مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۲۶ نشست ۲۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۲۶ نشست ۲۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال سوم

شماره

مدیر سید محمد هاشمی

شنبه ماه ۱۳۲۶

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۸ مهر ۱۳۲۶ نشست ۲۵

فهرست مطالب:

مجلس یکساعت قبل از ظهر بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس.

صورت مجلس روز سه شنبه ۲۱ مهر ماه را آقای صدرزاده (منشی) قرائت نمودند. یکساعت بظهر روز ۳ شنبه ۲۱ مهر مجلس بریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه قبل با توضیح آقای فرامرزی راجع بطرحی که تقدیم کرده بودند تصویب شد. اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد.

غائبین بااجازه – آقایان: غضنفری، منصف، افخمی، دکتر آشتیانی، علی اکبر ملکی، سلطان العلماء،

غائبین بی‌اجازه – آقایان: گنابادی، دکتر عبده، علی وکیلی، قهرمان.

دیرآمدگان بااجازه – آقایان:کفائی، قبادیان، بهار.

دیرآمدگان بی‌اجازه – آقایان: محمدحسین صورت قشقائی، حسن اکبر، جواد عامری، معین زاده، دکتر راجی، تولیت، آقاجان بختیار، نراقی، دکتر طبا، گلبادی، ساعد، شریعت زاده، اسدی.

آقای دکتر اعتبار در موضوع اینکه چندی است جرایدی از راست و چپ توقیف می‌شود با قرائت تلگراف مدیر روزنامه کیفر توضیحاتی داده معتقد بودند که جراید اگر توهین می‌کنند باید محاکمه شوند نه بصرف نوشتن حقایق توقیف جراید مبادرت شود و تقاضا نمودند مجلس در این باره توجه نماید. آقای قبادیان با ذکر اینکه ببرنامه دولت با شرط موافقت کرده و رای داده‌اند راجع باقدامات دولت بیاناتی نموده تصریح کردند که علیه حکومتی که برخلاف قانون اساسی ومصالح کشور عمل کند قیام خواهند کرد و سپس راجع بحوادث مهمی که در قسمت غرب بوقوع پیوست و ایلات غرب در قبال مصالح مملکت و در طریق مبارزه با ماجراجویان و تجزیه‌طلبان متحد و متعهد شدند بتفصیل پرداخته گفتند خدمات اهالی وایلات غرب در وقایع اخیرانصفحات و کمک برفع غائله آذربایجان باید مورد توجه مجلس ودولت قرار گیرد و مخصوصا از ریاست مجلس تقاضا نمودند که مستدعیات اهالی غرب را بدولت تذکر دهند و چنین خلاصه نمودند اصلاحات شهری و تشکیل انجمنهای ایالتی وولایتی وازدیاد نمایندگان صفحه غرب و اصلاح امور کشاورزی و رعایت احوال کشاورزانیکه توتون را باجبار بانحصار دخانیات یک من ششقران می‌فروشند و در بازار سیاه شصت تومان بفروش می‌رود و بجای قدغن کشت خشخاش زراعت