلو - مهاجرانی - پاینده - خانم جهانبانی - دکتر وفا.

(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام شد)

 • آراء موافق ۱۶۰ رأی.

رئیس - لایحه با ۱۶۰ رأی به اتفاق آراء تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین-

آقایان مهندس عطایی - دکتر فربود- شیخ بهایی - مجد - دکتر عظیمی - دکتر یزدان‌پناه - امیر احمدی - دکتر بین منصور - پدرامی - مهندس صایبی - محدث‌زاده-دکتر صاحب‌قلم- توسلی - خانم زاهدی - مهندس اسدی سمیع - دکتر گاگیک - سعید وزیری - دکتر رشتی - خانم بزرگ‌نیا - دکتر رهنوردی - تیمسار همایونی - ثامنی -پزشکی - دکتر پرتواعظم - دکتر غنی - شکیبا- دکتر رفیعی - پوربابایی - موقر - دکتر متین - تیمسار نکوزاد - مهندس ریاضی - دکتر ضیایی - اولیا- دکتر ملکی - دانشمند -دکتر خیراندیش - دکتر میرعلا- مهندس قادرپناه - دکتر امامی خویی - دکتر مهذب - دکتر اعتمادی - دکتر موثقی - مهندس معتمدی - عجم - مهندس کیا- کورس - محمدولی قراچورلو – دیهیم- مافی - صدری کیوان - تهرانی - مهندس عترت - مهندس برومند - دکتر بقایی یزدی - دکتر ستوده - دکتر خزایلی - جهانشاهی -مهرزاد - ماهیار - دکتر مهدوی - شهرستانی - تیمسار وحدانیان - ارسنجانی -خانم ابتهاج سمیعی - فهیمی - ادیب سمیعی - امامی رضوی - معزی - شاخویی - ملک‌افضلی -مهندس بریمانی -محسنی‌مهر- رضوی - دکتر امین - مهندس زرآور - کاسمی - فخرطباطبایی - دکتر سعید حکمت - مهندس یارمحمدی - دکتر اسدی - ایلخانی‌پور -ملک‌زاده آملی - زرگرزاده - دکتر اصولی - دکتر اصولی - دکتر درودی - صادقی - دکتر بهبهانی - مهندس ریاحی - نیاکان - مهندس اخوان - قاضی‌زاده - مهندس اربابی - اسدالله سلیمانی - صایبی - مهندس سهم‌الدینی - خانلرقراچورلو - مبارکی - کلانتر هرمزی - پورساطع - حق‌شناس - صایب- جوادی - خانم سعیدی - دکتر صالحی - ضیاءاحمدی - دکتر معظمی - دکتر حبیب‌اللهی - دکتر قهرمان - مرتضوی - صدقیانی‌زاده - مانی - مهندس فیروزعدل - بدرصالحیان - روستا - ریگی - ملک‌افضلی - دکتر مدنی - جوانشیر - موسی صالحی - بختیاری‌پور - فیاض فاضلی - دکتر حکیم شوشتری - مهندس کیا - بوشهری - سلیمانی کاشانی - موسوی ماکویی - دکتر دادفر - رضازاده - دکتر عدل طباطبایی - بهنیا - مهاجرانی - پاینده - خانم جهانبانی - دکتر وفا -دکتر شریعت - ظفر - مهندس ابراهیمی - دکتر مدرسی - دکتر محققی - جاماسبی - پروفسور مخبر فرهمند - یوسفی - آموزگار -فضایلی - ساگینیان - دکتر رفعت -امام‌مردوخ- رامبد - ابوذر - فرهادپور - محمد اسدی - دکتر اسفندیاری – مروتی - طباطبایی -مؤیدامینی- صادق سمیعی - دکتر ناصر بهبودی - دکتر فریور - دکتر طالع -پزشک‌پور- دکتر عاملی تهرانی - مهندس اردلان - روحانی - دکتر صفایی - کاظم مسعودی - دکتر عدل - شیخ‌الاسلامی - مهندس معینی‌زند- مهندس معینی - دکتر جواد سعید.

