مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۲۳ نشست ۳۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۲۳ نشست ۳۲

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه ۳۲

شماره مسلسل - ۱۲۸۹

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۲۲ نشست ۵

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای فرهودی

۳- طرح و رد گزارش شعبه اول راجع برد انتخابات ورامین و تصویب نمایندگی آقای آشتیانی

۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یکساعت و نیم پیش از ظهر بریاست آقای آقا سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.

صورت مجلس روز پنجشنبه ۲۸ اردی بهشت ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس- اعتراضی در صورت مجلس نیست؟ آقای دکتر شفق.

دکتر شفق- بنده طرحی تقدیم کرده‌ام در آن جلسه مثل اینکه ذکر نفرموده‌اید در صورتمجلس…

رئیس- ذکر شده‌است آقا منتهی توجه نفرمودید (صحیح است)

طوسی- بلی ذکر شده‌است آقا. خواندم (صحیح است)

دکتر شفق- بسیار خوب

رئیس- در صورت مجلس اعتراضی نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد

جمعی از نمایندگان- دستور. دستور

رئیس- هفت فقره قبل از دستور اجازه خواسته شده‌است.

عدة از نمایندگان- دستور. دستور

طباطبائی- بنده با ورود در دستور مخالفم

رئیس بفرمائید

طباطبائی- عرض کنم که سه جلسه‌است بنده خواستم مطلب تقریباً لازمی را بعرض برسانم مربوط بهمین جریانی که در کمیسیون عرایض و مرخصی هست بعداً هم بکمیسیون دادگستری احاله خواهد شد و لازم است در این خصوص یعنی راجع بپرونده وزارت خواربار توضیحاتی بعرض مجلس برسانم که خیال می‌کنم کمکی به تسریع جریان امر هم در کمیسیون عرایض و هم در کمیسیون دادگستری خواهد نمود اگر اجازه میفرمائید قبل از دستور عرض کنم.

جمعی از نمایندگان- بعد از دستور بفرمائید.

نمایندگان- دستور دستور

جمعی از نمایندگان- رأی رأی

رئیس- آقایانیکه موافقند باینکه وارد دستور بشویم قیام فرمایند (عدةکمی برخاستند) رد شد نوبت آقای فرهودی است بفرمائید.

روحی- بنده هم اجازه خواستم

رئیس- نام شما هم هست اجازه‌ها بنوبه خودش محفوظ هست.

- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای فرهودی

۲- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای فرهودی

'فرهودی-' اینک با اجازه آقایان طرح قانونی را می‌خوانم و تقدیم ریاست محترم مجلس می‌کنم که بکمیسیون ارجاع فرمایند:

بطوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است بموجب تبصرة یک مادة چهلم قانون متمم بودجه ۱۳۲۱ مصوب پنجم آذر ماه ۱۳۲۱ وزارت فرهنگ مکلف است دانشکدة حقوق را تکمیل و برای تکمیل تحصیلات لیسانسیه‌های حقوق دورة دکترای حقوق را تأسیس نماید بر طبق اساسنامه‌ای که اخیراً برای اجرای این قانون تهیه شده‌است تحصیل در دورة دکتری را در هر سال محدود بعدة معینی از لیسانسیه‌ها کرده‌اند این عمل برخلاف اصل آزادی تحصیل مندرج در اصل هیجدهم قانون اساسی است و در قانون پنجم آذرماه هم استفاده از تحصیل در دورة دکترا را مطلق قرار داده و حدودی برای آن قائل نشده‌است رویة دانشگاههای خارجه هم بر این است که بکلیة لیسانسیه‌های حقوق تحصیل در دورة دکترا را بدون قید می‌دهند لهذا برای تکمیل قانون پنجم آذرماه امضاء کنندگان ماده واحدة زیر را پیشنهاد و تقاضای تصویب آنرا می‌نمائیم:

ماده واحده- تحصیل در دورة دکترای حقوق برای لیسانسیه‌های رشتة حقوق آزاد و محدود بعده نخواهد بود.

عرض دیگرم راجع باینست که بیش از یکماه است بنده سئوالی از آقای وزیر راه راجع باوضاع بنگاه راه آهن کرده‌ام هنوز حاضر نشده‌اند از ریاست محترم استدعا می‌کنم بایشان تذکر بفرمایند برای جواب زودتر حاضر شوند.

رئیس- بایشان اطلاع داده خواهد شد این طرح هم بکمیسیون ارجاع می‌شود.

جمعی از نمایندگان- دستور

رئیس- سه نفر دیگر از آقایان اجازه خواسته‌اند

عدة از نمایندگان- دستور. دستور. رأی بگیرید

رئیس- پس رأی می‌گیریم بورود در دستور آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بقیة نطقها را در جلسه بعد بفرمایند.

روحی- اجازه‌ها محفوظ بماند و تبعیض نشود

رئیس- محفوظ که نمی‌شود بماند باید در جلسه آتیه مجدداً اجازه بگیرند (صحیح است)

- طرح و رد گزارش شعبه اول راجع برد انتخابات ورامین و تصویب نمایندگی آقای آشتیانی

۳- طرح و رد گزارش شعبه اول راجع برد انتخابات ورامین و تصویب نمایندگی آقای آشتیانی

رئیس- مطلبی که در دستور امروز است دو فقره اعتبارنامه‌است ولی قبل از طرح این دو فقره اعتبارنامه یک مطلبی را باید بعرض مجلس برسانم که تکلیف هیئت رئیسه معلوم بشود در این دو روزه که در مورد اعتبارنامه‌ها مذاکره می‌شود و مخالف و موافق این جا ثبت اسم می‌کنند یکی از آقایان وکلاء امروز به بنده اظهار عقیده می‌کردند که نباید برای اعتبارنامه‌ها لوحه بگذارند در خارج که ثبت اسم موافقت و مخالف بشود بلکه باید در خود مجلس استجازه بشود و آن ثبت اسم در خارج مربوط بلوایح و قوانین است و آقایان نمایندگان محترم می‌دانند که عمل مجلس بمنزلة تفسیر نظامنامه‌است چون این اظهار به بنده شده حالا خواستم به بینم نظر و عقیده آقایان وکلاء راجع باین موضوع نظری چیست و چه می‌فرمایند؟ و برای اعتبارنامه‌ها در بیرون باید لوحه برای ثبت اسم آویزان بشود وثبت موافق و مخالف بشود یا در خود مجلس باید استجازه بشود؟ آقای بهبهانی

بهبهانی- اعتبارنامه‌ها هم جزو دستور مجلس است چنانچه ملاحظه میفرمائید در هر دوره همینطور بوده و اعتبارنامه را جزء دستور حساب می‌کردند و رأی که می‌دادند وارد دستور بشویم…

