مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۷ نشست ۴۸

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۲۹۰

۴ شنبه ۳ دی ماه ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۴۸

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۴۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵ شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۳۱

فهرست مطالب:

۱ - طرح صورت مجلس
۲ - قرائت بقیه گزارش ۳ ماهه آقای نخست وزیربوسیله آقای وزیر امور خارجه
۳ - تقدیم لایحه اتوبوسرانی بوسیله آقای وزیر کشور بقید دو فوریت و طرح و تصویب دو فوریت آن
۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۲۳ و ۲۵ آذر ۱۳۳۱
۵ - مذاکره درگزارش کمیسیونهای بودجه و فرهنگ راجع باضافه اعتبار بودجه وزارت فرهنگ
۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس ساعت ۹ سی و پنج دقیقه صبح بریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رئیس) تشکیل گردید.

- طرح صورت مجلس

۱- طرح صورت مجلس

نایب رئیس - صورت غائبین قرائت می‌شود (بشرح زیرآقای ناظرزاده قرائت نمودند)

غائبین با اجازه - آقایان: شاپوری - راشد- مجدزاده - دکتر طاهری - اورنگ - امیرافشاری - خسرو قشقایی حمیدیه

غائبین بی اجازه - آقایان: دکتر امامی - محمدحسین قشقایی - دادور - مشار

دیرآمده با اجازه - آقای صراف‌زاده دوساعت

غائبین دررای - آقایان: دکتر مصباح‌زاده هشت رای - کهبددورای - تولیت یک رای

نایب رئیس - نسبت بصورت جلسه اعتراضی نیست؟آقای حاج سیدجوادی

حاج سیدجوادی - دراینجاعبارتی است خواستم عرض کنم که اصلاح شودآقایان باین نکته توجه داشته باشند دراین پیشنهاد (خودپسند) نوشته شده (خردپسند) صحیح است

نایب رئیس - اصلاح می‌شود نسبت بصورت جلسه دیگراعتراضی نیست؟ (اظهاری نشد) بعداکه اکثریت حاصل شد اعلام تصویب می‌شود یکعده ازآقایان نطق قبل ازدستور اجازه خواسته‌اند با اجازه آقایان امروز صرفنظرمی نمایند چون گزارش دولت مطرح است

خسرو قشقایی - سوالات که مطرح است

مهندس غروی - بنده عرضی دارم

نایب رئیس - راجع به چه؟

مهندس غروی - چندجلسه‌است حق بنده را مرتباتضییع می‌فرمایندنسبت به جلسه‌است بنده آمده‌ام واسم نویسی کرده‌ام وتضییع می‌شود.

- قرائت بقیه گزارش ۳ ماهه آقای نخست وزیربوسیله آقای وزیر امور خارجه

۲- قرائت بقیه گزارش ۳ ماهه آقای نخست وزیربوسیله آقای وزیر امور خارجه

نایب رئیس - برای جلسه بعدبفرمایید آقای دکتر فاطمی بفرمایید (بقیه گزارش بشرح آتی قرائت شد)

گزارش وزارت کشور

گزارش اقداماتی که درسه ماهه اخیر درباره عمران واصلاحات وانتخابات واماروامورشهرداریها وانتظامات وکارگزینی ازطرف وزارت کشوربعمل آمده بشرح ذیل است.

الف - راجع بامورعمرانی

۱- درتاریخ بیست ودوم مردادماه ۱۳۳۱ لایحه ازدیاد سهم کشاورزان وسازمان عمرانی کشاورزی که بتصویب آقای نخست وزیررسیده وبوزارت کشور ابلاغ شده بودبوسیله بخشنامه تلگرافی شماره (۳۴۷۱-۴۰۴۷۳) ۲۵-۷-۳۱ به استانداران وفرمانداران ابلاغ گردید ودستور اجرای آن صادرشد نظرباینکه ازطرف مامورین مربوط واشخاص دیگر راجع به نقایص لایحه مذکور پیشنهادهایی رسید که موردتوجه واقع شده بودبنابامر آقای نخست وزیر کمیسیون دروزارت کشور تشکیل شد وپس ازمطالعه پیشنهادها ولایحه قانونی دیگری تنظیم وبرای تصویب تقدیم آقای نخست وزیرگردید که درتاریخ ۱۴-۷-۳۱ پس ازجرح وتعدیل واصلاحات بتصویب آقای نخست وزیررسید وبوزارت کشورابلاغ شد وزارت کشورلایحه را باستانداران وفرمانداران اعلام داشت وبه منظورنظارت درحسن اجرای آن ورفع هرگونه سوء تفاهم واختلاف بنابامرآقای نخست وزیرعده‌ای ازمامورین عالی رتبه وزارت کشورو سایروزارتخانه هاباستانها اعزام گردیدند وبا استانداران وفرمانداران وبخشداران دراجرای لایحه قانونی همکاری نمودند

۲- دستوربمامورین مربوط دررسیدگی باختلافات کشاورزان ومالکین درباب وصول بهره مالکانه وپرداخت بیست درصدمذکور درماده اول لایحه قانونی ازدیادسهم کشاورزان

۳- نظرباینکه تصویب نامه شماره (۷-۲۹۵ ۷-۶-۲۹) هیئت وزیران راجع بعمران وآبادی بنادر جنوب ازطرف مقام نخست وزیری تایید ومقرر شده بود که اقدامات لازم نسبت باین امر مهم بعمل آید کمیسیونی مرکب ازمعاونین وزارت کشور ووزارت دفاع ملی ومدیرکل گمرکات ونمایندگان وزارت خارجه ووزارت راه به منظوربهبود وضع بنادر جنوب هفته‌ای یک روزدروزارت کشور تشکیل شد وقریبا گزارش نتیجه مطالعات وپیشنهادهای کمیسیون بمقام نخست وزیری تقدیم می‌شود.

۴- رسیدگی بصورت جلسات شوراهای بخش درموردرفع نقائص فرهنگی وبهداشتی وراهسازی واوراقتصادی وسایرکارهای اجتماعی بمنظور بهوداوضاع بخش‌ها وصدور دستورهای لازم دراین باب

۵- صدوربخشنامه باستانداران وفرمانداران بمنظورترغیب وتشویق کشاورزان نسبت به امرکشت پائیزه

۶- -صدوربخشنامه باستانداران وفرمانداران برحسب امرآقای نخست وزیر برای استحضارازچگونگی وضع کارخانه هاوتکمیل وتوسعه آنهاومکاتبات لازم با وزارتخانه‌های مربوط که پس ازوصول جواب نتیجه بعرض مقام نخست وزیری رسیده‌است.

۷- صدوربخشنامه بفرمانداران برای تشریک مساعی بامامورین دفع آفات حیوانی ونباتی ومبادله ومکاتبات دراینخصوص باوزارت خانه‌های مربوط

۸- صدوربخشنامه ودستورهای لازم بفرمانداریهای جنوب برحسب تقاضای بنگاه مستقل آبیاری برای تشریک مساعی بامامورین سدسازی وابسته به بنگاه مزبور

ب - امورمربوط به انتخابات

۱- تهیه لایحه قانونی انتخابات مجلس شورای ملی

۲- تشکیل کمیسیونی دروزارت کشور بمنظورتجدید نظردر قانون شهرداری‌ها مصوب ۴-۵-۲۸ وتنظیم موادلایحه قانونی شهرداری که پس ازتهیه بوسیله جراید ورادیو درمعرض افکارعمومی قرارگرفت تاهرکس پیشنهاد مفیدی درباره آن داشته باشدبوزارت کشور ارسال دارد پیشنهادهای کتبی وتلگرافی که ازمرکز وشهرستانها رسید درکمیسیون مربوط قرائت وموردبررسی ومطالعه واقع شدو با استفاده ازمطالب مفید موادلایحه قانونی شهرداری اصلاح گردید وپس ازجرح وتعدیل آقای نخست وزیر بامضا رسید وبسیله بخشنامه بفرمانداران بخشداران اعلام گردیدودستورداده شد که آن رابموقع اجرا گذارند ومخصوصا دربخشنامه مزبورتذکرداده شد که نکات مشروحه درموادلایحه قانونی شهرداری برای آنست که عموم ساکنین شهر وقصبات با اراده ومیل خود درانتخابات انجمن شهریاقصبه باکمال آزادی اقدام نمایند وانتخابات انجمن شهر یا قصبه ازهرگونه اعمال نفوذمصون باشد وفترتی درتشکیل انجمن شهرحاصل نشود وانجمن شهربنحوی انتخاب شود که مورداعتمادکامل ونماینده حقیقی اهالی باشدوشهردارباحسن تدبیر وبی طرفی کامل واحترازازتبعیض دراجرای وظایف محوله بکوشد وکارمندان ومامورین شهرداری نهایت اهتمام رادرتشریک مساعی باشهردار معمول دارند که وقت ودرآمدشهرداری بیهوده تلف نشودوبرنامه اصلاحی بارعایت توانایی مالی بامطالعه وامعان نظر بموقع اجرا درآید.

بمنظوراستحضار عموم اهالی ازقوائد لایحه قانون شهرداری وآشنایی بوظایفی که بعهده انجمن‌های شهرها وقصبت وشهرداران ومامورین شهرداری محول است ومتوجه ساختن اهالی باین که اشخاص نیکنام ومطلع وبصیر ومورداعتماد راباراده خود انتخاب نمایند شرحی تهیه شده که بوسیله رادیومنتشرگردید.

ج - اقدام باجرای سرشماری کشاورزی درکلیه دههای کشور

اساسنامه سرشماری کشاورزی در جلسه مورخ ۲۹-۶-۳۱ بتصویب هیئت وزیران رسیده ووزارت کشور کارسرشماری کشاورزی رادراستان هفتم ازصبح شنبه هفدهم آبانماه جاری بوسیله مامورین درناحیه فارس (شیراز- بوشهر - کنگان - لارستان - فیروزآباد - آباده) آغازکرده‌است.

د- امور مربوطه به تقسیمات کشور

بمنظورمطالعه وتجدید نظردرقانون تقسیمات کشور کمیسیونی دروزارت کشورتشکیل گردید کمیسیون مذکورکه ازتاریخ ۱۳ مهرماه مرتباجلسات خودراتشکیل داده واقدمات ذیل را بعمل آورده‌است

۱- مطالعه جدول استانهاوشهرستانها وبخشهامنظم بقانون تقسیمات کشور مورخ ۱۳۱۶ وتقسیم کشور باستانداریها وفرمانداریهای کل وفرمانداریهای درجه ۱و۲و۳و۴

۲- تعیین بخش‌های درجه اول ودوم که قسمت اعظم آن پایان یافته وبقیه موردمطالعه‌است.

۳- اقدام به تهیه صورت جامعی ازعده دهستانهای تابع هربخش وتعیین مراکز آنها (که متاسفانه پس ازگذشتن چندسال ازوضع قانون تقسیمات کشور (سال ۱۳۱۶) صورت نگرفته‌است) تابرای اجرای لایحه قانونی سهم کشاورزان مشکلاتی از این حیث حاصل نشود وبرای تجدید نظر درقانون تقسیمات کشور مورداستفاده قرارگیرد.

ه - امورشهرداریها

۱- تنظیم مواد آئین نامه مربوط به لایحه قانونی شهرداری مذکور درماده (۶۶) وتهیه طرح سازمان اداره امورشهرداریها.

۲- کارهای مربوط بامورشهرداری‌ها ازقبیل تصویب بودجه شهرداریها وتصویب برنامه‌های ساختمانی وانعقاد قراردادهای ساختمانی وتعمیرات واعزام مهندسین برای نظارت درامورساختمانی ونقشه برداری وغیره وتصویب نقشه‌های مربوط به خیابان سازی واصلاح خیابانهاوحفرچاه‌های عمیق وتنظیم وتصویب قراردادهای مربوط به برق شهرداریهاوامثال آن بشرح ذیل

۱- کارهای ساختمانی اعزام مهندس برای کارهای مطالعاتی ونقشه برداری وتهیه طرح شهرسازی نقاط ذیل

میاندوآب ورامسر وشهسوار وخرم آباد وخواف وسمنان وکاشان وملایروبروجرد وکرمانشاه وسقز وکرمان عملیات ساختمانی وشهرسازی در نقاط ذیل

رضاییه وبستان آباد وکرج ونوشهر بابل وساری وبنجورد وسبزوار ودامغان واراک وهمدان محلات واصفهان وداران ویزد وبهبهان وآبادان

تصویب برنامه‌های ساختمانی سال جاری شهرداریها بشرح ذیل

تبریز ۷۵۰۰۰۰۰ ریال

قزوین ۷۶۴۲۱۲۸ریال

اصفهان ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال

آبادان ۶۳۰۰۷۱۹۱ ریال

سده ۶۱۶۱۴۶ ریال

کرمان ۳۱۸۰۰۰۰ ریال

اهواز ۲۰۸۰۰۰۰۰ریال

۲- حفر چاههای عمیق در شهرهای سمنان و اراک و قزوین

۳- تنظیم و تصویب قرار داد برق شهرداریهای خوانسار و سمنان و خرید موتئور برق برای تامین برقر شهرداریهای خواف و بناب و فریدون و اعزام مهندس برای سرکشی به کارخانجات برقر آمل و گنبد کاووس و شاهرود و سمنان و شیراز و کاشمر و اصفهان و کرج


۴- خرید موتورپمپ آتش نشانی جهت شهرداری ساری

۵- اعزام بازرس برای رسیدگی به امورمالی واداری واختلاف بین انجمنها وفرمانداران وشهرداران وموارددیگر به شهرداریهای اصفهان ویزدوکرمان و کاشان وشاهرود وسبزوار وخرم آباد وآبادان وخرمشهر وسراب وآذربایجان وساوه وآباده.

۶- قرارداد مساعدت مالی اداره همکاری فنی راجع به برق شیرازوکشتار گاه تهران.

و - امورانتظامی

۱- تنظیم آئین نامه ترفیعات افسران شهربانی وتقدیم آن به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

۲- تهیه لایحه قانونی بازنشستگی افسران شهربانی کل کشورکه پس ازتصویب به موقع اجرا گذارده شده وبموجب آن تاکنون ۱۱۶ نفربازنشسته شده‌اند ورسیدگی به پرونده بقیه ادامه دارد.

۳- رسیدگی به پرونده افسران ژاندارمری کل کشور وتهیه صورت افسرانی که باید بازنشسته شوند.

۴- تشکیل کمیسیون برحسب دستورشماره ۱۷۱۷-۴ ۱۶-۷-۳۱ آقای نخست وزیربمنظور تامین انتظامات ادارات وموسسات دولتی که فعلا از افرادژاندارم استفاده می‌نمایند بوسیله گاردانتظامی مخصوص بطریقی که فعلا دربانک ملی ایران وشهرداری تهران عمل می‌شود وتقدیم گزارش بمقام نخست وزیری

۵- تشکیل کمیسیون برای مطالعه دراطراف موضوع شرکت واحداتوبوسرانی

ز - امورکارگزینی

۱- تغییراتی درمدیران کل وروسای ادارات مرکزی وزارت کشورواستانداران وفرمانداران وبخشداران داده شده ودرانتصابات جدید حتی الامکان سعی واهتمام شده‌است که اشخاص درستکار ولایق ومطلع ومورداعتماد ازبین مامورین وزارت کشور وسایروزارتخانه‌ها انتخاب شودفهرست تغییرات وانتصابات مذکوربشرح ذیل است.

انتصابات درمرکز ۴۷ نفر

نقل وانتقالات استانداران ۱۱ فقره

نقل وانتقال فرمانداران ۳۹ فقره

وبخشداران ۸۰ فقره دراستانها

منتظرین خدمت ۳ فقره

بازنشسته ۱ فقره

۲- برای تهیه سازمان استخدامی وزارت کشور وتجدید نظردرسازمان سابق کمیسیونی دروزارت کشورتشکیل وپس از مطالعات لازم باتوجه بحداقل احتیاجات ضروری ورعایت میزان کارادارات ومراتب مندرج درقانون استخدام کشوری صورت سازمان جدید ادارات مرکزی ووزارتخانه وشهرستانها وسازمان ادارات کل تابع (ژاندارمری کل کشور وشهربانی کل کشورواداره کل آماروثبت احوال) تهیه وتقدیم شده‌است.

۳-تهیه لایحه قانونی وآئین نامه مربوط به تشکیل شورای عالی وزارت کشور بمنظورمطالعه وتجدید نظر درقوانین وآئین نامه‌های فعلی وزارت کشور وتهیه لوایح ومقررات جدید ومشاوره دررفع مشکلات اداری مرکزواستانهاوشهرستانها.

ح - امورمربوط به تشدید مجازات

جمعا (۶۸۵) فقره پرونده را موردرسیدگی قرارداده‌اند.