- اخذ رأی نهایی و تصیب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اخذ مالیات از صفحات گرامافون و ابلاغ به دولت

۱۰- اخذ رأی نهایی و تصیب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اخذ مالیات از صفحات گرامافون و ابلاغ به دولت

رئیس - لایحه اخذ مالیات از صفحات گرامافون برای اخذ رأی نهایی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
قانون اخذ مالیات از صفحات گرامافون

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون مالیات صفحات گرامافون ساخت داخل کشور به شرح زیر تعییق و از طرف وزارت دارایی وصول خواهد شد.

۱- صفحه گرامافون ۳۳ دور هر عدد ۳۰ ریال.

۲- سایر گرامافون هر عدد ۱۰ ریال.

 • تبصره ۱- صفحات گرامافون ضایع شده هنگام تولید در صورت امحا مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود.
 • تبصره ۲- صفحات آموزشی و علمی که در کارخانه‌های داخلی تولید می‌گردد با تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی وزارت فرهنگ و هنر وزارت علوم، آموزش عالی و وزارت اطلاعات از پرداخت مالیات صفحه معاف است.

صفحات آموزشی و علمی که قبل از اجرای این قانون تولید شده نیز با تشخیص کمیسیون فوق‌الذکر مشمول معافیت از پرداخت مالیات صفحه می‌باشد و وجوهی که طبق قانون مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ از این بابت دریافت گردیده مسترد خواهد شد.

ماده ۲- کسانی که بخواهند کارخانه یا کارگاه تولید صفحه گرامافون تأسیس نمایند مکلفند از وزارت اقتصاد پروانه تأسیس تحصیل کنند، وزارت اقتصاد مکلف است به مجرد صدور پروانه تأسیس یک نسخه از آن را به وزارت دارایی ارسال دارد.

صاحب کارخانه یا کارگاه باید پس از تأسیس لا اقل پانزده روز قبل تاریخ قطعی شروع بهره‌برداری را در مرکز به وزارت دارایی و در شهرستان‌ها به دارایی محل وقوع کارخانه اعلام کند و وارت دارایی حداکثر ظرف ده روز اجازه بهره‌برداری را به متقاضی ابلاغ خواهد نمود.

 • تبصره - صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که قبل از اجرای این قانون بدون اخذ پروانه زایر گردیده مکلفند ظرف دو ماه قبل از تاریخ اجرای این قانون به وزارت اقتصاد و دارایی مراجعه و به ترتیب مذکور در این ماده عمل نمایند.

ماده ۳- هرکس بدون رعایت ماده ۲ این قانون مبادرت به تولید صفحه نماید عمل او قاچاق محسوب است مرتکب علاوه بر مجازات مقرر مربوط به قاچاق به مبلغ پنجاه هزار ریال به عنوان جریمه و ضبط وسایل مربوط به تولید محکوم خواهد شد.

ماده ۴- هرشخص در ایران بدون رعایت مقررات آئین‌نامه اجرایی این قانون در مورد نحوه پرداخت مالیات اقدام به تولید صفحات گرامافون کند یا آنها را برای‌فروش عرضه کند علاوه بر ضبط عین مال برای هر صفحه یک هزار ریال جریمه از او وصول خواهد شد اجازه بهره‌برداری عامل تولید در صورت تکرار برای مدت شش ماه توقیف می‌شود و در صورتی که مجدداً مرتکب این عمل شود اجازه بهره‌برداری او لغو می‌شود.

ماده ۵- جرائم قاچاق موضوع ماده ۴ این قانون براساس مقرران اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

ماده ۶- آئین‌نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت دارایی تهیه وپس تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهند شد.

ماده ‌۷- بند «ت» و تبصره‌ی ۲ ماده واحده قانون اخذ مالیات از اتومبیل‌های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱۳۴۵ از تاریخ این قانون ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست‌و نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.