رئیس- البته جزء دستور است

بهبهانی- در اوائل هر دوره در مورد تصویب اعتبارنامه‌ها همینطور وارد عمل می‌شد و سابقه هم همینطور است علی ای حال اعتبارنامه‌ها جزو دستور مجلس است و سابقه هم همینطور است که جزو دستور است و چون جزو دستور مجلس می‌باشد البته موافق و مخالف صحبت باید بکنند و چون جزو دستور است و در این خصوص مخالف و موافق باید صحبت کنند حق این است که آن جا تابلو بگذارند همانطور که در دستور مجلس وقتی می‌خواهد چیز بشود باید تابلو بگذارند و موافق و مخالف اسم شان را ثبت کنند و صحبت کنند مگر یک وقتی که در مجلس اجازه خواسته شود و فرصت صحبت نباشد و تقاضا کنندگان اجازه را فی المجلس می‌خواهند و اینجا ثبت می‌شود که ثابت باشد برای جلسه بعد آنوقت البته می‌توانند که اجازه‌های جلسه قبل برای جلسة بعد محفوظ بماند دراوایل ادوار گذشته هم همین طور عمل می‌شد در مورد اعتبارنامه‌ها و اعتبارنامه جزو دستور باید تلقی شود و هر وقت هم جزو دستور می‌شد اعتبارنامه و مجلس بهم می‌خورد و می‌رفتند می‌گفتند اجازه‌های ما محفوظ باشد. برای جلسه بعد و مجلس هم ساکت می‌شد و سکوت مجلس هم دلیل بر رضایش بوده پس در هر حال اعتبارنامه جزو دستور است و جزو دستور باید تلقی شود چنانچه برأی دادن یا ندادن در آن باب اهمیت داده می‌شود یعنی رأی مجلس در آن محل اعتبار است و جزو دستور است و باید جزو تابلو نوشته شود

رئیس- منظور بنده تأمین نشد البته اعتبارنامه جزو دستور است و مقصود این بود که مثل طرحها و لوایح لوحه برایش آویخته شود و موافق و مخالف نام شان را در آنجا ثبت کنند یا در مجلس استجازه نمایند این را می‌خواستم معلوم بفرمائید تا تکلیف هیئت رئیسه معلوم شود که نسبت باعتبارنامه‌ها هم مثل قوانین تابع لوحه‌های خارج باشیم یا نه؟ آقای طوسی.

طوسی- هیچ قابل تردید نیست که هر موضوعی که محتاج بموافقت و مخالفت باشد باید در آن تابلو موافق و مخالف اسمشان را بنویسند وبعد در مجلس از روی آن ثبت اجازه داده شود که صحبت کنند (صحیح است) سوابق هم تاکنون همینطور بوده‌است حالا اگر نظر بعضی از آقایان بسوابق چند دورة قبل است که خیلی از این مسائل فعلاً مرتفع شد و طبق نظامنامه عمل می‌شود و در این مورد هم لازم است مطابق سوابق و نظامنامه عمل شود.

رئیس- آقای طباطبائی.

طباطبائی- این تشکیک و تردید از طرف من بود به آقای رئیس هم من این تذکر را عرض کردم مطلب هم این است که سایر لوایح وقتی بمجلس شورای ملی تقدیم می‌شود می‌رود بجریان خودش مخالف و موافق هم معلوم نیست و آنجا در خارج روی آن تابلودر مورد آن طرح یا لایحه می‌نویسند که مخالف کیست و موافق کیست واز وی همان ثبت هم اجازه می‌گیرند این درست اما در مورد اعتبارنامه گو اینکه آنهم جزو دستور است ولی اینطور نیست مثل طرح یا لایحه نیست اعتبارنامه وقتی که مطرح شد و راپرت شعبه قرائت شد مخالف و موافق در خود مجلس معلوم می‌شود در خارج صورت جلسه هم حاکی است از مخالفت آقایان ولی این را نمی‌شود یک ورقه علیحده برایش در خارج روی آن تابلو نصب کرد که بعد از چهار روز یک کسی در ستون مخالف یا موافق اسم بنویسد البته مانعی ندارد که او هم حرف بزند ولی نوبة آن کسی که فی المجلس مخالفت کرده و در صورت جلسة هم ثبت شده علی الاصل محفوظ است (صحیح است) و قبلاً یادداشت شده‌است.

رئیس- بالاخره این مسئله خیلی قابل مذاکره نیست مقصود بنده این است که تکلیف هیئت رئیسه معلوم بشود. اگر آقایان موافقت می‌کنند در این باب رأی می‌گیریم که آیا …

دشتی- این که اشکالی ندارد آقا. آن کسانی که در مجلس مخالفت کرده‌اند با یک اعتبارنامة باید آنها صحبت کنند دیگر عدة از نمایندگان- (صحیح است)

رئیس- گمان می‌کنم که نظر مجلس هم همین باشد (صحیح است) حالا اعتبارنامه آقای آشتیانی مطرح است. گزارش شعبه اول طبع وتوزیع شده‌است آقای اردلان در آن جلسه اول با راپرت شعبه مخالفت کردند این است که بهمین دلیلی که الآن گفته شد در مجلس نوبة ایشان است بفرمائید.

اردلان- آقایان نمایندگان محترم مستحضرند که این اعتبارنامه در شعبه اول مطرح بود گزارشی هم از شعبة اول تقدیم شده‌است و بنده چون خودم عضو شعبه بودم و از نزدیک ناظر این پرونده بوده‌ام دیده‌ام که این نظریه هفت نفر از آقایان اعضای شعبه و رأی آنها حقیقت بر خلاف عدالت و انصاف بود.

