مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۱۳۲۷ نشست ۱۲۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۱۳۲۷ نشست ۱۲۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال چهارم

شماره

مدیر سید محمد هاشمی

شنبه ماه ۱۳۲۷

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و هشتم آذر ماه ۱۳۲۷ نشست ۱۲۵

مجلس ساعت نه وسه ربع صبح بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

فهرست مطالب:


رئیس - جلسه ی پیش آقای قبادیان مشغول اظهاراتی بعنوان ماده 109 بودند جلسه بعنوان تنفس ختم شده بود صورت مجلس نیست آقای قبادیان بیانات خودشان راادامه می‌دهند ضمنا می‌خواستم آقایان را متذکر کنم که دستگاه گرفتن صورت این جا نصب شده ومحل بلند گو را تغییر ندهند ودر مذاکرات هم آقایان دقت بفرمایند که هرچه گفته می‌شود ثبت و ضبط خواهد شد یک قدری رعایت بفرمایند یکنفر از نمایندگان تا حال مگر نمی‌شد تا حالا جزو هوامیشد ولی حالا گرفته می‌شود مقصود این است که نظم مجلس را رعایت بفرمایند و بلندگو را هم آقایان تغییر ندهند

- بیانات آقای قبادیان

۱ - بیانات آقای قبادیان

قبادیان - درجلسه پیش بنده مقدمه عرایض خودم را حضور آقایان محترم عرض کردم وچون ناقص ماند جناب آقای رئیس هم تذکر فرمودند وموافقت کردند که بنده عرایض خودم را امروز بعرض آقایان برسانم وهمینطور خیلی سپاسگزارم از آقایان نمایندگان محترم که ببنده فرصت دادند برای بیان یک حقایقی ولازم بود این حقایق بعرض نمایندگان محترم وملت ایران برسد من می‌خواهم بشما بگویم که چگونه بیگانه پرست بوده وچگونه تبعه ی دولت انگلیس می‌باشم وبیگانه پرستی که آقای آزاد معرفی می‌نماید وآقای مهندس رضوی کلمه تبعیت را بآن اضافه می‌کنند

مهندس رضوی - عرض کردم شاید

رئیس - آقا چرا نمی‌گذارید صحبت کنند قطع نکنید صحبت ناطق را مهندس رضوی تحریف که نباید بکنند حرف بنده را

رئیس - شما یکساعت آمدید مطابق ماده 109 صحبت کردید

مهندس رضوی - عرض کردم تحریف نباید بکنند

قبادیان - من می‌خواهم رفع شبهه را از حضرت عالی بکنم

مهندس رضوی - متشکرم روزنامه نگاران اینطور نوشته‌اند شما ممکن است اینطور نگفته باشید

مهندس رضوی - من اعتبار شما را حفظ می‌کنم آقای قبادیان

رئیس - صحبت نکنید آقا

مهندس رضوی - حرف مرا تحریف کردند با اوقات تلخی که نمی‌شود آقا

رئیس - شما نظم مجلس را بهم می‌زنید اگر مراعات نکنید من بعنوان 112 بشما اعلام می‌کنم و شما را خارج می‌کنم

مهندس رضوی - تمنی می‌کنم بفرمایید

رئیس - من الان رای می‌گیرم از مجلس و شما را خارج می‌کنم یا مجلس را ختم می‌کنم دراینموقع ساعت ده صندلی ریاست را ترک نمودند

یکساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر مجددا مجلس بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

رئیس - اهتمام بنده برای انتظام جلسه بمنظور حفظ حیثیت مجلس است (صحیح است) بنده تقاضی می‌کردم آقایان رعایت نظم مجلس و بیانات ناطقین را بفرمایند وبنده خدا میداند اغلب با یک حال کسالت که محتاج بمعالجه هم هستیم این جا حاضر می‌شوم برای اینکه خدمتی کرده باشیم و این ماده 109 هم یک دینار و یک پرکاه برای مردم ارزش ندارد صحیح است حالا که وقت گرفته می‌شود تشدید نکنید بهمدیگر نیش هائی نزنید بگذارید یک کارهائی بنفع مردم بشود آقای قبادیان بفرمایید بقیه بیانات خودتان راتمام کنید