ط - امورمربوط به شهربانی کل کشور

۱- نظر باینکه ازمدتی قبل عده اشخاص ماجراجو واخلال گر بعناوین مختلف درنقاط مختلفه شهر مبادرت به تظاهراتی می‌نمودند که منجر به اغتشاش واخلال نظم می‌گردندبمنظورجلوگیری از این قبیل تظاهرات وپیش بینی حوادث غیرمنتظره درخیابان هاوچهارراهها ومحلهای مهم شهر قوای لازم باتجهیزات کامل ووسائل ارتباطی برقرار گردید.

۲- تشکیل شعبات انتظامی بوسیله افسران وتشکیل شعبه گشت وتعیین عده لازم که پیاده وبادوچرخه وبا جیپ به منظورتعقیب دزدان وجلوگیری ازسرقتهای شبانه تا صبح درگشت شهرمی باشند.

۳- تقویت نیروی کلانتریها و پاسگاه‌های فعلی وتکمیل قوای ۵ کلانتری جدیدالتاسیس وتعیین بازرسهای قضایی برای تنظیم پرونده‌های خلاف وجنحه وجنایت درکلانتریها وتشکیل شعبات آگاهی درکلانتریها برای رسیدگی فوری به جرائم واقعه بمنظورسرعت عمل ورفع نیازمندیهای ارباب رجوع.

۴- اجرای کامل لوایح قانونی جدید (امنیت اجتماعی وحمل چاقو) درمورد اشخاص آشوب طلب وچاقوکش وتحویل آنهابه مقامات فرمانداری نظامی.

۵- تصفیه اداره آگاهی واقدامات وتدابیر لازم راجع به تغییررفتار مامورین نسبت بارباب رجوع تادرآتیه عدم رضایت‌ها وانتقاداتی که درباره اعمال مامورین می‌شد بطورکلی متروک گردد وتعیین چنددسته ازمامورین آگاهی درشب وروز برای گشت شهربمنظور دستگیری دزدان ومتهمین جرائم دیگر وجلوگیری ازسرقت.

۶- برای اینکه مامورین انتظامی با آشناشدن بعملیات ورزشی پلیس فنی درموقع ورد حوادث مهمه واخلال نظم بتوانند باورزیدگی کامل درمقابل باحوادث اقدام نمایند وحتی الامکان بدون احتیاج باستعمال اسلحه نظم را برقرارکنند دوگروها پاسبان باینگونه تعلیمات آشناومجهزبه گاز اشک آور وباطونهای مخصوصی حاضربخدمت شده‌اند ویک گروهان نیزتحت تعلیم می‌باشند. ۷- ایجادترتیب جدید برای صدور گواهینامه رانندگی که بمحض تقاضای متقاضیان اعم ازآنکه درآزمایش قبول یامردود شونددر همان روزمراجعه معلوم وجواب داده شود وخط کشیس بعضی ازچهارراهها که قسمتی تکمیل وهنوزهم ادامه دارد وایجادپارک بمنظور توقف اتومبیل واقدام برفع نقایض گاراژها وبنگاههای مسافربری وایجاددسته‌های موتورسوار گشتی ازافسران برای تعقیب متخلفین ازمقررات عبورومرور.

۸- پیشنهاد لایحه برقراری یکصدریال مددمعاش برای فرزند درباره مامورین شهربانی و پیشنهاد برقراری ماهیانه سیصدریال بافرادووردیف افرادوخدمتگذاران جزء متاهل و پیشنهاد اخذ چهار صد هزار متر زمین برای ساختمان منازل افرادوخدمتگزاران جزء

۹- تحصیل وتامین اعتباردومیلیون ریال هزینه تکمیل ساختمان نیمه تمام اداره راه نمایی ورانندگی واقع درضلغ جنوب غربی میدان سپه وتاسیس شعبه مستقل صندوق بازنشستگی شهربانی وصدوردستور برای کسوربازنشستگی حق گماشته افسران وکارمندان وافراد وردیف افراد.

۱۰- بمنظوراینکه درموقع احتیاج بتوان کمک مادی به مامورین نمودمقدمات تاسیس بانکی بنام بانک کارمندان شهربانی فراهم شد که باسرمایه شش میلیون ریال که یک ثلث آن نقداودوثلث آن تعهدشده تشکیل می‌شود این بانک خواهدتوانست درمقابل حقوق وهمچنین درمقابل وثیقه وام بدهد.

۱۱- برنامه دوره تکمیلی آموزشگاه عالی شهربانی باموافقت استادان تهیه وبوزارت کشور تسلیم شده‌است.

۱۲- ۱۴۲ نفرافسران فارغ التحصیل باداره کارگزینی برای خدمات انتظامی مرکزوشهرستانها معرفی گردیده‌اند وهفتادوپنج نفردانشجو ازطریق مسابقه پذیرفته شده وازاول آبانماه تحت تعلیم قرارگرفته‌اند و۲۰۱ نفربازرس استخدام وتحت تعلیم قرارگرفته‌اند که ۱۵۸ نفرآنهاخاتمه وبرای شروع بخدمت باداره کارگزینی معرفی وبقیه ۴۳ نفرتحت تعلیم می‌باشند وقریبا دوره تعلیمات آنهاخاتمه خواهدیافت و۶۳۴ نفرپاسبان استخدام وتحت تربیت قرارگرفته که کارآموزی ۴۲۲ خاتمه یافته وبادارات انتظامی معرفی شده‌اند وبقیه ۲۱۲ نفرتحت تعلیم می‌باشند.

ی - امورمربوط به ژاندارمری کل کشور

با آنکه درهمه جابرای سازمان ژاندارمری باتوجه باجرای لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزی وتشنجات دیگری که ازطرف عناصر آشوب طلب بعمل می‌آید اشکالاتی وجودداشته‌است این سازمان بانهایت جدیت دراجرای لوایح قانونی اهتمام وکوشش وموفقیت‌هایی حاصل کرده‌است وعلاوه برامورجاری درموارداساسی بررسیهای لازم بعمل آورده‌اند که نتیجه آن بشرح ذیل بعرض می‌رسد.

۱- بررسی وتنظیم طرح حمل ونقل که درنتیجه آن فعلا ۱۳۵ جیپ به ژاندارمری تحویل شده وبرطبق طرح تنظیمی بواحدها تقسیم شده‌است.

۲- بررسی وتنظیم طرح مخابرات بطوریکه تمام واحدهای بزرگ درکلیه کشوربوسیله بی سیم بایکدیگرمرتبط شوندوواحدهای کوچک تا گروهان بوسیله تلفن بامراکزفرماندهی خوددائما ارتباط مستقیم داشته باشند هرچنداجرای طرح مزبور چه ازلحاظ وسائل وچه ازلحاظ ترتیب کادرونفرات فنی امری بسیاردقیق ومستلزم وقت کافی می‌باشددرنظرگرفته شده‌است که سریعا این طرح عملی ودرآتیه نزدیکی ژاندارمری کل کشور به جدیدترین وسائل بی سیم ومخابرات مجهز وشبکه ارتباطی آن درکلیه نقاط کشور گسترده شود.

۳- تهیه وبررسی سازوبرگ انفرادی افرادازقبیل قمقمه وساک وکوله پشتی که درموقع انجام ماموریتها وتعقیب دزدان بتوانندازوسائل انفرادی خودمدتی استفاده نموده ازعمل تعقیب وانجام ماموریت بازنمانندتاکنون ژاندارمری بتحصیل بیست وپنج هزارقمقمه موفق شده‌است.

۴- تهیه وسائل بهداشت وزخم بندی وایجادبیمارستان ووسائل جراحی کامل ودراین خصوص درنظراست که لااقل بیمارستان یکصدتختخوابی برای ژاندارمری بامساعدت وزارت بهداری ساخته شودوباین ترتیب علاوه براینکه یک بیمارستان مجهز بسیاربیمارستانهای پایتخت افزوده می‌شود عده کثیری کارگربکارگمارده می‌شوند.

۵- تهیه عده لازم جعبه وسائل انفرادی مخصوص نفرات چتربازکه بهرنفرژاندارم درموقع تعقیب سارقین وماموریتهای دورداده می‌شود تادرموقع احتیاج مورداستفاده قراردهند.

۶- فرستادن سینماهای متحرک برای کلیه واحدهای ژاندارمری ونمایش دادن فیلمهایی که غالباجنبه تعلیمات وبهداشت دارد درقراء وقصبات دورافتاده برای افرادکشاورزان وهمچنین تهیه فیلمهای مفید درمیهن دوستی که بوسیله افسران اداره ژاندارمری تهیه می‌شودوقریبا مورداستفاده واقع خواهدشد.

۷- پیش بینی وسفارش عده هواپیمای مخصوص ژاندارمری برای بازرسیها ی فوری واعزام افسران به نقاط مختلف کشور

۸- بررسی سوابق وپرونده‌های افراد ودرجه داران که عده‌ای ازمعلولین وسالخوردگان آنان تدریجا برطبق قوانین جاریه بازنشسته شده وافرادافیونی وغیرصالح نیزبمرور اخراج شده‌اند وبجای آنها افرادقوی وسالم وباسواد که خدمت زیرپرچم خودرا انجام داده‌اند استخدام خواهندشد.

۹- بررسی وتجدید نظر درسازمان ژاندارمری ودرنظرگرفتن سازمان مفیدی که تطبیق باحوائج کشور نماید.

۱۰- ساختمان ۲۶ دستگاه پاسگاه درنقاط مختلف کشور

۱۱- اعزام عده‌ای افسرودرجه دار برای ادامه تحصیل وتکمیل معلومات دررشته‌های مختلفه‌ای که مورداستفاده ژاندارمری است وپیش بینی برای اعزام عده دیگرافسرودرجه داربخارجه

۱۲- اعزام افسران بازرس به نقاط مختلف کشور برای رسیدگی به شکایات وتعقیب افسران خاطی

۱۳- تعقیب دزدان وکشف اسلحه غیرمجاز که دردست آنها بوده وهمچنین تعقیب قاچاقچیان بشرح ذیل

 • الف - تعداداسلحه غیرمجازمکشوفه ۹۷ قبضه
 • ب - کشف قاچاق ۶۰ فقره
 • ج - دزدان مسلح دستگیرشده ۸۸ نفر

۱۴- مبارزه باعناصرآشوب طلب وبرقراری آرامش درکارخانجات سمنان وسایرنقاط کشور

۱۵- کمک به قوای شهربانی درنقاط مختلف کشور وحفظ انتظامات درکلیه کارخانه‌ها دراطراف تهران وشهرستان‌ها

ک - امورمربوط به اداره کل آماروثبت احوال

۱- راجع به شناسنامه‌های نمونه جدید که باسری وشماره عمومی وغیرقابل تقلید می‌باشدوازسال ۱۳۲۷ درکشورتوزیع شده‌است با اینکه بواسطه فقدان وسائل عکاسی وعدم استقبال کامل نشده وباتوجه به قلت نمایندگان ثبت احوال وعدم تکافوی اعتبار درحدودسه میلیون ازشناسنامه‌های مزبوربمردم داده شده وموضوع شناسنامه‌های جدید درلایحه قانونی جدید انتخابات که تقدیم گردیده جزء برنامه امسال وسال آینده گذاشته شده‌است.

۲- باوجودضیق بودجه نسبت به تکمیل ثبت احوال بلوچستان اقدام شده وتا آخر سال آتیه به پایان خواهدرسید.

۳- طرح تمرکز دوایرآمار وزارت خانه‌ها دراداره کل آماروجمع آوری اطلاعات مبادی مختلف آمار برطبق قواعد مخصوص آماربین المللی که تماس با سازمان ملل داردبتصویب هیئت وزیران رسیده‌است.

۴- تهیه طرح نقشه برداری (۴۲۰۰۰) ده کشورکه درتکمیل نقشه‌های جمع آوری شده بایدبطور آزمایش بدوا ازتهران تاورامین شروع شودوبعدا درتمام کشور بتدریج انجام پذیرد.

۵- تهیه وتصویب طرح تکمیل سازمان آمار (غیرازثبت احوال کشور) که بعدازتمرکز دوایرآمار وزارتخانه‌ها دراداره کل آماربایستی درظرف ۱۵ ماه انجام پذیرد.

گزارش وزارت فرهنگ

۱- چون ثبات وبقای دستگاههای آموزشی یکی ازعواملی است که درپیشرفت وبهبودامورتعلیماتی موثرمی باشد ومتاسفانه درسالهای اخیر تغییرات پی درپی ونقل وانتقالات بیموقع لطمه‌های جبران ناپذیری بامورآموزشی کشور واردساخته بود برای جلوگیری ازادامه این وضع شورای اداری ازیک عده ازمامورین مطلع ومورداعتماد وزارت فرهنگ تشکیل گردید که کلیه نقل وانتقالات وعزل ونصب‌ها بانظرآن شورا انجام گرددوبرای آنکه شورای مذکور بتواند وظایف مربوط رابخوبی انجام داده واعضای آن خودازتغییر وتبدیل مصون باشندطرح قانونی درمورد سازمان ووظایف وطرزانتخاب اعضای شورای مذکور تهیه گردیده‌است.

۲ - همه ساله عده‌ای ازدبیران وآموزگاران وکارمندن اداری فرهنگهای شهرستانهادرخواست انتقال به تهران رامی نمودند وبدون آنکه مقررات مخصوصی وجودداشته باشد نسبت به انتقال آنها اقدام می‌شده‌است شورای اداری مذکوردرفوق آئین نامه‌ای برای انتقال کارمندان وضع ودستوراجرای آن دادشدتاهم کارمندانی که واجدشرایط لازم بوده وسالهادرشهرستانهاخدمت کرده‌اند بارعایت حق تقدم بتوانند به تهران منتقل گردندوهم براثر این انتقالات بامور آموزشیس شهرستانها لطمه‌ای واردنشود.

۳- چون شورای عالی فرهنگ برکلیه امورفنی وزارت فرهنگ نظارت عالیه داردوقانون شورای مذکوردرسال ۱۳۰۰ شمسی تدوین وتصویب شده بود بامقتضیات واحتیاجات امروز کشور قابل تطبیق نبودازاین رو طرحی که چندسال قبل تهیه وبه مجلس شورای ملی داده شده بودمجددا موردمطالعه ورسیدگی واقع وبا اصلاحاتی که درآن بعمل آمدحاضرشده‌است.

۴- چون فرهنگهای شهرستان‌ها بسبک واحدی اداره نمیشده‌است وبعضی ازحوزه‌ها رئیس فرهنگ استان وبعضی دیگررئیس فرهنگ شهرستان داشته که مستقیما بامرکز مکاتبه می‌نمودند وبرای کارجزئی محتاج به کسب تکلیف ازمرکز بوده‌اند وبعلاوه از لحاظ کارهای اجتماعی وعمومی ورعایت مصالح ومقتضیات روزومحل که درحوزه‌های کوچک پیش می‌آمده چون فرهنگ آن شهرستان بجز بوسیله مکاتبه دسترسی به آقایان استانداران وفرماندهان لشگرها نداشته‌اند عموما مشکلاتی پیش می‌آمده‌است که منجر به مکاتبات متوالی وسبب رکود کارهامیشده وگاهی مبادله مکاتبات فرصت مناسب رابرای کارهای ضروری وفوری ازدست می‌داده‌است لذا دراردیبهشت ماه سال جاری آئین نامه‌ای برای سازمان فرهنگهای شهرستان‌ها تهیه ودربعضی ازحوزه‌ها بموقع اجراگذاشته شده برای آنکه کاربصورت واحدی درآیددرآئین نامه مذکورتجدیدنظرگردید.

۴- درسالهای اخیردارندگان مدارک تحصیلی بانواع وسائل متشبث می‌شدندتادرادارات دولتی مشغول کارگردند ومحصلین عمومابجای کسب فضیلت ودانش درصدد بدست آوردن مدارک تحصیلی بودند از این نظرهم درادارات دولتی عده‌ای زائدبراحتیاج استخدام ودرقسمتهایی که ارتباط بتحصیل آنهانداشته مشغول کارشده‌اند وهم دانش آموزان با ایجادبی نظمی واختلال درجریان امتحانات برای گرفتن مدارک تحصیلی کوشش می‌نمودند برای جلوگیری از این امورطرحی که جناب آقای دکتر صدیق تهیه وبه مجلس سنا تقدیم نموده بودند موردمطالعه واقع وبا اصلاحاتی که درآن بعمل آمد به کمیسیون تدوین قانون استخدام کشوری ارجاع وقسمت مربوطه به مسابقه برای ورود بخدمات دولتی موردقبول واقع گردیده ولی چون درباب امتحانات اظهارنظری نشده بود ماده دوم طرح مذکورجداگانه تهیه شده تاپس ازتصویب بموقع اجرادرآید.