دکتر معاون- اینطور نیست آقا…

اردلان- این بود که من خود را موظف دانستم که بیایم در مجلس و نظریات خود را عرض کنم حالا التفات بفرمائید بنده یکی یکی عرایضم را استدلالاتم را عرض می‌کنم آقایان هم نظریات خودشان را می‌گویند البته مجلس شورای ملی هم سرانجام قضاوت خواهند فرمود. عرض کنم این پرونده متجاوز از چهل روز در شعبه اول مطرح بود و هر وهله که بنده خودم آنجا حضور پیدا کردم یکی دو ورق پرونده خوانده می‌شد بعد کار مهم تری پیش می‌آمد موکول به جلسه بعد می‌شد وروز بعد هم همینطور بالاخره روز آخری که در این خصوص ما خواستیم تصمیم اتخاذ کنیم یکی از آقایان یک پیشنهاد خیلی خوبی کرد و گفت که ما چهل روز است هر روز یک ورقه از این پرونده را خواندیم و چیزی درک نکردیم خوب یک دفعه بنشینیم یک روز از صبح تا غروب این را از سر تا ته بخوانیم و تصمیم بگیریم رویش وبنده عرض می‌کنم که اگر این ترتیب می‌شد و از اول تا آخر پرونده خوانده می‌شد این قضیه اصلاً این صورت را پیدا نمی‌کرد که هفت نفر از اعضاء شعبه این نظریه را پیدا کنند که انتخابات ورامین باید تجدید شود شاید آن چه بنده خودم درک کردم نظر آقایان این بود که آقای آشتیانی یک وکیل طبیعی آنجا هستند ولی جریان انتخابات ایوانکی یک قدری انحراف دارد و بهتر است تجدید بشود و اگر ایشان رأی دارند ممکن است دو مرتبه در آنجا انتخابات تجدید شده و ایشان از آن جا انتخاب شوند بنده خودم شخصاً خیال می‌کنم که اگر ممکن بود این تصمیم را می‌خواستند در آمریکا یا نیویورک بگیرند اشکالی نداشت و درست بود ولی در ایران این عدالت نیست برای اینکه مردم با ایمان و عقیده خودشان یکنفری را بنمایندگی خودشان بمجلس معرفی کردند و این آمد در مجلس نشست و بعد باو گفتند از مجلس برو و تجدید انتخابات باید بشود آنها چه می‌گویند؟ آنها می‌گویند آقا ما تو را انتخاب کردیم ولی مجلس تو را قبول نکرد و یکی دیگر را باید معین کنیم بدین لحاظ بنده فکر کردم که اگر تصمیم آقایان روی این نظر است این نظر درست نیست همه آقایان مسبوق هستند این تصمیم را شعبه چهل روز قبل گرفت حالا گزارشش بمجلس شورایملی آمده‌است و بعد از آن تاریخ در همین شعبه یک پرونده دیگری مطرح شد و حالا ده پانزده روز است که مجلس تصمیم خودشرا نسبت بآن اعلام کرده‌است آقای دکتر زنگنه بنده اطمینان و اعتماد دارم بجدیت و فعالیت شان که هیچ دلیلی نداشت که این چهل روز معطل بشود بمجلس نیاید جز یک دلیل و آن این است که رأی این هفت نفر از آقایان بر این شده‌است بعد از این مدت معطلی که انتخابات آنجا را تجدید کنیم ولی مدارکی که اثبات بکند که این انتخابات باید تجدید شود در دسترس نبود و اگر آقای دکتر زنگنه و سایر آقایان دقت بفرمایند یک دلیل محرز و متقنی که ما را متقاعد کند که ما رأی بدهیم انتخابات آنجا تجدید شود در این گزارش ابداً دیده نمی‌شود و البته بنده کاملاً با این هفت نفر آقایانی که اظهار عقیده فرموده‌اند می‌توانم موافقت کنم که یک انحرافی در این پرونده بعقیدة بنده مشاهده می‌شود ولی این انحراف این اندازه نیست که ما رأی به بطلان انتخابات آنجا بدهیم و این عیب هم ناشی از عیب و نقصی است که در قانون انتخابات ما است که همه آقایان متوجه هستند و معتقدند که باید این قانون تجدید و اصلاح بشود و عوض بشود نقصی است که در مأمورین وزارت کشور است که چند قسم اعمال نظر شخصی کرده‌اند و چه قسم وزرات کشور را که نظارت عالیه در امر انتخابات داشته‌است او آمده‌است و از سوء رفتار مأمورین خودش جلوگیری کرده‌است و اگر وزارت کشور جلوگیری از این جریان کرده‌است برای حفظ قانون و برای حسن اجرای قانون بوده‌است و از این نظر بوده‌است که قانون را حفظ کند و بنده خیلی متأسفم ولی وجدان من بمن حکم می‌کند که این مطلب را هم باید بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم که یک عامل مؤثری هم در این پرونده دخالت دارد و آنرا بنده اسمش را نمیدانم چه بگذارم و در این جا عرض کنم که چه عاملی بوده یک عاملی بوده که تا حالا در انتخابات ایران خوشبختانه سابقه نداشته‌است آقایان اطلاع دارند بنده خودم هم اطلاع دارم که در دوره‌های سوم و چهارم مردم با چه ذوق و شوق حوزه‌های خودشان را تشکیل می‌دادند برای امر انتخابات و هیچ منظور و مقصودی نداشتند جز اینکه وکیل صالح و خوبی بمجلس شورایملی بفرستند ثانیاً بنده خودم یک شعبه داشتم در منزلم که بیشتر از اعضای او از پست چی‌های شهر طهران تشکیل می‌شد آنها با اینکه تمام روز پیاده کاغذها را بخانه‌ها میرساندند با این حال شب می‌آمدند آنجا با چه رغبت و عشق و علاقه برای اینکه وکیل خودشان را تعیین کنند در انتخابات شکرت می‌کردند متأسفانه بیست سال پیش آمد که اصلاً این عشق و علاقه بانتخابات خاموش شد بنده نسبت باین موضوع نمی‌خواهم عرض بکنم البته در دورة چهاردهم که باز این ذوق و شوق و علاقه پیدا شد اول چیزی که ما مشاهده کردیم این قسمت بود که کاندیداها خیلی زیاد شدند البته باز هم موجب خوشوقتی است که مردم زیاد علاقه دارند ولی یک عامل بسیار خطرناک دیگری هم بوجود آمد که خدای نکرده اگر این عامل موفقیت پیدا می‌کرد تمام اساس مشروطیت ما متزلزل می‌شد و آن این بود که یک اشخاصی تصور کردند که کرسی مجلس شورای ملی یک متاع خریداری است و گفتند که ما می‌رویم با پولهائی که داریم این کرسی را می‌خریم و خیال نمی‌کردند این فکر فکر غلطی است و خوشبختانه موفقیت نیافتند و همین جور در پرونده ایوانکی اگر انحرافی در پرونده مشاهده می‌کنیم نفوذ همین عامل جدیدی است که بدبختانه در این انتخابات دورة چهارده چهرة خودش را نمودار کرده‌است و بنده برای اینکه زیاد اسم اینرا بعناوین مختلف ذکر نکرده باشم اسم این عامل را فرشته زیبا گذاشتم که همه جا در این پرونده این فرشته زیبا چهرة خودش را نمودار کرده است…

هاشمی- چرا با فرشته طرفیت می‌کنید؟ (خندة نمایندگان)

اردلان- آقایان میدانند که اگر ما بیائیم و تجزیه کنیم قانون انتخابات را می‌بینیم که نود درصد قانون انتخابات مربوط بمیل و رغبت اهالی است که چه اشخاصی را انتخاب می‌کنند و ده درصد انتخابات مربوط بتشریفات انتخابات است البته تشریفات محترم است ولی این قضیه در اساس امر انتخابات نباید مداخله داشته باشد و در اغلب ممالک دنیا این تشریفات را هم اصلا ندارند حالا سرنوشت وکیلی که مردم از روی میل و رغبت و علاقمندی انتخاب کرده‌اند موکول شده‌است باینکه در شعبه یا در مجلس شورای ملی نسبت باو رسیدگی شود و تصمیم گرفته شود ولی اساس قانون انتخابات را اگر ما تجزیه کنیم بیشتر مربوط بمیل و علاقه مردم است…

جمعی از نمایندگان- اکثریت نیست آقا. (پس از چند لحظه اکثریت حاصل شد)

اردلان- بنابراین در انتخابات شرط اصلی که ما باید در نظر بگیریم این است که ببینیم مردم ورامین چه وکیلی را انتخاب کرده‌اند ما هم همانطور رأی بدهیم. اگر ما در موقع انتخابات ورامین بورامین می‌رفتم میدیدیم که دو قوة متضاد برای پیشرفت منظور خودشان مشغول عمل و مبارزه هستند یک عده مردمی بوده‌اند که با یک نان خالی که در کمرشان در سفره شان بسته‌اند پای پیاده از فرسنگ‌ها راه می‌آمدند از روی ایمان و عقیده رأی خودشان را در صندوق ریخته و وکیل خودشان را انتخاب می‌کردند ولی یک عده دیگری هم بودند که با اتومبیل آمده بودند در همان نزدیکی‌ها هم غذاهای رنگارنگ تهیه شده بود برای اینکه کاندیدا‌های دیگری انتخاب شوند و مشغول عمل بودند ولی خوشبختانه حس مردم و علاقمندی مردم پیش برد…

جمعی از نمایندگان- اکثریت نیست. (پس از یکی دو دقیقه اکثریت حاصل شد)