مهندس رضوی - اجازه می‌فرمایید بنده یک کلمه عرض کنم

رئیس - حالا خیر

قبادیان - بنده اولا از جناب آقای رئیس مجلس سپاسگذارم وهیچوقت هم قصد اهانتی بهیچکس از آقایان نمایندگان نداشتم وحالا هم مقصودم یک بیان حقایقی خدمت آقایان نمایندگان محترم هست بنده عرض می‌کنم که آقای مهندس رضوی و آقای عبدالقدیر آزاد از جریان امر مطلع شوند و اگر وجدانا خودشان قضاوت کردند که نسبت ببنده یک تهمت ناروائی زده شده‌است البته آنوقت هم قصدی ندارم که بلند شوند از بنده عذر خواهی کنند همینقدر اشتباه کردیم و فقط بنده می‌خواهم یک حقایق تاریخی رابنظر ملت ایران برسانم چون اینجایک اسنادی موجود است که اگر این اسناد قرائت نشود بنده نمی‌توانم این موضوع راثابت کنم بنابراین از آقایان نمایندگان محترم استدعا می‌کنم یک قدری وقت خودشان را صرف اظهارات بنده وخواندن این اسناد بفرمایند و بعد هر طور که قضاوت فرمودند بنده مطیع هستم برای اینکه ملت ایران ونمایندگان محترم و مخصوصا آقایان آزاد و مهندس رضوی کاملامطلع گردند که بیگانه پرستی من چه نحوبوده و چه خدمتی به بیگانگان نموده‌ام مجبورم مختصری از زندگانی گذشته خود را با دلایل و شاهد بسیار معتبر بعرض برسانم در جنگ بین المللی اول که بیگانگان بی طرفی دولت ایران رانقض کردند وعلی رغم تمایلات ملت ودولت شمال وجنوب وغرب ایران رااشغال نمودند وعده بسیاری از ایرانیان وآزادی خواهان میهن پرست رامجبور ساختند که برای حفظ بی طرفی میهن عزیز خود قیام نمایند در آن موقع جمعی از ازادی خواهان و وطن پرستان از قبیل آقایان مرحوم سید حسن مدرس وسید محمد صادق طباطبائی سلیمان میرزا اسکندری مشارالدوله حکمت میرزا محمد علی خان فرزین حاج عزالممالک اردلان، ادیب السلطنه سمیعی، میرزا سلیمان خان، میکده وعده کثیری از میهن پرستان آذربایجان و چهل نفر از نمایندگان مجلس وعده زیادی از افسران ژاندارمری ازقبیل مرحوم کلنل محمد تقی خان و سرلشکرابوالحسن بورزند و سرهنگ محمود خان پولادی وسرتیپ تاج بخش و تیمسار سرلشکر فرج الله آقا ولی و غیره برای حفظ استقلال ایران بغرب مهارت نموده و بشهادت تاریخ و کلیه کسانی که در آنموقع بوده‌اند و پرونده‌های موجود در وزارت امور خارجه که موجود است این جانب اولین کسی بودم که از این امر دعوت استقبال نموده و با تمام قوای ایل میهن پرست کلهر و تمام عشایر و ایلات غرب بمبارزه برعلیه بیگانگان قیام نمودیم آری بنده در این کار پیشقدم شدم و چهار سال تمام با قوای انگلیس و روس و عثمانی که در غرب ایران بودند جنگیدم و آنقدر از همان قوای بیگانه که آقای آزاد مرا خدمتگزار و آقای مهندس رضوی شایعه تبعه آنها میدانند کشتم که از دیدن و شنیدن آمار آن در حیرت و بهت فرو خواهند رفت آری برای اثبات ادعای این جانب از کسانی که درآن زمان درغرب بودند سوال کنید آقایان اغراق نیست درجنگی که من 4 سال با بیگانگان درغرب ایران نمودم ده‌ها قبرستان از بیگانگان که کشته شدند در بین راه همدان وکرمانشاه بوجود آمد و تعداد کشته شدگان بیگانه بدست من و یاران من از حساب خارج است آقایان این یک نمونه بسیار کوچکی بود از بیگانه پرستی اینجانب اکنون به بینم بیگانگان چه پاداشی و اجرتی در برابر این خدمت بمن دادند و چه نوع حمایتی از من نمودند در زمان حکومت آقای وثوق الدوله آقای صارم الدوله بایالت غرب منصوب شدند و ایشان با اطمینانی که از انگلیس‌ها برای تامین حیاتی من گرفته بودند و با اطمینان و اعتماد بمواعید و اقوال انگلیسها برای اینجانب بوسیله آقای مفخم الملک پدر آقای اعزاز نیک پی که معاون استانداری کرمانشاه بودند و قنسول انگلیس فرستادند با این که بکرمانشاه آمدم وهمان انگلیسها که آقایان مرا شاید بتبعیت از انها متهم می‌سازند بدون رعایت حال صارم الدوله و بدون احترام بقولی که بایشان داده بودند و بدون اجازه از حکومت مرکزی بنده را توقیف کردند و تحت الحفظ بتهران فرستادند گمان می‌کنم که آقای اعزاز نیک پی حضور داشته باشند که مدتها ایشان از بنده در موقعی که شاهزاده صارم الدوله در انجا بودند از بنده مهمانداری کردند اعزاز نیکپی صحیح است و دو سال تمام این قسمت طول کشید یعنی دوسال در تهران مرا بجرم میهن پرستی و دفاع از ان تحت نظر و توقیف نگه داشتند تا زمان کودتا اینهم نمونه ی کوچکی بود از حمایت بیگانگان از بنده ی حالا می‌رسیم در زمان کودتا و بعد از ان پرستش من از بیگانگان چه نحو بوده وچه ضرری بایران زده و چه خیانتی نسبت بکشور مرتکب شده‌ام و چه پاداشی بیگانگان بمن داده‌اند خوشبختانه راجع باین مدت هم گواهان بسیار از جمله تیمسار از افسران و اهالی غرب هستند و پرونده‌های این قسمت هم در وزارت جنگ و ستاد ارتش موجود می‌باشد و عملیات مرا ضبط نموده پس از کودتا برای رفع وهرج و مرج داخلی کشور و برای برانداختن حکومت ملوک الطوایفی و تامین رفاهیت و اسایش و امنیت عمومی هموطنان که درآن روز‌ها از آن زندگی بحد اعلا ناراضی و بدبین بودند و همگی تشنه واصلاحات امنیت بودند بنا بدعوتی که از طرف شاهنشاه فقید ازاین جانب بعمل آمد حاضر شدم با نهایت صمیمیت همکاری نموده درمعیت تیمسار سپهبدامیراحمدی وزیرجنگ فعلی با وجو د نداشتن وسائل کافی و با وجود آنکه ارتش ان روز ایران عبارت بود از عده‌ای ژاندارم و پلیس که آنهم بهیچوجه با پلیس وژاندارم امروزی قابل مقایسه نبودند تیمسار اینطور نبود بغرب عزیمت نمایم و اینکار را با نهایت افتخار قبول کردم که در معیت تیمسار باعده‌ای از خوانین کلهر که در معیت اینجانب در تهران بودند بسمت کرمانشاه عزیمت نمودیم و تمام عقیده این جانب این بود که نسبت به حکومت مرکزی بانهایت شجاعت و درستی پشتیبانی نموده و بتوانیم اصلاحات داخلی را مطابق روز و وضعیات دنیای امروز شروع نماییم