مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ خرداد ۱۳۲۴ نشست ۱۲۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ خرداد ۱۳۲۴ نشست ۱۲۹

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه ۱۲۹

شماره مسلسل - ۱۳۷۹

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۲۴ نشست ۱۲۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت و تصویب صورت مجلس
۲- مذاکره راجع بدستور
۳- تصویب سیزده فقره مرخصی
۴- طرح و تصویب یک دوازدهم بودجه کشور
۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه.

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر بر یاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.

- قرائت و تصویب صورت مجلس

۱- قرائت و تصویب صورت مجلس

صورت مجلس روز ۵شنبه هفدهم خرداد ماه ۱۳۲۴ را آقای (طوسی) منشی بشرح زیر قرائت نمودند.

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر بریاست آقای ملک مدنی نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه سی ام اردیبهشت ماه قرائت و تصویب شد.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خواند شده‌است.

غائب با اجازه – آقای دهستانی غائبین بی اجازه – آقایان: امینی – دکتر اعتبار – شجاع – موید قوامی – کفائی – دولت آبادی – امیر ابراهیمی – سلطانی – سید ضیاءالدین – اکبر – ملایری – سیف پور – دکتر شفق – دکتر عبده – عباس مسعودی – تهرانی – دهقان – ذکائی –لنکرانی.

دیرآمدگان بی اجازه – آقایان:ذولفقاری - خاکباز – نقابت – عامری – تیمور تاش – شریعت زاده – یمین اسفند یاری – مجد – دکتر آقایان –اریه.

چون موعد قانونی شعب منقضی شده بود برای انتخاب شعب جدید اقتراع بعمل آمده از یکصد و هقده نفر نمایندگان حاضر در مرکز برای هر شعبه ۱۹ یفر تعیین و بعدا به شعب اول و دوم و سوم هر کدام یک. آقای نبوی پیشنهاد نمودند انتخاب یک نفر ناظر بانک در همین جلسه بعمل آید ولی چون عده برای اخذ رای کافی نبود موکول به جلسه بعد شد. آقای حاذقی مخبر کمیسیون عرایض و مرخصی گزارش عملیات سه ماهه کمیسیون را قرائت و پس از آن آقای فیروز آبادی برای نطق قبل از دستور استجازه نمودند و چون عده برای مذاکره کاقی نبود بقیه دستور این جلسه بروز یکشنبه بیستم خرداد ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد.

رئیس – اعتراضی بصورت مجلس نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد.

- مذاکره راجع بدستور

۲مذاکره راجع بدستور.

رئیس – بعضی زا آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (جمعی از نمایندگان – دستور)

فیروز آبادی – مخالفم. اجازه میفرمائید؟

رئیس – بفرمائید.

فیروز آبادی – بنده عرضم این بود که کاری که الحمد الله نداریم مملکتمان هر طوری هست مالیه شان خراب کاری هم نمی‌کنیم و کسی هم ملتفت این جیزها نیست بعدها ملتفت خواهیم شد این وضع نمی‌شود وضع ما خیلی بد است مملکت کابینه ندارد، مسئول ندارد، وزیر ندارد آخر تا چه اندازه ما باید با مملکت بازی کنیم؟ اینطور سزاوار نیست کابینه را هر کس که می‌خواهید معین کنید (رئیس – این مطالب را جع بدستور نیست) مقصود بنده این است که از این هرج و مرج‌ها باید راحت شویم بعد هر کاری که می‌خواهیم بکنیم.

رئیس – آقایانیکه موافقند با ورود دردستور قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. دستور امروز تصویب بودجه‌است. دو لایحه پیشنهاد شده‌است یکی راجع به یک دوزدهم و یکی هم راجع به دو دوازدهم و چون هر دو یکی است اینطور صحبت شد که موافقت شود در یک دوازهم (اردلان – بنده مخالفم با یک دوازدهم) فعلا پیشنهاد یک دوازدهم شورای ملی. نظر به اینکه پرداخت حقوق و هزینه ادارات و وزارتخانه‌ها بایستی در آخر ماه جاری انجام شود و تعویق این امر موجب زحمت و گرفتاری کارمندان خواهد شد و جون طبق سوابق در مواقع ضروری تصویب یک دوازدهم بدون لایحه دولت و با پیشنهاد نمایندگان مانعی ندارد نمایندگان اقلیت تقاضا دارند جلسه فردا (یکشنبه ۲۷ خرداد) را صرفا برای تصویب طرح تقدیمی تخصیص فرمایند. به امضای ۲۰ نفر.

رئیس – طرح پیشنهادی قرائت می‌شود برای احتراز از تأخیر پرداخت حقوق و هزینه کل کشور امضاء کنندگان ماده واحده ذیل را پیشنهاد

مینمائیم که بقید فوریت در مجلس شورای ملی مطرح و تصویب گردد.

ماده واحده – مدلول ماده واحده مصوب ۳۰ فروردین ماه ۱۳۲۴ برای پرداخت حقوق و هزینه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در خرداد ماه ۱۳۲۴ قابل اجراء است.

رئیس – طرح پیشنهادی دیکر خوانده می‌شود: مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی. نظر به اینکه خرداد ماه در شرف پایان و پرداخت حقوق کارمندان دولت و هزینه‌های کل کشور ضروری و بایستی طریقی برای پرداخت آن هر چه زودتر اتخاذ گردد تا کارمندان دچار عسرت نگشته و امور کشور دجار اختلال نگردد لذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تقاضا داریم بقید دو فوریت در اولین جلسه مطرح و تصویب گردد.

ماده واحده – مدلول ماده واحده مصوب ۳۰ فروردین ماه ۱۳۲۴ راجع به پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه وزارتخانها و ادارات دولتی مربوط به فروردین ماه و اردیبهشت ماه ۱۳۲۴ برای ماههای خرداد و تیر ماه امسال نیز عینا قابل اجزاء است.

رئیس – هر دو موضوع یکی است فقط اختلاف راجع به یک دوازدهم و دو دوازدهم است مطرح می‌شود در ضمن طرح آقایان نظر یاتی که راجع به یک دوازدهم دارند پیشنهاد خواهند داد.

صمصام – فعلا کدام مطرح است یک دوازدهم یا دو دوازدهم؟

رئیس – هر دو قسمت پیشنهاد شده‌است مطرح می‌کنیم بعد معلوم می‌شود کدام مورد موافقت آقایان است.

بهبهانی – بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم (رئیس – بفرمائید) اولا چون پیشنهاد فوریت شده‌است بایستی اول در فوریت صحبت بشود و رای گرفته شود و ثانیا پیشنهاد دو دوازدهم مقدم است آن بایستی مطرح شود اگر آن رد شد آنوقت یک دوازدهم مطرح شود و بنده تقاضا می‌کنم از مقام ریاست اول دودوازدهم را مطرح بکنند از دو دوازدهم رد شد یک دوازدهم را مطرح بفرمایند (رئیس – پیشنهاد دو دوازدهم از چه نظر مقدم است؟) در مورد اقل و اکثر اکثر البته مقدم است.

بعضی از نمایندگان – رأی بگیرید.