اردلان- در گزارش شعبه دو نکته هست که باید توضیح عرض کنم بنده بطور خلاصه جریان انتخابات را عرض می‌کنم بعد هم با مدارکی اثبات می‌کنم نظریة خودم را آنطورکه از پروندة موجوده در مجلس استنساخ کرده‌ام برای استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم: اولا انحراف آنجا اینقدر شدید نیست که ما انتخابات آنجا را باطل بدانیم ثانیاً یک موضوعی که در اذهان خیلی جلب توجه می‌کند موضوع این است که چرا دو تا اعتبارنامه در این قسمت صادر شده‌است البته این یک موضوعی است که بنظر زننده می‌آید که خوب ورامین و ایوانکی باید یکنفر نماینده بدهند چرا دو تا اعتبارنامه داده شده‌است بنده اول اجازه می‌خواهم که مطلب را روشن کنم تا به بینیم علتش چه بوده: اولاً یک نظری اگر بورامین بیندازیم می‌بینیم که این حوزه انتخابیه مرکب است از حوزه انتخابیه ورامین و خوار و ایوانکی ورامین ۳۶۰ آبادی دارد خوار پنجاه شصت تا آبادی دارد و ایوانکی هم دارای آبادی هائی است که البته تعداد آنها و جمعیتشان از ورامین خیلی کمتر است ولی از لحاظ اینکه ایوانکی در وسط واقع شده و بین ورامین و خوار بوده آمده‌اند و آنجا را مرکز قرار داده‌اند و الا از لحاظ جمعیت و اهمیت ورامین البته رجحان دارد چنانکه وقتیکه ما صحبت می‌کنیم میگوئیم وکیل ورامین کی است کی نیست و هیچوقت نمیگوئیم وکیل ایوانکی و انتخابات ایوانکی. موقعی که انجمن مرکزی انتخابات ایوانکی تشکیل می‌شود احساس می‌کنند که آن منظوری که درش هست عملی نمی‌شود و آن کاندیداهائی که در نظر دارند وکیل بشود وکیل نمی‌شود آنوقت بخشدار آنجا پروندة انتخابات را می‌دزدد و خودش فرار می‌کند می‌آید بطهران در عین حال آراء حوزة ورامین را که حوزة اصلی انتخابات بوده باطل می‌کند اولاً موقعی که تلگراف می‌کند از ایوانکی بوزارت کشور که ما آراء ورامین را باطل کردیم وزارت کشور باو تلگراف می‌کند که مطابق قانون شما حق نداشتید انتخابات ورامین را باطل کنید بنده حالا همه این تلگرافات را می‌خوانم که آقایان مستحضر بشوند این تلگرافات که بایوانکی می‌رسد پنج نفر از اعضای انجمن مرکزی ایوانکی هم تلگراف می‌کنند بوزارت کشور که این نظر وزارت کشور کاملاً صحیح است و این رأئی که سابقاً انجمن نظارت مرکزی داده‌است در ابطال آراء ورامین صحیح نیست این تلگراف بامضای پنج نفر بوزارت کشور مخابره می‌شود ولی بخشدار آنجا اعتنا نمی‌کند و پرونده را که می‌دزدد فرار می‌کند می‌آید بطهران ودر طهران اعتبارنامه صادر می‌کند بنام شخص دوم بدون این که آراء ورامین را بخوانند وزارت کشور متوسل می‌شود به ژاندارمری و نظمیه که این مأمور سارق من را که دو سیه را دزدیده‌است پیدایش کنید… بنده این مدارک را می‌خوانم که به بینید حقیقت دارد. بعد از مدتی بوزارت کشور ژاندارمری می‌نویسد که ما هر چه گشتیم این مأمور شما را پیدا نکردیم باز بعد از مدتی یک روزی پرونده را یک نفر شخص ناشناسی می‌آورد بوزارت کشور و می‌گذارد روی میز و می‌رود بعد وزارت کشور به بخشدار کاغذی می‌نویسد (در طهران پیدایش می‌کنند) و می‌پرسند که دوسیه را چرا آوردید و بچه مناسبت اعتبارناه صادر کردید جواب نمی‌دهد برمی‌گردد بورامین و مجدداً آراء اصلی حوزة بزرگ ورامین را می‌خوانند در نتیجه آقای آشتیانی اکثریت پیدا می‌کند و اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌شود ووزارت کشور ایشان را که وکیل حقیقی آنجا بوده‌است به مجلس شورای ملی معرفی می‌کند بنابراین اگر شعبه می‌گوید باین علت که چون دو تا اعتبارنامه صادر شده‌است ما باید انتخابات آنجا را باطل بدانیم و تجدید کنیم صحیح نیست باید دید برای چه این دو تا اعتبارنامه صادر شده و این فرشته زیبا چطور نفوذ خودش را اعمال کرده‌است منتهی موفق نشده‌است و این آقای بخشدار را از همین جا تعقیب او را استدعا می‌کنم که چرا دوسیه را دزدیده‌است و این کارها را کرده‌است. بعد آقای آشتیانی معرفی می‌شوند و حالا هم تشریف دارند اینجا حالا بنده اجازه می‌خواهم چند فقره مدارکی که در این خصوص هست عرض کنم یکی از گزارشات شعبه این است که انتخاباتی که در آنجا شده‌است صندوق آنجا تحت نظر ژاندارمری نبوده‌است این قضیة نیست بنده از روی پرونده اینجا می‌خوانم که این صندوق همه وقت در تحت نظر ژاندارمری بوده‌است کسی دیگر دخالت و نظارت نداشته‌است یک مطلب دیگری هم هست در گزارش شعبه که بنده باید این را توضیح بدهم و تشریح کنم شعبه می‌گوید وزارت کشور انتخابات ورامین را برای این توقیف کرده که یک روز عقب بیندازد و آن روز آراء را بگیردو آن وکیلی که مثلاً آقای آشتیانی باشد او را وکیل کند این تئوری بنظر من درست نیست چون در ظرف آن یک روز فقط ۵۶۰ رأی اخذ شده‌است در صورتی که شخص اول که آقای آشتیانی است از شخص دوم آنقدر آرائشان بیشتر است که اگر تمام آن آرائی را هم که آنروز گرفته شده‌است از آراء ایشان کم کنیم باز ۲۹۵ رأی از شخص دوم بیشتر دارند بنابراین اگر ما آمدیم و گفتیم که حرف شعبة یک صحیح است و این اعمال نفوذ وزارت کشور برای این بوده‌است که در آن یک روز رأی بگیرند باز برای آن یک روز نمی‌توانست انتخابات ورامین را باطل کند و مجبور بود قبول کند برای اینکه آن یک روز را مثلاً بایستی کسر کند و عرض کردم اگر آراء آن روز هم از مجموع آراء آشتیانی کم شود باز ۲۹۵ رأی از دومی بیشتر دارند و اکثریت دارند حالا بنده اجازه می‌خواهم خیلی مختصر است چند تا تلگراف که موجود است بخوانم تلگرافی است که وزارت کشور بانجمن نظارت انتخابات ایوانکی مخابره می‌کند ۱۳۲۲/۷/۷ – شماره ۳۸۰۴- انجمن مرکزی انتخابات ایوانکی: باستحضار ازمدلول تلگراف شماره ۵۳ دائر به اجرای مقررات ماده ۳۶ قانون انتخابات نسبت بانتخابات حوزة فرعی ورامین اشعار می‌دارد اقدام انجمن مرکزی به خاتمه انتخابات در این مورد مجوز قانونی ندارد ومفهوم مادة مورد استدلال آن است که اگر انجمن فرعی تعلل در انجام امر انتخابات کرده مشمول مقررات آن ماده خواهد شد ولی با داشتن عذر موجه که آن انجمن هم از جریان آن مستحضر است این اقدام تطبیق با قانون نمی‌کند و می‌بایستی انجمن مرکزی منتظر دریافت نتیجه انتخابات حوزة فرعی ورامین بوده و سپس در حدود قانون به تشخیص منتخب اقدام کند. وزیر کشور. ماده ۳۶ بانجمن مرکزی حق داده‌است که در مواقعی که تعیین کرده‌است اگر شعبات فرعی انتخابات را تمام نکرده باشند توقیف بکند اما موضوع با ماده ۳۶ تطبیق نمی‌کند و نمی‌توانسته‌است آن انتخابات را باطل کند؟ چون انجمن ورامین که در این قسمت تقصیری نداشته در حال حاضر وزارت کشور آمده‌است انتخابات آنجا را توقیف کرده‌است بنابراین وزارت کشور هم مانعی نداشته‌است برای جلوگیری از یک قتلی انتخابات را یک روز دو روز توقیف بکند وزارت کشور که این تلگراف را بانجمن نظارت انتخابات ایوانکی می‌کند ۵ نفر از ۹ نفر اعضای انجمن نظارت ایوانکی این عمل وزارت کشور را تصدیق می‌کنند بنده تلگراف آنها را بوزارت کشور می‌خوانم:

وزارت محترم کشور فرماندار تهران- عطف به شمارة ۲۸۰۴ مورخ ۲۲/۷/۱۷ محترماً معروض می‌دارد راجع بانحلال حوزة فرعی ورامین که عدم انحلال آنرا گواهی و استدلال فرموده‌اید اینجانبان اکثریت کارمندان انجمن مرکزی ایوانکی موافقت خود را با نظریه آن وزارتخانه اعلام می‌داریم ۲۲/۷/۱۹ محسن اشتری- اسمعیل دادگر- عزت الله اشتری-سید عباس سعادت- ذبیح الله دانش) هر پنج نفر از اعضای اصلی انجمن نظارت انتخابات هستند بنابراین عمل اولیه غلط بوده‌است خود آقایان اعضای انجمن هم تصدیق می‌کنند بنده به آقایان عرض کردم که آن بخشدار آنجا دوسیه را برداشته‌است و بطهران آورده‌است اینهم نامة ایست که وزارت کشور بادارة شهربانی می‌نویسد:

ادارة کل شهربانی- حضور آقای مصباح خاوری بخشدار پیشین ورامین مورد احتیاج است قدغن فرمائید مشارالیه را پیدا کرده و هر چه زودتر بوزارت کشور تسلیم دارند. وزیر کشور).

آقای رئیس نظمیه به وزارت کشور جواب می‌دهد:

وزارت کشور: معطوفاً بمرقومة شمارة ۴۵۸ ۲۲/۸/۱۱ معروض می‌دارد بر طبق گزارش ادارة سر کلانتری آقای مصباح خاوری بنا باظهار خانواده اش به تاکستان قزوین مسافرت کرده‌است رئیس شهربانی کل کشور توجه بفرمائید پرونده را آقای مصباح خاوری برداشته‌است فرار کرده‌است آمده‌است بطهران بعد از مدتی بفرمانداری طهران می‌فرستد این نامه از طرف وزارت کشور باو مخابره می‌شود خیلی انترسان است ۴۵۸۰ ۲۲/۸/۲ آقای مصباح خاوری بخشدار پیشین ورامین بازگشت به نامة بدون تاریخ بشمارة ۱۲ که بضمیمة یک بستة لاک شده بنام پرونده انتخابات ایوانکی- ورامین- گرمسار بفرمانداری طهران فرستاده بودید استعلام می‌شود که اولاً پروندة مربوطه بامر انتخابات را چرا همراه خود بشهر آورده بودید ثانیاً چرا پرونده نامبرده را چند روز در شهر نزد خود نگاهداشته و بالاخره بوسیلة ناشناسی پرونده را بفرمانداری طهران فرستاده بودید و از آمدن خود بوزارتخانه و یا فرمانداری تهران امتناع ورزیده‌اید وزیر کشور) در تمام این موارد ارگان مهمی که رل را بازی کرده همین فرشتة زیبا است که خدمت آقایان عرض کردم این کاغذهائی است که وزارت کشور بژاندارمری می‌نویسد اولاً یک مدرکی است که در استخراج آراء در یک روز ۵۶۰ رأی بیشتر استخراج نشده‌است بنابراین اگر این ۵۶۰ رأی را هم از آراء آشتیانی کسر کنیم باز ایشان اکثریت دارند باز هم تلگرافی است که بخشدار به ادارة ژاندارمری مخابره می‌کند: ۹۶۶ ادارة ژاندارمری قدغن فرمائید صندوق آراء را که در ان اداره‌است با نهایت مراقبت و مواظبت تحت نظر مستقیم مأمورین آن اداره به محمد آباد عرب برده و در آنجا به انجمن تحویل نمائید. پس بخشدار می‌نویسد یعنی می‌گوید که صندوق مفقود نشده و تحت نظر ژاندارمری بوده بنابراین استدعا می‌کنم و تمنی دارم از روی عدالت و حق رأی بدهید آقای آشتیانی وکیل حقیقی ورامین هستند و ما احساسات مردم آنجا را نباید خفه کنیم راجع به شخصیت آقای آشتیانی هم بنده چون خودم در این خصوص اطلاعی ندارم و شناسائی بنده با ایشان همین دو ماهة مجلس است از آقای بهبهانی خواهش کردم که راجع به این موضوع اگر مایل باشند به عرض آقایان برسانند.

رئیس- آقای دکتر زنگنه.

دکتر زنگنه (مخبر شعبه اول)- جواب آقای اردلان بیشترش در خود نطق ایشان است فقط آن قسمت اول را که فرمودند می‌خواستم دفاع کنم و آن اینست که فرمودند رأی اکثریت شعبه برخلاف عدالت و وجدان بوده این تا اندازة البته برای رفقای ایشان و هن آور است و صحیح نیست البته همان دلائلی که خود آقا فرمودند خرابی انتخابات را میرساند و دلیل بر این است که شعبه از روی وجدان رأی داده‌است و ما در گزارش هم البته یک مطلبی را ذکر کردیم که رفع هر گونه سوء تفاهمی بشود یعنی ما نسبت بشخص آقای آشتیانی این جا اظهار اعتماد کردیم و ایشان را شخص شریف و درستی میدانیم و هیچ جا نگفتیم که شخص ایشان خلاق قانونی مرتکب شده‌اند شعبه اول شاید برخلاف اصول متداوله در بعضی پرونده‌ها رأی داده‌است ولی هیچوقت شخصیت را در نظر نگرفته و همیشه جریان پرونده را در نظر گرفتند هر شخص هر کجا بوده‌است وقتی دیده شعبه جریان پرونده غلط است گزارش داده به مجلس شورای ملی که جریان پرونده صحیح نیست آقای اردلان ضمن بیانات خودشان تصدیق فرمودند که انحرافی پیدا شده‌است حالا ایشان آن انحراف را کافی نمیدانند برای بطلان ما انحراف را کافی میدانیم. در انتخابات ورامین بطوریکه پرونده حاکی است و بعد هم گزارش وزارت داخله مشعر است آقای وداد که مأمور بازرسی بوده‌اند اساساً حق نداشته‌است آن یک روز را رأی بگیرد حالا نتیجة آن چه بوده‌است بجای خودش و پیش از آن یک روز هم بعقیدة خود آقای اردلان می‌فرمایند که دوسیه اساساً مدتی مفقود شده‌است و زیر پر فرشتة زیبا رفته‌است معلوم نیست که از آنجا چه جور بیرون آمده‌است بنابراین یک همچو پرونده را ما نمی‌توانیم صحیح بدانیم نتیجه اش هر چه باشد هر قدر شخص خوبی هم باشد ما می‌خواهیم جریان خوب باشد بلکه دفعه دیگر باز جریان اگر همینطور باشد شخص بدی انتخاب شود اما آن طور که تفسیر کردند ایشان که ما دلیل مهمی پیدا نکردیم و چون دلیل پیدا نکردیم دیر گزارش دادیم دلیلش این بود که پرونده مفصل بود اعضای شعبه فرصت نمی‌کردند همه را دریک روز یا چند روز بخوانند نسبت بانتخابات وقتی که ما رد می‌کنیم یعنی مخالفت می‌کنیم بانتخابات ورامین و میگوئیم که اعتبارنامة آقای آشتیانی نباید تصویب شود و بهیچوجه تصدیق حتمی بر عملیات سایر کاندیدها یا دولت یا اشخاص دیگر نبود و این جریان بقدری مشهود و بقدری روشن است که در طهران در جراید بحد شیاع رسیده‌است بنابراین تصور می‌کنم که شعبه هیچ منظوری جز اجرای قانون نداشته و منظورش این بوده‌است که جریان انتخابات صحیح انجام گرفته باشد.