حکومت روی کار آمده آنروز که تمام مردم ایران چشم امید به آن دوخته بودند و برای برانداختن ریشه فساد و هرج و مرج طلبی که مخل آسایش و نظم عمومی شده بودند و مانع بزرگی برای پیشرفت مقاصد و منویات دولت و ملت بشمار می‌رفتند باتکیه قوای ایل کلهر ودرمعیت تیمسار سپهبد امیر احمدی مطابق اوامر دولت مرکزی اقدام واز هیچ نوع مبارزه وفداکاری فروگذار ننمودم وچهار سال تمام باوجودیکه با والی پشتکوه و خوانین سنجابی و گوران و غیره قرابت داشته و ایلات حاضر باطاعت برژیم جدید نبودند دوش بدوش سربازان فداکار جنگیدند و تا خاتمه اخرین غائله و هرج و مرج طلبی درغرب ایستادگی و مقاومت نمودم و خلع سلاح عمومی یک قسمت اعظمش اگر تیمسار سپهبد احمدی صلاح بدانند وتوضیح بدهند این جانب انجام دادم و مقاومت نمودم آری خدمات گرانبهای همین آقای سپهبد امیراحمدی و فدارکاریهای این جانب و اقدامم بود که سراسر صفحه غرب را در اول حکومت شاهنشاه فقید از لوث وجود اخلال کنندگان و آشوب طلبان پاک و منزه نمودم و بپاس قدردانی از این جانب و افراد ایل سلحشور و میهن پرست کلهر و زحماتی که در راه پیشرفت مقاصد و منویات دولت متحمل شدیم و اگر بخواهیم بتفصیل به تشریح جزئیات آن بپردازم می‌توان کتابها دراطراف آن نوشت دراثر همان خدمات گرانبها از طرف شاهنشاه فقید این جانب بدریافت یک قبضه شمشیر مرصع و چندین قطعه مدال و نشان شجاعت و لیاقت از نوع درجه یکم موفق شدم و ریاست کلیه عشایرغرب باین جانب مفوض گردید و نام ایل کلهر از طرف پادشاه به اردوی هفدهم تبدیل گردید و همچنین از طرف شاهنشاه یک پرچم هم به ایل کلهر بنام اردوی هفدهم اعطاءشد آقایان یک قسمت دیگر هم از بیگانه پرستی من این بود یک قسمت دیگر از خیانت من به میهن و حمایت بیگانگان از من موقعی که حس کردم هیئت حاکمه رویه خود را تغییر داده و از راه راست منحرف شده و مملکت را بطرف دیکتاتوری می کشاند آقایان با جان نثاریهائی که کرده بودم این روش حکومت را نپسندیدم و خرسند نبودم وخود را کنار کشیدم ولیکن عقیده ی خود را بوسیله وزارت دربار بمرحوم تیمور تاش بیان ساختم تاجائی که مرا بزندان افکندند وتمام اقوام و زن و فرزندان و برادران و خواهران و حتی مادر مرا باسارت بردند و تبعید کردند و میلیونها ثروت موروثی خانواده هفتصد ساله مراغارت کردند و تمام املاک مرا غصب نمودند و عائله مرا بدون سرپرست هر روز بنقطه‌ای از نقاط ایران می‌بردند و در یکی اردوگاه‌های خراسان نزدیک شاهرود در فصل زمستان چندین روز زیربرف وبوران نگاه داشتند که در همان دو سه روز مادر و دو فرزند من از سرما تلف شدند در زندان ه از هرگونه شکنجه و زجر درباره من فروگذاری نکردند آقای مهندس رضوی خواهش می‌کنم اینها راگوش بدهید بنده اگر بیگانه پرست بودم 14 سال مرا در زندان نمی‌انداختند زن و بچه مرا باسارت نمی‌بردند تا در نتیجه در گدوک‌های خراسان در اثر سرما و برف تلف شوند و آنقدر درباره من اذیت و آزار روا داشتند و آنقدردر سیاهچالهای قدیمی زندان شهربانی مرا در مضیقه و سختی گذاشتند تا از روز ورود من بزندان 14 سال گذشت خدای من گواه‌است که اگر در آن موقع اسلحه یا وسیله انتحار با خود داشتم انتحار می‌کردم آقایان 14 سال گذشت آری 14 سال بهترین ایام عمر و جوانی من در زندان با زندگی بدتر از مرگ که اگر بطور مفصل شرح آن رابخواهم بیان کنم یک عمر لازم دارد که بگویم 14 سال عائله من که صاحب میلیونها ثروت موروثی و شخصی بودند و در غربت با نهایت سختی و عسرت گذراندند بعد از چهار سال از خراسان بجنوب مجددا تبعید نمودند 14 سال افراد ایل کلهر که بمناسبت خدمات ذی قیمت خود بدولت بنام اردوی 17 ملقب شده بود و بدریافت پرچم مقدس میهن مفتخر گردیده بودند و از ثروتمندترین مردمان این کشور بشمار می‌رفتند در نهایت فقر و مسکنت گذراندند و حتی عده‌ای از آنان بواسطه نداشتن قوت لایموت از بین رفتند و در این مدت 14 سال هم حمایت بیگانگان درباره من واقوام من همچنان ادامه داشت وبرای تامین رضایت من سفارش نامه مینوستند آری آقایان محترم این هم شرح بسیار ناچیز دیگری بود از بیگانه پرستی من و حمایت بیگانگان از من شهریور 1320 فرارسید بساط زورگوئی برچیده شد و حکومت دمکراسی روی کار آمد به مردم ایران نوید آزادی داده شده آزادی که فقط عده‌ای توانستند در سایه آن بقتل و غارت بپردازند و در لوای آن آزادی حیثیات و شرافت اشخاص پاکدامن و نیکنام را دستخوش اتهامات و افتراهای بیمورد نمودند آزادی که پس از شهریور 1320 نصیب مردم ایران شد در نتیجه صدماتی که به بعضی درزمان حکومت گذشته شده بود ایجاد یک جبهه ی ناراضی نمودد و هر کس بنحوی برای وصول حق خود قیام نمود در شهریور 1320 هم متاسفانه قوای دول بیگانه بیطرفی ایران را نقض و کشور را اشغال نمودند واین امر بیشتر برصف ناراضی‌ها افزوده بود اینجانب که خدمات گذشته‌ام را تا حدی شرح دادم می‌بایستی از سایرین ناراضی تر بوده و اقدامات شدیدتری می‌نمودم وبرای احقاق حق وزندگی از دست رفته خود از هر وسیله‌ای که بدست می‌آید باید استفاده می‌نمودم و برای استرداد املاک خود که تنها وسیله ی اعاشه من و خانواده‌ام و افراد ایل کلهر را تامین می‌نمود بطرقی که سایرین اقدام می‌کردند من هم می‌نمودم که اکنون علاوه برآنکه مبالغ هنگفتی مقروض بودم از عواید املاکم به بهترین نحوی زندگی ام را تامین می‌نمودم ولیکن من با آن می‌توانستم درآنوقت با توسل بزور و ایجاد انقلاب که در آنروز‌ها در شمال وجنوب و شرق و مرکز فراوان بود املاکم را مانند دیگران تصاحب نموده و از عواید آن استفاده کنم اما بازهمان حس وطن دوستی و فداکاری در راه استقلال ونجات کشور که همه در وجود من بود یعت گذاشته شده بود و تا جان دارم نیز این رویه را ترک نخواهم