۶- سازمان وزارت فرهنگ تهیه وبوزارت دارایی وکمیسیون رسیدگی به سازمانها فرستاده شده‌است

۷- چون همه ساله برعده دانش آموزان شهرستانهای مختلف افزوده می‌شود وبرای تهیه وسائل تحصیل انهاناگزیربایدمبادرت نمودووضع مالی کشوراجازه نمی‌داد که دراین باب زیاده روی شودازابتدای سال تحصیلی جاری تصمیم گرفته شدازوجودکارمندانی که باسمتهای بازرس فنی بازرس وزارتی انجام وظیفه می‌نمودند وهمچنین عده‌ای که بادریافت حقوق شغل معینی نداشتند استفاده شود وبرای هریک ازآنهاکه ممکن بود درکارتعلیماتی ازوجودشان استفاده شودابلاغ تدریس صادر گردیدوبرای آقایان دبیران وآموزگاران ساعات کاربیشتری منظوروعده‌ای ازکارمندان دفتری مدارس نیزبتدریس گمارده شدندتاباین ترتیب حتی الامکان ازاستخدام جدیدکاسته شود.

۸- اعتبارات اضافی موردنیازبرای رفع احتیاجات ضروری وتاسیس کلاسها ومدارس جدید بوزارت فرهنگ دادشد که اعتبارقسمت تعلیماتی آن درحدود ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد واین مبلغ بین مرکزوشهرستانهابتناسب تقسیم ونسبت به تاسیس کلاسها ومدارس جدید اقدام شده‌است.

۹- طبق دستوربرای تعیین تعهدات ارزی بانظر وزارت دارایی وزارت امور خارجه اقداماتی بعمل آمده‌است تاحتی الامکان بکسانی ارزداده شود که ازهرجهت استحقاق دریافت آنرادارند.

۱۰- چون طبق قانون تربیت معلم وقانون تعلیمات اجباری وزارت فرهنگ موظف است فارغ التحصیلهای دانشسرای عالی ودانشسراهای مقدماتی راکه برای خدمت معلمی تربیت شده‌اند بخدمت منصوب نماید ابتدای سال تحصیلی بادارات فرهنگ دستور دادشدآنهارابرای معلمی کلاسهای جدید بکارگماشته وبرای رفع بقیه احتیاجات مدارس ازلحاظ معلم بارعایت مقررات وتوجه کامل بضرورت وصلاحیت داوطلبان اقدام نمایند.

گزارش وزارت بهداری

گزارش عملیات ۳ ماهه (مرداد- شهریور- مهر) وزارت بهداری ازنظردرمانی

۱- تامین پزشک وکارمندان فنی وداروی درمانگاه جدیدالتاسیس جعفری واقع درخیابان خانی آباد (ساختمان این درمانگاه بهمت جمعی ازخیرخواهان ناحیه مربوط صورت گرفته‌است) باین درمانگاه روزانه درحدود دویست نفربیمارمراجعه وداروی مجانی دریافت می‌دارند وازابتدای افتتاح تاکنون تعداد۹۳۰۰ نفربیمار باین درمانگاه برای نقاط فاقدبهداری دربخشهای تابعه مراجعه وتحت درمان قرارگرفته‌اند.

۲- استخدام چهل وهفت نفر بهداراستانها بشرح زیر: برای استان یکم سه نفربهدار برای استان دوم سه نفربهدار برای استان پنجمن سه نفربهدار برای استان ششم ۷ نفربهدار برای استان هشتم ۶ نفر بهدار برای استان هشتم ۷ نفربهدار برای استان نهم ۷ نفربهدار برای استان دهم ۸ نفربهدار دهستانهای اطراف طهران ۳ نفربهداروهفده نفربهداردیگرکه ازآموزشگاههای عالی بهداری فارغ التحصیل شده‌اند قریبا استخدام وبمحل‌های موردنیاز اعزام خواهند شد.

۳- تامین پزشک وکارمندان بیمارستان جدیدالاحداث کرج که وسائل آن باکمک انجمن شهرتهیه وقریبا افتتاح خواهدگردید.

این بیمارستان گنجایش بستری کردن هیجده نفربیمار راداردودارای یک بخش مجهزجراحی می‌باشد.

ازنظربهداشتی مبارزه بامالاریا درمناطق مالاریاخیز بوسیله سمپاشی باگرد د. د. ت

۱- طبق آمارهای واصله ازواحدهای اعزامی درمناطق زیرعملیات مبارزه با مالاریا انجام گرفته درگیلان ۱۳۹۴ قریه ۷۸۵۲۷ ساختمان که مجموعا دارای چهار صدونوزده هزاروسیصد وچهل ویک نفر جمعیت می‌باشد سمپاشی شده‌است.

۲- درمازندران ۱۱۸۷ قریه و۵۸۳۹۱ ساختمان که مجموعا دارای سیصد ودوازده هزار وسیصد وسی ودونفرجمعیت می‌باشد شده‌است.

۳- درکرج وشهریار ۴۸۹ - قریه ۴۲۳ و۳۰ ساختمان که مجموعا دارای ۱۷۷۳۲۹ نفرجمعیت می‌باشد سمپاشی شده‌است.

۴- درآذربایجان ۶۸۱ قریه و۳۷۹-۷۷ ساختمان که مجموعا دارای ۲۳۸۰۳۳ نفرجمعیت می‌باشد سمپاشی شده‌است.

۵- درکرمانشاهان ۶۲۳ قریه و۷۵۳-۱۸ ساختمان که مجموعا دارای ۱۴۳۳۷۸ نفرجمعیت می‌باشد سمپاشی شده‌است.

۶- درخراسان ۲۹۱ قریه و ۵۴۶-۷۳ ساختمان که مجموعا دارای ۶۴۱۱۵ نفرجمعیت می‌باشد سمپاشی شده‌است

۷- درکردستان ۲۵۶ قریه و ۳۷۰-۱۸ ساختمان که مجموعا دارای ۷۹۱۰۹ نفرجمعیت می‌باشد سمپاشی شده‌است.

۸- درهمدان ۸۸ قریه و۳۱۰۳ ساختمان که مجموعا دارای ۴۴۷۳۷ نفر جمعیت می‌باشد سمپاشی شده‌است.

۹- دراصفهان ۵۴ قریه و۸۷۰۳ ساختمان که مجموعا دارای ۵۶۵۴۰ نفر جمعیت می‌باشد سمپاشی شده‌است

بدین ترتیب ۵۰۶۳ قریه و۳۳۷۰۸۵ ساختمان که مجموعا دارای یک میلیون وچهارصدوهفتادهزاروهشتادوپنج نفر جمعیت می‌باشد سمپاشی شده‌است وکلیه نقاط سمپاشی بمساحت یکصدونودوسه میلیون ودویست وهشتادهزاروپانصدونودمترمربع می‌باشد.

این عملیات مبارزه بانتایج رضایت بخش توام بوده بطوری که درنقاط سمپاشی به نسبت ۹۷ درصدازتعدادمبتلایان به مالاریا کاسته شده‌است واین خودقدم بسیاربزرگی بود که درراه تامین بهداشت عمومی وجلوگیری از زوال سلامت افرادوبالنتیجه برای بالابردن سطح تولید برداشته شده‌است.

مبارزه باسل برای مبارزه با این بیماری خانمان برانداز دوعمل بسیارمهم صورت گرفته‌است.

۱-تلقیح برضدبیماری سل بوسیله ب - ث - ژ توسط اکیپ‌های مخصوص باکمک کارشناسان سازمان بهداشت جهانی درمنطقه استان یکم وخلاصه عملیات سه ماهه اخیر بقرار زیر است. تعدادکسانی که موردآزمایش بوسیله تزریق توپرکولین قرارگرفته‌اند جمعا تاکنون ۶۱۱۲۳ نفروازاین عده ۳۸۱۴۶ نفرکه احتیاج برتزریق واکسن ب - ث - ژ داشته‌اند موردتلقیح قرارگرفته‌اند.

۲- رادیوگرافی ریتین دراجتماعات توسط دستگاه رادیولوژی سیار. این دستگاه رادیولوژی که ازطرف اداره کمکهای فنی آمریکا بوزارت بهداری هدیه شده‌است تاکنون ازریتین کلیه کارمندان وزارت بهدرای وموسسات وبیمارستانهای تابعه

۳- کلیه کارمندان وزارت کشور واداره کل تبلیغات - کارمندان اداره املاک ومستغلات پهلوی - کلیه محصلین وکارمندان دبیرستان‌های البرز ونوربخش وادیب - دانشجویان دانشکده افسری ودانشکده احتیاط رادیوگرافی نموده ومجموعا ازهشت هزاروصدوشصت ودونفر رادیوگرافی ریتین بعمل آمده‌است:

این دستگاه روزانه بطور متوسط ۶۰۰ نفررادیوگرافی می‌نماید وبرای تشخیص ومجزی کردن مسلولین ازاشخاص سالم نقش بزرگی را بعهده دارد.

این دستگاه بعلت سردی هوا درآتیه نزدیکی بخوزستان ومناطق گرمسیر فرستاده خواهدشدزیرا معاینه اشخاص درهوای سرد ممکن است موجبات ناراحتی وابتلای آنان را به سرماخوردگی فراهم سازد.

۴- مبارزه بابیماریهای واگیرتعداددوهزار وششصدوهشتاد ویکنفربضدحصبه تلقیح شده‌اند.

تعداددوهزار وهشتصدوبیست ودونفربرضددیفتری تلقیح شده‌اند

تعدادتلقیح شدگان برضدآبله چهارصدوسی ویکهزاروششصدوبیست نفرمی باشد.

بعلاوه نمایش فیلمهای بهداشتی وایراد سخنرانیهای پزشکی درقراء وقصبات اطراف تهران وگیلان انجام گرفته‌است.

چون وزارت بهداری بیک سازمان صحیحی که بهداشت کشور وهمچنین مصالح پزشکان وکارمندان فنی راتامین نمایداحتیاج داشت لذاکمیسیونی مرکب ازصاحب منصبان ذیصلاحیت وزارت بهداری زیرنظرکفیل آن وزارتخانه تشکیل و پس از مداقه و مطالعه سازمانی تهیه وهمچنین از نظر تثبیت کادر کارمندان فنی لایحه قانونی تدوین که به آقای نخست وزیر برای مطالعه وتصویب تقدیم گردیده‌است.

خلاصه عملیات انجام شده در وزارت دفاع ملی درسه ماهه اخیر.

وزارت دفاع ملی وستادارتش:

۱- تجدیدنظردرفهرست ترفیعات افسران که پس ازبررسی‌های مفصل انجام گردیده.

۲- تجدیدنظر درسازمان ارتش که طی جلسات عدیده کمیسیون مقرره بررسی گردیده وطرح جدیدی درنظرگرفته شده وعده‌ای ازعوامل زائدکسر شده‌است.

۳- تجدیدنظردرقانون ترفیعات که باتوجه به قانون استخدام کشوری تحت بررسی می‌باشد

۴- بررسی راجع به تقلیل بودجه

۵- بررسی واقدام راجع به تصفیه کادرارتش

۶- انتخاب فرماندهان وروسای ادارات متناسب

۷- رسیدگی بسوابق وپیشینه افسران با انتخاباتی که خودآنهانموده‌اند

۸- بازنشسته کردن ۲۵ نفرازامرا و۱۴ نفرسرهنگها وسرهنگ دومها وسرگردها و۱۲ نفرافسران جزء

۹- حذف تعدادی از وابستگیهای نظامی درخارجه برای تقلیل دربودجه

۱۰- تغییر سازمان لشگر گاردوتقسیم آن به پنج تیپ

۱۱- دستور خلع سلاح عشایر (۲۹۴۱عددتفنگ گرفته شده‌است)

۱۲- جلوگیری ازانجام ماموریتهای بیمورد

۱۳- جلوگیری ازهزینه‌های بیموردسری رکن ۲ ستادارتش.

۱۴- جلوگیری از اغتشاشات وهرج ومرج درمرکزوولایات

۱۵- بازرسی منطقه غرب ورفع کلیه کم وکاستی تیپهای کردستان وکرمانشاه وبویژه دادن آگهی‌هایی که موردنیازدولت است (مانند امنیت ناحیه کردستان وبازدید نقاط مرزی غرب ازنزدیک)

۱۶- تشکیل آموزشگاه کوهستانی درلشگرک

۱۷- ممنوع شدن عبورومرور درمناطق نفت خیز.

۱۸- افسران به میزان ادارات باقی وبقیه همه بصف منتقل شوند

۱۹- تاسیس سازمان بخش انتقال خون.

۲۰- تاسیس درمانگاه مرکزی برای خانواده افسران وبخش رادیولوژی در بیمارستان شماره ۲ وبکارانداختن کلیه ادوات رادیولوژی

۲۱- تاسیس بیمارستان ۵۰ تختخوابی درنیروی هوایی

۲۲- تاسیس سازمان داروخانه شبانه روزی

۲۳- تاسیس آزمایشگاه عمومی

۲۴- بخش داروسازی

۲۵- تاسیس بخش میکرب شناسی وانگل شناسی

۲۶- تاسیس بخش سم شناسی

۲۷- تاسیس بخشهای رادیولوژی درلشگرها وتیپها

۲۸- تاسیس آموزشگاه رادیولوژی

۲۹- تاسیس افزایش

۳۰ تختخواب دربیمارستان شماره ۳

۳۰- تاسیس بسط وتوسعه آسایشگاه مسلولین از۳۵ تختخوب به ۱۰۰ تختخواب. اداره دادرسی ارتش:

۳۱- تجدیدنظردرقانون دادرسی ارتش

۳۲- تجدیدنظردرسازمان اداره دادرسی وکارقضایی ارتش. اداره صنایع نظامی:

۳۳- احداث ۱۱ دستگاه ساختمان تخشاگری.

۳۴- همکاری باکارخانه مس غنی آباددرباره تعمیروسوارنمودن موتور که چندین سال تعطیل بود.

۳۵- تهیه آنتی موان خالص ازسنگ آنتی موان حاصله ازمعادن کشور که احتیاجی بخارج نباشد.

۳۶- تهیه سیم‌های مسی برای کارخانه‌های برق شهرستانها

۳۷- تامین قسمتی ازاحتیاجات وقطعات بدکی ازفولاد کرینی تهیه می‌گردد برای کارخانجات سازمان برنامه وبنگاه‌های ملی

۳۸- ساخت قطعات یدکی ماشین آلات کارخانجات شیمیایی درکارخانجات اسلحه سازی.

۳۹- تعمیراساسی ماشین آلات والکتروموتورهای کارخانه تفنگ سازی جهت تهیه تفنگ که حائز شرایط لازم باشد. اداره نظام وظیفه عمومی:

۴۰- تقلیل بودجه سالیانه سربازگیری از ۱۷۰۰۰۰۰ریال به ۹۰۰۰۰۰ ریال

۴۱- بررسی قوانین وآئین نامه‌های مربوط به خدمت نظام وظیفه ازنقطه نظر اصلاحات که درجریان است. اداره سررشته داری ارتش:

۴۲- درحدودمبلغ ۱۳۷ر ۲۷۴۴۱ ۲۷ ریال ازهزینه‌های واعتبارات مختلفه صرفه جویی شده که قسمتی ازکسربودجه بدین وسیله تامین گردیده‌است. ستادنیروی هوایی:

۴۳- تعمیروآماده نمودن هواپیماهای سمپاش وزارت کشاورزی درکارخانجات نیروی هوایی

۴۴- تقلیل ۳۲۰۰۰۰۰ ریال ازبودجه ششماهه دوم سال ۱۳۳۱. دژبان پادگان مرکز:

۴۵- تاسیس یک درمانگاه مجهز دارای پولی کلنیک مسردانه - زنانه - کودکان

۴۶- بخش دندان پزشکی

۴۷- پانسمان وتزریقات

۴۸- بخش سوانح واتفاقات فوری با تختخواب وداروخانه.

گزارش وزارت کشاورزی.

فهرست عملیات سه ماهه اخیر وزارت کشاورزی بشرح ذیل است:

۱- برای کارهای آبیاری وسدسازی کشور متجاوزازیکهزارمیلیون ریال اعتبار داده شده.

۲-بمنظور توسعه وتعمیم آلات کشاورزی درسراسرکشور معادل پانصدمیلیون ریال اعتبارتخصیص داده شده

۳- قوانین ومقررات چندی برای ازدیاد محصولات وفرآورده‌های بنگاههای تابعه وزارت کشاورزی وضع گردیده (سرم سازی - دامپروری - دامپزشکی)

۴- بعضی ازکارهای مربوطه به کشاورزی که درسایردستگاههای دولتی بوده باین وزارتخانه محول شده‌است (خالصجات وغیره) واینک عملیات وخدماتی که در۳ماهه اخیربوسیله قسمت مرکزی ودستگاههای تابعه وزارت کشاورزی انجام یافته بطورخلاصه گزارش می‌شود.

خلاصه مهمترین عملیات ۳ ماهه اخیرکه دربعضی قسمتها به کمک اداره همکاری فنی انجام یافته‌است.

۱- اقدام به تاسیس مزارع آزمایش وازدیاد بذرهای سبزیجات در شهرستانهای اصفهان - فارس - خوزستان - گرگان - مازندران - همدان - کرمانشاه - کرمان - کرج - اراک - آذربایجان - زنجان وشهسوار.