جمعی از نمایندگان- مذکرات کافی است.

رئیس- آقای بهبهانی.

بهبهانی- بنده برعکس نظر آقایان شعبة یک بهترین انتخابات کشور را انتخابات ورامین میدانم برای اینکه همین دوسیة عمل که بنده چندین مرتبه خواستم مراجعه کنم و نتوانستم آقایان دوسیه را نگاهداشته بودند و اغلب موانعی پیدا می‌شد برای اینکه ارائه بدهند…

طباطبائی- چه موانعی؟

بهبهانی- چه عرض کنم یا وقت نبود یا دربسته بود یا کلید پیدا نمی‌شد در هر حال بنده بهترین انتخابات کشور را انتخابات ورامین میدانم تصدیق بفرمائید اینکه گفته می‌شود انتخابات پاک است انتخابات ناپاک است این روی معارضه‌است یعنی باید در انتخابات مبارزه کرد و از مبارزه هر چه درآمد اگر موانع قانونی نداشته باشد از قبیل تهدید یا چیزهای دیگر البته آن انتخابات پاکتر از سایر انتخابات است در اینکه در ورامین بالخصوص و بعضی جاهای دیگر مبارزات و معارضات تهدیدی و تطمیعی قویاً حکمفرما بوده در این باب بنده هم موافقم با شعبة اول که تصدیق کرده‌اند که در آنجا معارضات بوده‌است و در این معارضات بالاخره آقای آشتیانی که سابقة ممتدی درتهران در ایران و در خیلی قراء و قصاب ایران بخصوص در ورامین شخصاً دارند خانوادتاً دارند بعد از مبارزه‌ها و معارضه‌ها ایشان از توی صندوق در آمدند آیا کسی می‌تواند بگوید که آقای آشتیانی پولی داشتند که تطمیع کنند یا قوة داشتند که بآن قوه مجبور کنند مردم را که بایشان رأی بدهند گمان نمی‌کنم کسی دربارة ایشان همچو نظری داشته باشد البته تهدید در انتخاب کننده مؤثر است یعنی اگر کی تهدید کرد و وکیل شد آمد به مجلس شورای ملی مجلس باید او را بعنوان اینکه تطمیع کرده رد کند یا اینکه تهدید کرده رد بکند و آقای آشتیانی از هر دو جهت این جهات مبری هستند بتصدیق اغلب آقایان البته همه شناسائی دارند دربارة خانواده آشتیانی‌ها و هر کس بخصوص با آقای آشتیانی معاشرت داشته‌است میداند اخلاق ایشان پاکترین اخلاق است در بین اخلاق همگان و همکاران (صحیح است) این یک مبحث بود که خواستم عرض کنم حضورتان و این را یادآوری می‌کنم که هر جا تهدید یا تطمیع شد کلیتاً آن پرونده را نمی‌شود باطل کرد باید تهدید کننده و تطمیع کننده را محروم کرد نه یک کسی را که نه تهدید کرده و نه تطمیع کرده. یکی دیگر بنده روی راپرت عرض می‌کنم این راپرت اینطور حکم می‌کند می‌گوید. انجمن نظار مرکزی ایوانکی شعبة برای ورامین معین کرد و ورامینی‌ها رفتند به آنجا بعد از آن یک شرحی مرقوم می‌دارد که آنجا زد و خوردها شده چه شده بالاخره ورامینی‌ها را محروم کردند از حق انتخاب بموجب دو ماده قانون انتخابات اولاً در ورامین بر حسب همین راپرت دوازده روز معین کردند که درهر سه روز رأی بدهند یازده روز این دوازده روز را رأی گرفتند تا رسیده‌است به بهنام عرب بهنام عرب هم یک روز رأی گرفته‌اند در آن روز آخر چنانکه خود راپرت هم ناطق باین مطلب است موجب اختلاف شده و این اختلاف رفته‌است روی اینکه در آن ده جیتو یا محمد آباد رأی بدهند وزارت کشور هم موافقت کرده‌است با آن قسمتی که گفته‌اند در محمدآباد رأی بدهند جهت این را اگر آقایان شعبه نمیدانند بنده عرض خواهم کرد چون این دوازده روز را چهار سه روز معین کردند بهنام‌های مختلفی هست که اسامی مختلفه دارد بالاخره در آن جیتو که معین کردند و بعضی طرفدار جیتو بوده‌اند از قراء آن بهنامی بوده‌است که در درجه اول رأی خود را داده‌است حالا دوباره ببرند صندوق را آنجا رأی بدهند یا اهالی بروند آنجا که قریب شش هفت فرسخ با محل خودشان فاصله‌است رأی بدهند جهت اینکه وزارت کشور هم محمد آباد را تصدیق کرد برای این است که محمدآباد از توابع همین بهنامی بوده‌است که باید در روز آخر رأی بدهد و این کار صحیحی بوده‌است بنابراین آنوقت می‌گوید که انجمن نظار ایوانکی بموجب دو ماده قانون انتخابات اهل ورامین را بعد از این کشمکش‌ها از حق رأی محروم کرده‌است بنده در این قانون که نگاه می‌کنم می‌بینم همچو حقی داده نشده‌است و این ماده ۳۶ مربوط بموضوع ما نیست زیرا ماده ۳۶ می‌گوید. هرگاه بعضی از انجمنهای نظارت نقاط جزوو صورت مجلس انتخابات خود را در مدتی که انجمن مرکزی برای آنها معین کرده بانجمن مزبور نفرستادند انجمن مرکزی انتخابات آن حوزه را خاتمه داده نتیجه را معین می‌کند ولی این امر مانع از حق شکایت رای دهندگان آن نقاط نخواهد بود. اگر مقصود از امتناع از دادن رأی باشد کلیة امتناع از دادن رأی نکرده‌اند پنج یا چهار بهنام رأی خودشان را داده‌اند و در این قسمت آخر که محل اختلاف شده‌است باید این یک روز هم احتساب نکند این منطبق می‌شود با ماده ۳۷ در هر یک حوزه انتخابیه که چندین نقطه آن در انتخابات شرکت دارند هرگاه بعضی از آن نقاط در مدتی که انجمن مرکزی در حدود همین قانون معین می‌کند انتخابات خود را بعمل نیاورند حق انتخاب آنان ساقط می‌شود و انتخابات سایر نقاط آن حوزه معتبر است آقایان توجه می‌فرمایند مسلم است هم انجمن استدلال کرده باین مطلب هم آقایان استدلال کرده‌اند بموجب ماده ۳۷ این آقایان حق نداشتند بگویند ورامینی‌ها از حق انتخاب محروم باشند باید آن چند نقطه که رأی داده‌اند حساب بکنند آنوقت آن نقطه‌ای که بقول آنها تأخیر کرده‌اند از دادن رأی آنرا حساب نکنند و آن همین یک روزی می‌شود که آقای اردلان فرمودند که کلیة آراء آنروز پانصد و چند رأی است که اگر این عده را هم از آراء آقای آشتیانی کسر کند باز دویست و چند رأی از دومی بیشتر رأی دارند (صحیح است) بنابراین هیچ مانعی نیست که با وجود آن اعتبارنامه اولیة که داده شده‌است بموجب همین قانون آنرا بی اعتبار بدانیم و اعتبارنامه دومی که بآقای آشتیانی داده شده آنرا حقیقی و درست بدانیم. یکی از چیزهائی که نوشته‌اند که مفتش رفته‌است و بعد ببازرسی اکتفا نکرده و شروع به جریان انتخابات کرده اینهم بر حسب اطلاعاتی که بنده دارم خلاف است چون بخشدار هم بوده و در تحت نظر بخشدار نبوده یا ایشان به میل خودشان رفتار کرده‌اند چطور اعتبارنامه ایشان بخط بخشدار است؟! بنابراین بنده تصور می‌کنم که اشتباه یک چیزی است که ممکن است بنده هم اشتباه بکنم آقایان اهالی شعبه هم ممکن است اشتباه نکنند اگر آقایان غرضی ندارند امیدوارم موافقت بفرمایند و خودشان رأی بدهند بانتخاب آقای آشتیانی از ورامین زیرا بهترین انتخابی است که در این دوره واقع شده.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است