دیگر برای تامین معاش آنها در نظر گرفته نشده حتی وضع کشت پنبه نیز بر هم خورده و بازرگانان آن صفحات از ارز انحصاریافته بتهران نیز استفاده نمی‌کنند و در پایان بیانات خود لازم شمردند که آقایان نمایندگان برای اصلاح کلی این قبیل امور مطالعه وتصمیماتی اتخاذ نمایند تا دولت بر طبق آن موجبات آسایش ساکنین کلیه شهرستانها را فراهم آورد، آقای کشاورز صدر با عطف به بیانات آقای قبادیان تذکراتی دادند و سپس بموضوع جراید پرداخته گفتند روزنامه‌های مردم، آتش، صدای وطن، کیفر، روستا و عده دیگر در توقیف است درحالیکه مقصود او حکومت دموکراسی آزادی عقیده و بیان وقلم است نه اینکه روزنامه‌های طرفدار دولت در نگارشات خود آزاد باشند و مخالفین آنها را حکومت نظامی توقیف کند و سپس روش روزنامه کیهان را در انتقاد بیطرفانه از خوب وبد امور برای عمل دولت نسبت بنگارشات خوب وبد جراید مخالف و موافق سرمشق مناسب معرفی نموده تقاضا کردند مجلس در باب لغو حکومت نظامی بدولت تذکر دهد. آقای فرامرزی طبق ماده ۱۰۹ عطب ببیانات آقای کشاورز صدر راجع برویه روزنامه کیهان و عمل اکثریت در انتخاب هیئت رئیسه و ممانعت از صحبت مخالفین ولزوم رعایت اصول پارلمانی توضیحاتی دادند. آقای اردلان با اشاره بمذاکراتی که دراطراف توقیف جراید بمیان آمده گفتند در مملکتی می‌توان زندگی کرد که آزادی عقیده و قلم و گفتار به نحو اتم رعایت شودو با قانونی که در دوره سیزدهم راجع بمطبوعات بتصویب رسید مخالف بوده پیشنهاد نمودند که مجلس موافقت کند قانون مذکور لغو شود وانتشار جراید انحصار نشود و نظر خود را به موضوع اهم خلاصه نمودند که نخست باید هر کس بخواهد و بتواند روزنامه بنویسد، دوم باید روزنامه خود را طبق قانون ثبت شرکتها و علائم تجارتی به ثبت برساند و در درجه سوم یک دادگاه ویژه مطبوعاتی تشکیل گردد تا همانطور که آزادی مطبوعات تامین بشود شرافت مردم نیز بوسیله این دادگاه تامین می‌شود بیانات ناطق با تحسین نمایندگان خاتمه یافت که طرح قانونی پیشنهاد خود را تهیه و تقدیم نمایند. آقای رضوی پیشنهاد ورود بدستور نموده گفتند مجلس باید وارد کار شود و دستور امروز انتخاب کمیسیونهاست که اگر شروع شود در کیفیت انتخاب اعضاء نظری دارند و پیشنهاد خواهند نمود. آقای دهقان با ورود بدستور مخالف بوده راجع بانتخاب کمیسیونها نیز توضیح دادند که بدین ترتیب نمی‌توان عمل کرد و چون عده برای اخذ رای کافی نبود نیمساعت بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و جلسه آینده بروز پنجشنبه ۲۳ مهر موکول گردید.