رئیس – عجالة فوریت مطرح است – آقای طوسی.

طوسی – مطابق تمام سوابق همانطور که آقای بهبهانی فرمودند اقل و اکثر باید رعایت شود همیشه اوقات مطابق سوابق اقل مقدم بوده‌است (صحیح است) فعلا یک دوازدهم را مطرح بفرمائید بعد اگر آن تصویب نشد به دو دوازدهم رأی بگیرید

رئیس – بالاخره آقا عجالة یک دوازدهم مطرح است اگر رد شد دو دوازدهم طرح خواهد شد فوریت مطرح است. آقای طباطبائی.

محمد طباطبائی – تمنامی کنم بعرض من توجه کنید. عرض کنم مراد این نیست که به بینیم این پیشنهاد حتما بهتر است و پا فشاری کنیم آیا آن یکی ولی این مطلب متفق علیه همه‌است که باید حتما مخارج ضروری اداری ادارات پرداخت شود (صحیح است) اقلیت هم معتقد به این اصل است.

اکثریت هم معتقد است (صحیح است) حا لا واقعا توجه بفرمایید ببینیم کدام مصلحت است اگر تصویب دو دوازدهم به مصلحت مزدیکتر است آقایان موافقت بفرمایند دو دوازدهم مطرح شود والا اگر مصلحت دیگری به نظر آقایان می‌رسد بنده در سهم خودم با نظر آقایان موافقت می‌کنم که یک دوازدهم مطرح شد. اما در اصل موضوع امروز ۲۷ خرداد است و یکی دو روز دیگر ماه خرداد تمام می‌شد و ماه تیر می‌آید اگر امیدواری بود که بودجه کل کشور بزودی میاید به مجلس و تصویب می‌شود من با یک دوازدهم هم مخالف بودم یعنی تامل می‌کردم بعد از ۱۵ روز، ۲۰ روز بودجه کل کشور می‌آمد و می‌گذشت و چرخ مملکت از لحاظ بودجه راه می‌افتاد البته آن بهتر بود و مطابق اصل هم رفتار می‌شد و دولت مخارج خودش را مطابق آن بودجه می‌پرداخت ولی آقایان همه میدانند که بودجه کل کشور به این رودی به مجلس نخواهد آمد و تصویب نخواهد شد و تمنا می‌کنم آقایان این لطف را بفرمایند اگر بین اقلیت و اکثریت خدای نکرده یک اختلاف نظر ی هست در این مورد بخصوص موافقت بفرمایند از لحاظ این که موضوع بودجه مملکت و مورد احتیاج عموم مستخدمین است و هر مستخدمی لا اقل چهار پنج نفر عائله دارد که دو دوازدهم تصویب شود برای این که تا دست بکار شدیم ماه تیر وارد شده‌است ما هم مشغول کارخودشان هستند و رد ماه تیر مخارج لازم را نمی‌توانند بپردازند منتظر مجلس خواهند بود این کار سابقه زیاد هم دارد که دو دوازدهم گذرانده‌ایم و از این راه خیال مستخدمین دولت هم راحت خواهد شد که ماه خرداد که گذشته ماه تیر را هم حقوق دارند و مجددا هم بکار‌های دیگر خودمان می‌پردازیم.

رئیس – بنده تصور می‌کنم که راه حل این کار این است که یک دوازدهم مطرح شود بعد در ضمن آن پیشنهاد شود بدو دوازدهم (بعضی از نمایندگان پیشنهاد کرده‌ایم) آنوقت رأی می‌گیریم به آن پیشنهاد اگر تصویب شد که دو دوازدهم خواهد شد والا همان یکدوازدهم تصویب خواهد شد عجالة رأی می‌گیریم بفوریت لایحه یکدوازدهم.

نقابت – بنده مخالفم (رئیس – بفرمائید) بنده با اصل لایحه موافقم اصل طرح را هم امضاء کرده‌ام و معتقدم که هر چه زودتر باید حقوق ومخارج وزارتخانه‌ها پرداخته شود (یمین اسفندیاری – کدام طرح را امضاء کرده‌اید)؟ فرق نمی‌کند چه یکماه چه دو ماه هر جور بدهیم مانعی ندارد ولی با فوریت مخالفم و علتش هم محظور قانونی است و محظور و منع آنهم اصل چهلم قانون اساسی است اصل ۴۰ را قرائت می‌کنم: در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه درانجمن بحقیق اگر لایحه مزبور را جع به یکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصا و الا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود و با این ترتیب نمی‌شود یک طرحی در مجلس مطرح باشد آنهم مربوط به بودجه کشور و آقایان درش صحبت کنند و وزیر دارائی یا اگر منعی داشته باشد لااقل معاون وزارت دارائی در مجلس حاضر نباشد و بنده تمنا می‌کنم لااقل یک سابقه در تمام مشروطیت و دوره دمکراسی بر خلاف قانون اساسی نگذاریم و فعلا بنده پیشنهاد می‌کنم که ده دقیقه تنفس داده شود و تلفن کنند معاون وزارت دارائی بیاید و این لایحه با حضور او مطرح شود (صحیح است)

رئیس – این کار سابقه دارد معذلک اگر آقایان موافقند اینکار بشود (صحیح است)

بعضی از نمایندگان – بودجه مجلس را مطرح بفرمائید.

- تصویب سیزده فقره مرخصی

۳- تصویب سیزده فقره مرخصی.

رئیس – چند فقره خبر مرخصی است خوانده می‌شود. خبر مرخصی آقای صفوی:

  • آقای صفوی بواسطه کسالت مزمن و لزوم معالجه در تاریخ هفدهم بهمن ۱۳۲۳ عازم فلسطین شده‌اند و در آنجا مشغول معالجه بوده‌اند و مدت مسافرت ایشان ۳ ماه و نیم طو ل کشیده‌است واکنون در خواست تصویب انرا نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی پس از رسیدگی به چهارده فقره مدارک پزشکان معالج فلسطینی عذر ایشانرا موجه تشخیص داده و با این در خواست موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس – آقای فیروز آبادی.

فیروز آبادی – بنده همان نظریه‌ای که دارم در باب مرخصی‌ها مال هر کس که باشد عرض می‌کنم مقصودم شخص نیست بنده مقصودم این است که دادن هر حقوقی در این مملکت بخصوص در مجلس شورای ملی داده می‌شود در مقابل عمل باشد فلانکس ناخوش است حق معالجه اش را نباید ملت بدهد، فلانکس کار دارد می‌خواهد کارش را انجام دهد کار لازم هم دارد دخلی بملت ندارد که حقوق را بدهد این رویه باید از مجلس بیرون برود تا در همه جای مملکت و ادارات مملکت و وزارتخانه‌ها ادامه پیدا کند و سر مشق باشد و در اینصورت بنده مخالفم هر چند آقایان بر نجند از من حق هم دارند اما بنده با تمام این مرخصی‌ها مخالفم و می‌گویم که حق در مقابل عمل باید باشد و بنده عقیده خودم را می‌گویم که مخالف تمام این مرخصی‌ها هستم. (جمعی از نمایندگان – رای – رای) (حاذقی – تذکر لازمی است اجازه میفرمائید؟)

رئیس - آقایانیکه با سه ماه و نیم مرخصی آقای صفوی موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شده گزارش مرخصی آقای افخمی، آقای افخمی بواسطه کسالت مزاج و لزوم معالجه در فلسطین در خواست چهل و پنج روز مرخصی از چهاردهم فروردین ۱۳۲۴ نموده‌اند و چون ایشان در این دوره از مرخصی سالیانه هم استفاده نکرده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با در خواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس – مخالفی نیست؟ (‌اظهار شد –خیر) آقایانیکه با چهل و پنج روز مرخصی آقای افخمی موافقند قیام فرمایند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد – خبر مرخصی آقای ساسان قرائت می‌شود: آقای ساسان در خواست دو ماه مرخصی از تاریخ چهاردهم فروردین ۱۳۲۴ نموده‌اند و چون ایشان از مرخصی سالیانه استفاده نکرده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم بدو ماه مرخصی آقای ساسان آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصی اقای مرات اسفندیاری خوانده می‌شود.