۲- آزمایش وایجاد مرتع درهمدان - فارس - کرج وده نمونه بیدستان

۳- حمل وتوزیع ۵۰۰ تن بذرگندم شاه پسند وجوکالیفرنی درآذربایجان - زنجان - شهرستان تهران - کرمانشاه - کرمان - اصفهان - خراسان - سیستان - اراک - بروجردوتعویض آن بابذورمحلی.

۴- اقدام به تاسیس بنگاه اصلاح غله درخوزستان

۵- اقدام به تاسیس مزرعه آزمایش غله دیم درآذربایجان

۶- تکمیل واتمام کارخانه پنبه پاک کنی بنگاه کشاورزی ورامین جهت تصفیه بذروپنبه اصلاح شده بنگاه ورامین.

خلاصه عملیات سه ماهه اخر

اداره کل دفاع آفات نباتی.

الف. دفع سن:

۱- ادامه پروژه مبارزه شیمیایی با سن حومه تهران (قرق - قره آغاج - خوار- لواسان) وشهرستان ساوه درسطح ۴۲۰۰ هکتارباسم دنیترو وارتوگرز که نتیجه آن کاملا رضایت بخش بوده‌است

۲- اجرای مبارزه آزمایشی روی سن دراستان هفتم

۳- تنظیم برنامه مبارزه بیولوژی بوسیله تکثیر وپرورش ۶۰ میلیون حشره تلمنوس جهت آنتشار آن دربهاردرمزارع آلوده به سن کشور

ب - دفع ملخ:

تهیه مقدمات تامین یکصد تن سم B.H.C ازممالک سازنده سم مزبور وشرکتهای داخلی.

۲- جلب موافقت اعضای کنفرانس سازمان خواربارجهانی برای تحویل ۲۵ دستگاه اتومبیل وبیست تن سم آلدرین و۷ فروند هواپیماو۱۰۰ تن سم B.H.C جهت مبارزه با ملخ دریایی که باتحویل آنهاموافقت شده‌است.

۳- اقدام جهت تحویل ۲۷ دتن سم ارسنیکی اهدایی از دولت ایتالیا

۴- تعمیروسرویس ۶فروندهواپیمای ایرانی وآمریکایی که درسال گذشته نیزدر امردفع ملخ شرکت داشته‌اند. برای عملیات مبارزه باملخ دریایی سال جاری و ۱۳۳۲.

۵- تشکیل کنفرنس دفع ملخ دریایی باشرکت ۱۱ دولت خارجی وتهیه وتنظیم مقدمات مبارزه وجلب کمک‌های موثردول مزبور

۶- شروع به تعلیم خلبانان ایرانی تحت نظردونفرمتخصص که اخیرا بادوفروند هواپیمابایران واردوطیارات مزبورنیزدرمبارزه باملخ دریایی شرکت خواهندنمود.

۷- اعزام مامورین کارآزموده جهت دیده بانی ونقشه برداری وتعیین میزان آلودگی ملخ دریایی واستقرارپستهای دیده بانی درمناطق آلوده جنوبی کشور حمل تدریجی ۳۴۵۰ تن مواد۱۱۷ تن سم بمناطق موردحمله ملخ دریایی طبق برنامه تدوینی.

ج - دفع آفات اشجار:

اجرای برنامه آفات تخیلات برای سمپاشی ۴۰۰۰۰۰ اصله درخت آلوده به آفت.

و - ضدعفونی غلات:

گندزدایی مقدار ۲۴۰۰ تن بذرگندم آلوده به سیاهک درنقاط مختلفه کشور.

ابلاغ برنامه مبارزه با آفات نباتی درسال ۱۳۳۲.

ه- تهیه طرح لوایح:

طرح لایحه قانونی مبارزه اجباری با آفات نباتی تهیه وتصویب و ابلاغ شده‌است.

بموجب این لایحه قانونی مبارزه دسته جمعی با آفات نباتی امکان پذیرودرصورت تشخیص وزارت کشاورزی اجباری است وبراهنمایی ومساعدت مامورین دفع آفات نباتی وتوسط خوداهالی محل انجام خواهدگرفت.

عملیات سه ماهه اخیر

اداره کل دامپزشکی

اداره کل دامپزشکی که ازادارات فنی وزارت کشاورزی است عهده مبارزه برضدبیماریهای دامی کشور می‌باشد.

بطورکلی اموری راکه این اداره انجام می‌دهد می‌توان بدودسته تقسیم نموداموراداری وامورفنی:

 • الف اداره امورمالی وفنی

کلیه اداره کل دامپزشکی درتمام کشورتعداد۷۳۹ نفرکارمندازدکتر دیپلمه مامورتلقیح وخدمتگزارجزء دارد که رسیدگی بوضعیت اداری آنها ازحضوروغیاب - مرخصی - ترفیع - ماموریت نقل وانتقال - تنبیه - تشویق وغیره اموراداری واداره کل دامپزشکی راتشکیل می‌دهد. درسه ماهه اخیر راجع باموراداری مجموعا ازوارده وصادره تعداد ۳۶۱۲ شماره مکاتبه انجام شده‌است راجع بامور مالی رسیدگی بمطالبات مامورین - نظارت درهزینه‌های دامپزشکیهای استانهاوشهرستانهاخریدلوازم موردنیازتعقیب امورجاریه ازطریق وزارت دارایی وخزانه داری کل انجام امورگمرکی وغیره ازوظایف امورمالی اداره کل دامپزشکی است.

گذشته ازاعتبارات پرسنلی وسایرموادیکه دربودجه عمومی کشورمنظورشده اعتبارات جداگانه‌ای دراختیار این اداره استکه طبق مقررات جاریه بهزینه می‌رسد. از این قرار:

اعتبارات ماده ۳۸- این اعتبارازطریق وزارت کشاورزی دراختیار این اداره قرارمی گیرد ومربوط است به کلیه هزینه‌هایی که برای مبارزه برضد بیماریهای دامی درتمام کشورانجام می‌شود ازقبیل هزینه سفروفوق العاده مامورین - سوخت وتعمیر ۳۸ دستگاه ماشین - خرید لوازم ضروری وغیره.

اعتبارسازمان برنامه - این اعتباررا سازمان برنامه برای مبارزه برضد بیماری طاعون گاوی بانضمام ۳۸ دستگاه وسیله نقلیه دراختیاراداره کل دامپزشکی قرارداده که درظرف ۲۷ ماه بانظارت سازمان برنامه هزینه مبارزه باطاعون گاوی خراسان گرگان وسیستان شود.

اعتبار اداره همکاری فنی. اداره کل دامپزشکی ازاعتبارات اداره همکاری فنی تاکنون برای چهارمنطقه آذربایجان وکردستان واصفهان وشیراز استفاده کرده وطبق برنامه تنظیمی ازطرف آن اداره دراین چهارمنطقه مبارزه کلی وعمومی ضدبیماریهای دامی صورت گرفته

 • ب - امور فنی

امورفنی اداره کل دامپزشکی عبارت است از:

۱- تلقیح دامهای کشوربرضد بیماری‌های واگیردارازقبیل شارین - شارین علائمی آبله - پاستورلوز- ذات الریه مسری بزها وطاعون گاوری - سل - انترتوکسمی - آبله مرغ وغیره.

درسه ماهه اخیرمجموعا درتمام کشور تعداد ۲۶۷۸۹۴۲ سردام توسط مامورین دامپزشکی برضداین امراض تلقیحات صورت گرفته‌است.

۲- جلوگیری از اشاعه بیماریهای انگلی ودرمان مبتلایان - درمان بیماری‌های انگلی دامی ازقبیل کیلک استرونژیلوژ گال - پیروپلاسیموزو آکالاکسی ازوظایف مامورین دامپزشکی است. درسه ماهه اخیرمجموعا تعداد ۲۳۶۲۷۱ سردام برضداین بیماری درمان شده‌اند.

۳- مطالعه بیماریها: اداره کل دامپزشکی باتشکیل واعزام اکیپهایی باطراف طهران وگاوداریها تحت سرپرستی یکنفر ازمستشاران خارجی که ازطرف سازمان خواروبار جهانی دراختیارداردموفق شده‌است روی سه بیماری بروسلوز (عامله بچه اندازی گاوها واشاعه تب مالت) وسالمونلوز (اسهال نوزادان) ومبتلایان به سل معالجاتی انجام دهدواطلاعات وسیعی بدست بیاورد که بسیار ضروری ومقدمه مبارزات اصلی واقع گردد. بعلاوه باکمک همین مستشاران توانسته‌است دربهبود وسالم کردن شیر کارخانه‌های اطراف طهران مطالعات واقدامات اساسی صورت دهد.

۴- گواهی نامه‌های صادراتی: درسه ماهه اخیر مجموعافرآورده‌های دامی زیربه کشورهیا خارج صادر وبابازرسی‌های بهداشتی ازطریق اداره کل دامپزشکی گواهی نامه‌های صادراتی به تجار صادرکننده تسلیم شده‌است. پوست گوسفندوبزوبره ۱۴۸۹۲۵۴ جلد. روده گوسفند وبزوگاو - کیون ۱۵۴۰۵۳۰ رشته. انواع پشم - مو - کرک ۱۸۳۸۹۵۸ کیلو.

۵- رسیدگی باموربهداشتی کشتارگاههای کشر.

درسه ماهه اخیر درکشتارگاههای مختلفه کشوراز ۸۱۹۶۸۱ سرکشتارتوسط مامورین دامپزشکی بازرسی بهداشتی بعمل آمده ولاشه‌های غیرقابل مصرف ضبط وازمصرف خارج شده‌است. عملیات سه ماهه اخیربنگاه واکسن وسرمسازی رازی - حصارک.

۱- لایحه قانونی سازمان موسسه سرم وواکسن سازی رازی

الف - بمنظورتوسعه فرآورده‌های بنگاه رازی وتهیه واکسنها وسرمهای ضد بیماریهای دامی وانسانی وجلوگیری ازصدور ارزبرای خرید موادی نظیرآنچه که وسیله بنگاه مذکور درداخل کشورتهیه می‌شودازسال ۱۳۲۸ ببعدچندین مربته لایحه قانونی لازم برای تصویب دردوره‌های ۱۵و۱۶ به مجلس شورای ملی تقدیم ولی متاسفانه راکدمانده بود تا اینکه اخیرا با استفاده ازلایحه اختیارات لایحه قانونی مذکور با ۷ماده و۵تبصره درتاریخ ۲۵-۷-۳۱ تصویب وابلاغ گردیدبا اینکه کمترازیکماه ازتصویب این لایه می‌گذرد موسسه رازی موفق شده‌است دراین مدت مقادیرقابل توجهی از این قبیل واکسنها وسرمهاساخته دردسترس مردم ووزارت بهداری بگذارد.

۲- مقادیرواکسن وسرمهایی که دراین چندماه اخیرتوسط موسسه رازی تهیه شده‌است بغیراز واکسنهای دامپزشکی که بالغ بر۲۴۳۶۰۰ دزبوده مقدار ۴۶۹۰۰ سانتیمترمکعب نیزسرم وواکسنهای دیفتری وکزاز وشاربن تهیه وتحویل شده‌است.

خلاصه اقدامات سه ماه اخیربنگاه مستقل آبیاری. درتاریخ ۵-۶-۳۱ برنامه آبیاری وسدسازی بمبلغ یکهزارمیلیون و۵۲۴۰۰۰۰ دلارکه بتصویب آقای نخست وزیر رسیده بود به بنگاه مستقل آبیاری برای اجرای ابلاغ گردیده ذیلا خلاصه اقدامات تا این تاریخ بعرض می‌رسد:

برنامه مزبورشامل دونوع عملیات بوده‌است که یک قسمت آن عملیاتی است که قبلا شروع شده ولی بعلت فقداعتبارات ومضیقه مالی درحال رکود بوده وقسمت دوم آن عملیاتی است که بایدقبلا مطالعات آن انجام ونقشه هاوپروژه‌های لازم تهیه وسپس شروع بعمل گردد.

 • الف - عملیات ساختمانی

۱- کوهرنگ - تاسیسات آبیاری کوهرنگ که شامل تونلی بطول ۲۸۳۵ مترو به قطع ۱۱ مترمربع وسدانحرافی دردوره شیخ علی خان می‌باشد بعلت فقداعتبارات دراوایل سال پیشرفت کافی نداشت پس ازابلاغ اعتبارات جدیدعملیات باسرعت کافی طبق برنامه جدیدی که تنظیم گردیدپیشرفت نموده ودرهریک ازماههای شهریورومهر درحدود ۵۳۰۰۰۰۰ ریال کارانجام شده دراین مدت درحدود ۳۴۰ مترازتونل پوشش کامل شده پی سازی وسدانحراف دره شیخ علی خان تکمیل وقسمت اعظم ساختمان بدنه سدهم انجام گردیده‌است. محض مقایسه معروض می‌دارد که درماه‌های مشابه سالهای ۱۳۲۹ و۱۳۳۰ بترتیب ۱۱۵ مترو۱۴۰ متر ازپوشش تونل انجام گردیده بود. چنانچه سیمان بمقدارکافی قبل ازمسدود شدن راه کوهرنگ تحویل گرددتونل دربهار مورداستفاده قرارخواهدگرفت ودرنتیجه تامیزان ۱۵۰۰۰ هکتابراراضی تحت کشت درجلگه اصفهان افزوده خواهدشد.

۲- سدگلپایگان این سد که در۵۶ کیلومتری گلپایگان درمحلی بنام اختخوان واقع است بارتفاع ۵۱ متر می‌باشد که ۳۶۰۰۰۰۰۰ مترمکعب آب را ذخیره کرده ومورداستفاده قرارخواهدداد. طول بالای سد۳۶۰ مترودرکف دره ۹۰ متروحداکثر ضخامت آن درپایین ۲۴۰ متراست عملیاتی که برای ساختمان سدلازم بوده عبارتست از

سنگ ریزی بدنه سددرحدود ۵۵۰۰۰۰مترمکعب.

قشرخاکی غیرقابل نفوذ درحدود ۸۵۰۰۰ مترمکعب.

صافیهای دوطرف قشر غیرقابل نفوذ درحدود ۵۰۰۰۰ مترمکعب.

کوه بری بمنظوراحداث سرزیرسددرحدود ۶۰۰۰۰۰ مترمکعب.

قسمت مهمی ازمصالحی که ازکوهبری محل سرریزبدست آمده درسنگریزی سدمصرف شده‌است عملیات ساختمان سد که تاشهریور ماه ۳۱ بعلت مضیقه مالی سرعت کافی نداشت اینکه درحال پیشرفت کامل می‌باشد مبلغ کل عملیاتی که درشش ماه اول سال جمعا ۵۳۳۸۰۰۰ ریال بوده اینک دردوماهه اخیر روبه فزونی گذاشته وتنها درمهرماه درحدود ۲۹۳۲۰۰۰ ریال کارانجام شده وعملیات ساختمانی صافی طرف عقب وقشرقابل نفوذشروع شده‌است. قسمت سنگ ریزی وسنگچین سداکنون بارتفاع ۳۸متررسیده وطبق برنامه تاپاییزسال آتیه عملیات سدسازی باتمام خواهدرسید با اتمام این سددرحدود ۵۰۰۰ هکتاراراضی جدیدتحت کشت قرارخواهدگرفت وکمبودآب درحدود ۱۵۰۰۰ هکتارنیزتامین خواهدشد. فعلاعده ازمهندسین ایرانی باکمک متخصصین اعزامی سازمان خواروبار کشاورزی جهانی مشغول مطالعه وطرزتوزیع آب وتهیه طرحهای مربوط به اصلاح کانال هاوبررسی اراضی ازنظرکشاورزی می‌باشند.

۳- آبیاری کازرون عملیات آبیاری کازرون که شامل ساختمان آبگیر ازچشمه‌های ساسان درتنگ شاهپوروتونلی بطول ۳۰۰ متروکانالی به طول ۲۷ کیلومتر است وبعلت مضیقه مالی تعطیل شده بود اینک مجددا شروع شده‌است پیمانکار فعلامشغول ساختمان پل روی رودشاهپور برای برگرداندن آب بطرف تونل می‌باشد وضمنامقدمات کاربرای ساختمان ایستگاه تلمبه وسفارش لوله ولوازم وساختمان مخزن درشهرکازرون بمنظورتامین آب مشروب شهردردست تهیه‌است. با انجام این عملیات علاوه برتامین آب مشروب شهرکازرون می‌توان تا۱۵۰۰ هکتاراراضی جدیدراتحت کشت آورد.