رئیس- آقای دهقان نسبت بصورت مجلس نظری دارید؟

دهقان- بنده راجع بصورت مجلس عرضی ندارم ولی تذکر واجبی دارم.

رئیس- آقای مکی راجع بصورت مجلس نظری دارید؟

مکی – در جلسه گذشته آقای قبادیان مذاکراتی فرمودند ضمن مذاکراتشان فرمودند که سیاست خارجی آقای فیروز را روی کار آورد و بنده بهشان عرض کردم که اشتباه می‌کنید این را در خارج جراید اینطور منعکس کردند یعنی در روزنامه اطلاعات که بنده عرض کردم دولت اشتباه می‌کند در صورتیکه بنده عرض کردم ایشان اشتباه می‌کنند.

رئیس- آقای رضوی نسبت بصورت مجلس فرمایشی دارید؟

رضوی – بنده قبل از دستور عرایضی دارم.

رئیس- آقای رحیمیان در صورت جلسه فرمایشی دارید؟

رحیمیان- چون جلسه قبل برای انتخاب کمیسیونها معین شده بود و نشد اعتراض دارم و یکی هم اعتراضی راجع بروش اخیر حضرتعالی دارم و عرایضی دارم که اگر اجازه بفرمایید عرض کنم.

رئیس- راجع بصورت مجلس است؟

رحیمیان – بلی. راجع بصورت مجلس و روش حضرت عالی در این چند روزه هست و ربطی به نظامنامه ندارد.

رئیس- از نظامنامه انحرافی شده‌است یا خیر؟

رحیمیان – بنظامنامه کاری ندارد عرض کردم که بنده راجع باینکه در جلسه قبل ممکن بود کمیسیونها انتخاب بشود و نشد اعتراض دارم ویکی راجع بروش حضرتعالی است رد چند روزه اخیر برای دعوت نمایندگان فراکسیونها عرایضی دارم اجازه بفرمایید عرض کنم.