آقای مرات اسفندیاری بواسطه کسالت و لزوم معالجه درخواست چهارده روز مرخصی از تاریخ سیزدهم اردیبهشت ۱۳۲۴ نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس – مخالقی نیست؟ (اظهاری نشد) آقایانیکه با ۱۴ روز مرخصی آقای مرات اسفندیاری موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

مرخصی آقای فرهودی خوانده می‌شود، آقای فرهودی درخواست یک ماه مرخصی از تاریخ استفاده نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس – مخالفی ندارد (گفته شد – خیر) آقایانیکه با مرخصی یک ماهه آقای فرهودی موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد – گزارش مرخصی آقای نقابت قرائت می‌شود: آقای نقابت به موجب گواهی پزشک معالج برای معالجه و عمل جراحی در چشم و بینی مجبور به مسافرت فلسطین شده‌اند از تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۲۳ چهار ماه و ۵ روز بوده‌اند و درخواست تصویب این مدت را نموده‌اند چون آقای نقابت از مرخصی سالیانه استفاده نکرده و به موجب گواهی پزشک مسافرت ایشان برای معالجه بوده کمیسیون عرایض و مرخصی با سه ماه و دو روز از مدت مورد تقاضای ایشان موافقت نموده‌اند اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس – مخالفی نیست؟ (اظهای نشد) رای می‌گیریم به سه ماه و دو روز مرخصی آقای نقابت آقایان موافقین قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد مرخصی آقای گرگانی خوانده می‌شود: آقای گرگانی درخواست سی و پنج روز مرخصی از تاریخ دوازدهم فروردین ۱۳۲۴ نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس – مخالفی نیست آقا یانیکه با ۳۵ روز مرخصی آقای گرگانی موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، گزارش مرخصی آقای ذوالقدر خوانده می‌شود: آقای ذوالقدر برای انجام امور محلی مسارت نموده و به موجب گواهی پزشک معالج بواسطه ورم استخوان پا در دو ماهه بهمن و دی ۱۳۲۳ تحت معالجه بوده و قادر بر حرکت نبوده‌اند اکنون درخواست تصویب این مدت را نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی عذر ایشان را موجه تشخیص داده و با مرخصی دو ماهه ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.

رئیس – مخالفی نیست؟ (گفته شد – خیر) آقایانی که با مرخصی دو ماهه آقای ذوالقدر موافقند قیام نمایند (جمع کثیری برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصی آقای فرمند: آقای فرمند در خواست بیست روز مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود:

رئیس – مخالفی نیست؟ آقایانی که با بیست روز مرخصی آقای فرمند موافقند قیام فرمایند (جمعی از آقایان نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد گزارش مربوط به مرخصی آقای مؤید ثابتی خوانده می‌شود: آقای مؤید ثابتی درخواست ده روز مرخصی از تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۲۴ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ آقایانی که با ده روز مرخصی آقای مؤید ثابتی موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد.

مرخصی آقای عدل: آقای عدل درخواست چهل و پنج روز مرخصی نموده‌اند که دوازده روز آن از تاریخ شانزده اردیبهشت ۱۳۲۴ وبقیه از تاریخ حرکت محسوب شود. کمیسیون عرایض و مرخصی با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس – مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر) آقایانی که با ۴۵ روز مرخصی آقا ی عدل موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد مرخصی آقای صدر قاضی قرائت می‌شود: آقای صدر قاضی درخواست چهل و پنج روز مرخصی نموده‌اند که دوازده روز ان از تاریخ شانزدهم اردیبهشت ۱۳۲۴ و بقیه از تاریخ حرکت محسوب شود کمیسیون عرایض و مرخصی با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش ان تقدیم می‌شود.

رئیس – مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر) آقا یانی که با ۴۵ روز مرخصی آقای عدل موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد مرخصی آقای صدر قاضی قرائت می‌شود:آقای صدر قاضی درخواست چهل و پنج روز مرخصی نموده‌اند که دوازده روز ان از تاریخ حرکت محسوب شود کمسیسون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش ان بعرض می‌رسد.

رئیس – مخالفی نیست؟

فاطمی – بنده مخالفم.

رئیس –تفرمائید.

فاطمی – بنده با این فورمولی که کمیسیون عرایض گرفته‌اند مخالفم برای اینکه در بعضی از مرخصی‌ها می‌نویسند از تاریخ استفاده و در بعضی موارد می‌نویسند از تاریخ حرکت بنا بر این کمیسیون عرایض چه تضمینی می‌تواند بدهد تا در یک موقعی مجلس از اکثریت نیفتد و باید یکطوری معین بکنید که از چه تاریخی – والا این رویه‌ای که کمیسیون اتخاذ کرده خوب نیست و عرض کردم کمیسیون تضمینی ندارد که یکوقت محلس از اکثریت نیفتد بنا بر این باید بعد از این رعایت این قسمت را بفرمایند.

حاذقی (مخبر کمیسیون عرایض) برا یتامین منظور آقا ی قاطمی عرض می‌کنم در کمیسیون دفتری است که اسامی تمام آقایان نمایندگان رد آنجا ثبت شده‌است و هر کدام که مرخصی گرفته‌اند یادداشت شده‌است و موقعی که تشریف می‌آورند یادداشت می‌شود و هر وقت هم تقاضای بعد یشان میاید رسیدگی می‌شود و آنهائی هم که مرخصی نگرفته‌اند و رفته‌اند بمسافرت بعد از تاریخ حرکت فعلا تقاضا کرده‌اند موافقت می‌شود و آنوقت می‌رسیم به آنها ئی که برای بعد در خواست مرخصی می‌کنند د ر این قسمت هم البته رعایت می‌کنیم تا عده معینی که مجلس از اکثریت نیقتد قبول می‌کنیم و اگر دیدیم مجلس از اکثریت می‌افتد جلویش را می‌گیریم.

رئیس – رای می‌گیریم آقا یانی که با ۴۵ روز مرخصی آقای صدر قاضی موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شده مرخصی آقای فولادوند قرائت می‌شود. آقای فولادوند درخواست دو ماه مرخصی از تاریخ استفاده نموده‌اند چون ایشان در این دوره از مرخصی سالیانه استفاده نکرده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی بادر خواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.