۴- سدهای میانگنگی وزهک درسیستان ساختمان این سدها که آبیاری قسمت وسیعی ازاراضی سیستان درحدود ۴۰۰۰۰ هکتاررابطور اطمینان بخش تامین خواهدکرد دردوماهه اخیر پیشرفت کاملی حاصل نموده. عملیات ساختمانی وپایه‌های ساحلی سدزهک باتمام رسیده وپایه‌های وسطی سدهم درشرف انجام است ساختمان آب پخش بندزهک هم که قبلا شروع شده بوددردست تکمیل می‌باشد. نهراصلی سدمیانگنگی وساختمان آب پخش آن باتامین اعتبارات لازم باسرعت ادامه دارد. دریچه‌های فلزی هردوسدبه تعداد ۱۸ عدد که به آلمان سفارش داده شده بود واصل گردیده ومشغول حمل آنهابمحل می‌باشند ونصب آنها قریباشروع خواهدشدواطمینان حاصل است که درفصل زراعت سال آتیه از این سدها استفاده خواهدشدوزراعت سیستان که تاکنون بعلت نبودن سدهای اساسی وخراب شدن بندهای موقتی که کشاورزان بازحمات طاقت فرسا دررودخانه همه ساله احداث می‌کردند وبا اولین سیل ازبین می‌رفت بصورت مطمئنی تامین خواهدشد.

۵- سدکرخه - ساختمان این سدبطول ۱۹۲ مترکه برای آبیاری درحدود ۸۰۰۰۰ هکتارازاراضی خوزستان ساخته می‌شود زیادپیشرفت کافی نداشت بشرکت ملی نفت تحویل گردید که با استفاده ازماشین آلات ووسائل وکارمندان فنی که اختیاردارند تحت نظربنگاه مستقل آبیاری انجام نمایند. بامقدماتی که تهیه گردیده وماشین آلاتی که درکارگاه آماده شده‌است عملیات بتون ریزی پایه‌های سدشروع شده وامیداست که درسال ۱۳۳۲ عملیات ساختمانی بدنه باتمام برسد. اکیپهای مهندسین دراراضی که بایدمشروب شودمشغول نقشه برداری به منظورایجادشبکه آنهاروزهکشی‌ها می‌باشد وباموافقتی که باسازمان خواربار وکشاورزی جهانی شده متخصصین آن سازمان باکمک مهندسین ایرانی مامورتهیه طرحهای عمران واسکان دراراضی مزبور وبرنامه‌های کشاورزی شده‌اند تاقبل ازپایان عملیات ساختمانی سدوانهارمقدمات مربوط به عمران هم فراهم گردیده وبتدریج این اراضی وسیع تحت کشت قرار گیرد.

۶- سدبمپور - ساختمان این سد که درحدود۱۵۰۰ هکتارازاراضی قراء خالصه بمپور را آبیاری خواهدکرداخیراشروع شده وتاسال آتیه باتمام خواهدرسید وباساختمان این سد آب رودخانه بمپوربطور کامل مورداستفاده قرارخواهدگرفت ضمناقراراست باهوکلات هم دربلوچستان مطالعه شده وساختمان آن هم شروع گردد.

۷- تکمیل تاسیسات آبیاری جهرم چون تاسیسات فعلی آبیاری جهرم که شامل یک مرکزبرق بقدرت ۷۵۰ کیلووات وشبکه سیم کشی ونصب ۱۵۰ دستگاه الکتروپمپ بوده وازطرف بنگاه مستقل آبیاری وشرکت آبیاری جهرم قبلا تاسیس شده بعلت حسن استقبال اهالی ورغبت کشاورزان به توسعه عملیات آبیاری کافی برای منظور نبودقرارشد سانترال برق بانصب دستگاه‌های جدید توسعه یافته و۱۵۰ الکتروپمپ جدیدنصب شده وآب بیشتری دردسترس اهالی قرارداده شود مقدمات این کارفراهم گردیده و با استفاده از اعتبارات جدید آبیاری به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و۱۷۰۰۰۰ دلارتاسیسات مزبورتکمیل ومورداستفاده قرارخواهدگرفت این تاسیسات بهترین نمونه برای استفاده ازآبهای زیرزمینی دریک منطقه وسیع خواهدبود.

۸- آبیاری قصرشیرین - آگهی مناقصه ساختمان سدانحراف درروی رودخانه الوندواحداث کانالهای آبیاری جلگه قصرشیرین منتشرگردیده وقریبا با انجام این عملیات شروع خواهدشد با اجرای این کاردرحدود۲۵۰۰ هکتارازاراضی حاصل خیزجلگه مزبور تحت کشت قرار خواهدگرفت.

 • ب - عملیات مطالعاتی:

۱- اکیپ‌های مطالعاتی برای نقشه برداری وتهیه طرحهای آبیاری اراضی شعیبیه ودیمچه درخوزستان اعزام گردیده ومشغول کارشده‌اند.

۲- برای مطالعات سد سفیدرود و مخزن چاه نیمه تمام سیستان پیشنهاداتی از موسسات مهندسین مشاور خواسته شده تا قرارداد لازم منعقد گردد.

۳- مطالعات سدمخزن درودزن فارس که باید با ارتفاع ۶۰ متر روی رودخانه کر ساخته شود و در حدود۷۵۰ میلیون متر مکعب گنجایش مخزن آن خواهدبود درشرف اتمام است این سد در حدود ۵۰۰۰۰ هکتارازاراضی جلگه مرودشت شیراز وجلگه رودخانه کررا مشروب خواهدکرد.

۵- مطالعات سدهای مخزنی خراسان (بار- کشفرود- طرق) وسدمخزنی زاینده رود ادامه دارد وبه علت پیداشدن اعتبار درامرمطالعات تسریع می‌شود.

اقدامات بنگاه جنگلهادرظرف سه ماهه اخیر:

۱- نقشه برداری هوایی ازجنگلهای اتوولاجیم حوزه زیراب مازندران. برای شناساسی کامل جنگلهای شمال کشوروتنظیم طرحهای احیاوحفاظت آنها نقشه دقیق جنگلهاموردنیازاست وطبق اصول متداول فعلی درسایرکشور هاتصمیم گرفته شدازجنگلهای شمال عکسبرداری هوایی بعمل آمده واین عکسها تبدیل به نقشه گردندوبرای شروع کار وبمنظورتهیه عکس ونقشه‌های نمونه با دائره نقشه برداری ستادارتش قراردادی منعقد گردید که بوسیله نیروی هوایی ارتش ازجنگلهای اتوولاجیم حوزه زیرآب مازندران به مساحت ۲۰۰ کیلومتر مربع عکسهای هوایی برداشته شده وروی آنهانقشه موردلزوم تهیه گردد. دائره نقشه برداری ستادارتش هم پس ازانعقادقراردادوسیله نیروی هوایی وافسران مربوطه اقدام به تهیه عکس ازناحیه مزبور بقیاس ۱- ۱۴۰۰۰ نموده وعکسها ونقشه‌های مربوطه را تحویل بنگاه جنگلها ونموده‌اند وقراراست درموقعی که درختان بی برگ هستند عکسهایی به مقیاس ۱- ۵۰۰۰ تهیه گردیده وتبدیل به نقشه شده وتحویل شود. عکسهاونقشه‌های مزبور موردبررسی قرارگرفته وازسال آتیه نسبت به عکس برداری وتهیه نقشه ازجنگلهای دیگراقدام خواهدشد.

۲- نظرباینکه جنگلهای کنارجاده‌های شوسه چالوس به تهران ورودبار برشت ودواب بشاهی دراثربهره برداری بیرویه وچرای دام درشرف انهدام بود لذاتصمیم گرفته شدطبق ماده ۱۱ قانون راجع به جنگلها مصوب دیماه ۱۳۲۱ جنگلهای دوطرف جاده‌های مزبور بفاصله سه کیلومتر ازهردوطرف برای مدت ۱۵ سال فرق وباسیم خاردار محصور وسپس احیا گردد. برای این منظورهیئتهایی ازمهندسین عالی رتبه بنگاه برای بررسی موقعیت وبرآوردهزینه وتهیه طرحهای لازم بمحل اعزام وپس ازوصول طرحهای مربوطه دستوررسیدگی آن بشورای عالی جنگل داده شد وچون شورای مزبور طرح مربوط به فرق واحیای راه مخصوص از (مرزن آباد تاچالوس) را قابل اجرای فوری دانسته بودلذا آگهی فرق داده شد.

۳- نظرباینکه طبق فرمان همایونی سی درصد درآمد جنگلهای املاک ومستغلات پهلوی باید برای احیای جنگلهای مزبورهزینه شود لذاهیئیتی برای تعیین جنگلهایی ازاداره املاک که محتاج به فرق واحیاو جنگلکاری بودندبشمال اعزام وهیئت مزبور گزارش خودرا ارسال وهم اکنون آگهی مزبور دردست تهیه‌است.

۴- نظرباینکه ذعالگیری یکی ازمهمترین عوامل تخریب جنگلها محسوب می‌شود ازچندی پیش بنگاه جنگلها اقداماتی بمنظور تقلیل مصرف ذغال واستفاده ازذغال سنگ بجای آن بعمل آورده وطبق تصویب نامه‌های صادره قبلی بنابه پیشنهاد وزارت کشاورزی بخشنامه‌ای ازطرف آقای نخست وزیر بکلیه ادارات وبنگاههای دولتی صادرشده که ازاستفاده ازهیزم برای سوخت زمستانی خودداری وبجای آن ذغال سنگ ونفت مصرف نمایند.

ضمنا کمیسیونی دروزارت اقتصادملی باحضورنمایندگان بنگاه راه آهن شرکت ملی نفت ایران سازمان برنامه وبنگاه تشکیل وتصمیم گرفته شده‌است که سوخت نانوایی هاوحمام‌ها وکارخانجات دولتی بجای هیزم ازنفت باشد بنگاه جنگلها باتشریک مساعی سازمان برنامه واداره همکاری فنی نسبت به تهیه وتعمیم کوره‌های ذغال ایرانی رجحان داشته وازمصرف چوب برای تامین احتیاجات ذغال کشور بمقدارزیادی می‌کاهد اقدام نموده وبکمک کارشناس سازمان خواروبار وکشاورزی جهانی وابسته به ملل متفق که مامورهمکاری بابنگاه جنگلها می‌باشد چندنمونه از این کوره‌ها درایران ساخته شده وقرار است بزودی درمرکزذغالگیری با این کورهادرتمیشان تاسیس وبرای تعلیم جنگ بانان وکارگران حاضرشود.

۵- برای نصب کارخانه چوب بری مجهز به تمام وسائل باکمک سازمان برنامه وداره همکاری فنی اقدام شده‌است.

اقدامات بنگاه دامپروری درسه ماهه اخیر:

۱- تهیه مقدمات تاسیس ۳ ایستگاه دامپروری درشهرستانهای گلپایگان - کرمانشاهان ومحلات.

بمنظورتاسیس ایستگاه دامپروری درشهرستانهای نامبرده بکمک سازمان برنامه ساختمان ۳ ایستگاه شروع شده وامی‌دمی‌رود تایکماه دیگر تکمیل گردد.

۲- حفرسه حلقه چاه عمیق برای تامین آب دامپروری‌های حیدرآباد وگلپایگان ومحلات بکمک اداره همکاری فنی سه حلقه چاه عمیق در۳ نقطه مزبورحفرگردیده که یکی ازآنها درگلپایگان خاتمه یافته وفعلا ازآب آن برای مشروب کردن اراضی دامپروری استفاده می‌شود.

۳- وارد کردن دامهای اصیل بمنظوراصلاح نژاد دامهای بومی کشوروبرای بالابردن سطح تولیدپشم وشیرومرغوب نمودن جنس فرآورده‌های دامی به کمک اداره همکاری فنی درمهرماه گذشته تعداد ۱۰۰۰ سرقوچ ومیش از نژادمرینوس رامبویه و۲۵۰ سربز و۴۰ سرگاونر وماده ازنژاد شوئیتس ازآمریکا واردشده‌است که بتدریج بین ایستگاه‌های دامپروری که درنقاط مختلف کشور تاسیس می‌شود توزیع وبرای اصلاح نژادمورداستفاده قرارگیرد. با استفاده از قوچهای اصیل مرینوس واصلاح نمودن گوسفندان پشمی می‌توان در ظرف مدت کوتاهی پشم گوسفندان ایرانی را اصلاح نموده وبوسیله کارخانجات نساجی بهترین پارچه‌های پشمی رادرایران تهیه نمودبطوریکه دیگراحتیاجی بواردکردن پشم ویاپارچه‌های پشمی خارجی نباشد.

۴- عملیات تلقیح مصنوعی. ازشهریورماه سال جاری که فصل بارورنمودن گاووگوسفند شروع شده‌است وبا استقبال شایانی که دامداران بامراصلاح نژادمی نمایند با استفاده ازدامهای اصیل که بوسیله اداره همکاری فنی دراختیاربنگاه دامپروری گذاشته شده‌است عملیات تلقیح مصنوعی درروی گاووگوسفندشروع شده‌است وپیشرفت کامل دراطراف تهران اصفهان شهرکردشاهرودحاصل گردیده‌است.

۵- برای راهنمایی وتشویق اهالی بامراصلاح نژاددام مامورین دامپروری اطلاعات ودستورات کافی برای هرقسمت دراختیارزارعین ودامداران وعلاقه مندان گذرانده‌اند.

خلاصه عملیات انجام شده سه ماهه اخیردربنگاه شیمیایی.

۱- درسه ماهه اخیرعمل تبدیل ۴۵۰ تن دینتروارتوکرزول موردسفارش اداره کل دفع آفات درکارخانجات شیمیایی کرج انجام یافته‌است.

۲- ماهیانه ۷۰۰۰ کیلوگوگرد وسیله دستگاه تبدیل گوگرد تهیه شده‌است.

۳- درحدود۵۰ تجزیه خاک که ازنقاط مختلف کشوررسیده بود درلابراتوار خاکشناسی تجزیه گردیده‌است

۴- درحدودمقدار۲۱۱ تن کودهای شیمیایی وسموم مختلف دفع آفات عدل بندی وبانبار مرکزی تحویل گردیده‌است.

۵- عملیات تبلیغاتی وارشادی بوسیله رادیووروزنامه ونشریات انجام یافته‌است.

گزارش وزارت پست وتلگراف وتلفن.

درسال گذشته وسال جاری بطورکلی اشیا ولوازم فنی ازقبیل سیم - مقره کات لوازم یدکی دستگاههای فرستنده رادیو وگیرنده ولوازم فنی وغیره که وجودآنهابرای تامین گردش عادی کارهای جاری این وزارت کمال ضرورت رادارد یابکلی خریداری نشده ویاکمتر خریداری شده مخصوصارعایت تصویب نامه مهرماه ۳۳۰ که خرید لوازم راموکول به تحصیل موافقت وزارت دارایی نموده بودبیشترموجب رکودامور جاریه شده بودودربسیاری ازموارد که ازدی ماه سال ۳۳۰ برای تحصیل موافقت وزارت دارایی مراجعه شده بود یا اصلا موافقت آن وزارت نرسیده ودرمواردی هم که تحصیل موافقت شده بودبعلت نبودن اعتبارات کافی لوازم مورد احتیاج خریداری نشده وادارات مرکزوشهرستانها ازحیث نداشتن لوازم مورد احتیاج حتی لوازمی مثل کاغذکه برروی آن تلگرافات نوشته می‌شود وپاکت وغیره درکمال زحمت بودندواین مسئله درگردش کارهای این وزارت که مستقیما برفع احتیاجات عامه ارتباط داردتاثیرکامل داشت. برای رفع این محظور اقدام بعمل آمدوباصدور تصویبنامه مخصوص از هیئت وزیران موافقت شدومقررگردید درموردخریداشیای طرف احتیاج این وزارت تحصیل موافقت قبلی وزارت دارایی ضرورت نداشته وبارعایت مقررات ونظارت مامورین وزارت دارایی عمل خرید انجام گردد واین مسئله به تنهایی درتامین گردش امورداخلی این وزارتخانه تاحدی تاثیرمفید داشته‌است درمورداستفاده ازاختیارات قانونی دراین وزارت اقداماتی صورت گرفته ولوایح چندی تهیه که بعضی ازآنها تقدیم وبقیه نیزبرای تحصیل موافقت وزارت دارایی ارسال گردیده که بطورخلاصه به عرض می‌رسد:

۱- درسنوات اخیر مخصوصادرسال گذشته وسال جاری سرقتهای مکرری درخطوط ارتباطی کشور صورت گرفته که طبق آمارهای موجوده ازچندین هزارت مرتبه تجاوزمی‌نماید ومبالغ خطیری بخزانه دولت چه ازحیث قیمت اشیا ومصالح سرقت شده وچه ازحیث نکث دردرآمد تلگرافی وتلفنی ضررواردمی آورد. درنتیجه رسیدگی درکمیسیونهای منعقده بانمایندگان وزارت دادگستری ووزارت راه تشخیص شده بود که برای جلوگیری از این سرقتهای متوالی مجازات مرتکبین بایدتشدیدگردد. برای اجرای این منظور لایحه‌ای مشتمل برهفت ماده باموافقت وزارت دادگستری ووزارت راه ووزارت کشورتهیه وتقدیم گردیده که با اجرای آن می‌توان اطمینان داشت بطورموثر از این قبیل سرقتها جلوگیری شود.