کرد وهمان علاقه باطاعت از قوانین موضوعه نه تنها مانع ازاین شد که اینجانب هم با تشبث بیگانگان و بزور و قلدری برای استرداد املاکم اقدام نمایم بلکه درعوض تصمیم گرفتم تاآخرین سر حد امکان برای فرونشاندن آتش انقلاب انقلابی که نمونه‌های آن را دیدید کوشش و جدیت نمایم و باز کمر خدمت به میهن رابستم آقایان این معنی خدمت به بیگانگان است در زمان حکومت مرحوم فروغی از طرف تیمسار سپهبد جهانبانی که در کابینه آن مرحوم وزارت کشور را عهده دار بودند از بنده دعوت شد برای تامین امنیت و رفاهیت مردم بغرب بروم این بود که در معیت تبمسار سپهبد شاه بختی بغرب عزیمت نمودم و بدون آنکه کوچکترین توجهی به ایام حبس و تبعید و سختی‌های زمان گذشته‌ام بکنم طبق اوامر دولت تا آخرین حد امکان کوشش و جدیت کردم و شرح تمام خدمات آنروزهم در پرونده‌های عدیده در وزارت جنگ و ستاد ارتش و سپاه غرب وجود است همان فلیچر و بیگانگان که بنده را نوکر و دوستان آنها میدانند اجازه ندادند که بموطن اصلی خود یعنی شاه آباد و گیلان غرب که مرکز ایل کلهر است بروم و نامه ی سفارت انگلیس هم یکی نبوده بلکه چندین نامه بوده و برای اطلاع آقای آزاد و آقای مهندس رضوی می‌گویم که همه درنخست وزیری و مقامات مربوطه ضبط می‌باشد و نامه هائی است که بهئیت دولت نوشته شده و مفاد همگی آنها تقریبا تبعید و اخراج من از غرب بوده‌است تا جائی که آقای سهیلی مجبور شد مرا بمرکز احضار کرد و مدتی در اثر همان نامه‌ها تحت نظر بودم و اجازه مراجعت نداشتم و در همان ایام یک روزی به پیشگاه اعلیحضرت همایونی تشرف حاصل کردم بخاطر دارم در آنروز اعلیحضرت فرمایشاتی ببنده فرمودند و از بنده دلجوییهائی فرمودند فرمودند که ایام گذشته را فراموش کنید امروز موقعیت کشور ایجاب نمی‌کند که ملت ایران در سختی و دوئیت و برادر کشی زندگی بکند و همه باید دست اتحاد و اتفاق بهمدیگر بدهید تا زمانی که قشون بیگانه در کشور ما است شاید بفضل الهی جنگ خاتمه پیداکند و این قوای اشغالگر از کشور ما خارج بشود آنوقت ما در تحت لوای یک حکومت دمکراسی یک شالوده ی محکمی برای حکومت مشروطه بریزیم بنده در آن روز در پیشگاه اعلیحضرت همایونی تعهد کردم و قول دادم تا آنجائی که جان داشته باشم گذشته را بکلی فراموش بکنم و نسبت به آینده هم یک سرباز فداکار باشم و اگر اقتضا بکند اولین کسی که جانش را در راه استقلال ایران دو دستی تقدیم بکند و خونش را بریزد من و کسان من خواهیم بود و اما نامه کلنل فلیچر را که آقای آزاد در مجلس قرائت کردند و روزنامه ستاره غرب هم آن را درج نموده من از آن نامه به هیچ وجه اطلاع نداشتم و خیلی باید از آقای آزاد تشکر نمایم خدا شاهد است که من اطلاع نداشتم و تا روزی که این نامه خوانده شده‌است به شرافتم من آنروز که در روزنامه‌ها خواندم فهمیدم که از طرف کلنل فلیچر یک چنین توهینی بزرگی ببنده و خانواده من وارد شده‌است ولیکن تعجل من از آقایان محترم اینست که چطور در موقعی که آقای آزاد متن این نامه را قرائت می‌کردند و آنطور نتیجه گرفتند که این نامه بنفع من نوشته شده‌است ولی متوجه این موضوع نشده‌اند که این نامه هم مانند نامه‌های سفارت انگلیس درخواست تبعید مرا نموده‌اند مخصوصا در نامه کلنل فیلچر قید شده که قبادیان نبایستی در قسمت غرب بماند باید در جای دیگر باو املاک داده شود در همین نامه‌ای که آقای آزاد اینجا قرائت کردند اگر من نوکر بیگانه بودم و اگر کلنل فلیچر در این نامه از من طفلداری کرده بود من که درغرب بیشتر نفوذ داشتم که به آنها خدمت بکنم تا اینکه تقاضای تبعید مرا بجای دیگر بکنند در کشور ایران آیا درست است آیا این حساب درست درمیآید و بزرگترین اتهامات را در آن نامه بمن نسبت داده‌اند آقایان در نامه می‌نویسد چنانچه املاک قبادیان مسترد نشود ایشان مجددا بدزدی و راهزنی می‌پردازد (فرامرزی مجددا بله بله مجدداعرض کنم آقای فرامرزی بنده در تما م دوره زندگی همیشه دزد گیر بوده‌ام هیچوقت دزدنبوده‌ام صحیح است آقای سپهبد امیر احمدی که فرمانده لشکر غرب بودند شاهد بارز و زنده‌ای هستند و من انصاف می‌دهم که ایشان مرد میهن پرستی هستند برای من و امثال من هیچوقت شرافت خودشان را نمی‌گذارند خدا شاهد است که هزاران دفعه خودش را با مرگ مواجه کرده‌است و اولین کسی که مدافع او بود من بودم آیا اینطور نبوده‌است آیا از طرف اعلیحضرت شاهنشاه فقید در نتیجه خدمات صادقانه من و گرفتن دزدها یک قبضه شمشیر مرصع داده نشده صحیح است من دزد نیستم آقای فرامرزی من دزدگیر بودم و هر چه دزد بود در این کشور من در آن موقع با قدر تشخصی خودم با پول خودم و مخارجاتی که برای اردوکشی‌ها کردم بدون اینکه دیناری از دولت بگیرم همه را تنبیه کردم همه را خلع اسلحه کردم دزدها را سرجای خودشان نشاندم و از هیچکس نترسیدم فرامرزی آفرین شما را بخدا قضاوت عادلانه بفرمایید و اگر من نوکربیگانگان بودم یک چنین توهینی بمن می‌کردند همین توهین را که ایشان بنفع خودشان در یک مجلسی که مظهر ملت ایران است قرائت کردند یا اینکه یک بیگانه‌ای که بخواهد از وجود یک ایرانی استفاده بکند در خاش که نمی‌تواند از وجود بنده استفاده بکند در خراسان که نمتیواند از من استفاده بکند در همان منطقه خودم می‌تواند از من استفاده بکند نه اینکه تقاضای تبعید مرا بکند و بعد هم توهین بمن و بخانواده من بکند و بعد بمن و بخانواده من و ایل کلهر تهمت دزدی بزند ایل کلهرهمیشه سرباز خدمتگذار بوده‌است صحیح است جای بیان هر مطلب اینجا نیست و من تقاضی می‌کنم که یک جلسه خصوصی تشکیل شود من اسنادی ارائه خواهم داد دخالت رسمی همین کلنل و بعضی قضایا را که اگر بخوانید گریه خواهید کرد ثابت خواهم کرد آنوقت من نسبت بکلنل فلیچر وانگلیسها خدمت می‌کردم