محمد طباطبائی- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات

رئیس- بفرمائید

محمد طباطبائی- عرض کنم اینجا یک راپرتی داده شده و چاپ هم شده که باید جواب مطالب آن داده شود بنده جزء مخالفین راپرت شعبه هستم اگر آقایان اجازه بفرمایند یکقدری بیشتر مذاکره شود.

رئیس- آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام کنند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. دو پیشنهاد است که در هر دو رأی مخفی خواسته شده‌است یکیش یکقدری مبهم است البته توضیح خواهند داد یکیش واضح است قرائت می‌شود: امضا کنندگان تقاضی داریم نسبت بانتخابات وارمین رأی مخفی گرفته شود قبادیان- دکتر زنگنه- ایرج اسکندری- دکتر معاون- مظفرزاده- ذوالفقاری- فرهودی- دکتر رادمنش- دکتر کشاورز- خلعت بری- شهاب فردوسی- نراقی… پیشنهاد می‌شود نسبت به خبر شعبه یک راجع به بطلان انتخابات ورامین با مهره رأی گرفته شود

جمعی از نمایندگان- همان است همان است.

رئیس- آقای امیر تیمور

امیرتیمور- جزء امضاهائی که قرائت کردند بنظرم رسید اسم آقای مظفرزاده را بردند در صورتیکه ایشان از اول تشکیل جلسه تشریف نداشتند و این یک سابقه خیلی بدی در مجلس می‌ماند و تعریفی ندارد که خودشان تشریف ندارند البته اگر بودند عیبی نداشت

طوسی- اجازه بفرمائید اولاً این امضاها را بنده اینطور تشخیص دادم که امضای مظفرزاده‌است و ممکن هم هست که قبلاً امضا کرده باشند و بعلاوه اینجا شانزده هفده تا امضاء است بر فرض این را هم قبول نکنیم باز شانزده تا می‌شود.

بعضی از نمایندگان- امضاها را بخوانید یکی یکی.

طوسی- قبادیان- صمصام (نیستند) دکتر رادمنش- خلعت بری- شهاب فردوسی- نراقی- گنابادی (دکتر کشاورز- امضای بنده هم هست)- ذوالفقاری- مظفرزاده (نیستند) دکتر معاون- دکتر زنگنه- ایرج اسکندری بعضی هم ناخوانا است.

بعضی از نمایندگان- این پانزده تا نمی‌شود.

'مخبر' شعبه- این دو پیشنهاد است در یک معنی ممکن است هر دو را جمع کنند.

پیشنهاد دوم:

پیشنهاد می‌شود نسبت بخبر شعبه یک راجع به بطلان انتخابات ورامین با مهره رأی گرفته شود. محمد طباطبائی- دکتر اعتبار- حسن نبوی- اردلان- مؤید ثابتی- فرهودی- تجدد- دولت آبادی.

دکتر اعتبار- بنده پس می‌گیرم از رفقا هم تمنی می‌کنم پس بگیرند.

رئیس- آقای طباطبائی.

محمد طباطبائی- این پیشنهاد را موافقین یعنی مخالفین راپرت شعبه تهیه کرده بودند پیشنهاد دوم را یعنی مبنی بر رد رأی شعبه بود و من هم موافق نیستم با راپرتی که شعبه داده‌است ولی حالا من خیال می‌کنم که این جریان اگر پیدا شود بضرر شخص آقای آشتیانی است و بمصلحت راپرت است بنابراین بنده پس می‌گیرم.

رئیس- آقای کاظمی.

کاظمی- عرض کنم که آقایان اگر پس می‌گیرند یا پس نمی‌گیرند رد می‌کنند یا نمی‌کنند بنده کار ندارم ولی این سابقه خوبی نیست که بگویند کسی که در مجلس حاضر نیست امضایش اثر ندارد مگر اینکه نقصی در نظامنامه باشد که تابحال توجه نکرده باشند والا پیشنهاد هم مثل یک طرح یا یک لایحه‌است که تقدیم شده باشد این سابقه نباید در مجلس باقی بماند حالا دراصل موضوع هر چه مجلس رأی بدهد البته محترم است.

رئیس آقای دشتی

علی دشتی- عرض کنم که سابقه خودش بمنزل قانون است پیشنهاد دادن یعنی من الآن اینجا هستم و رأی می‌دهم اما من پیشنهاد بدهم بروم توی منزل بخوابم مثل این است که یک کسی بگوید آقا تو برو عوض من فوتبال بازی کن باید ضمناً پیشنهاد دهنده در مجلس حاضر باشد و شبیه به طرح قانونی هم نیست چون طرح قانونی ارجاع می‌شود بکمیسیون و بعد مطرح می‌شود ولی رأی دهنده پیشنهاد باید در مجلس حاضر باشد برای این که در تمام لوایح پیشنهاد دهنده باید رأیش منشاء اثر باشد مگر در صورتیکه پیشنهادها ارجاع شود بکمیسیون ولی پیشنهادی که باید درش عمل بشود عمل مجلس همیشه این بوده که پیشنهاد دهنده باید حاضر باشد ولی اگر برود توی منزلش بخوابد حقی ندارد.