رئیس – آقای مجد ضیائی فرمایشی داشتید؟

مجد ضیائی – آقای حاذقی جواب آقای فاطمی را کاملا ندادند ایشان یک اصلی را فرمودند که اگر بنا باشد یک عده را مرخصی بدهند از تاریخ استفاده ممکن است یکجا در یک موقع استفاده کنند و مجلس از اکثریت بیفتد و بنده هم همین را می‌خواستم عرض کنم که کمیسیون رعایت بکند و آقای حاذقی هم جواب ایشان را نگفتند و بعقیده بنده باید بعدا در کمیسیون عرایض مرا عات این قسمت را بکنند تا مجلس از اکثریت نیفتد و تاریخ استفاده را از فلان تاریخ تا فلان تاریخ بنویسند.

حاذقی – این مربوط بگذشته‌است آقای مجد.

رئیس – آقایانی که با دو ماه مرخصی آقای فولادوند موافقند قیام کنند (اکثریت برخاستند) تصویب شد.

- طرح و تصویب یکدوازدهم بودجه کل کشور

۴- طرح و تصویب یکدوازدهم بودجه کل کشور.

رئیس – مرخصی‌ها تمام شد آقای معاون وزارت دارائی هم رسیدند فوریت مطرح است.

دکتر زنگنه – فوریت که مطرح شد مخالف و موافق هم صحبتشان را کردند باید رای گرفته شود، مهندس فریور – راجع بیکدوازدهم،

رئیس – بنا براین این رای می‌گیریم بر فوریت طرح یکدوازدهم آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) بصویب شد. ماده واحده مطرح است. مهندس فریور – راحع بیکدوازدهم؟

رئیس – بلی آقای نبوی بفرمائید.

نبوی – بنده مخالفتی با اصل این طرح ندارم البته خرداد ماه گذشته و نا چار باید حقوق و سایر هزینه‌ها پرداخته شود ولی عرض بنده این بودکه تا کی باید این رویه را ادامه داد؟ سال گذشته ما تمامش را با یک دوازدهم و دو دوازدهم گذرانیدیم و البته تصویق می‌فرمائید که این وضع در ادارات تاثیر بسیار سوئی دارد. بسیاری از خرجها هست که بایستی ادارات وزارتخانه‌ها در اول سال اعتبار داشته باشند و یک چیز هائی را بطور کلی و یک جا تهیه کنند ولی وقتیکه یک دوازدهم و دو دوازدهم شد آن کارها انجام نمی‌گیرد بطوریکه در سال قبل هم انجام نگرفت و این بضرر دولت است و کارهای مربوط بوزارتخانه‌ها راجع به این قبیل مخارح که عرض کردم مانده‌است و بالاخره باید با ضرر انجام بشود.

بودجه را چند ماه قبل از سال جاری دولت تقدیم کرد بمجلس و رفت به کمیسیون بودجه و بطور کلی کمیسیون بودجه قادر بود که همان بودجه را تصویب کند و بیا ورد بمجلس و بگذراند و بنده نفهمیدم چرا تا بحال کمیسیون بودجه در این موضوع وارد نشد ه‌است و تا بحال به مجلس نیاورده‌است که بگذراند مگر آنچه که به طور کلی بنده خیال می‌کنم کمیسیون بودجه بیک اشکالی بر خورده و آن این بود که چون تشکیلات زاید است در دستگاه دولت ووزارت خانه‌ها و راجع به آن موضوع بخواهند تصمیمی اتخاذ کنند خوب این اشکال در هر حال هست و بایستی برای این موضوع یک فکر عاجلی بکنید و هر طرح ورویه را که می‌خواهند زودتر اتخاذ بکنند که رفع این اشکال بشود والا با گذشتن یک دوازدهم و دودوازدهم اشکال رفع نخواهد شد کمیسیون بودجه مدتها است برای گذراندن بودجه تشکیل نمی‌شود ولی پریروز بنا شد کمیسیون تشکیل بشود یعنی بنده مطلع شدم که پریروز جلسه‌ای تشکیل دادند با عضویت قریب ۸ نفر از آقایان واکثریت هم نبوده‌است و یک صورت و ارقام زیادی را تصویب کرده‌اند که اصلا موضوع نداشته‌است و آن راجع به وزارت جنگ است یک قلم بزرگی از این جا گذشت به نام مطالبات اشخاص از وزارت جنگ و قرار شد این مطالبات با تصویب کمیسیون بودجه و رسیدگی آن کمیسیون داده شود برای این موضوع جلسه‌ای کرده‌اند و در ضمن چند قلم کوچک یک قلام بزرگی را هم گذرانده‌اند یعنی در ضمن ارقام جزء ۲۰ تومانی و ۳۰ تومانی دو سه قلم هم گذرانده‌اند که مجموع آن سیصد هزار تومان می‌شود و بنده اطلاع دارم که این سیصد هزار تومان ابدا موضوعی نداشته و این را بطور سازش و تبانی گذرانده‌اند و به کمیسیون آورده‌اند و کمیسیون بودجه که باید در این قسمت رسیدگی دقیق بکند نمیدانم چطور شده‌است که متوجه این معنی نشده‌اند برای یک همچو چیزی و البته بایستی آقایان در این موضوع دقت بیشتری بفرمایند و راجع به بودجه کل هم بنده معتقدم کمیسیون باید حاضر شوند برای کار و انجام بدهند راجع به این موضوع مطالبات وزارت جنگ هم آقایان دقت بیشتری بفرمایند که کارها مملکت به این صورت نگذرد و خوب است کمیسیون وارد جزئیات این مطالبات بشوند و آن پرونده‌ها را مراجعه و مطالعه بفرمایند و بدون مطالعه و دقت تصویب نفرمایند نه اینکه یک صورتی را بیاورند و به نظر کمیسیون برسانند و در آنجاهم تصویب بشود و حال آنکه موضوع ندارد باید ببینند و ارقام را رسیدگی کنند موضوعی پیش آمده‌است و بنده استدعا می‌کنم از آقایان اعضاء محترم کمیسیون بودجه که در این موضوع یک تجدید نظری بفرمایند.

رئیس – آقای ملک مدنی می‌خواهند توضیح بدهند. بفرمائید.