رئیس- این مربوط بصورت جلسه نیست. انتخابی که در خارج شده راجع بکمیسیونها از فراکسیونها نبوده؟

قبادیان- مقصود ایشان اینست که از عده از منفردین دعوت نشده‌است.

رئیس- تامل بفرمایید نسبت بصورت جلسه که فرمایشی ندارید (رحیمیان: خیر) آقای کشاورز صدر.

کشاورز صدر- بنده هم عرضی ندارم.

رئیس- صورت مجلس روز ۲۱ مهر ماه تصویب شد. آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.

نمایندگان – دستور.

دهقان – بنده تذکری دارم یک سؤالی از دولت کرده بودم چون موعدش گذشته اگر بیش از این تاخیر شود استیضاح خواهم کرد.

رئیس- آقای مکی.

مکی- بنده یک عرایضی داشتم می‌خواستم عرض کنم.

رئیس- بعنوان نطق قبل از دستور یک عده از آقایان اجازه خواسته‌اند (نمایندگان: دستور، دستور) بنده اجازه می‌خواهم که آقای رحیمیان بیاناتشان را بکنند. رحیمیان – قبل از دستور بنده یک عرایضی دارم که موثر است دانستن آن برای ملت ایران بنده می‌خواهم اعتراض بکنم بآقای رئیس.

نمایندگان – دستور دستور

رئیس- اگر انحرافی از نظامنامه شده باشد می‌توانید راجع بیکماده از نظامنامه بفرمایید. رحیمیان – عرایض بنده راجع به انتخاب فراکسیونها ومنفردین در خارج است اجازه می‌فرمایید عرض کنم؟

صادقی- بنده مخالفم. (همهمه نمایندگان – دستور) رئیس- تقاضا می‌کنم که چون نسبت ببنده‌است اظهاراتشان را بفرمایند. بعضی از نمایندگان – این حق مجلس است. رضوی – بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم استدعا می‌کنم بفرمایید باید قبل از دستور حرف زد یا خیر؟ اگر باید حرف زد که ما هم حرف می‌زنیم و اگر نباید حرف زد رای بگیرید. رحیمیان – اجازه داده‌اند که بنده حرف بزنم.

رئیس- پس تمنا می‌کنم بگذارید مذاکره قبل از دستور بشود (سزاوار: مخالفم) (چند نفر از نمایندگان: دستور، رای بگیرید) رای می‌گیریم بورود در دستور آقایانیکه موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ۲- اقتراع شعب شش گانه.

رئیس- چون امروز معین شده بود برای تعیین شعب بطور قرعه ومدت شعب هم مقتضی شده‌است حالا شروع می‌شود به تعیین شعب بطور قرعه، عده حاضر در مرکز ۱۲۴ نفر هر شعبه ۲۰ نفر و بشعبه اول ودوم و سوم و چهارم یک نفر اضافه می‌شود. (اقتراع شعب شش گانه بشرح ذیل بعمل آمد) شعبه اول – آقایان:غضنفری، محمود محمود، اعزاز نیک پی، عباس مسعودی، سید علی بهبهانی، محمدتقی بهار، ملک پور، فتحعلی افشار، حسین وکیل، صفا امامی، حسن ارسنجانی، احمد شریعت زاده، بوداغیان، فاضلی، دکتر متین دفتری، اسدی، دکتر آشتیانی، سید اسدالله موسوی، علی اکبر امامی، اهری، باتمانقلیچ شعبه دوم- آقایان: ارباب رستم گیو، عبدالقدیر آزاد، احمد بهادری، عباس اسکندری، حسن مکرم، ابوالفتح قهرمان، اردلان، صدرزاده، صادقی، حائریزاده یزدی، مسعود ثابتی، دهقان، شهاب خسروانی، دکتر رضازاده شفق، دکتر مصباح زاده، سیدهاشم وکیل، حاج حبیب الله امین، عباسقلی عرب شیبانی، علی اکبر ملکی، لیقوانی. شعبه سوم- آقایان: دکتر عبدالله معظمی، احمد اخوان، محمد ذوالفقاری، آقاخان بختیار، کامل ماکوئی، عسکر صاحب جمع، محسن گنابادی، دکتر بقائی، آشتیانی زاده، حاذقی، ظفری، مکی، مهدی ارباب، مهندس رضوی، عزت الله بیات، شادلو، ضیاء ابراهیمی، حسن اکبر، جواد عامری، دادور. شعبه چهارم – آقایان: دکتر اعتبار، ابوالقاسم امینی، عباس قبادیان، محمدحسین صولت قشقائی، معین‌زاده، لاهوتی، پالیزی، معتمد دماوندی، دکتر راجی، ابوالحسن رضوی، دکتر فلسفی، فولادوند، اصف، محمدعلی مسعودی، محمدقلی قوامی، امیرتیمور، مهندس خسرو هدایت، شریف‌زاده، تولیت، دکتر ملکی. شعبه پنجم – آقایان: گنجه، ناصرالدین ناصری، کلبادی، سلطانعلی شیخ الاسلامی، کشاورز صدر، مشایخی، ملک مدنی، ساعد، نواب یزدی، سزاوار، یمین اسفندیاری، رحیمیان، حاج آقا رضا رفیع، ناصر ذوالفقاری، اورنگ، مامقانی، امیر حسین ظفر بختیار، صاحبدیوانی، ابوالقاسم بهبهانی، عباس نراقی. شعبه ششم – آقایان: محمد آخوند جرجانی، منصف، افخمی، سالار بهزادی، اقبال، رضا حکمت، فرامرزی، حسن مرآت اسفندیاری، کفائی، دکتر امینی، حسن نبوی، نیک پور، دکتر طباء، دکتر مجتهدی، عبدالله وثوق، خسروصولت قشقائی، محمد عباسی، برزین، عزیز اعظم زنگنه، محمد سلطان علماء بروجردی. آقایان: نورالدین امامی بشعبه یک محمدهراتی بشعبه دو و نصرت الله اسکندری بشعبه ۳. حسن تقی زاده بشعبه چهارم اضافه می‌شوند.