۲- درزمینه کنترل موثردرمدپست وتلگراف وتلفن وهمچنین تمرکز درآمدهای این وزارت درحساب مخصوص درخزانه داری کل وپرداخت مرتب هزینه‌های لازمه ازمحل درآمدبانظارت دارایی بامطالعات کافی لایحه‌ای تهیه وبرای تحصیل موافقت وزارت دارایی فرستاده شده‌است واین وزارت ایمان راسخ دارد که باتصویب واجرای این لایحه درپیشرفت امورسهولت بسیارفراهم خواهدگردید.

۳- ازجمله امورمهمی که دراین مدت انجام گردیده تهیه لایحه ملی شدن تلفن درسراسرکشوراست که پس ازمطالعات کامل درکمیسیونهای داخلی این وزارت کمیسیون متشکله ازچندنفرازآقایان وزیران وهمچنین کمیسیونی مرکب ازعده ازقضات وکمیسیون دیگری ازآقایان نمایندگان مجلس شورای ملی لایحه لایحه آن تهیه وباقیددوفوریت به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده وقسمت اعظم ازموادآن بتصویب رسیده‌است. باتصویب واجرای آن یکی ازمشکلات بغرنج ارتباط تلفنی کشورکه پنجاه سال لاینحل مانده بودبوجه احسن مرتفع می‌گردد وحقوق افراد چه درمرکز وچه درشهرستانها حفظ خواهدشد وبرای رفع احتیاجات اهالی شهرستانها اقدام سریع بعمل خواهدآمد که شهرستانها درمدت نسبتا کوتاهی دارای تلفن خودکارشوند.

ازجمله موضوعاتی که دراین چندماه مورداقدام قرارگرفته‌است:

۱- مسئله تهیه سازمان برای این وزارت خانه‌است که باقدمت تاسیس وزارت پست وتلگراف وتلفن متاسفانه تاکنون سازمان ثبتی که احتیاجات این وزارتخانه هارا ازحیث نفرات وکادر فنی وغیره شامل باشد تهیه نشده بودودراین چند ماه با دستوراتی که دادشده بوسیله کمیسیونهای مخصوص صورت سازمان تفصیلی مرکز وشهرستانها بادرنظرگرفتن توزیع سریع تلگرافات ونامه هاوهمچنین تمدیدساعات کارپست خانه‌ها از۶ساعت به ۱۲سات کلیه احتیاجات فنی وتاسیسات لازمه ازحیث ایجاد ارتباط تلفن بین شهرهاوایجادتلفن بی سیم ورادیو درشهرستانهاوتاسیسات پستی وتلگرافی تهیه ودراوایل ماه گذشته تقدیم ومقررگردید که فعلا ازحیث افزایش عده از آن صرفنظرشود ودرحدود احتیاجات سال ۱۳۳۲ بدون درنظرگرفتن تاسیسات موردتجدیدنظرقرارگیردسازمان مزبور نیزتهیه واینک تنظیم بودجه سازمانی این وزارت دردست اقدام است وبزودی تقدیم خواهدشد.

۲- برای دائرکردن ارتباطات تلگرافی مستقیم بین سویس وایران اقدام بعمل آمده وازروزبیستم نوامبر ۱۹۵۲ مطابق ۲۹ آبان ۱۳۳۱ باب مخابرات مستقیم بی سیم باسویس افتتاح گردید.

۳- بمنظورجلوگیری از وقفه دستگاه‌های بی سیم شهرستانهاودستگاههای تلگرافی وتلفنی رادیوتهران اقدامات سریع برای تهیه لوازم مورداحتیاج بعمل آمده که خلاصه آن ذیلا عرض می‌شود.

خریدچهل دستگاه موتوربی سیم برای شهرستانها.

خریدهفتاد دستگاه ردسور برای بی سیم شهرستانها.

خرید سییصدوپنجاه عددلوازم تغذیه برای بی سیم شهرستانها.

خریدلوازم یدکی فرستنده‌های بیست کیلوواتی ودوکیلو واتی کمپانی تلفنکن که برای پخش صدا (رادیوتهران) وتلفنی بی سیم مشغول کاراست.

برای خریدهای فوق هفتادوچهارهزار ونهصددلار ارزتهاتری ودلارامریکا لازم است که بایدازطرف وزارت دارایی تامین گردد.

۴- برای رفع محظورات داخلی بین ادارات وزارتخانه انجام مکاتباتی معمول بود که غالبا موجب تاخیر میشددرنظرگرفته شده همه روزه کمیسیونی ازروسای ادارات مربوطه دردفترمعاون این وزارت تشکیل گردد ومشکلات موجوده راروسای ادارات بین خود حضورامذاکره وحل نمایند.

۵- متجاوزازسی شهرستان باسرویس مبادله بروات پستی مجهز گردیده وازطرف عامه مورداستقبال قرارگرفته‌است ودرمرکز نیزبه سرویس بروات پستی توسعه کامل داده شده‌است.

۶-برای اینکه عامه مردم بتوانندعصرهاوشبها نیزحوائج خودرا ازحیث امورپستی رفع نمایند دستورداده شده‌است تاساعت ۲۰ (هشت بعدازظهر) چندباجه مخصوص دراداره پست تهران دایرگردد واین باجه‌ها تاسیس شده ومرسولات پستی پذیرفته می‌شود.

۷- درقسمت حمل ونقل پستهانیزباوجود کمی اعتبارات لازمه اقداماتی بعمل آمده ازجمله سرویس سریع السیر پستی بین تهران اصفهان - شیراز دائرگردیده وسرویس پستی هوایی بین تهران - یزد- کرمان وبالعکس نیزبرقرارشده‌است.

۸- درموردتصفیه نمرات باوجود اینکه این وزارت خانه فنی است وازاعضای مجرب وکارآزموده آن نمی‌توان صرفنظرنمودوازاعضای وزارتخانه‌های دیگربجای آنها گذاشت معهذا اشخاص ذی صلاحیت را درادارات حساس بکارگماشته ومخصوصادرنظرگرفته شده‌است که ازوجود جوانان تحصیل کرده بعنوان رئیس اداره ویادرآنجاکه میسرنبوده‌است وحتمامی بایستی ازتجربه اشخاص مجرب استفاده شودبعنوان معاون اداره منصوب شوند.

درموردبرنامه عملی که برای آئیه درنظراست انجام گردد روس مسائل بطوراختصاربعرض می‌رسد:

 • الف - قسمت مخابرات

۱- تاسیس دایره اطلاعات بمنظور راهنمایی مراجعه کنندگا درقسمت مخابرات باسیم وبی سیم که درتمام ممالک مترقی جهان معمول ومتداول است وتاکنون تاسیس نشده‌است این سرویس موجبات رفاهیت اشخاص تازه واردرا ازجهت اطلاع ازامور پست وتلگراف وتلفن وسایر مسائل عمومی فراهم خواهدنمود

۲- تبدیل قسمتی ازدستگاههای فعلی تلگراف که ازسیستم دستگاههای مرس است به دستگاههای ماشینی ویتستون وقسمتی دیگر بدستگاه‌های تله تایپ (دستگاههای دورنویس) که جدیدترین دستگاه درقسمت تلگراف است.

۳- درقسمت تلگرافی بی سیم درنظراست دستگاههای چهارصدولتی ازارتش امریکاخریداری ودرمرکزاستانهاوشهرهای بزرگ بفوریت نصب وعلاوه برایجاد ارتباط تلفن بی سیم ارتباط تلگراف بی سیم بوجوداورد

 • ب - قسمت پست

۱- درکلیه نقاط کشور فعلاحمل ونقل پستهابوسیله مقاطعه کاران ومتصدیان متفرقه انجام می‌گردد واین عمل مضار بسیار دارد که مهمترین آن تاخیرانجام عمل پست بری است. درنظراست برای اجرای مقررقانون پستی مصوب سال ۱۲۴۹ انجام حمل ونقل پستهابوسایل دولتی داده شودوبرای تسریع دراجرای امردرنظرگرفته شده به دومسائل عمل ونقل را ازاعتبارات ۱۵۰۰۰۰دلاراداره همکاری فنی که دراختیاراین وزارت گذاشته شده‌است خریداری نمایدو۷۵ کامیونت مخصوص پست ازآمریکابرای باربری پستی درظرف مدت کوتاهی که ازسه ماه تجاوزننماید خریداری وخطوط اصلی پستی کشورراباکامیونت اداره نماید متاسفانه موردموافقت اداره همکاری فنی واقع نگردید واین وزارت ناچار ۱۵۰۰۰۰ دلاررابرای لوازم دیگری که دردرجه سوم وچهارم اهمیت قرارداردبکارخواهدبردودرنظراست کامیونت‌های لازم را برای حمل ونقل پستی با اعتبارات سازمان برنامه ویا اعتبار ارزی که ازوزارت دارایی تقاضاخواهدنمودتهیه نماید. تازمانی که این عمل انجام نگیرد بهبوداساسی درسرعت پست درکشورایران بوجودنخواهدآمد.

۲- برای تسریع عمل توزیع پست که درارضای خاطرعامه مردم کمال تاثیررادارد درنظراست بعده نامه رسانها مخصوصا درمرکزوشهرستانهای مهم علاوه شود. ذکراین نکته شایان توجه‌است که درشهرتهران باوجودتوسعه فوق العاده وزیادی که ازیک میلیون متجاوزاست عمل توزیع پست فقط بوسیله عده قلیلی درحدود ۱۶۰ نفرانجام می‌گیرد.

۳- برای تاسیس ۱۳۷ دفترپستی درنقاط مختلفه کشور مطالعات واقداماتی درجریان است که بایدبا استفاده ازاعتبار مصوبه واستخداتم نفرات جدید کارمندو نامه رسان وپیک عملی گردد.

 • ج - قسمت ارتباط تلفنی کاریر بین شهرهای کشور درنظراست سیمهای مسی بین کلیه استان‌های کشورامتداد داده شود تادرآن واحد چندین مکالمه تلفنی وچندین مخابره تلگرافی دریک جفت سیم صورت گیرد. فعلابین طهران - اهواز- خرمشهر سیم مسی امتداددارد وازاین خط بهره برداری تلفنی به عمل می‌آیدوهمچنین ازتهران - اراک - همدان - کرمانشاه تابغدادسیم مسی موجوداست که مورداستفاده تلفنی است. ازتهران تارشت هم سیم مسی موجوداست که ارتباط تلفنی درآن برقرار است درخط کناره بحرخزر تاگنبدکاووس ازیک طرف وازطرف دیگر ازرشت به پهلوی وآستارا نیزسیم مسی امتداد یافته‌است که از آن بهره برداری بعمل نمی‌اید. درنظراست تایکماه دیگر بین رشت تابابل ونقاط مازندران درکناره بحرخزر بهره برداری ارتباط تلفنی شروع گردد. بعلاوه درنظرگرفته شده‌است. سیمهای آهنی فعلی درخطوط تلگرافی کشور بسیم مسی تبدیل گردد وبرای انجام این عمل درحدوددوهزارتن سیم مسی لازم است که سالی ۷۰۰ تن آن ممکن است ازمعادن کشوراستخراج ودرکارخانه ذوب مسی غنی آباد تصفیه ودرکارخانه ارتش سلطنت آباد تبدیل به سیم مسی شود. برنامه‌ای دردست تهیه‌است که سازمان برنامه سالی لااقل هفتصدتن شمش مسی علاوه براحتیاجات ارتش باین وزارت تحویل نماید. ونیزدرنظرگرفته شده‌است اعتبارلازم برای تهیه وخریداری دستگاههای تقویت کننده ودستگاههای تلفنی کاریر برای تمام استانها پیش بینی شود که درظرف مدت سه سال درکلیه استانها تلفن کاریر دایرگردد.
 • د- ایجادارتباط تلفنی بی سیم درکشوروتامین ارتباط تلگرافی بوسیله بی سیم سالهاست که درزمستان‌ها سیمهای تلگراف دچارخرابی می‌گردد وازطرف دیگر خطوط تلگراف که ازهشتادسال پیش درایران کشیده شده‌است تمام باسیم‌های آهنی می‌باشد که تلفن کردن بوسیله این سیمها درتمام مدت سال بیش ازیک فاصله صدکیلومتری میسرنیست. بعبارت دیگر تامین ارتباط تلفنی بوسیله سیمهای آهنی موجودمیسرنمی باشد وبهمین جهت سیمهای آهنی درخطوط اصلی کشور بایدتبدیل به به سیمهای مسی بشود برای آنکه ارتباط تلفنی بهیچوجه قطع نگرددوارتباط تلفنی درتمام استانهادرمدت بسیارکوتاهی تاسیس شود درنظرگرفته شده سی دستگاه چهارصدواتی ازنوع فرستنده نظامی آمریکایی که یکی درمشهد نصب شده وارتباط تلگرافی بین مشهدوتهران راتامین می‌کند خریداری شود ودرمرکزاستانها وشهرستانهای مهم نصب گردد. به علاوه درمواقعی که ازتلفن بی سیم استفاده نمی‌شود یعنی در شبها استفاده تلگرافی ازدستگاههای بی سیم می‌شودودرمواقع خرابی سیم ارتباط تلگرافی شهرهابوسیله این دستگاهها تامین می‌گردد وبرای همیشه قبول نکردن تلگرافات بعلت خرابی سیم ازصفحه کاروزارت پست وتلگراف وتلفن محوخواهدشد. نکته قابل توجه آنست که دردوماه قبل سعی شد این دستگاهها را ازاعتبار اعطایی اداره همکاری فنی (۱۵۰۰۰۰دلار) خریداری نماییم ولی متاسفانه اداره مذکور با اینکه این موضوع ازنظرارتباط دردرجه اول اهمیت قرارداشت موافقت ننمود واعتباراعطایی رابرای خریداری اشیایی که دردرجه سوم وچهارم اهمیت تشخیص داد واین وزارت هم برای استفاده ازاعتبارمذکور برطبق نظرآن اداره اقدام می‌نماید.
 • ه- قسمت بهداری - بهداری فعلی این وزارت بعلت کمی اعتبارات مربوطه بسیارمحدود است وبهمین علت چنانکه بایدموفق بانجام خدمات بهداشتی درمورد کارکنان این وزارت وخانواده آنهانمی‌شود. درنظراست بقدرمقدور بهداری فعلی درآتیه توسعه یافته مخصوصابیمارستانی که لااقل دارای ده تختخواب ومجهزبه وسائل پزشکی لازم ازقبیل رادیوگرافی وغیره باشد تاسیس گردد وازاین راه بهداشت کارکنان ادارات وابسته که متجاوزاز سه هزارنفروباخانواده آنها درحدود ۱۵ هزار نفرمی شودتا اندازه‌ای تامین شود.
 • و - پخش صدا

۱- درنظراست نه فرستنده رادیو ازکمپانی تلفنکن آلمان خواسته شود که برطبق قراردادمنعقده درسال ۱۳۱۷ تحویل نماید وبرای اینکه تاورودوبکارانداختن این دستگاههارادیوتهران درتمام نقاط کشور بخوبی شنیده شود. پیشنهادی تنظیم شده که بیست دستگاه فرستنده ۷۵ واتی ازارتش گرفته شود که برای پخش صدادر۲۰ نقطه ایران مورداستفاده قرارگیرد ودرمقابل وزارت پست وتلگراف وتلفن بیست دستگاه ازنوع دیگربارتش تحویل می‌دهداین پیشنهاد تصویب شده وامی‌دمی‌رود که بزودی دستگاههای مزبورتحویل گرفته شده وسریعادرنقاط مختلف کشور مورداستفاده قرارگیرد.

۲- برای اینکه شبهاصدای رادیو طهران درکشورهای شمال آفریقا وکشورهای همسایه وخاورمیانه ودرتمام اروپا بخوبی شنیده شود علاوه برمتعددنمودن دستگاههای موج کوتاه که خریداری آن پیشنهاد شده‌است یک دستگاه فرستنده موج متوسط یک صدکیلووتی برای نصب در اصفهان پیش بینی شده وچون دربودجه این وزارت اعتباربرای تامین قیمت این دستگاه هاموجودنیست وام لازم ازوزارت دارایی گرفته وبرای خرید آن بارعایت مقررات مناقصه اقدام خواهدشد.

 • ز- انتشارمجله وتقویم پست وتلگراف وتلفن. درنظراست بطوریکه درکلیه ممالک مترقی دنیا معمول ومتداول است درمسائل مربوط بامورفنی وعلمی یک مجله وعلمی وهمچنین درعمل مربوط به بهره برداری تلگراف وتلفن وپست مجله پستی تنظیم ومنتشرگردد که هم کارمندان وزارت پست وتلگراف وتلفن ازجریان فنون مربوطه وپیشرفت صنعتی ارتباط وبهره برداری ازموسسات اطلاع حاصل نموده وهم علاقمندان کشور ازپیشرفت فنون مزبور مطلع گردند.