ملک مدنی – یک مطالباتی یک عده‌ای از مردم از وزارت جنگ داشتند بر طبق قانونی که گذشت اختیار داده شد:

کمیسیون بودجه که پس از آنکه زارت جنگ رسیدگی کرد و در وزارت دارائی تصویب شد کمیسیون بودجه هم این اقلام را تصویب کند. یک صورتی سابقا فرمتاده بودند به کمیسیون بودجه در د و ماه قبل آقایان اعضاء کمیسیون بودجه هم مطلع هستند و چندین نفر هم مراجعه کردند و گفتند چون خرداد ماه دارد تمام می‌شود و دوره سال مالی به آخر می‌رسد تقاضا شد که کمیسیون بودجه تشکیل شد کمیسیون بودجه هم تشکیل داده شد و صورتی را که آورده بودند خوانده شد و به تصویب رسید منتها دیروز بعضی از آقایان مذاکره کردند و تذکر دادند که توی این صورت یکی یا دو قلم مشکوک هست که سوابق دارد و مخصوصا آقایان نمایندگان محترم خراسان این اظهار را فرمودند بنده وقتی که این صحبت شد آقایانهم چند نفرشان تشریف داشتند فورا خواجه نوری معاون حسابداری را خواستم با حضور آقایان و تلفون کردم پرداخت این ارقام را متوقف کنید تا اینکه به این ارقام تجدید نظر و رسیدگی شود و بپرونده‌ها رسیدگی کنیم و ببینیم که این عمل بچه طریق بوده‌است ما که نسبت به این عمل خبری نداشتیم. با تصدیقی که وزارت دارادی پس از رسیدگی کرده وزارت جنگ هم که فعلا نماینده وزارت دارائی یعنی رئیس حسابداری آنجا که دولتشاهی است از طرف وزارت دارائی و یکی از اعضاء طرف اعتماد آنجا است صورتی تهیه کرده‌است و فرستاده‌اند اینجا و کمیسیون بودجه هم تصویب کرده بنا بر این ما از صحت و سقمش اطلاعی نداشتیم. از نقطه نظر تکلیفی که مجلس به عهده کمیسیون بودجه گذاشته بود، کمیسیون بودجه هم رای داد و تصویب شد دیروز هم که این مطلب تذکر داده شد آقایان دکتر معظمی و مؤید ثابتی و دو سه نفر دیگر هم بودند که این موضوع را ملتفت شده بودند و به بنده فرمودند بنده هم تلفون کردم به وزارت دارائی که فعلا نسبت به پرداخت آن وجوه دست نگهدارند و با این تفصیل در عالم همکاری من از آقای نبوی که یک نفر قاضی هستند و مدتها در عدلیه کار کرده‌اند انتظار نداشتم که کلمه تبانی بفرمایند زیرا تبانی در بین نبوده‌است و البته از آقای نبوی حق گله دارم ایشان بایستی در عبارت شان خیلی دقیق باشید ما در کمیسیون بودجه که نمیدایستیم این ارقام صحیح است یا نیست اما این که فرمودند چرا کمیسیون بودجه می‌بایستی تشکیل بشود و کارهائی که به او رجوع شده‌است انجا م بدهد و اگر تشکیل نشده بود خلاف وظیفه عمل کرده بود. برای اطلاع خاطر آقایان لازم بوده این توضیح را بدهم و ضمنا هم همانطور که عرض کردم ما گفتیم که اینها را تعجیل نکنند و متوقف باشد تا مجددا رسیدگی شده و تکلیفش روشن شود.

رئیس – آقای مجد ضیائی (اجازه)

مجد ضیائی – عرضی ندارم. (جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است)

رئیس – مخالفی نیست (‌گفته شد خیر) ماده واحده قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

  • ماده واحده ـ مد اول ماده واحه مصوب ۳۰ فروردین ماه ۲۴ برای پرداخت حقیق و هزینه و زارتخانه‌ها وادارات دولتی در خرداد ماه ۱۳۲۴ قابل اجرا است. مهندس فریور – دری – دکتر زنگنه – طوسی – مظفر زاده – صادقی – عزت الله بیات- تهرانچی – دکتر مصدق – صدر قاضی – جواد عامری – رحیمیان – رضا حکمت – محمد بهادری – تیمور تاش – رئیس – پیشنهادی از طرف آقای اقبال رسیده‌است که دو دوازدهم باشد.

بعضی از نمایندگان – احتیاجی نیست همان یک دوازدهم باشد.

اردلان – بنده پیشنهد می‌کنم بجای یک دوازهم خرداد ماه دو دوازدهم خرداد ماه و تیر ماه نوشته شود.

رئیس – آقای اردلان.

اردلان - بنده هیچ دلیلی نمی‌بینم که ما به یک دوازدهم رای بدهیم. زیرا همان طور که آقای طبا طبائی هم کاملا توضیح دادند بودجه کل مملکتی تا آخر تیر ماه به مجلس نخواهد آمد و فعلا هم اواخر خرداد است باید فکری کرد که به دو دوازدهم رای داده شود و بعد هم هر مطلب دیگری که هست نسبت به آن مطلب جداگانه صحبت شود من نمیدانم این جه کشمکشی است که دراین مجلس هست آقایان مسبوقند که مستخدمین ولایات حالا که این یک دوازدهم تصویب شود تا پنجم ماه آتیه حقوق آنها پرداخته شود از این جهة است که من با یک دوازدهم مخالفم.

رئیس – آقای مهندس فریور

مهندس فریور – بنده بطور تفصیل نمی‌خواهم توضیح عرض بکنم همین طور اختصارا عرض می‌کنم که در خارج بین نمایندگان اقلیت و اکثریت این موضوع مفصلا مذاکره شد و موافقت هم بر اینکه دو دوازدهم باشد در بین نیست فقط خواستم تلویحا این را عرض کرده باشم دیگر بسته به نظر آقایان است.

رئیس – رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای اردلان آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده‌ای قیام نمودند) تصویب نشد ه پیشنهاد آقای پروین گنابادی: پیشنهاد می‌کنم که فقط حقوق مستخدمین دولت پرداخته شود.

صفوی – یعنی مخارج مریضخانه‌ها را نپردازند؟

رئیس – آقای پروین گنابادی (اجازه)

پروین گنابادی – البته آقایان میدانند که این عمل مجلس نسبت به بودجه در دوره چهاردهم برخلاف قانون اساسی است. الان چهارده ماه است از عمر این مجلس گذشته و ماهنوز بودجه مملکتی را تصویب نکرده‌ایم و تمامش یک دوازدهم و دو دوازدهم گذشته‌است و اکثر آقایان نمایندگان از وضعیت بودجه اطلاع ندارند البته برا ی این که حقی مستخدمین پرداخته شود همه موافقت می‌کنند که تاخیری رخ ندهد ولی با لا خره باید فکر اساسی کرد و برای این که ما مجددا به این محظور دچار نشویم و موضوع حقوق مستخدمین را پیراهن عثمان نکنند بنده پیشنهاد کردم که فقط حقوق مستخدمین پرداخته شود و سایر مخارج و هزینه‌ها را نپردازد که دولت مجبور بشود زود تر بودجه را بیاورد (دکتر معاون ـ معنی میفرمائید هزینه مریضخانه‌ها را ندهند؟) (یکنفر از نمایندگان – چه فسم هزینه هائی را ندهند) اجازه بفرمائید اگر حقیقة ما بخواهیم کار بکنیم و راست میگوئیم بایستی در ظرف یک هفته همه روزه مجلس تشکیل شود و بودجه‌ها رار تصویب کند شما نمی‌خواهید کار بکنید،(دکتر معاون – ما می‌آئیم و شما نمی‌آئید) … ما وظیفه مندیم که همه روز این جا بیائیم و کار کنیم و در ظرف یک هفته ممکن است بودجه کشور را تصویب کرد.