رئیس - این لایحه به همان ترتیبی که در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود در مجلس سنا به تصویب رسیده است نسبت به آن با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صایبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان تیمسار همایونی - دیهیم - مافی - صدری کیوان - تهرانی - مهندس عترت - مهندس برومند - دکتر بقایی یزدی - دکتر ستوده - دکتر خزایلی - جهانشاهی - مهرزاد - ماهیار - دکتر مهدوی - شهرستانی - پروفسو مخبر فرهمند - تیمسار وحدانیان - ارسنجانی - خانم ابتهاج سمیعی - فهیمی - ادیب سمیعی - امامی رضوی - معزی - شاخویی - ملک افضلی - مهندس بریمانی -محسنی‌مهر- رضوی - دکتر امین - مهندس زرآور - کاسمی - فخرطباطبایی - دکتر سعید حکمت - مهندس یارمحمدی- دکتر فریور - دکتر طالع - دکتر اسدی - ایلخانی‌پور -ملک‌زاده آملی -زرگرزاده -پزشک‌پور- دکتر اصولی - دکتر درودی - صادقی - یوسفی - آموزگار - دکتر بهبهانی - مهندس ریاحی - نیاکان - مهندس اخوان - قاضی‌زاده - دکتر عاملی تهرانی - مهندس اربابی - اسدالله سلیمانی - صایبی - مهندس سهم‌الدینی - خانلرقراچورلو - مبارکی - کلانتر هرمزی -پورساطع- دکتر صفایی - حقشناس - صایب- ساگینیان - جوادی - خانم سعیدی - دکتر رفعت - دکتر صالحی - ضیا احمدی - دکتر معظمی - دکتر حبیب‌اللهی - دکتر قهرمان - مرتضوی - صدقیانی‌زاده - مانی -امام‌مردوخ- رامبد - مهندی فیروز عدل - بدر صالحیان - ابوذر - روستا- فرهادپور- ریگی - ملک افضلی - دکترمدنی - جوانشیر - محمد اسدی - موسی صالحی - بختیاری‌پور - فیاض فاضلی - دکتر حکیم شوشتری - دکتر اسفندیاری - مهندس کیا - بوشهری - مروتی- سلیمانی کاشانی - موسوی ماکویی - طباطبایی - دکتر دادفر - رضازاده -مؤیدامینی- صادق سمیعی - دکتر عدل طباطبایی - دکتر ناصر بهبودی - بهنیا -مهندس عطایی - دکتر فربود - شیخ ب‌هایی - دکتر شریعت - دکتر عظیمی - دکتر یزدان‌پناه - امیر احمدی - دکتر بیت منصور - پدرامی - مهندس صایبی - محدث‌زاده - دکتر صاحب‌قلم- توسلی - خانم زاهدی - مهندس اسدی سمیع - دکتر گاگیک - سعید وزیری - ظفر - مهندس اردلان - روحانی - شیخ‌الاسلامی - معیری - مسعودی - دکتر الموتی - مهندس معینی‌زند- مهندس معینی - دکتر جواد سعید - خانم دکتر دولتشاهی - دکتر رشتی - خانم بزرگ‌نیا - دکتر رهنوردی - فولادوند - ثامنی - پزشکی - دکتر پرتو اعظم - دکتر غنی - شکیبا - مهندس ابراهیمی - دکتر رفیعی - پوربابایی - دکتر مدرسی- موقر - دکتر متین - تیمسار نکوزاد - مهندس ریاضی - ضیایی - اولیا- دکتر ملکی - دکتر محققی - دانشمند - جاماسبی - دکتر خیراندیش - دکتر میرعلا- مهندس قادرپناه - دکتر امامی خویی - دکتر مهذب - دکتر اعتمادی - دکتر موثقی - مهندس معتمدی - عجم - مهندس کیا - کورس - محمدولی قراچورلو - مهاجرانی - خانم جهانبانی - پاینده - دکتر وفا.

(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام شد)

 • آراء موافق ۱۳۵ رأی.
 • آراء ممتنع ۲۷ رأی.