رئیس - آقای قبادیان اکثریت نیست قدری تامل بفرمایید بیان شما هم از حدود ماده 109 دارد خارج می‌شود شما اگر تاریخ غرب را اینجا بخواهید بیان بفرمایید چند جلسه وقت مجلس راخواهد گرفت آنچه مربوط بخودتانست بفرمایید (در اینموقع عده کافی شد)

قبادیان - آقایان جانشین همین کلنل فلیچر و کلنل بیت و قونسول سفارت انگلیس در کرمانشاه نامه دیگری هم دراین زمینه نوشته‌اند که درنزد اینجانب موجود است و برای صدق بیانات آقایان قرائت می‌نمایم بعضی از نمایندگان بفرمایید بنظر بنده اگر این نامه قرائت شود بنفع کشور است برای اینکه دخالت رسمی بیگانگان را در امور کشور ما ثابت می‌کند سزاوار بفرمایید قرائت کنید بنده را در موقعی که آقای کلنل بیت انگلیسی مستشار سیاسی انگلیس در غرب که رابط ما بین ارتش انگلیس و ارتش کشور شاهنشاهی بود سزاوار رابط بود بلی یک رابطی تعیین شده بود که اگر اتفآقاتی پیش می‌آمد بوسیله ی آن رابط که افسر انگلیسی بود می‌آمد بوسیله فرمانده سپاه غرب قضایا را حل می‌کردند البته قضایائی هم در میان نبود هرچه اراده می‌کردند عمل می‌شد آنوقت که کلنل فلیچر را تغییر دادند و آقای کلنل پیت آمد بکرمانشاه بجانشینی ایشان و جنگ هم در شرف اتمام بود و بنفع متفقین تمام شده بود بنده تقاضا کردم که اگر من مقصر نیستم چرا اجازه نمی‌دهید من بخانه خودم بروم گفتند ما نمتیوانیم شما را بگذاریم بشاه آباد بروید مگر در تحت یک التزام و در تحت اینکه استاندار و فرمانده تیپ و رئیس ژاندارمری بایستی این ورقه را امضا بکنند تا ما اجازه بدهیم خانواده شما هر کدام بنام و اسم و به رسم در یکی از نقاط ایلام برای زندگانی و کشاورزی بدون اینکه دخالت در امورات سیاسی بکنند به ورود حالا بنده این را بخوانم و امضای آقای کلنل پیت و استاندار و فرمانده تیپ هم در زیر این هست این التزامی است که از بنده می‌گیرند سه نسخه هست اینجانب تعهد می‌کنم نسبت بآقایان خسروقبادیان و پاشاخان امیری و علیشاه داودیان و آقایان حشمتی وفرج الله رشیدی درصورتی که اجازه داده بشود از کرمانشاه با خانوادشان بمحلهای خودشان بروند مشغول امورات کشاورزی بشوند و بهیچوجه در امورات ریاست ایل و سیاست منطقه دخالت نکنند و اگر کسی از آقایان در امورات سیاست دخالت نمودند بشرط ثبوت و حقیقت ریاست محترم تیپ کرمانشاه کاملااجازه دارد و شخص متخلف را بکرمانشاه احضار نموده و اجازه ندهند که دیگر بمحل برگردند املاکی که از طرف دولت بخانواده قبادیان و داودیان داده شده‌است قیمت بین ورثه آنها تقسیم گردیده و در قباله ی رسمی هم نام شرکاء کاملا معلوم است و بهایش که در نامه قید شده‌است مطابق همان قباله نامه ی رسمی کلیه ی افراد خانواده حق تعدی بهمدیگر را ندارند و هر کسی حق دارد سهم خودش را حفظ و مصرف نماید و اگر کسی از انها بسهم دیگری خواست تعدی نماید اداره تیپ کرمانشاه و فرمانداری حق جلوگیری از تعدی کننده را دارد آقای پاشاخان امیری و قریب 15 نفر از افراد خانواده شان در قسمت املاک شاه آباد ماموریت دارند ایشان محل آقامتشان شاه آباد است و حق دارند در قسمت املاک شاه آباد دخالت نموده (زنگ رئیس)