برای انجام این منظور پیش بینیهای لازم شده‌است امیداست قریبا مجله‌ها بطورمنظم منتشرودردسترس علاقه مندان گذاشته شود. ونیزدرنظراست سالنمای مخصوص (تقویم) وزارت پست وتلگراف وتلفن که حاوی کلیه مقررات پستی وتلگرافی وتلفنی ونرخها وسایراطلاعات لازمه باشد تنظیم وقبل ازاختتام سال منتشرگردد

 • ح - حفظ اسرارپستی وتلگرافی درزمینه اجرای کامل مقررات اصل ۲۲و۲۳ متمم قانون اساسی مربوط بحفظ اسرارپستی وتلگرافی مطالعاتی به عمل آمده درنظراست لایحه قانونی برای تامین منظور تهیه وتقدیم گرددوبا اجرای آن درحفظ اسرارمردم درقسمت تلگراف ونامه‌های پستی تاثیربسزایی خواهدداشت.
 • ط - تکمیل اداره آموزش درنظراست اداره آموزش فعلی وزارتخانه تکمیل گردد.

باین منظور که برای تهیه کارمندان مطلع وبصیردررشته‌های مختلف پست وتلگراف وتلفن شعب تکمیلی لازم تاسیس شود ودوره تکمیلی فعلی بجای یکسال دوسال معین وبرنامه‌های آموزشی برای تامین این منظور تهیه شود باین طریق که کارمندان داوطلب دوره تکمیلی همه روزه ازصبح تاظهردرقسمتهای فنی ادارات مربوط عملامشغول باشندودربعدازظهرها ازساعت ۲ تاشش بفراگرفتن فنون ومعلومات فنی درقسمت مهندسی ارتباط تلگراف تلفن - بیسیم -رادیو بپردازند ودربرنامه آن تجدیدنظربه عمل آمده واستادان جدیدی بکارگماشته شوندوازاداره همکاری فنی برای خریدیک مقدار ازدستگاههای لابراتوار استفاده شود. ونیزازسازمان ملل متحدتقاضا شده‌است دونفراستادمبرزبرای تجهیز وتکمیل رادیو وتلگراف وتلفن بمدت شش ماه معرفی نمایند. پس ازوروداستادان کارشناس درنظراست چندنفرازمهندسین وزارتخانه با آنهاهمکاری نمایند وبرنامه علمی وعملی برای آزمایشگاه تهیه ومورداستفاده قراردهند. خلاصه اقداماتی که دروزارت کار ازتاریخ تفویض اختیارات از۲۰ مرداد ۳۳۱ تا۲۰ آبان ۱۳۳۱ بعمل آمده‌است بشرح زیرمی باشد.

۱- تدوین لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران.

درعمل مشاهده گردیدقانون بیمه کارگران ومقررات مربوط به صندوق تعاون وبیمه کارگران دارای نواقصی است وضرورت داشت نقائص موجود برطرف شده وضمنا مزایایی که ملل مترقی جهان برای کارگران خودمنظور می‌دارند بادرنظرگرفتن جهات اقتصادی وبهداشتی درقانون بیمه کارگران ملحوظ شود باین جهت ایجاب می‌نمود طرح جامعی که موجبات رفاه وآسایش کارگران رابیش ازپیش دربرداشته باشد تهیه گردد ولایحه‌ای بنام لایحه قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران بانهایت دقت تهیه وتدوین گردید وبطوریکه استحضار دارندلایحه مذکور طی نامه شماره ۱۷۳۶ ج ر ۱۱۱۰۹ ۲۸-۷-۳۱ برای تصریح تقدیم گردیددراینجالازم می‌داند مزیت ورجحان لایحه نامبرده رانسبت بقوانین وائین نامه‌های فعلی اجمالا بعرض برساند.

 • الف - درقانون کاردرمواقعی که کارگرباوجود توانایی بکاربعللی ازکاربرکنارمی شود تکلیفی برای ایام بیکاری اومعین نشده واین امرازنظراصول مقررات بین المللی کارایرادبقانون بیمه کارگران می‌باشد درلایحه تقدیمی این نقیصه مرتفع شده وبرای کارگرانی که بیکارمی شوند تحت شرایط وکیفیات معین کمک بیکاری تامدت ۶ ماه درسال منظورشده‌است ودرخلال این مدت ادارات کاریابی درصددتهیه شغلی برای کارگربیکارخواهندبود.
 • ب - درآئین نامه بیمه کارگران مدت معالجه کارگران بیمار محدود به ششماه شده‌است درعمل دیده شده‌است که این مدت برای معالجه اغلب ازبیماریها ازجمله مرض سل کافی نمی‌باشد ومدت بیشتری لازم است که بیماربهبودی یافته واستعداد وقابلیت جسمانی رادوباره بدست آورد. درلایحه مذکور مدت معالجه وبرای کارگران مبتلا بسل وسرطان یکسال ونیم برای امراض ناشی ازکاریکسال پیش بینی شده‌است واینگونه بیماران حداکثر استفاده را ازمزایای قانونی خواهندنمود.
 • ج - درآئین نامه بیمه کارگران پیش بینی شده‌است چنانچه کارگر بیماردرظرف شش ماه معالجه نشودازکارافتاده تلقی شده ومبلغی یکجا از۲۰۰ الی ۶۰۰ برابرآخرین دستمزدبعنوان غرامت نقص باوداده خواهدشد ودیگردستگاه بیمه کارگران وکارفرماهیچگونه تعهدی درقبال اونخواهدداشت. درلایحه تقدیمی وضع بهترومناسبتری برای این قبیل کارگران ملحوظ شده‌است باین معنی که هرگاه کارگرقابلیت جسمانی اولیه را پس ازیک دوره معالجه تحصیل ننماید درصورتیکه مطلقا ازکارافتاده تشخیص گردد مستمری مادام العمر درباره اوبرقرارمی شودودرصورت فوت اودرباره بازماندگان قانونی متوفی که درتحت تکفل اوبوده‌اند مقرری منظورمی‌گردد برای کارگرانی که قابلیت جسمانی خودراجز ازدست داده باشند تاسیس موسسات مخصوصی بنامCemter be Reabaptatiom درنظرگرفته شده ودرمدتی که درموسسات مذکور هستند علاوه برمراقبتهای بهداشتی بفراگرفتن تعلیمات وکارهای سبک اشتغال خواهندداشت وپس ازپایان دوره کارآموزی بوسیله اداره کاریابی بکارگمارده خواهندشد.
 • د- بموجب لایحه تقدیمی سازمان بیمه کارگران مکلف است هردوسال یکبار کارگران رابطوردسته جمعی معاینه نماید وکسانی راکه بیمارتشخیص دهدطبق مقررات قانون معالجه نماید.
 • ه - درقسمتهای سایرکمکها ازجمله کمک عائله مندی وبازنشستگی - کمک به بازماندگان کارگران متوفی مزایای بیشتری برای کارگران پیش بینی شده‌است.

۲- اقدامات وزارت کاردرزمینه ایجادبیمارستان وآزمایشگاه

 • الف - بیمارستان کارگران. صندوق تعاون وبیمه کارگران برای معالجه کارگران بیماروخانواده‌های آنان بیمارستانها ودرمانگاهها نیازمنداست واقتضادارد این موسسه بتدریج مستقیما دراحداث بیمارستانهای مورداحتیاج خوداقدام نماید. آقای حاجی مخبرالسلطنه هدایت دردروس قلهک مریض خانه صدتختخوابی ایجادنموده‌اند که دارای چهارصد مترزیربنا و۸۰۰۰ مترمحوطه بیمارستان مذکور می‌باشدبامذاکراتی که با ایشان بعمل آمده موافقت نمودند بیمارستان مذکور بصندوق تعاون وبیمه کارگران واگذارگردد اینکه صندوق تعاون وبیمه کارگران مشغول تهیه وسائل کاربیمارستان مذکور می‌باشد وقریبامورد استفاده کارگران بیمارقرارخواهدگرفت.

چون بطوریکه استحضاردارند بطورکلی بیمارستانهای شهرستانهاکافی برای بیماران نمی‌باشدوجادارد تاهرقدرکه امکان داشته باشد موسسات وبنگاهها درایجادوتکثیربیمارستانها همت بگمارند وازآنجاییکه صندوق تعاون وبیمه کارگران وخانواده‌های آنها سهم بسزایی دارد وبایددرتاسیس بیمارستانهاپیشقدم وپیشرو موسسات دیگر باشدباین جهت درلایحه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران پیش بینی شده‌است سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران درظرف مدت دوسال ۴ بیمارستان ودآسایشگاه مسلولین درنقاط مختلف کشور احداث نماید وبتدریج برموسسات بهداشتی خودنیز بیمارستان‌های دیگری بیفزاید

 • ب - آسایشگاه مسلولین. بیماری خانمانسوز سل بدبختانه درسنوات اخیررو بشدت نهاده وبهداشت عمومی راتهدید می‌کنداین بیماری درطبقه کارگران مناطق نفت خیزشیوع بیشتری داردو آسایشگاههای فعلی مرکز بهیچوجه گنجایش پذیرفتن آنهاراندارد غالبا کارگران مسلول مناطق نفظ خیز که برای امکان معالجه خودبتهران روی می‌آورندبعلت نبودن جادرآسایشگاههادرخیابانهاسرگردان وبلاتکلیف می‌باشند وبعلت آمیزش با اشخاص عده‌ای راهم باین بیماری مهلک گرفتارمی‌کنند وملاحظه خواهندفرمود که این امرتاچه حد به بهداشت عمومی لطمه وزیان وارد می‌آورد. برای حمایت ودستگیری کارگران مسلول مناطق نفتخیزوجلوگیری نسبی از شدت بیماری سل مکاتبات ومذاکرات مفصل با اولیای شرکت ملی نفت ایران بعمل آمده واین نتیجه حاصل گردید که ازمحل صندوق تعاون وبیمه کارگران واعتبار شهرداری آبادان بشرح گزارش شماره ۶۲۱۴ ۲۳-۵-۳۱ درنوژیان که منطقه‌ای است کوهستانی ودرنزدیکی خرم آبادواقع شده ودارای آب وهوای مساعدمی باشد آسایشگاهی برای کارگران مسلول خوزستان ایجاد شودمقدمات اینکارنیزفراهم شده وپس ازواگذاری محل مذکور ازطرف وزارت دفاع ملی باسعی وکوشش هرچه تمامتر دردایرنمودن آسایشگاه مذکور با اشتراک مساعی شرکت ملی نفت اقدام خواهدشد.

۳- تجدیدنظردرقانون کار.

وزارت کار ازبدوتشکیل قانون مصوبی دردست نداشته وتاتاریخ ۱۶ خرداد۱۳۲۸ ملاک اقداماتش برپایه تصویبنامه بوده‌است درتاریخ اخیرقانون فعلی کاربطورآزمایش برای یکسال ازمجلس شورای ملی گذشته متاسفانه قانون فعلی دارای نواقصی است که بامقتضیات کشوروفق نداده وبسیاری از مسائل مربوط به شرایط کار کارگران واختلافات حاصله بین کارگروکارفرما واعتصابات وهمچنین ضمانت اجرایی قانون مزبور درقانون مزبور ذکرنشده‌است. اکنون برای وزارت کاربهترین فرصتی است که باستنادقانون اختیارات تجدیدنظرکامل درقانون کارنموده وقانون کاری متناسب با احتیاجات امروزه کشوربتوضیح آقای نخست وزیر برساند باین منظور از۲ماه پیش باین طرف کمیسیونی مرکب ازعده‌ای از اشخاص ذی صلاحیت وپاره‌ای ازکارمندان بصیر وزارت خانه مامور تنظیم قانون کارگردیده کمیسیون مزبور باحضوروزیرکارباتوجه بقوانین کارگری واجتماعی سایرکشورهای جهان وبخصوص کشورهای همسایه وهمچنین بادرنظرگرفتن شرایط خاصه کارگری کشور وسعی دراینکه کلیه افرادی که درموسسات مختلف صنعتی ونظیرآن کارمی‌کنند ازمقررات قانون برخوردار کردندبتدوین قانون جدید مشغول شده وتاکنون پیشرفت کاملی درقانون مزبور بعمل آمده امی‌دمی‌رود تابیست روزدیگر تجدید نظر کامل درقانون مزبور اتمام پذیرد.

نکاتی که درقانون جدیددرنظرگرفته شده ودرقانون فعلی وجودنداردیابطورمبهم تعریف شده‌است از این قرارمی باشد.

۱- تعریف کارگروکارفرماوکارگاه ومشمول قانون جدیدبکارگرانیکه تاکنون ازقانون کاربهره مندنبوده‌اند.

۲- درفصل مدت کارامتیازاتی برای اضافه کارگران قائل شده وهمچنین مقرراتی برای کارگران فصلی وکارگرانی که کارآنها وضع خاصی داردوضع گردیده‌است.

۳- درموردشرایط کارکارگرزن واطفال مقررات مخصوصی وضع شد که حمایت بیشتری از این طبقات بعمل آید

۴- درمورداخراج کارگران توسط کارفرماکه دروضع حاضربواسطه مبهم بودن قانون مشکلاتی برای وزارت کارایجادنموده سعی شده‌است که مشکلات مزبور مرتفعه واخراج کارگر تحت شرایط مشخصی عملی گردد وهمچنین برای کارگراخراج شده حقوقی قائل شده‌است.

۵- برای تشکیلات صنفی وسندیکایی کارگران مقررات خاصی وضع شده که صرفابامور حرفه خود مشغول باشند

۶- درموردحفاظت کارگران وبهداشت ایشان مقرراتی وضع شده که تاحدامکان ازپیش آمدهای نامطلوب جلوگیری شده وسلامتی کارگران تامین گردد.

۷- به بازرسان کاراختیارات لازم اعطاگردیده که نظارت کامل دراجرای قانون بعمل آورند.

۸- درمورداعتصابات مقررات صریح وروشنی وضع گردیده که ازتشنجات صریح وروشنی وضع گردیده که ازتشنجات فعلی کارگری جلوگیری بعمل آید. بطورکلی بایستی بعرض رسانید که درقانون جدیدکارکه عنقریب برای تصویب آن مقام تقدیم خواهدگردیدکلیه مسائل مربوط به کارگری مورد بررسی قرارگرفته ومقررات صریحی که ضمانت اجرای آن درنظرگرفته شده ملحوظ گردیده ومی تواند قانون کارجامعی تلقی گردد.


۴- ایجادآموزشگاه حرفه کارگران.

ازآنجایی که مهمترین عامل ترقی سطح تولیدات صنعتی استفاده ازکارگران تعلیم یافته وآزموده می‌باشد این گونه کارگران قادرخواهندبود به بهترین وجهی ازوسائل وماشین آلات وتاسیسات صنعتی بهره برداری کرده وموجب بالابردن کمیت وکیفیت مواد تولیدی شوند ودرحال حاضر درکارگاههای ماکارگران کارآزموده کمتروجوددارد ونیزعدم اطلاع ایشان موجب کسر تولید وعدم مرغوبیت جنس وخرابی ماشین آلات می‌گردد ومتاسفانه با وجوداین که درکشورمادانشکده وهنرستان‌های فنی برای تربیت مهندسین خبره فراهم است ولیکن کلاسهای حرفه که بتواندکار گران آزموده تربیت نماید تاکنون بوجودنیامده‌است لذاضرورت تاسیس این قبیل کارگاهها ازمدتی قبل ازاحساس ووزارت کار مراتب راطی گزارش شماره ۳۴۰ل ۶۰۸۳ ۱۹-۵-۳۱ باستحضاررساند وازاوایل سال جاری درصددبرآمدوسائلی برانگیزد که دستگاهی نظیر دستگاههای مشابه که درکشورهای مترقی موجوداست درایران تاسیس نماید. چون ایجاد چنین دستگاهی مخصوصا دربدوامر مستلزم هزینه‌های نسبتا زیاد می‌باشد وزارت کاردرصددبرآمدکمک سازمان بین المللی کاررابرای انجام این مقصودجلب نمایدوچون سازمان مزبور با اعطای کمکهای فنی لازم ازلحاظ اعزام کارشناسان ودادن مقداری ازماشین آلات موافقت نمود اخیرانماینده‌ای بایران اعزام داشته که برنامه کار رامطالعه نماید تانسبت به رفع حوائج فنی اقدام لازم بعمل آورند. ازطرف دیگر طبق دستورآقای نخست وزیر که درتعقیب گزارش قبلی این وزارتخانه صادرشده بودکمیسیونی تشکیل گردیده که فایده ولزوم ایجاددستگاه مزبور راتاییدنمود واکنون باشهرداری تماس گرفته شده که قطعه زمین لازم جهت احداث مرکزمزبور تعیین شود. برای اجرای ساختمانهای مورداحتیاج اخیراباداره اصل چهارم مذاکره شده وانتظارمی‌رود موافقت آن اداره جهت اعطای کمکهای اساسی جلب گردد. بطورکلی این مرکزبمنظورتعلین کارگران بزرگ سال (بین ۱۸ الی ۳۰) ایجادخواهدشد که در ظرف شش الی ۹ ماه برموز وفنون حرفه‌های مختلف طبق آخرین اسلوب علمی وفنی آشنا ودررشته‌های خود مهارت کافی کسب نمایند. بعلاوه عده‌ای آموزگاران حرفه‌ای تربیت خواهندشد که بتواندکارگران رابا اسلوب صحیح تعلیم دهند. فعلاطرح مربوط بایجاد این مرکز وچگونگی وظایف وتشکیلات آن دردست تهیه می‌باشد وعنقریب باستحضارخواهدرسید.