رئیس- آقای طباطبائی

طباطبائی- بنده نظامنامه ماده ۹۱ را می‌خوانم علاوه بر سوابق ممتدی که در مجلس است در تأئید فرمایش آقای دشتی عرض می‌کنم کراراً در مجلس اتفاق افتاده آقایان که پیشنهادی داده‌اند غایب بوده‌اند که توضیح بدهند بپیشنهاد ایشان ترتیب اثر داده نشده ماده ۹۱ اخذ رأی مخفی به ترتیبی است که در باب اخذ رأی علنی با اوراق در محل نطق ذکر شد ولی در عوض اوراق مهره‌های سفید و سیاه استعمال می‌شود مهره سفید علامت قبول و مهره و سیاه علامت رد است.

رئیس- آقای کاظمی.

کاظمی- آقا این یک مسئله ایست که باید در مجلس حل بشود مواردی که آقای تجدد فرمودند مربوط بطرز گرفتن رأی است یعنی همانطور که رأی علنی گرفته می‌شود رأی مخفی هم بآنطور گرفته می‌شود ولی این دلیل نمی‌شود که من اگر پیشنهاد رأی مخفی کردم چون خودم نباشم پیشنهادم از درجه اعتبار ساقط باشد حل این مسئله اصولی بنظر بنده از خود اعتبارنامه آقای آشتیانی مهمتر است باید مجلس رأی بدهد و تصمیم قاطعی اتخاذ بکند این مسئله خیلی اهمیت دارد.

فاطمی- دو پیشنهاد رأی مخفی شده هر دو راجع بزنند ببینند چند امضاء می‌شود.

رئیس- آقای بهبهانی.

بهبهانی- بهمان دلیلی که وکیلی که در مجلس نیست رأیش جزء آراء حساب نمی‌شود بهمان دلیل هم وکیلی که در مجلس نیست و در خارج مجلس است رأی او بهیچوجه من الوجوه در این مورد مؤثر نیست علاوه بر این سوابق ممتدی است و عمل مجلس هم همین بوده و همیشه هم می‌گویند باید حاضرین در مجلس پانزده نفر امضا کنند که رأی مخفی گرفته شود برای چه برای اینکه اگر کسی مخالف شد او دفاع کند کسی که حاضر نیست نمی‌تواند دفاع کند حالا آقای کاظمی هم بخواهند امضا کنند یا ده نفر دیگر ما مانع نیستیم هر طوری می‌خواهند رأی بگیرند علنی یا مخفی مطلب را خاتمه بدهند.

مجد ضیائی- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم در تأئید فرمایش آقای بهبهانی در این ماده نظامنامه در قسمت آخر ماده ۸۹ می‌نویسد: اسامی امضا کنندگان یک یک خوانده شده و حضور آنها در مجلس معین می‌شود.

رئیس- عجالتاً اصل موضوع مذاکره عرض می‌شود: امضاها خوانده می‌شود:

دشتی- امضاها باید تمام خوانده شود لایقرء مایقرء را ما نمی‌فهمیم.

(امضاها بشرح ذیل خوانده شد)

دکتر کشاورز- صمصام (گفته شد نیستند) قبادیان- دکتر زنگنه- دکتر معاون- ایرج اسکندری- دکتر رادمنش- گنابادی- اخوان- خلعت بری- شهاب- کاظمی و دو سه امضا که معلوم نیست.

رئیس آقای کاظمی.

کاظمی- بنده از نظرم عدول کردم با رجوع بآئین ناهم مواد ۸۹ و۹۰ و۹۱ حق بآقایانی است که می‌گویند باید در مجلس حضور داشته باشند در ماده ۸۹ تصریح دارد و بنابراین بنده آن امضائی هم که کردم روی عصبانیت و عدم توجه بود این است که قانع شدم آن امضا را هم پس می‌گیرم.

دکتر کشاورز- بنده راجع بامضای خودم توضیح دارم

رئیس- امضاء که توضیح ندارد بفرمائید.

دکتر کشاورز- از چند روز قبل دو ورقه در دست دو دسته آقایان بود هم موافقین راپرت شعبه که مخالف آقای آشتیانی بودند و هم موافقین ایشان یعنی مخالفین آقای اخوان هر دو رأی مخفی می‌خواستند بامضا میرساندند این دو ورقه امروز صبح بدست ما رسید و هر دو تقاضای رأی مخفی کرده بودند ما دیدیم که هر دو راضی هستند برأی مخفی ما با حفظ عقیده خودمان نسبت به آقای آشتیانی امضا کردیم حالا هم اگر آقایان می‌خواهند رأی مخفی بگیرند فرقی نمی‌کند.

رئیس- آقای دشتی.

دشتی- این را عرض کنم یکی از نویسندگان بزرگ انگلیس استوارت میل می‌گوید مردم باشخاص بیشتر اهمیت می‌دهند تا بقوانین ما هم تقریباً دستخوش این عقیده داریم می‌شویم شخص آشتیانی شخص شریف و درستی است در جامعه هم محترم است بنظر بنده هیچ لازم نیست رأی مخفی گرفته شود صریح و علنی هر کس رأی خودش را می‌دهد بنظر بنده الآن هم اینطور شده‌است و از آقایان حزب توده هم تقاضا می‌کنم که پس بگیرند.

دکتر رادمنش- نمی‌شود آقا ما در فراکسیون تصمیم گرفتیم و پس نمی‌گیریم.

دشتی- بسیار خوب پس در اقلیت می‌مانید.

رئیس- چون عدة امضاها کافی نبود رأی علنی باید گرفت. آقای حکمت.

رضا حکمت- بطوریکه اینجا مذاکره شد دو ورقه امضاء شده بنده تصور می‌کنم اگر دو تا را روی هم جمع کنیم می‌شود رأی مخفی گرفت اگر پانزده تا نشد رأی علنی گرفته می‌شود.

رئیس- این دو تا دو مطلب است. آقایانی که موافقند که رأی علنی گرفته شود قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای دکتر معظمی.

دکتر معظمی- وقتی که رأی مخفی اکثریت نداشت بایستی حتماً رأی علنی گرفته شود و این رأئی که مقام ریاست گرفتند مجلس نباید تصدیق بکند که سابقه شود برای اینکه اگر یکوقت اختلاف شد برای رأی مخفی محتاج برأی باشد بنده خواهش می‌کنم این قسمت را اصلاح بفرمائید.

مخبر- اصلاً نتیجه این رائی که گرفته شد این است که باید رأی مخفی گرفته شود چون اکثریت مجلس فرض بفرمائید با رأی علنی موافق است لااقل پانزده نفر نشسته‌اند حالا مطابق نظامنامه که می‌گوید پانزده تقاضا کنند رأی مخفی گرفته می‌شود ممکن است رأی مخفی گرفت.

بعضی از نمایندگان- اینجا موضوع اقلیت و اکثریت نیست.

رئیس- بالاخره این مسئله سابقه نمی‌شود چون مسئله اختلافی بوده‌است عرض کنم حالا باید رأی بگیریم براپرت شعبه آقایانی که با راپرت شعبه موافقند و با آقای آشتیانی موافق نیستند رأی خواهند داد (عده کمی قیام نمودند) رد شد حالا رأی می‌گیریم باعتبارنامه آقای آشتیانی آقایان موافقین قیام کنند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- چون اکثریت نیست جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنج شنبه دستور اعتبارنامه‌ها و طرحها

مجلس نیمساعت بعد ازظهر ختم شد

رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد صادق طباطبائی