رئیس - لایحه با ۱۳۵ رأی موافق و ۲۷ رأی ممتنع تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین -

آقایان مهندس عطایی - دکتر فربود- شیخ بهایی - مجد - دکتر عظیمی - دکتر یزدان‌پناه - امیر احمدی - دکتر بین منصور - پدرامی - مهندس صایبی - محدث‌زاده دکتر صاحب‌قلم- توسلی - خانم زاهدی - مهندس اسدی سمیع - دکتر گاگیک - سعید وزیری - دکتر رشتی - خانم بزرگ‌نیا - دکتر رهنوردی - تیمسار همایونی - ثامنی -پزشکی - دکتر پرتواعظم - دکتر غنی - شکیبا- دکتر رفیعی - پوربابایی - موقر - دکتر متین - تیمسار نکوزاد - مهندس ریاضی - دکتر ضیایی - اولیا- دکتر ملکی - دانشمند -دکتر خیراندیش - دکتر میرعلا- مهندس قادرپناه-مهندس اردلان - دکتر امامی خویی - دکتر مهذب - دکتر اعتمادی - دکتر موثقی - مهندس معتمدی - عجم - مهندس کیا- کورس - محمدولی قراچورلو - دیهیم - مافی - صدری کیوان - تهرانی - مهندس عترت - مهندس برومند - دکتر بقایی یزدی - دکتر ستوده - دکتر خزایلی - خانم تربیت - جهانشاهی - مهرزاد - ماهیار - دکتر مهدوی - شهرستانی - تیمسار وحدانیان - ارسنجانی - خانم ابتهاج سمیعی - امامی رضوی - معزی - شاخویی -ملک‌افضلی - مهندس بریمانی -محسنی‌مهر- رضوی - دکتر امین - روحانی - مهندس زرآور - کاسمی - فخرطباطبایی - دکتر سعید حکمت - مهندس یارمحمدی - دکتر اسدی - ایلخانی‌پور -ملک‌زاده‌آملی - زرگرزاده - دکتر اصولی - دکتر درودی - صادقی - دکتر بهبهانی - مهندس ریاحی - نیاکان - مهندس اخوان - قاضی‌زاده - مهندس اربابی - اسدالله سلیمانی - صایبی - مهندس سهم‌الدینی – خانلرقراچورلو - مبارکی - کلانتر هرمزی - پورساطع - دکتر حق‌شناس - صایب- جوادی - خانم سعیدی - دکتر صالحی- ضیاءاحمدی-دکتر معظمی - دکتر حبیب‌اللهی - دکتر قهرمان - مرتضوی - صدقیانی‌زاده - مانی - مهندس فیروز عدل - دکتر صفایی - شیخ‌الاسلامی – معیری - کاظم مسعودی - دکتر الموتی - مهندس معینی - مهندس معینی‌زند- دکتر جوادسعید - بدر صالحیان - روستا - ریگی - ملک‌افضلی - دکتر مدنی - جوانشیر - موسی صالحی - بختیاری‌پور - فیاض فاضلی - دکتر حکیم شوشتری - مهندس کیا - بوشهری - سلیمانی کاشانی - موسوی ماکویی - دکتر دادفر - رضازاده - دکتر عدل طباطبایی - بهنیا - مهاجرانی - دکتر وفا - خانم جهانبانی - پاینده - دکتر شریعت - ظفر - مهندس ابراهیمی - دکتر مدرسی - دکتر محققی - جاماسبی - پروفسور مخبر فرهمند - یوسفی - آموزگار -فضایلی – ساگینیان- دکتر رفعت -امام‌مردوخ- رامبد - ابوذر - فرهادپور – محمداسدی - دکتر اسفندیاری - مروتی - طباطبایی -مؤیدامینی- صادق سمیعی - دکتر ناصربهبودی - دکتر فریور - دکتر طالع -پزشک‌پور- دکتر عاملی تهرانی.

- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به افزایش حق ثبت سفارش و ابلاغ به دولت

۱۱- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به افزایش حق ثبت سفارش و ابلاغ به دولت

رئیس - لایحه افزایش حق ثبت سفارش برای اخذ رأی نهایی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
قانون افزایش حق ثبت سفارش

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به جای وصول ۵/۱ درصد کارمزد مبلغ مورد سفارش که ار تاریخ هفتم فروردین‌ماه ۱۳۵۰ وسیله بانک مرکزی ایران وصول می‌گردد حق ثبت سفارش موضوع تبصره ۱۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ از چهار درصد به پنج و نیم درصد افزایش داده می‌شود.

بانک مرکزی ایران کلیه وجوهی که بابت ۵/۱ درصد مزبور تا تاریخ تصویب این قانون وصول کرده است به حساب درآمده است به حساب درآمد عمومی کشور منتقل خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز شنبه بیست و نهم خرداد ماه یک هزار و سیصدو پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.

رئیس - این لایحه به همان ترتیبی که در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود در مجلس سنا به تصویب رسیده است نسبت به آن با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صایبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).

آقایان دیهیم- مافی - صدری کیوان - تهرانی - مهندس عترت - مهندس برومند - دکتر بقایی یزدی - دکتر ستوده - دکتر خزایلی - جهانشاهی - مهرزاد - ماهیار - دکتر مهدوی - شهرستانی - پروفسو مخبر فرهمند - تیمسار وحدانیان - ارسنجانی - خانم ابتهاج سمیعی - فهیمی - ادیب سمیعی - امامی رضوی - معزی - شاخویی - ملک افضلی - مهندس بریمانی -محسنی‌مهر- رضوی - دکتر امین - مهندس زرآور - کاسمی - فخرطباطبایی - دکتر سعید حکمت - مهندس یارمحمدی- دکتر فریور - دکتر طالع - دکتر اسدی - ایلخانی‌پور -ملک‌زاده آملی -زرگرزاده -پزشک‌پور- دکتر اصولی - دکتر درودی - صادقی - یوسفی - آموزگار - دکتر بهبهانی - مهندس ریاحی - نیاکان - مهندس اخوان - قاضی‌زاده - دکتر عاملی تهرانی - مهندس اربابی - اسدالله سلیمانی - صایبی - مهندس سهم‌الدینی - خانلرقراچورلو - مبارکی - کلانتر هرمزی -پورساطع- دکتر صفایی – حق‌شناس - صایب- ساگینیان - جوادی - خانم سعیدی - دکتر رفعت - دکتر صالحی - ضیا احمدی - دکتر معظمی - دکتر حبیب‌اللهی - دکتر قهرمان - مرتضوی - صدقیانی‌زاده - مانی -امام‌مردوخ- رامبد - مهندی فیروز عدل - بدر صالحیان - ابوذر - روستا- فرهادپور- ریگی - ملک افضلی – دکترمدنی - جوانشیر - محمد اسدی - موسی صالحی - بختیاری‌پور - فیاض فاضلی - دکتر حکیم شوشتری - دکتر اسفندیاری - مهندس کیا - بوشهری - مروتی- سلیمانی کاشانی - موسوی ماکویی - طباطبایی - دکتر دادفر - رضازاده -مؤیدامینی- صادق سمیعی - دکتر عدل طباطبایی - دکتر ناصر بهبودی - بهنیا -مهندس عطایی - دکتر فربود - شیخ بهایی - دکتر شریعت - دکتر عظیمی - دکتر یزدان‌پناه - امیر احمدی - دکتر بیت منصور - پدرامی - مهندس صایبی - محدث‌زاده - دکتر صاحب‌قلم- توسلی- خانم زاهدی - مهندس اسدی سمیع - دکتر گاگیک - سعید وزیری - ظفر - شیخ‌الاسلامی - معیری - مسعودی - دکتر الموتی - مهندس معینی‌زند- مهندس معینی - دکتر جواد سعید - خانم دکتر دولتشاهی - دکتر رشتی - خانم بزرگ نیا - دکتر رهنوردی- دکتر الموتی - ثامنی - پزشکی - دکتر پرتو اعظم - دکتر غنی - شکیبا - مهندس بهرام‌زاده - دکتررفیعی - پوربابایی - دکتر مدرسی - موقر - دکتر متین - تیمسار نکوزاد - مهندس ریاضی - دکتر ضیایی - اولیا- دکتر ملکی - دکتر محققی - دانشمند - جاماسبی - دکتر خیراندیش - دکتر میرعلا- مهندس قادرپناه - دکتر امامی خویی - دکتر مهذب - دکتر اعتمادی - دکتر موثقی - مهندس معتمدی - عجم-مهندس کیا - کورس - محمدولی قراچورلو - مهاجرانی - دکتر وفا - خانم جهانبانی - پاینده - دکتر عدل - شیخ‌الاسلامی - معیری - مهندس اردلان- روحانی-تیمسار همایونی.