- بیانات آقای وزیر بهداری و تقدیم یک فقره لایحه

۳- بیانات آقای وزیر بهداری و تقدیم یک فقره لایحه.

رئیس- آقای وزیر بهداری. وزیر بهداری- بنده انشاءالله در جلسات آتیه با اجازه آقایان نمایندگان محترم استدعا خواهم کرد که چندین جلسه شان را صرف توضیحات بنده بکنند و راجع باوضاع صحی مملکت واز آنجایی که میدانم تمام آقایان نمایندگان محترم علاقه تامی به وضعیت صحی مملکت دارند برای اینکه هر عملی که خواسته باشیم انجام بدهیم باید مردان سالم داشته باشیم امیدوارم که در چند جلسه بعرایض بنده توجه بفرمایید واین موافقت را در جلسات آتیه با بنده خواهند کرد و فعلا راجع به موضوع می‌خواستم توضیحاتی بعرض آقایان نمایندگان برسانم یکی راجع به وبا است این روزها تمام افراد کشور مضطرب هستند و لازم بود که بنده اینجا یک توضیحاتی بدهم واطلاع داشته باشند که وبا در داخل ایران بهیچوجه وجود نداشته و چه اقداماتی هم شده‌است در چهارم مهر اطلاع پیدا کردیم که در کشور دوست وهمکیش ما مصر بیماری وبا بروز کرده فورا در همان تاریخ بوسیله وزارت امور خارجه تقاضا کردم که بهیچ وجه من‌الوجوه اجازه مسافرت از مصر بایران داده نشود و حتی از ورود طیارات جلوگیری بشود برای اینکه خطریکه متوجه کشور ماست بوسیله این وسایل سریع ارتباط که امروزه از همه مهمتر هواپیماست در ظرف چند ساعت ممکن است یکنفر که مبتلا ببیماری و در دوره بروز بیماری باشد بمملکت وارد شودوخدای نکرده در مملکت این بیماری شیوع پیدا کند و حتی در همان تاریخ ورود اینگونه مسافرین را بایران قدغن کردم وبرای احتیاط تقاضا کردیم که بهیچ وجه من الوجوه نمایندگان ایران در لبنان، سوریه، عراق، فلسطین، ماوراءاردن، بهیچ وجه من الوجوه اجازه مسافرت بایران را ندهند. این دستورات از آنروز با کمال شدت انجام می‌شود واز آن تاریخ بهیچوجه مسافری از قاهره بایران وارد نشده حتی در چند شب قبل اطلاع پیدا کردم که در ساعت ۸ ونیم بعدازظهر دو سه نفر مسافر تبعه خارج که چند روز قبل در قاهره بودند البته در آنجا بآنها روادید ندادند و آمده‌اند در بیروت ودر بیروت سه چهار روز در قرنطینه بوده و کاملا سالم تشخیص داده بودند با طیاره بتهران آمدند خوداینجانب تا ساعت یازده شب اینطرف و آنطرف رفتم آنها را پیدا کردم و توقیفشان کردم وتا مدت ۵ روز در تحت نظر طبی بودند بعد از آنکه تمام امتحانات شد و منفی بود آنها را آزاد کردیم این بود می‌خواستم باستحضار آقایان برسانم که مستحضر باشند. هر روز با تلفن با خرمشهر و آبادان در ارتباط هستیم همچنین با قصرشیرین وبغداد و الحمدالله بهیچ وجه من الوجوه این بیماری در ایران وجودندارد ودر ممالکی هم که در طرف مغرب ایران واقع شده‌اند در آنجا هم بحمدالله هیچ وجود ندارد و کشور عراق وسایر کشورها هم نهایت مراقبت را می‌کنند. یک موضوع دیگر هم هست وآن وبائی است که اخیرا متاسفانه در ایالت پنجاب بروز کرده واز اینطرف متاسفانه خطر برای ما خیلی بیشتر است برای اینکه ما همسایه هستیم ومرزهایمان هم وسیع است راههایی که می‌توانیم از آنها جلوگیری بکنیم زیاد است وراههای غیرمجاز هم زیاد است بمحض آنکه اطلاع پیدا کردیم که در پنجاب بیماری وبا برزو کرده بلافاصله تقاضا شد که از هندوستان هم رفت و آمد بهر وسیله‌ای که هست چه هواپیما وچه راه آهنی که ازمیر جاوه بزاهدان میاید و چه بوسیله کشتی بکلی قدغن شد، بطوریکه الان ۱۵ روز است که بهیچ وجه من الوجوه اجازه مسافرت از هندوستان به ایران داده نمی‌شود ودر زاهدان مدت ۲۰روز است که قرنطینه برقرار کرده‌ایم چند روز پیش ۲۱ نفر ایرانی که حتی تذکره هم نداشتند بطور قاچاق از راههای غیرمجاز وارد شده بودند آنها را فورا توقیف کردند که در قرنطینه