جمعی از نمایندگان ـ رای گرفته شود

پروین گنابادی - موافقین قیام فرمایند (چند نفر قیام نمودند) تصویب نشد پیشنهاد آقای دکتر آقایان خوانده می‌شود:

  • پیشنهاد می‌کنم اضافه شود دودوازدهم به اضافه مخارج مربوط به ممیزی املاک و تعمیر مستغلات دولتی

بعضی از نمایندگان – این پیشنهاد خرج است و دو دوازدهم هم که رد شد.

رئیس – آقای دکتر آقایان (اجازه)

دکتر آقایان – آقا این پیشنهاد خرج نیست فرضا دو دوازدهم رد شده‌است یک دوازدهم که هست نسبت به آن این طور عمل شود در سال گذشته ما تمام بودجه را به صورت دو دوازدهم و یک دوازدهم گذراندیم و نتیجه این شد که مخارج ممیزی املاک که پیش بینی شده بود پرداخته نشد نتیجه عدم پرداخت ممیزی املاک این شد که الان وزارت مالیه مالیات بر در آمد املاک را نمی‌تواند پیش بینی کند و بطریکه وزارت دارائی پیش بینی می‌کند در حدود ۱۰ میلیون تومان این کار است و الان هم تابستان است، اگر این ممیزی بعمل نیاید همان وضعیت سال گذشته پیش میاید شما یک مستغلابی دارید اینها تعمیر می‌خواهد چند ماه قبل از این به چشم خود دیدم که گمرک خسروی دارد مخروبه می‌شود و علت اینست که سال گذشته خرجی که برای تعمیرش پیش بینی شده بود چون یک دوازدهم و دو دوازدهم مختلف است بعضی موارد فوریت دارد و البته وزارت دارائی باید اجازه داشته باشد که آن مخارج را بپردازد مالیات بر درآمد املاک مزروعی وصول نخواهد شد تا اینکه ممیزی بشود و ما حق نداریم که یک همچو ضرری را به مملکت بزنیم.

رئیس - آقای نبوی (اجازه)

نبوی – عرض کنم نظیر این موضوعی را که آقای دکتر آقایان فرمودند در بودجه زیاد است و ما الان نمی‌توانیم یک چیز مجهولی را بگذرانیم مثلا مخارج تعمیر مستغلات را ما نمی‌توانیم الان مقدارش را معین کنیم و چون مخارج ممیزی و تعمیر مستغلات برای ما مسلم نیست ما نمی‌توانیم به یک چیز مجهولی رای بدهیم و اگر هم مجهول نبود باز نمی‌توانستیم رای بدهیم زیرا یک دوازدهم آن را که نمی‌شد پرداخت و البته بایستی بودجه تصویب شود تا بتوان این هزینه‌ها ار پرداخت نمود و راجع به ممیزی املاک که فرمودید قانون گذشت صحیح است قانونی گذشته‌است و البته لازمه قانون هم این است که اگر اصلاحی هم لازم دارد و هنوز هم اصلاح نشده اجرا شود ولی بعقیده من بسیار کار صحیحی بود که آن قانون اجرا نشد در این جا یک روز آقای عمار تربتی به تفصیل فرمودند که معایب عملی شدن آن قانون چیست. اگر قانون ممیزی املاک را اجرا کنند تمام زارعین فراری خواهند شد آن قانون اصلا عملی نیست و هر چه زودتر باید مجلس تصمیمی بگیرد که آن قانون اصلاح شود بنا براین آن چیزیکه نظر مجلس است این است که آن قانون با یستی اصلاح شود.

رئیس – آقایانیکه با پیشنهاد آقای دکتر آقایان موافقند قیام فرمایند (دو سه نفر برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای مجد ضیائی.

  • پیشنهاد می‌نمایم پس از تصویب بودجه مخارج بیمارستانها بلا قاصله پرداخت شود.

رئیس – آقای مجد ضیائی.

مجد ضیائی – خواستم از این پیشنهاد استفاده بکنم که دیروز بنده شنیدم یک بیمارستانی مرضی را بیرون کرده و گفته‌است که بودجه نداریم و آن مریضخانه روزیه‌است خواستم عرض کنم که اگر بودجه یک قدر ی تاخیر شده باشد چرا مرضی را بیرون کرده‌اند البته لازم است یک توجه کاملی در این باب بشود.

یکنفر از نمایندگان – پس از تصویب بودجه دولت این کار را خواهدکرد.

مجد ضیائی – بسیار خوب مسترد می‌دارم.

رئیس – پیشنهاد آقای صدر قاضی: پیشنهاد می‌کنم هزینه ساختمانی مدارس که از طرف وزارت فرهنگ در بودجه ۱۳۲۴ منظور شده‌است یکجا پرداخت شود.

بعضی از نمایندگان – این پیشنهاد خرج است.

رئیس – آقای صدر قاضی.

صدر قاضی – این پیشنهاد خرج نیست امسال وزارت فرهنگ در نظر گرفته‌است در ولایات و شهرستانها برای مدارس ساختمانهائی بکنند و با این ترتیبی که در پیش است ما تصور نمی‌کنیم که به این زودی بود جه مطرح شود و این ساختمان هائی که در نظر است انجام بشود و این پیشنهاد خرج هم نیست چون بنده پیشنهاد می‌کنم به مبالغی که وزارت فرهنگ درنظر گرفته‌است و اگر الان تصویب نشود موقع ساختمان هم می‌گذرد و سال ۲۴ هم اصلا برای مدارس محلی نیست بنا بر این از نقطه نظر معارف پروری از عموم آقایان نمایندگان استدعا می‌کنم که این پیشنهاد را موافقت بفرمایند.

رئیس – آقای نبوی.

نبوی – پیشنهاد آقای صدر قاضی کاملا صحیح است ولی فعلا عملی نیست و بودجه‌ای که داده شده‌است به کمیسیون بودجه اسمی از ساختمان دبیرستان‌ها برده نشده‌است بطور کلی بودجه وزارت فرهنگ را داده‌اند تفکیک نکرده‌اند که چه مبلغی اختصاص یافته به تعمیر دبیرستانها تا ماغ بتوانیم حالا به آن مبلغ دای بدهیم بنا بر این آلان ممکن نیست و ضمنا چنانکه مقام ریاست اجازه بفرمایند در جواب فرمایشات آقای ملک مدنی چون موضوع مربوط به همین قضیه‌است توضیحی عرض کنم بنده اگر عرایضم طور ی بود که توهین بوده از آقایان معذرت می‌خواهم منظورم این نبود که آقایان اعضاء کمیسیون بودجه تبانی کرده‌اند مقصودم این بود که در وزارت جنگ با کسانی که ذی نفع بوده‌اند تبانی کرده‌اند و یک صورتی تنظیم کرده‌اند.