رئیس - آقای قبادیان این موضوع هیچ ربطی بماده 109 ندارد من مورد اعتراض همه ی آقایان هستم کتبا اعتراض می‌کنند که اینحرفهای بهیچوجه مربوط بماده 109 نیست آخر این جلسه ی مجلس هر دفعه یک مبلغی برای مملکت و ملت ایران تمام میوشد صحیح است ما نباید وقت مجلس را باین چیزها بگذرانیم آخر یک کاری هم باید برای مملکت کرد

قبادیان - این اگر قرائت بشود برای مملکت مفید است الان تمام می‌شود

مسعود ثابتی - مقصودشان اینست که می‌خواهند چاپ بشود

صدرزاده - آقای قبادیان بدهید بروزنامه اطلاعات چاپ بشود

قبادیان - خلاصه اینجا بنده را متعهد کردند تا اینجا که برای آقایان می‌خوانم در تاریخ روز چهارشنبه 23/ 8 / 22 درکمیسیون متشکله در استانداری باحضور آقای کلنل پیت مستشارسیاسی بریتانیای کبیر در کرمانشاه و سرکار سرهنگ شاهرخشاهی فرمانده تیپ 12 کرمانشاه و آقای جهانشاهی کفیل استانداری استان پنجم آقای عباس قبادیان تعهد فوق را نموده و هیئت کمیسیون هم باتعهد ایشان موافقت نموده‌است

عباس اسکندری - امضا‌ها رابخوانید

رئیس - آقا اکثریت نیست تامل کنید و دیگر بیانتان را هم تمام بفرمایید پس از چند لحظه اکثریت شد

قبادیان - شما را بخدا مشاهده نمایید حمایتی راکه بیگانگان از من وافراد خانواده من می‌نمایند چگونه بوده‌است آقایان چه نوع صدماتی بوده که من ازاین بیگانگان نه دیده ونه کشیده‌ام انوقت این آقایان که خود راخیلی وطن پرست میدانند و برای هموطنان یقه پاره می‌نماید چگونه مرا باجنبی پرستی متهم می‌سازند آقایان نمایندگان این انگلیسی و جانشین کلنل فلیچر بوده‌است که من و اقوام من را منع می‌کنند که ما درمحل سکونتمان نرویم و از دولت مصرا تقاضای تبعید مرا از غرب می‌نماید و از من و اقوامم درحضور استاندار کرمانشاه وسرهنگ شاهرخشاهی فرمانده تیپ 12 کرمانشاه تعهد می‌گرفتند که نه من و نه اقوام حق دخالت درسیاست وهیچ نوع آزادی عمل وحتی رفتن بخانه وزندگیمان نداشته باشیم آنوقت بزعم این آقایان با انصاف این حمایت بیگانگان شمرده می‌شود برای من مایه سرافرازی و افتخار است که مرا بزندان بیندازند و درخواست تبعید را نمایند و از من تعهد بگیرند که در ملکی که قرنها پدران من در آن زندگی می‌کردند نروم و مرا از هستی و زندگانی ساقط نمایند و اتهام دزدی و راهزنی بمن بزنند انوقت آقایان بان نام حمایت بگذارند و مرا شاید تبعه انگلیس بدانند آقایان لطفا بفرمایید که اگر اینست حمایت بیگانگان دشمنی انها چگونه‌است آقایان اعمال گذشته من حمایت از بیگانگان و خدمت بآنها نیست بلکه دفاع و حمایت از بیگانگان آنست که گفته شود درتمام کشور ایران چهار افسر وجود ندارد که لیاقت و شایستگی اداره نمودن یک هنگ را داشته باشند آری آقای مهندس رضوی این دفاع از بیگانه‌است واین حمایت از اجنبی است که در اینموقع که تمام کشورهای جهان برای تقویت ارتشهای خود بزرگترین اقدام و فداکاری را می‌نماید در کشور ما سعی در تضعیف ارتش و تحقیر افسران بشود امروز دنیا و هر کشوری که دارای ارتش نیرومند و منظم است احترام می‌گذارد چگونه سزاوار است که کوشش شود بنیاد ارتش را سست نموده و بآن نام خدمت بمیهن را گذاشت آقای مهندس رضوی امروز با تصدیق دوست و دشمن کشور ما دارای بهترین افسران و بهترین افراد می‌باشد (زنگ رئیس)

رئیس - آقای قبادیان بک عده از وکلا نوشته‌اند که اگر این ترتیب باشد حاضر نیستند درمجلس بنشینند صحیح است

قبادیان - اسناد دیگر هم هست

رئیس - بنده دیگر اجازه نمی‌دهم بفرمایید بنشینید وبعدممکن است نطق قبل از دستور بفرمایید