تحت مراقبت طبی قرار گیرند خود اینجانب هم فردا با اجازه آقایان برای اینکه وضعیت زاهدان را از نزدیک ببینم عازم زاهدان هستم با طیاره برای دو روز ووسایل قرنطینه را تهیه کرده‌ایم که در آنجا برقرار شود و کاملا مجهز است یکی دیگر هم از وسایل جلوگیری بیماری و همان طوریکه آقایان اطلاع دارند ارسال واکسن است از آن روزیکه بیماری وبا در مصر وهندوستان اطلاع پیدا کردیم که شیوع پیدا کرده فورا ببنگاه پاستور تهران که یکی از بهترین بنگاههای علمی است و در ظرف این ۵ و ۶ ماه اخیر ببهترین وسایل مجهز شده‌است و می‌توانم بآقایان بگویم که با بهترین بنگاه پاریس می‌تواند برابری کند در آنجا دستور دادیم که واکسن وبا بمقدار کافی حاضر و تهیه کنند در هر هفته در بنگاه پاستور و برای چند هزار نفر واکسن وبا تهیه می‌شودو برای اینکه واکسن وبا بمقدار کافی داشته باشیم با وزارت کشاورزی مذاکره شد در بنگاه حصارک هم هر هفته‌ای پنجاه هزار دز یعنی برای پنجاه هزار نفر واکسن وبا تهیه می‌شود وواکسن وبا بمقدار کافی برای مراکزی که قرنطین هستند برای خرمشهر، زاهدان، قصر شیرین، فرستاده شده و در آنجاهست البته یکعده از آقایان در گمرکات دولتی تقاضا کرده بودند در آنجا واکسیناسیون بکنند واکسیناسیون عمومی را بنظر وزارت بهداری هیچ موقیعت ایجاب نمی‌کند زیرا که بواسطه این عمل ممکن است باعث یک ترس و وحشتی برای عموم افراد مملکت بشود وزارت بهداری مراقبت کامل خواهد داشت واگر خدای نکرده بیماری نزدیک شد و محتاج بود عمل واکسیناسیون را انجام خواهیم داد و می‌خواستم خدمت آقایان عرض کنم که بهیچوجه من الوجوه جای نگرانی باقی نیست و مراقبت کامل خواهد شد موضوع مهمی که می‌خواستم بعرض آقایان برسانم بیمارستان فیروزآبادی بود که در چندی قبل هم در برنامه دولت جناب آقای دکتر متین دفتری سؤالی کردند و جوا ب آن در آن موقع داده نشد بنده لازم میدانم که این جا یک توضیحاتی بعرض آقایان نمایندگان راجع بمریضخانه فیروزآبادی برسانم برای اینکه کاملا افکار عمومی و مخصوصا نمایندگان محترم راجع باین موضوع روشن شود. بیمارستان فیروزآبادی در سال ۱۳۱۲ بدست آقای حاج سید رضا فیروزآبادی در حقیقت تاسیس شد باین ترتیب که ایشان از حقوق چند ساله مجلس که جمع شده بود ونگرفته بودند با کمک جناب آقای دکتر امیراعلم یک زمینی تهیه کردند و یک بنای خیلی محقر و مختصری که الان وجود دارد و چنین مرتبه هم تا بحال در معرض آتش واقع شده و سوخته ووزارت بهداری آنرا تعمیر کرده ساخته و در آنجا وجود دارد این اقدام آقای فیروزآبادی مورد تقدیر است (صحیح است) و وزارت بهداری کرارا از زحمات ایشان تقدیر کرده‌است و این البته یکی از سرمشقهای بسیار خوبی است برای سایر افراد کشور و بعد از آنکه این بنای محقر را آقای فیروزآبادی در آنجا کردند وزارت بهداری بنا به پافشاری خود آقای فیروزآبادی اقدام کرد که آنجا را توسعه بدهد (یعنی اداره کل بهداری سابق) و در آنجا تا این تاریخ که خدمت آقایان هستم بیش از دو میلیون تومان در این ده دوازده سال صرف مخارج ساختمانی آنجا شده ویک مریضخانه خیلی بزرگی است که اگر آقایان تشریف فرما بشوند و در آنجا سرویسهای مختلفه تاسیس شده و تمام مخارج این بیمارستان از طرف وزارت بهداری پرداخت می‌شود و بودجه‌اش در سال نزدیک به یک میلیون تومان است در حدود هشتصد هزار وخورده‌ای تومان مخارج جاریش است چه از نظر دوا و سایر لوازمات در حدود یک میلیون تومان و آقای فیروزآبادی در امور جاری مریضخانه از لحاظ مخارج هیچ دخالتی ندارند البته وقف نامه ایکه هست تولیت آنجا مادام العمر برای آقای فیروزآبادی است برای تشویق وترغیب وحسن خدمتی که ایشان انجام داده‌اند برای ابد اسم این بیمارستان