رئیس – آقایانی که با پیشنهاد آقای صدر قاضی موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

رای می‌گیریم به ماده واحده به ورقه آقایانی که موافقند ورقه سفید و آقایانیکه مخالفند ورقه آبی خواهند داد (اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۹۵ باتفاق آراء تصویب شد

اسامی موافقین – آقایان: دکتر زنگنه – کاظمی – گله داری – معدل – نبوی – حیدر علی امامی – ذوالفقاری – دکتر طاهری – نمازی – دکتر معاون – گرگانی – آشتیانی – سنندجی – فرخ – نجومی – امام جمعه – ثقة الاسلامی – محمد طبا طبائی – رفیعی – صمصام – رضا تجدد – عامری – حسن اکبر – مجد ضیائی – فرمانفرمائیان – مجد ـ تیمور تاش اقبال – قشقائی – مؤید قوامی – بوشهری – اسکندری – محیط – شهاب فردوسی – پروین گنابادی – هاشمی مقدم – خلعت بری – عماد تربتی – فداکار – دکتر رادمنش – فولادوند – صدر قاضی – دکتر مصدق – تیموری – جواد مسعودی – محمد صادق طبا طبائی مرات اسفند یاری – رحیمیان – قادیان – ملک مدنی – فرهودی – بیات – ظفری – خلیل دشتی – ساسان – نقابت – سر تیپ زاده – صفوی – بهبهانی – اسعد – ایرج اسکندری – کامبخش – دکتر کشاورز – دری – تولیت – ذوالقدر – اردلان – یمین اسفندیاری – ایپکچیان – مهدی عدل – آوانسیای – دکتر کیان – آصف – مؤید ثابتی – طوسی – صادقی – مهندس پناهی – دکتر اقایان – اعتماد - مظفر زاده – حاذقی – منصف – گیو – دکتر مجتهدی – مخبری – فرهمند – صدریه – احمد اخوان – حکمت – افشار صادقی – فرود – دکتر فلسفی – فتوحی – مهندس فریور – اریه.

رئیس – پیشنهادی آقای کاظمی کرده‌اند قرائت می‌شود:پیشنهاد می‌کنم لایحه شهرداری‌ها مطرح شود.

رئیس – پیشنهادی هم شده‌است از طرف آقای نجومی که بودجه مجلس مظرح شود. این چون ماده واحده‌است می‌توانیم مطرح کنیم فرستاده‌ایم لایحه‌اش را بیاورند. آقای مجد ضیائی.

مجد ضیائی – بنده خواستم عرض کنم راجع به شهرداری‌ها که وضعشان خیلی اسفناک شده‌است و بنده از زنجان خبر داشتم که قرار گذاشته‌اند اثاثیه شهرداری‌ها را حفظ می‌کنند و بنده خواستم استدعا کنم وضعیت شهرداری‌ها را توجه بفرمایند و این لایحه را تصویب بفرمایند که چون پولی ندارند خرج کنند همه آقایان علاقه مندند به شهرستان هایشان توجه بفرمایند که شهرداری‌ها: طور آبرومندی اداره بشود و این ساختمان‌های خراب همه اش ترمیم بشود.

رئیس – پیشنهاد آقای نجومی: نظر به اینکه بودجه مجلس روز قبل مظع و توزیع شده‌است پیشنهاد می‌شود بودجه مجلس فعلا مطرح و تصویب شود.

فرخ – بنده هم پییشنهادی کرده بودم.

رئیس – آقای نجومی.

نجومی – عرض کنم چون هم بودجه شهر داری‌ها ضرورت دارد که تصویب بشود و هم بودجه مجلس ولی چون مجلس بودجه اش حاضر بود تهیه یک دوازدهم را ندیده‌است یا بایستی آن را تصویب بکنید یا اجازه بدهید که بودجه تصویب بشود.

رئیس – آقای هاشمی.

هاشمی – در هفته گذشته که مجلس تشکیل نشد به مرافبت آقای نجومی کار پرداز محترم مجلس و لظع آقایان کارمندان کمیسیون محاسبات مجلس دو روز سه روز وقت صرف شد و تمام بودجه مجلس راجع به سال ۱۳۲۴ مورد تصویب واقع گردید اینک حاضر و موجود است طبع شده و روز پیش بدست آقایان رسیده اگر به جای یک دوازدهم یا دو دوازدهم اصل بودجه را مورد مذاکره و بحث قرار بدهیم و تصویب بشود گمان نمی‌کنم هیچ مانعی داشته باشد.

رئیس – آقای دکتر کشاورز مخالفید؟ بفرمائید.

دکتر کشاورز – بنده با اینکه بودجه مجلس شورای ملی را الان مطرح کنیم یکجا تصویب بشود مخالف هستم. ولی البته من مخالفتی ندارم با اینکه یک دوازدهم بودجه مجلس شورای ملی مثل سابق مطرح بشود و تصویب بشود: این اینکه حقوق کارمندان جزء را مخصو صا بپردازند، اصولا در حالی که یکسال و چند ماه از افتتاح مجلس چهاردهم می‌گذرد و بودجه کشور هنوز در مجلس چهاردهم مطرح نشده و اگر مجلس شورای ملی بوده خودش را تصویب بکند بعقیده بنده این در انظار ملت ایران زیاد پسندیده نخواهد بود. چرا؟ باری اینکه اینظور تعبیر خواهد شد که اقایان نمایندگان مجلس شورای ملی در مجلس نشسته‌اند راجع به کارهائی که مربوط به خودشان است فورا بودجه را می‌آورند و تصویب می‌کنند و میگذرانند ولی راجع به تودجه شکور که موضوع بهداشت و فرهنگ مردم است که در ان بایستی توجه بیشتری بکنند، نمی‌کنند و الان که شانزده ماه است از مجلس می‌گذرد اصلا بحث درش نکرده‌اند و مطرح نکرده‌اند مطلب دیگر این است که در بودجه مجلس باید یک قدری مطالعه بشود و این یک بودجه‌ای نیست که همینطور بدون دقت و مطالعه ما تصویب بکنیم و اگر بخواهیم با مطالعه و دقیقا این عمل را انجا م بدهیم حقوق مستخدمین جزء مجلس به تاخیر خواهد افتاد و اگر بخواهیم با سرعت بگذرانیم نکاتی در بودجه هست که شاید بعضی آقایان نمایندگان در ان بخواهند صحبتی بکنند این است که بنده مخالفم با مطرح شدنش و استدعا می‌کنم آقایان بجای این کار بودجه یک دوازدهم مجلس را تصویب بکند که حقوق مستخدمین پرداخته شود بعد هم سر فرصت بودجه مجلس مطرح شود.

رئیس – آقای نجومی.

نجومی – عرض کنم بنده تصور می‌کنم اگر کسی کاری را به او سپرده شده‌است به سرعت انجام بدهد اگر مورد تمجید واقع نشود لا اقل مورد تکذیب نباید واقع شود اگر یک کسی کارش را انجام داده و دیگر ی ایجام نداده او نباید مورد ملامت واقع بشود و بنده که اینکار بمن سپرده شده بود اینکار را انجام داده‌ام و شخصا هم اصراری ندارم که بودجه مجلس مطرح شود خواستم عرض کنم که بودجه چون قبلا توزیع شده‌است اگر موافقت نمی‌فرمایند پس یک دوازدهم را مطرح کنند مثل مال دولت و تصویب بشود والانمی توانیم حقیق همان مستخدمین جزء را بپردازیم حالا هر طور نظر مجلس است عمل شود.