(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام شد)

 • آراء موافق ۱۴۱ رأی
 • آراء ممتنع ۲۷ رأی

رئیس - لایحه با ۱۴۱ رأی موافق و ۲۷ رأی ممتنع تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین-

آقایان مهندس عطایی - دکتر فربود - شیخ بهایی - مجد- دکتر عظیمی - دکتر یزدان‌پناه - امیر احمدی - دکتر بیت‌منصور - پدرامی - مهندس صایبی - محدث‌زاده - دکتر صاحب‌قلم- توسلی - خانم زاهدی - مهندس اسدی‌سمیع - دکتر گاگیک - سعیدوزیری - دکتر رشتی - خانم بزرگ‌نیا - دکتر رهنوردی - فولادوند - ثامنی - پزشکی - شکیبا - دکتر رفیعی - پوربابایی - موقر - دکتر متین - تیمسار نکوزاد - مهندس ریاضی - دکتر ضیایی - اولیا- دکتر ملکی - دانشمند - دکتر خیراندیش - دکتر میرعلا- مهندس قادرپناه - دکتر امامی خویی - دکتر مهذب - دکتراعتمادی - دکتر موثقی - مهندس معتمدی - عجم - مهندس کیا - کورس - محمدولی قراچورلو - دیهیم - مافی - صدری کیوان - تهرانی - مهندس عترت - مهندس برومند - دکتر بقایی یزدی - دکتر ستوده - دکتر خزایلی - خانم تربیت - جهانشاهی - مهرزاد - ماهیار - دکتر مهدوی - شهرستانی - تیمسار وحدانیان - ارسنجانی - خانم ابتهاج سمیعی - فهیمی - ادیب سمیعی - امامی رضوی - معزی - شاخویی - ملک‌افضلی - مهندس بریمانی - محسنی‌مهر - رضوی - دکتر امین - مهندس زرآور- کاسمی - فخر طباطبایی - خانم دکتر دولتشاهی - مهندس یارمحمدی - دکتر اسدی - ایلخانی‌پور -ملک‌زاده آملی - زرگرزاده - دکتر اصولی - دکتر درودی - صادقی - دکتر بهبهانی - مهندس ریاحی - نیاکان - مهندس اخوان - قاضی‌زاده - مهندس اربابی - اسدالله سلیمانی - صایبی - مهندس سهم‌الدینی - خانلرقراچورلو - مبارکی - کلانتر هرمزی - پورساطع - دکتر صفایی - حق‌شناس - صایب- جوادی - خانم سعیدی - دکتر صالحی - ضیا احمدی - دکتر معظمی - دکتر حبیب‌اللهی - دکتر قهرمان - مرتضوی - صدقیانی‌زاده - مانی - مهندس فیروزعدل - بدر صالحیان - روستا - ریگی - ملک‌افضلی - دکتر مدنی - جوانشیر - موسی صالحی - بختیاری‌پور - فیاض فاضلی - دکتر حکیم شوشتری - مهندس کیا- بوشهری - سلیمانی کاشانی - موسوی ماکویی - دکتر دادفر - رضازاده - دکتر عدل‌طباطبایی - بهنیا - خانم جهانبانی- مهاجرانی - دکتر وفا - پاینده - دکتر الموتی - مهندس معینی‌زند- مهندس معینی - دکتر جوادسعیدی- دکتر عدل - شیخ‌الاسلامی -معیری - مهندس اردلان - کاظم مسعودی.