فیروزآبادی خواهد بود وباسم ایشان خوانده می‌شود منتها آقای فیروزآبادی از نقطه نظر اینکه علاقه تامی دارند که مرضای فیروزآبادی به نحو احسن تحت مراقبت قرار گیرند یک مداخلاتی در بیمارستان می‌کردند که از نقطه نظر فنی ما را دچار اشکال می‌کردند (محمدعلی مسعودی: صحیح است) باین معنی که آقای فیروزآبادی بدون مراعات اصول بهداشت وفنی فرض بفرمایید در سرویس امراض عفونی که اطرافش نمی‌شود رفت که با یک شرایطی باید رفت آنجا وبا یک شرایطی خارج شد ایشان بدون مراعات اصول فنی حتی بدون اینکه پیراهن سفیدی به تن خود بکنند از سرویس عفونی می‌رفتند به سرویس جراحی آقایانیکه اینجا تشریف دارند الحمدالله پزشکان درجه اول کشور اینجا افتخار نمایندگی دارند و میدانند که از نقطه نظر فنی بنده چه عرض می‌کنم وچه مخاطراتی متوجه بیماران می‌شود همچنین از قسمت عفونی به قسمت زایشگاه می‌رفتند و جان زائو در خطر وصدمه بود حتی در مدتی که بنده بآذربایجان رفته بودم یک شب رفته بودند در بیمارستان ساعت نصف شب در قسمت سرویس طبی وآنجا نسبت بسرپرستها پرخاش کرده بودند شاید هم حق داشتند ولی در هر صورت باعث سرو صدائی شده بود و تمام پرستارهای آنجا اعتراض کرده بودند و گرو کرده بودند و بعد خودشان هم در حضور من تصدیق کردند که ایشان عصبانی شده بودند واز اینجهت این عمل اتفاق افتاده بود برای اینکه این پیش آمدها نشود ضمن یک نامه‌ای ببیمارستان فیروزآبادی دستور داده شد که آقای فیروزآبادی تولیت آن بیمارستان را دارند و وزارت بهداری نهایت امتنان را از کمکهای شایانی که ایشان کرده بودن دارد ولی استدعا می‌شود از آقای فیروزآبادی که در امور فنی بیمارستان هیچ نوع دخالتی نداشته باشند (صحیح است) و مخصوصا از ایشان خواهش شد که مراعات اصول اداری و داخلی بیمارستان را بفرمایند این البته باعث دلتنگی آقای فیروزآبادی شد حتی اظهار کرده بودند که ما ورود ایشان را ببیمارستان قدغن کردیم. صحت ندارد برای اینکه منزل آقای فیروزآبادی در خود بیمارستان است آقایان ممکن است تشریف بیاورند ببینند که منزل ایشان در خود بیمارستان است چطور می‌شود که ایشان رامانع شد از اینکه بیمارستان فیروزآبادی بروند در قسمتهای دیگر هم از ایشان تقاضا کردیم که هر نوع گله‌ای دارند بخود اینجانب مراجعه بکنند ورفع نواقص ودستوراتی که ایشان می‌دهند خواهد شد متاسفانه شاید باز هم باین تقاضای بنده ترتیب اثر نداده‌اند و یک مذاکراتی می‌شود و یکعده از اشخاصیکه پی بازار آشفته می‌گردند سوء استفاده می‌کنند این را پیراهن عثمان کردند و مذاکراتی چه در روزنامه‌ها و چه در مجالس می‌شود ین بود که بنده لازم دانستم که این را باستحضار مجلس شورای ملی برسانم و جریان را عرض بکنم و قضاوت امر هم با مجلس شورای ملی خواهد بود (احسنت) عرض کننم یک موضوع دیگر لایحه ایست که می‌خواهم تقدیم کنم راجع بالحاق کشور ایران بقسمت بهداشت بین‌المللی که درسازمان ملل متفق تشکیل شده‌است آقایان استحضار دارند که در جامعه ملل سابق یک قسمتش هم مربوط باوضاع بهداشت یعنی بهداشت بین المللی بود وآقای دکتر آشتیانی هم که در اینجا شتریف دارند مدتی باین سمت نماینده دولت ایران در جامعه ملل بودند بعد از آنکه جامعه ملل متحد شد و سازمان ملل متفق تشکیل شد البته در آنجا هم یک قسمتی راجع ببهداشت بین المللی تاسیس شد دولت ایران هم که عضو جامعه ملل بود دراین کنفرانس شرکت کرد واز اینجهت لایحه‌ای تهیه شده‌است که مجلس شورای ملی اجازه بدهد که رسما دولت ایران الحاق خودشرا بقسمت بهداشت بین المللی اظهار کند بهمین جهة لایحه‌ای تهیه شده که تقدیم مقام ریاست می‌شود واستدعا می‌شودکه در جلسات آتیه مورد تصویب مجلس شورای ملی واقع بشود.