رئیس – پیشنهاد آقای هاشمی: پیشنهاد می‌کنم تصویب بودجه مجلس و موضوع شهرداری‌ها به جلسه فردا دوشنبه ۲۸ خرداد موکول بشود.

رئیس – آقای هاشمی.

هاشمی – بنده عرایضی داشتم که فرمایش آقای نجومی تقریبا آنرا بطور بهتری ادا کردند ولی نسبت به این موضوع چه راجع به کل بودجه سالیانه باشد یا راجع به یک روازدهم گویا امروز بواسطه نبودن اکهریت مجبور باشند که به فردا موکول کنند از این جهت این پیشنهاد را کردم.


- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

(۵ - موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه)

رئیس – جلسه را ختم می‌کنم جلسه آیند ه فردا باشد یا سه شنبه (‌جمعی از نماینده گان – سه شنبه)‌بسیا رخوب جلسه آینده سه شنبه موضوع هم همین دو با (‌مجلس چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد صادق طباطبائی.

اخبار مجلس

روز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۲۴ در ساعت قبل از ظهر کمیسیون محاسبات مجلس با حضور آقایان نجومی – طوسی – رئیس اداره حسابداری مجلس بریاست آقای فیروزآبادی تشکیل پس از مذاکراتی در اطراف بودجه تفصیلی ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی و چاپخانه و روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و توضیحاتی که از طرف آقایان کارپردازان و رئیس کل حسابداری داده شد بودجه مزبور ضمن پنج ماده تصویب و قرار شد گزارش آن برای طرح در مجلس شورای ملی تهیه شود.

غایب آقای دکتر آقایان – مسافر آقای سیف پور فاطمی رئیس اداره کمیسیونها.

کمیسیون عرایض پیشه و هنر. به تاریخ دوشنبه ۱۴ خرداد دوساعت قبل از ظهر کمیسیون پیشه و هنر برای تعیین هیئت رئیسه تشکیل و هیئت رئیسه خود را به ترتیب زیر تعیین نمودند. آقای نمازی رئیس - آقای صدریه نایب رئیس – آقای حیدرعلی امامی مخبر –آقای جواد مسعودی منشی. بعدا سوکمیسیون از آقایان: حیدر علی امایم دکتر آقایان – مهندس فریور تعیین شد که در اطراف قانون کار مطالعاتی نموده نتیجه را به کمیسیون گزارش دهند رئیس اداره کمیسیونها.

در هفته گذشته جلسات کمیسیون محاسبات مجلس تحت ریاست آقای فیروز آبادی منظما تشکیل شده و روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد ماه نیز از قبل از ظهر کمیسیون با حضور اعضا و آقایان نجومی و هاشمی و طوسی تشکیل گردیده و تا یکساعت بعد از ظهر ادامه داشت و بودجه۸ سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی و ادارات تابعه ان مورد تصویب قرار گرفت.

گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی در این هفته نیز در روزهای شنبه ۵ و سه شنبه ۷ و پنجشنبه ۱۰ خرداد بریاست اقای محمد علی امام جمعه (شیراز) و سایر اقایان در ساعت هشت صبح تشکیل و به تعداد ۲۰۱ برگ عرایض رسیدگی و بوزارتخانه‌های مربوطه رحوع شد ضمنا ۷۰ شماره پاشخنامه مرجوعات مجلس که از وزارتخانه‌ها رسیده بود از اداره دبیر خانه قانون گزاری برای رفع نگرانی به متظلمین ابلاغ گردید جلسه آینده کما فی السابق روز شنبه ۱۲/۳/ خواهد بود.

کمیسیون عرایض و مرخصی در این هفته نیز روزهای شنبه – سه شنبه ۲۲ و پنجشنبه ۲۴ خرداد بریاست اقای محمد علی امام جمعه شیراز و سایر آقایان در ساعت هشت صبح تشکیل و به تعداد ۲۱۶ برگ عرایض رسیدگی و بوزارتخانه‌های مربوطه رجوع شد ضمنا ۱۰۰ پاسخنامه مرجوعات مجلس که از وزارتخانه‌ها رسیده بود از اداره دبیرخانه قانونگذاری برای رفع نگرانی به متظلمین ابلاغ گردید جلسه آینده کما فی السابق بروز یک شنبه ۲۷ خرداد خواهد بود.

اخبار کشور. اعلامیه دربارشاهنشاهی

بر حسب دعوت اعلیحضرت ملک فاروق پادشاه مصر علیا حضرت ملکه فوزیه پهلوی برای دیدار خاندان جلیل سلطنت مصر و ضمنا گذراندن تعطیل تابستان در کنار دریا فریبا به کشور مصر مسافرت و در اسکندریه در کاخ انتونپاس که از طراز اعلیحضرت ملک فاروق در اختیار علیا حضرت گذارد ه شده‌است اقامت اختیار خواهند فرمود.

مدت این مسافرت در حدود دو ماه خواهد بود ملتزمین موکب مبارک عبارت هستند از: بانو یزدان پناه – بانو ارفع (بانوهای افتخاری علیا حضرت) و تیمسار سپهبد یزدان پناه ژنرال آجودان همایونی و آقای محسن قرا گزلو رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی و سرهنگ محمود امینی و بانو دوشیزه ثابت پاشا دختر جناب سفیر کبیر مصر نیز افتخار التزام موکب مبارک را دارا خواهند بود.

انتصابات و احکام، وزارت دادگستری

۱- آقای حسن هدایتی کارمند علی البدل دادگستری گرگان بسمت امانت دادگاه بخش گرگان.

۲- ابوالحسن فصیح خلعت بری دادیار دادسرای شهرستان بابل به سمت کارمندی علی البدل دادگستری بابل.

۳- نصرالله زرفشان کارمند علی البدل دادگستری بابل بهسمت دادیاری دادسرای شهرستان بابل

۴- محمود قوامی ممقانی امین دادگاه بخش ۲ تبریز به سمت ریاست اداره تصفیه شهرستان تبریز.

۵- محمد حسن مجتهدی امین دادگاه بخش اردبیل به سمت امانت شعبه ۲ داداه بخش تبریز

۶- عبدالکریم زند بازپرس کرمان به سمت امانت دادگاه بخش یک کرمان

۷- داود ارشادی امین دادگاه بخش یک کرمان بنا به مقتضیات اداری منتظر خدمت.

۸- اسدالله رستگاردادیار دادسرای کرمان به سمت باز پرسی شعبه یک کرمان.

۹- ابوالقاسم هاشمی متمدی کارمند دادگاه املاک وا گذاری ساری به سمت مستشاری شعبه ۴ دادگاه استان ۹.وزارت کشور، آقای نعمت الله حقیقت قدس نیا منشی فرمانداری فردوس از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۲۴ به سمت بخشداری بجستان منتقل گردیدند.

آقای عباس قائنی بخشدار سواد کوه به سمت بخشداری بهشهر منصوب شده‌اند.

آقای محمود آل آقا رئیس دفتر فرمانداری گناباد به سمت ریاست دفتر فرمانداری تربت حیدر منتقل شده‌اند.