ممتنعین -

آقایان دکتر شریعت - ظفر - مهندس بهرام‌زاده - دکتر مدرسی - دکتر محققی - جاماسبی - پروفسور مخبر فرهمند - یوسفی - آموزگار - موقر - ساگینیان - دکتر رفعت -امام‌مردوخ- دکتر سعید حکمت - رامبد - ابوذر - فرهادپور - محمد اسدی - دکتر اسفندیاری - مروتی - طباطبایی - مؤیدامینی - صادق سمیعی -دکتر ناصر بهبودی - دکتر فریور - دکتر طالع -پزشک‌پور- دکتر عاملی تهرانی.

- طرح و تصویب لایحه دوفوریتی کمک کرایه مسکن افسران و همافران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتشی شاهنشاهی و هم‌ردیفان آنان و ارسال به مجلس سنا

۱۲- طرح و تصویب لایحه دوفوریتی کمک کرایه مسکن افسران و همافران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتشی شاهنشاهی و هم‌ردیفان آنان و ارسال به مجلس سنا

رئیس - دو فوریت برای لایحه پرداخت کمک کرایه مسکن به افسران و همافران و ستوان‌یاران در جلسه گذشته مجلس شورای ملی به تصویب رسیده و طبع و توزیع شده ارتش نظر به تقاضای دولت راجع به فوریت این لایحه در صورتی که همکاران موافقت داشته باشند این لایحه در این جلسه مطرح گردد (نمایندگان - موافقیم)، خواهشمندم خانم‌ها و آقایانی که با طرح این لایحه در این جلسه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که از اول تیرماه ۱۳۵۰ به افسران و همافران و ستوان‌یاران و افسریاران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و هم‌ردیفان آنان کمک کرایه مسکن طبق آئین‌نامه و یا آئین‌نامه‌هایی که توسط وزارت جنگ تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد پرداخت نماید.

 • تبصره ۱- قانون پرداخت کمک کرایه مسکن همافران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۲۱/۲/۱۳۴۹ در مورد همافران و ستوان‌یاران و افسریاران ارتش شاهنشاهی و هم‌ردیفان آنان از تاریخ اجرای این ماده واحده ملغی می‌گردد.
 • تبصره‌ی ۲ - وزارت جنگ می‌تواند در صورت تأمین اعتبار میزان کمک کرایه مسکن استواران گروهبانان و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و همردیفان آنان را طبق آئین‌ناه‌ای که تهیه و تصویب می‌نماید ترمیم کند.

از طرف نخست‌وزیر -محمود کشفیان.

از طرف وزیر دارایی - کاشفی.

از طرف وزیر جنگ - سپهبد کاتوزیان.

رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید ماده واحده به صورت زیر اصلاح گردد.

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که از اول تیرماه ۱۳۵۰ به افسران وهمافران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و هم‌ردیفان آنان مادام که از خانه‌های سازمانی استفاده نمی‌کنند کمک‌کرایه مسکن طبق این نامه یا آئین‌نامه‌هایی که توسط وزارت جنگ تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد پرداخت نماید.

 • تبصره- کمک کرایه مسکن که به همافران ودرجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و هم‌ردیفان آنان به استناد قانون مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ پرداخت می‌گردد منحصراً برای ارتش شاهنشاهی از اول تیرماه ۱۳۵۰ به نام کمک هزینه تبدیل و به نامبردگان پرداخت می‌گردد.

از طرف فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین - الموتی.

رئیس - نسبت به این پیشنهاد نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در کلیات آخر لایحه نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به لایحه و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

۱۳- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه.

رئیس - چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانم‌ها وآقایان جلسه را ختم می‌کنیم ساعت ۹ امشب جلسه فوق‌العاده دیگری خواهیم داشت.

ساعت هفت و سی دقیقه بعدازظهر جلسه ختم گردید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.