- مراسم تحلیف چهل وسه نفر از آقایان نمایندگان

۴- مراسم تحلیف چهل وسه نفر از آقایان نمایندگان

رئیس- مراسم سوگند شروع می‌شود. (آقایان مفصله ذیل قسمنامه را بشرح زیر قرائت وامضاء نمودند) من که در ذیل امضاء می‌کنم خداوند را بشهادت می‌طلبم و بقرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکلیفی را که بمن رجوع شده‌است مهماامکن با کمال راستی ودرستی و جد وجهد انجام داده و نسبت باعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق وراستگو باشم و باساس سلطنت وحقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جز فوائد ومصالح دولت و ملت ایران. آقایان: مهندس رضوی، پالیزی، دکتر فلسفی، بختیار، ناصر ذوالفقاری، ابوالقاسم بهبهانی، نراقی، دکتر طباء، اسدالله موسوی، علی اقبال، محمدعلی مسعودی، مهندس خسرو هدایت، امیر تیمور، محمد قلی قوامی، ابوالحسن رضوی، آصف، ملک پور، حسین وکیل، صدرزاده، اردلان، بهادری، گنجه، نصرت الله اسکندری، صادقی، مسعود ثابتی، اخوان، دهقان، سید هاشم وکیل، ممقانی، دکتر مجتهدی، برزین، لیقوانی، تقی زاده، یمین اسفندیاری، محمود محمود، شریف‌زاده، حائریزاده، عباس اسکندری، محمدساعد، سالار بهزادی، دکتر اعتبار، اسدی، مشایخی. (در اینموقع عده برای مذاکره کافی نبود.)

- ختم جلسه بعنوان تنفس

۵- ختم جلسه بعنوان تنفس

رئیس- جلسه بعنوان تنفس ختم می‌شود وچهار بعدازظهر تشکیل می‌گردد.

(سه ربع بعداز ظهر جلسه بعنوان تنفس تعطیل شد).

تصویب نامه‌ها شماره ۱۴۶۵۸ – ۳۲۶/۷/۱۶ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه سیزدهم مهر ماه ۳۲۶ بر طبق پیشنهاد شماره ۳۸۲۲۲-۲ وزارت دارایی تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویبنامه، تصویبنامه‌های شماره ۲۱۲۱۴ مورخ ۲۵/۲/۲۸ و ۱۱۴۳- ۱۷۶۱۴ مورخ ۲۵/۵/۱۷ و ۱۱۳۸-۱۶۶۶۰ مورخه ۲۵/۵/۱۲ و ۱۱۲۴-۱۷۶۱۲ مورخ ۲۵/۵/۱۷ و ۲۲۳۲ مورخ ۲۵/۲/۲۸ و ۶۵۵۶ مورخ ۲۵/۲/۲۱ و ۱۴۸۶۴ – ۲۵/۵/۳ و ۹۳۳ و ۷۵۴۸ – ۲۵/۴/۲ که بموجب آن برای شهرهای کرمان، کاشمر، مشهد، بیرجند، نیشابور، رشت، گرگان، سقز و بانه عوارض دخانیه بنفع شهرداریهای نقاط مزبور وضع گردید ملغی می‌شود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. م- ۴۰۰۷ – از طرف نخست وزیر شماره ۱۹۶۲۵ر۳۰۸۳۳ – ۲۶/۷/۱۶ بخشنامه بکلیه آقایان رؤساء دادگاههای مرکز وشهرستانها بطوریکه مکررا گزارش رسیده وعملا نیز مشاهده می‌شود، بعضی از آقایان رؤساء و دادرسان دادگاهها از حضور در جلسات دادرسی خصوصا نسبت بپرونده‌های مهمه خودداری وغیبت نموده انجام کار بکارمند علی البدل محول ویا جلسه رسیدگی تجدید می‌گردد، چون این رویه موجب می‌شود که کارها با سرعت وحسن جریان انجام نگردد. بنابراین لزوما تاکید وخاطرنشان می‌نماید که آقایان روساء ودادرسان دادگاهها این رویه را متروک و مراقبت نمایند که شخصا در جلسات دادرسی حاضر وبپرونده‌ها مخصوصا پرونده‌های مهمه رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و در مواردی که حقیقة دارای عذر موجه قانونی می‌باشند عذر خود را بطور صحیح وروشن اطلاع داده و بنحو مقتضی در پرونده کار منعکس نمایند – باداره نظارت دستور داده شد که در این قبیل موارد دقیقا مراقبت نموده و متخلف را مورد تعقیب انتظامی قرار دهند. م- ۴۱۸۶ – وزیر دادگستری