قبادیان - من اگر میهن پرست نباشم واجنبی پرست باشم چطور می‌توانم باشما همکار ی کنم پس اجازه بفرمایید که یکدفعه دیگر صحبت کنم

رئیس - اجازه می‌دهم بعنوان قبل از دستور صحبت کنید نه بعنوان ماده 109 قبل از دستور هرچه می‌خواهید بفرمایید آقای نخست وزیر

- معرفی سه نفر از آقایان وزراء بوسیله آقای نخست وزیر

۲- معرفی سه نفر از آقایان وزراء بوسیله آقای نخست وزیر

نخست وزیر - آقایان نمایندگان محترم درجلسه ۱۷ آذر از طرفی مورد توجه واز طرفی مورد تفقد آقایان نمایندگان محترم واقع شدم ازاین ابراز لطف مجلس مقدس صمیمانه متشکرم در تعقیب این لطف برای اعتماد مجلس مقدس درهیئت دولت ترمیمی حاصل وجناب آقای دکتر سجادی بوزارت راه وجناب آقای دکتر اقبال بوزارت بهداری وجناب آقای دکتر زنگنه رابوزارت فرهنگ بحضور اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معرفی واینک آقایان راحضور مجلس مقدس معرفی می‌نماید وامیدوارم که همکاری وزرای جدید بااینجانب ومجلس شورای ملی مفید وموثر باشد انشاءالله مبارک است درخاتمه از جناب آقای رئیس محترم مجلس شورای ملی تمنی دارم لایحه برنامه هفت ساله را جزء دستور قرار بدهند (نمایندگان صحیح است احسنت) و لایحه چهار دوازدهم و لایحه اضافات بودجه وزارت جنگ را بعدا برای طرح در مجلس مورد توجه مخصوص قرار دهند (احسنت آفرین)

- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی - استخدام یک نفر محاسب نفت و تعویض املاک

۳ - تقدیم دوفقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی - استخدام یک نفر محاسب نفت و تعویض املاک

رئیس - آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی - بنده می‌خواستم خاطر مبارک آقایان رامستحضر بکنم بدونکته یکی بیان یک حقیقت مختصر تلخی که ناچارم خاطر آقایان رامستحضر کرده باشم یکی هم یک استدعائی که خواستم از آقایان بکنم آنقسمت حقیقت تلخی که خواستم به استحضار آقایان برسانم وضعیت بودجه کشور است آقایان مسبوق هستند که بودجه کشور یعنی بودجه‌ای که تنظیم شده وبمجلس شورای ملی تقدیم شد ۱۹۷ میلیون تومان کسر دارد الان ۹ ماه از سال می‌گذرد ودرآمد ما درحدود درآمد پیش بینی شده با نهایت جدیتی که شده‌است منتهی درحدود پیش بینی وصول شده‌است یک دوازدهم هائی که تاکنون طرح شده‌است مسلما تاکنون خرج شده و اگر بااین رویه‌ای که اکنون در پیش داریم بخواهیم بودجه را تا آخر سال بصورت یکدوازدهم بگذرانیم بدون توجه بلوایحی که تقدیم شده‌است وتقدیم خواهد شد ناچار باید عرض کنم که ما در حدود آنچه که در بودجه پیش بینی شده‌است کسر بودجه خواهیم داشت و کسربودجه یعنی نپرداختن حقوق درآخر ماه باین جهت این حقیقت تلخ رابرای اینکه زودتر عرض کرده باشم خواستم بسمع مبارک آقایان رسانیده باشم و استدعا بکنم لوایحی که توسط وزارت دارائی چه در کم کردن خرج و چه در ازدیاد درآمد تقدیم شده‌است بآنها توجه فرمایند و البته این دولت یا دولت دیگر یا دیگران یا خو دچاکر در این خدمت باشیم این راعرض می‌کنم که این موضوع موثر در وضع عمومی کشور خواهد بود یک قسمت دیگری هم که لازم است و ناچارم خدمت آقایان عرض بکنم سازمان وزارت دارائی است برای جمع آوری وجوه و جلوگیری از حیف و میل و حتی تعدیاتی که مامورین نسبت بمردم می‌کنند باید در سازمان وزارت دارائی تجدید نظر شود صحیح است (احسنت) بطوریکه مکرر حضور آقایان و بمخبرین جراید عرض کرده‌ام بدبختانه اشخاصی که لیاقت مقام‌های بزرگ را ندارند شاغل این مقام‌ها شدند صحیح است نتیجه این شده‌است که درآمد ما بطور محسوسی کسر شده مثلا در یکی از پیشکاریها این را بطور نمونه عرض می‌کنم که ۳ میلیون و چهار صد هزار تومان ابواب جمعی آنها بوده‌است از اول سال تاکنون فقط ۲۰۰ هزار تومان وصول شده‌است و تصدیق می‌فرمایید که اگر ما بخواهیم با این رویه جلوبرویم همین کسری هم که پیش بینی شده‌است شاید بیشتر بشود و اصلاح این قسمتها محتاج به تصویب مجلس شورای ملی است صحیح است بنده مجددا استدعای خودم را تجدید می‌کنم چه راجع بتصویب لوایحی که تقدیم خواهد شد و چه راجع بتقویت مجلس شورای ملی از وزارت دارائی برای اصلاح تشکیلات وزارت دارائی اما زحمت مختصری را که امروز داشتم دو لایحه عادیست که تقدیم می‌شود یکی راجع بقضیه محاسب نفت جنوب است آقایان مسبوق هستند که مطابق امتیاز نامه ما بایستی یک محاسب قسم خورده آنجا داشته باشیم که به درآمد ما رسیدگی بکند الان مدتی است که محاسبی که در آنجا بوده‌است کمتراتش منقضی شده و ما کسی را نداریم و ناچاریم از یکی از ممالک بیطرف مثل امریکا، هلند، بلژیک و فرانسه محاسبی استخدام بکنیم که بتواند برود رسیدگی بکند این لایحه تقدیم می‌شود که بکمیسیون مربوطه خواهد رفت یک موضوع دیگر بهم که می‌خواستم عرض بکنم و بایستی آقایان توجه بکنند موضوع تعویض املاک است آقایان استحضار دارند که در سال ۱۳۱۱ قانونی از مجلس گذشت و همه ساله هم در قانون متمم بودجه تمدید می‌شد و اشخاصی املاکشان را تعویض می‌کردند یعنی از محل خودشان آنها را کوچ می‌دادند و یک قسمت از املاکشان را می‌گرفتند و جای دیگر به آنها ملک می‌دادند بعد از شهریور این املاک را اکثرا اشخاص بسرش برگشتند ولی این املاک را وزارت دارائی بدیگران فروخته بود و سند مالکیت برایش صادر کرده بودند و اشکالاتی پیش آمده بود برای راه حل این هم یک طرح قانونی تقدیم می‌شود و استدعا می‌کنم که توجه بفرمایید پس از گذشتن از کمیسیون‌های مربوطه برای تصویب بمجلس شورای ملی بیاید (صحیح است)

- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری راجع به برقراری ماهیانه درباره بانو زیور یحیائیان

۴ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیربهداری راجع به برقراری ماهیانه درباره بانو زیور یحیائیان

رئیس - آقای وزیر بهداری

وزیر بهداری - آقای دکتر اقبال بانو زیور یحیائیان عیال مرحوم معتمدالملک چهار دستگاه عمارت و یک باغ در حدود ۵ هزار و ۷۰۰ متر زمین بانضمام یکساعت و۷ دقیقه و۶ ثانیه آب واقع در خیابان ژاله که اکنون در حدود ده میلیون ریال ارزش دارد بانضمام مقداری اشیاء واثاثیه دیگر طبق سند رسمی برای تاسیس بیمارستان وقف (احسنت) وبوزارت دارائی واگذار کردند (احسنت) و همچنین بانوعصمت الملوک نفیسی خواجه نوری چهار باب دکاکین ملکی خود متصل بدرمانگاه خواجه نوری واقع در میدان مازندران که اجاره بهای آن در حدود یکهزار ریال برآورد شده‌است بموجب اسناد رسمی واگذار کرده‌است وزارت بهداری اجازه می‌خواهد که به بانو زیور یحیائیان مادام العمر پنج هزار ریال در ماه در مقابل این وقف پرداخته شود اکنون این لایحه تقدیم می‌شود (احسنت)

رئیس - آقای وزیر جنگ

وزیر جنگ - بطوریکه نمایندگان محترم استحضار دارند در جلسه گذشته لایحه تفاوت حوق کارمندان وزارت جنگ رااز نقطه نظر اهمیتی که داشت بقید فوریت تقدیم مجلس شورای ملی کردم و توضیح مفصلی هم در دوماه قبل بعرض رسانیدم که نرسیدن حقوق ارتش معایب بسیار مهم مادی و معنوی دارد و حتی بعنوان گزارش عرض کردم یکی از حوادث سوء را که منجر بتلف شدن مقداری از دواب ارتش شد حالا هم بسیار متاسفم که یک پیش آمد ناگوار و نامطلوبی راکه در اثر رسانیدن آذوقه بپادگان سردشت از مهاباد اتفاق افتاده‌است بعرض برسانم که با پیش آمدن زمستان و بارندگیهای شدیدی که در آنجا شده‌است یکی از کامیونهای ارتشی ما واژگون شد و ۸ نفر سرباز آنا مقتول شد و هیجده نفر هم مجروح گردیده تمنی می‌کنم نمایندگان محترم این لایحه‌ای را که تقدیم کردم مورد تصویب قرار بدهند و این بودجه را بارتش بدهند که ما بتوانیم از پیش آمدهای ناگواری که ممکن است بعد از این پیش بیاید و اثرات بدی خواهد داشت جلوگیری کنیم

- تعطیل جلسه بعنوان تنفس

۵- تعطیل جلسه بعنوان تنفس

رئیس - آقایان اگر اجازه می‌دهند ده دقیقه تنفس داده شود صحیح است سه ربع قبل از ظهر مجلس بعنوان تنفس ختم و دیگر تشکیل نگردید

اخبار مجلس

۱ - روز پنجشنبه ۲۵ / ۹/ ۲۷ از ۳ ساعت ونیم بعد از ظهر کمیسیون اصلاح آئین نامه داخلی مجلس بریاست آقای تقی زاده تشکیل و قسمتی دیگر از مواد تنظیم شده در شور اول تا ماده ۱۲۵ مطرح واصلاح شده نظریات آقایان نمایندگان مجلس هم مورد توجه واقع ودرمواد مربوطه اصلاحات لازمه بعمل آمد وساعت ۹ ونیم بعداز ظهر جلسه ختم شد.

جلسه بعد روز یکشنبه ۲۷/۸/۲۸ سه ساعت بعد از ظهر معین شده که بقیه مواد مورد مطالعه واقع گردد.

۲ - کمیسیون بودجه روز شنبه ۲۷/۹/۲۷ ۴ بعداز ظهر باحضور آقایان وزیر دارائی وزیر فرهنگ وزیر بهداری بریاست آقای بهبهانی تشکیل لایحه اعتبار چهار دوازدهم مخارج کشور برای چهار ماهه اخر سال ۱۳۲۷ مطرح و پس از مذاکرات قرار شد فعلا یک دوازدهم تصویب و گزارش آن بدو تبصره بمجلس تقدیم شود وبرای طرح یکدوازدهم قرار شد روز یکشنبه ۲۷/۹/۲۸ چهار بعداز ظهر کمیسیون مجددا تشکیل گردد و ساعت ۶ بعداز ظهر جلسه ختم شد

غائبین با اجازه آقایان: دکتر شفق - ضیاء ابراهیمی - دکتر بقائی

غایبین بی اجازه آقایان: دکتر عبده - امیر تیمور - اصف - افخمی - دکتر راجی