۵- چهارمین دوره اجلاسیه کمیسیون نفت سازمان بین المللی کار

طبق معمول ادواری سازمان بین المللی کارهردوسال یکبارکمیسیونی جهت مطالعه واظهارنظرنسبت بامور اجتماعی کارگران مناطق نفت خیز تشکیل می‌دهند درسال جاری چهارمین دوره اجلاسیه این کمیسیون بتاریخ ۲۱ مهردرکشورهلند تشکیل گردید وهیئت نمایندگی ایران به ریاست آقای مهندس حسیبی درکمیسیون مزبور شرکت نمود. این هئیت در طی جلسات کمیسیون نفط مطالبی درتشریح وضعیت صنعت نفط وعدم تکافوی وسائل رفاه اجتماعی کارگران تا قبل از تاریخ ملی شدن صنعفت نفط بیان داشت که موردایراد نماینده دولت کاناداونماینده شرکت سابق نفط قرار گرفت ومجددانمایندگان ایران بایرادات مزبور پاسخ دادند. اقدامات هیئت نمایندگی ایران دراین کمیسیون بسیار قابل توجه بوده واثری نیکوداشته‌است.

۶- استفاده ازبرنامه کمکهای سازمان بین المللی.

وزارت کار سعی داشته که حتی المقدور هرچه بیشتر ازبرنامه کمکهای فنی سازمان بین المللی کاروسایرسازمانهای بین المللی استفاده نمایندوبدین منظور جهت پیشرفت پاره‌ای اموراجتماعی وهمچنین بمنظور تامین بعضی ازاحتیاجات صندوق تعاون وبیمه کارگران تقاضاهایی به سازمان‌های مزبورتسلیم داشته که البته تاچندی بعدنتایج آن معلوم خواهدشد. بعلاوه طبق تقاضاهای قبلی چندنفرکارشناس بشرح زیرازطرف سازمان بین المللی کاراخیراوارد وبا این وزارت خانه مشغول همکاری می‌باشند.

 • ۱- آقای دمولنس کارشناس آمار که اخیراوارد شده وطبق برنامه این وزارت خانه مشغول تشکیل کلاسی جهت تربیت امارگرمی باشد.
 • ۲- بانوابل کارشناس محاسبات بیمه که اخیرا واردودرصندوق تعاون وبیمه کارگران مشغول بکارشده‌است مشارالیها موظف است ترتیب اکتواریای صحیحی برای صندوق تعاون وبیمه کارگران بدهدتا اساس عملیات این موسسه برروی قواعد علمی استوارشود.
 • ۳- آقای کستا جهت اطلاع ازکمکی که می‌توانند بایجادآموزشگاه حرفه کارگران بنمایند. ضمنادر۲ ماهه اخیر ۳ نفرازکارمندان این وزارت خانه با استفاده ازبورسهای سازمان بین المللی برای تکمیل اطلاعات بهزینه سازمانهای مزبور باروپا عزیمت نموده‌اند.


۷- بازرسی کار.

بدوا لازم می‌داند باستحضاربرساند که بمنظورتاسیس سرویس بازرسی کاروپرورش یکعده بازرس کار طبق موافقت حاصله بین دولت وسازمان بین المللی کار دراسفندماه گذشته آقای مهندس وینکل مدیرکل بازرسی کارهلندبعنوان کارشناس بازرسی کاربایران اعزام ودرمدت ۶ ماه دراین وزارت خانه یک عده ازمهندسین ولیسانسیه‌های کارمندوزارت کارتعلیمات فنی نظری راتحت مشارالیه فراگرفته عملا نیزاغلب کارگاههای حوزه طهران وهمچنین کارخانجات اصفهان وشیراز راباتفاق بازرسان کاری که اطلاعات فنی مربوطه را آموخته بودندبازرسی نموده نواقص کارراگزارش وازطرف این وزارت خانه تعلیمات لازم بمنظور رفع نواقص به کارخانه‌های مربوطه داده شده وبعدا درتاریخ ۲۶-۶-۳۱ اداره بازرسی کاربمنظور نظارت دراجرای موادی ازقانون کارکه مربوط به:

۱- ساعات کاربانضمام کارهای نوبتی. اضافه کار. کاردرایام تعطیل. ساعت‌های استراحت ومرخصی.

۲- کاراطفال

۳- شرایط کارزنان وکارگران جوان.

۴- شرایط کارهای سخت وخطرناک.

۵- بهداشت کارگران وامراض ناشی ازکار.

۶- رفاه کارگران

۷- حفاظت کارگران ونظارت در حوادث کار. می‌باشد تاسیس گردید که باوجودفقدان وسائل وبازرس کافی درطول این مدت بازرسان کاراداره نامبرده بدفعات اغلب کارخانه‌های حوزه تهران رابازرسی وتعلیمات لازم را راجع به رفع نواقص حفاظتی وبهداشتی ورفاهیت کارگران ودربعضی موارد همراه بانقشه‌های فنی برای ساختمان حفاظ ماشینهای مربوط به کارخانه‌های نامبرده داده‌اند وبعلاوه بیکی ازبازرسان کاراین وزارت باتفاق آقای دکتر لویس کارشناس بهداشت صنعتی که ازطرف سازمان بین المللی کاربایران اعزام شده بود بهزینه سازمان ملل متحد باستانهای مازندران - آذربایجان - گیلان وشهرستانهای قزوین - تهران - کرمانشاه وزنجان مسافرت نموده اکثرکارخانه‌های حوزه استانها وشهرستان هافوق الذکر رابازرسی وبرای رفع نواقص بهداشتی وحفاظتی توصیه‌های لازم رادرمحل باولیا کارخانه‌های مربوطه نموده‌اند. ازطرف این وزارت طی بخشنامه‌ای دستورات مربوط به انجام وظایف بازرسی بکلیه ادارات کاراستانها وشهرستانها ابلاغ گردیده که با انتخاب ومعرفی یکنفر بازرس کار کارگاههای هرحوزه رامرتبا بازرسی وطبق دستورصادره دررفع نواقص موجوداقدام نمایند. بمنظور ایجاد قدرت قانونی برای انجام وظایف بازرسی کاروتامین حفاظت وبهداشت ورفاه کارگران که حائزاهمیت بوده وقسمیت ازنارضایتیهای کارگران را درسراسرکشور مرتفع خواهدنمودلایحه قانونی وآئین نامه بازرسی کارراتهیه وکمیسیونی مرکب ازپزشکان وکارمندان صلاحیت دارمشغول تهیه آئین نامه حفاظت وبهداشت ورفاه کارگران می‌باشد که بزودی حاضروبضمیمه لایحه قانون جدیدکار برای تصویب تقدیم خواهدشد بعلاوه نظر باینکه ساختمان واستعمال دیگهای بخار کوره‌های نفت سوزوظروف تحت فشاردر کشورتوسعه یافته ولی درساختمان بهره برداری ازآنها نظارتی بعمل نیامده واغلب موجب بروز سوانح جانی برای کارگران می‌گرددکمیسیونی مرکب ازمهندسین متخصص مامورشده که بامطالعه قوانین وآئین نامه‌های مصوبه نظیر سایرممالک آئین نامه جامعی تهیه نمایدوبزودی مورداستفاده قرارگیرد. نظرباینکه طی بازرسیهای معموله درکارخانجات نقایص مهم بهداشتی ازقبیل فقدان ماسک ودستگاههای تهویه ووسائل جلوگیری ازگردوغبارمشاهده می‌شدنمونه‌هایی ازماسک‌ها وشیرآب وغربالهای سربسته ودستگاههای تهویه ووسائل حفاظت کارباکمک متخصص سازمان بین المللی کارومهندسین کارتهیه شده که بانصب واستقرار آن درکارخانجات تقلیل معتنابهی درمیزان حوادث وبیماریهای ناشی ازکارحاصل شده وکمک موثری به بهداشت کارگران خواهدشد.

رفع تشنجات واعتصابات درکارخانجات

درجریان سنوات اخیربعلل مختلف اعتصابات وتشنجات متعددی درکارخانجات درتهران وشهرستانهاروی می‌داد که دربعضی ادوار مخصوصی پیدانموده وبتدریج ظاهرمی شد که برطبق یک نسخه وبرنامه معینی درکارخانجات وکارگاههای مختلف اعتصابات صورت می‌گیرد. وزارت کاربا اینکه دررفع تشنجات وجلوگیری ازاعتصابات نهایت مراقبت وجدیت رابعمل می‌آورد وهراعتصاب وغائله‌ای را دراسرع وقت خاتمه می‌داد معهذادرهفته مواجه با چند اعتصاب جدیدمی‌گردید مهم ترین آنها اعتصاب کارگران سیلوی تهران وسمنان وهمدان وکاشان واعتصابات وتشنجات حادثه درچاپخانه‌ها دوزندگی‌ها درودگری‌ها کارگاه شرکت ملی نفت درتهران کارخانه ریسندگی ری بنگاه راه آهن بشمارآورد اجرای لوایح قانونی اخیردررفع وختم این قبیل اعتصابات وتشنجات بسیار موثرقرارگرفت. این بودفهرستی ازآنچه درسه ماهه اول اختیارات صورت گرفته وچنانکه فوقا اشاره شد کارهای اساسی دیگری نیز درجریان است که نتیجه آن درگزارش بعدی باطلاع خواهدرسید. درپایان ازذکریک نکته مهم نمی‌توان صرفنظرکرد وآن این است که اصلاحات اساسی درهرمرحله بامشکلات فراوانی روبروست که اهم آنهاصرفنظرازتحریکات ایادی بیگانه عبارتنداز:

۱- مخالفت شدید افرادی که نفعشان درآشفتگی اوضاعی می‌باشد وبنابراین باهرگونه اصلاح یکه آسایش وآرامش عمومی را دربرداشته باشدمخالفت می‌نمایند.

۲- تشتت افکاروعقاید که قهرا دراموراصلاحی بشدت خودنمایی می‌کند


۳- مخالفت آنهایی که ازقوانین فعلی سودفراوان می‌برند واصلاح وضع موجودمنافعشان را بخطرانداخته یاتقلیل می‌دهد.

این جانب همیشه کمال امتنان وتشکر ازراهنماییهای سودمندونظریات انتقادی آقایان نمایندگان محترم راداشته ودارم ودراین مواردنیز تصدیق می‌فرمایند که تفوق براین مشکلات محتاج بهمکاری بیشتراست که بایدقوه مقننه ودولت موجودباشد وآقایان نمایندگان دولت را ازنظریات اصلاحی و پیشنهادهای مفید خود هرگز محروم نگذارند وهمواره مقصود نهایی خود را ازراه اصلاح اموربطورروشن وصریح ابرازفرمایند. اینک چندروزی کمترازدوماه بدوره اختیارات شش ماهه باقی مانده‌است برای اینکه اینجانب ازفرصت دوماه آخرنیزبتواند حداکثراستفاده رابنفع ملت ومملکت برگیرد تمنی دارد کمیسیونهاوفراکسیونهای مجلس تبادل نظرفرموده واگرقوانین واقداماتی راضروری تشخیص می‌دهند که تاکنون بقدرکافی یا اساسا بدان توجه نشده‌است اعلام فرمایند تا ازهرجهت نظریاتی راکه آقایان نمایندگان محترم بخیروصلاح کشورابرازمی فرمایند موردکمال حسن استفاده قرارگیرد. نخست وزیر- دکتر محمدمصدق

نایب رئیس - با اجازه آقایان چنددقیقه تنفس داده می‌شود (یکساعت قبل ازظهرجلسه بعنوان تنفس تعطیل و۳۵ دقیقه قبل ازظهر مجدداتشکیل گردید)

- تقدیم لایحه اتوبوسرانی بوسیله آقای وزیر کشور بقید دو فوریت و طرح و تصویب دو فوریت آن

۳- تقدیم لایحه اتوبوسرانی بوسیله آقای وزیر کشور بقید دو فوریت و طرح و تصویب دو فوریت آن

نایب رئیس - آقای وزیرکشور

وزیرکشور - وضع اتوبوسرانی شهرتهران وسایرشهرستانها برآقایان نمایندگان محترم روشن ومعلوم است درچندی پیش درنظرگرفته شد که باین وضع ناهنجارونامطلوب خاتمه داده شودمطالعاتی بعمل آمدلایحه‌ای تهیه شده‌است که درآن مصلحت ومنفعت کسانی که فعلاصاحب اتوبوس هستند تامین می‌شود واین کاراجتماعی تحت انتظام ویک قاعده واسلوب صحیحی قرارخواهدگرفت واین لایحه را با اجازه آقایان نمایندگان محترم باقید دوفوریت تقدیم می‌کنم.

کریمی - بنده می‌خواستم عرض کنم که لایحه اضافه بودجه وزارت فرهنگ مطرح شود.

ناظرزاده - جزدستوراست بعدازفوریت این لایحه مطرح می‌شود.

نایب رئیس - بعدازدوفوریت این لایحه مطرح خواهدشدلایحه اتوبوس رانی قرائت می‌شود (توسط آقای ناظرزاده (منشی) بشرح زیرقرائت گردید)

مجلس شورای ملی - برای اصلاح وضع اتوبوس رانی تهران وحومه والزام مالکین ورانندگان وسائط نقلیه برعایت مقررات وجلوگیری ازتصادفات وتصادمات اتوبوبسها که باوضع فعلی برای جلب منافع شخصی احیانا مقررات جاریه رارعایت ننموده وشکایت عمومی رافراهم می‌سازند درنظرگرفته شده‌است اتوبوسرانی عمومی شهرتهران وتوابع بوسیله شهرداری تهران به یک شرکت ایرانی واگذارگرددتابدین وسیله ازبی ترتیبی‌هایی که براثرعدم رعایت منافع عمومی حاصل می‌شود جلوگیری بعمل آیدبدین منظور لایحه‌ای مشتمل برماده واحده ودوتبصره تهیه گردیده‌است که باقیددوفوریت برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد
ماده واحده - وزارت کشورمکلف است اتوبوسرانی عمومی شهرتهران وتوابع رابوسیله شهرداری تهران به شرکت واحدایرانی واگذارنماید وازتاریخ تصویب این قانون آئین نامه مربوطه رامنتهی درظرف یک ماه تهیه کرده پس ازتصویب هیئت وزیران بموقع اجراگذارد.
تبصره ۱- وزارت کشورمجازاست لدی الاقتضا درهریک ازشهرستانهای دیگربا اجازه تاسیس شرکت واحداتوبوس رانی محلی این مقررات وآئین نامه مربوطه رابوسیله شهرداری محل اجراکند
تبصره ۲- اگردرظرف مدت مصرح درآئین نامه مذکورتاسیس شرکت واحددرمحلی صورت نپذیرفت شهرداری مجازاست که خودرأسا بتاسیس شرکت واحداتوبوسرانی اقدام کند. نخست وزیر - دکتر محمدمصدق. وزیرکشور- دکتر غلامحسین صدیقی

نایب رئیس - فوریت اول مطرح است آقای ملک مدنی

ملک مدنی - بنده موافقم

نایب رئیس - آقای کهبدمخالفید یاموافق؟

کهبد- بنده موافقم

نایب رئیس - آقای عبدالرحمن فرامرزی

عبدالرحمن فرامرزی - بنده موافق هستم

نایب رئیس - آقای مکی

مکی - بنده بافوریت دوم مخالف هستم

نایب رئیس -آقای مهندس زیرک‌زاده

مهندس زیرک‌زاده - بنده هم موافقم

نایب رئیس - آقای شمس قنات‌آبادی

شمس قنات‌آبادی - بنده مخالفم

نایب رئیس - بفرمایید

شمس قنات‌آبادی - بنده اساسا بافوریت اول موافق بودم چون آقای مکی فرمودند که بنده بافوریت دوم مخالفم من خواستم بعنوان مخالف بافوریت اول یک مطالبی عرض کنم یک مثلی است معرف است که می‌گویندچاه نکنده نمی‌شودمناررادزدید بایداول چاه کنده شود بعدمناردزدیده شوددراین که وضع اتوبوسرانی شهرتهران بسیاربسیارخراب است هیچ شک وشبهه‌ای درش نیست (صحیح است) ودراین که بیشتراین خرابی هم معلول کارها وروشهاواعمال بدی است که دراداره راهنمایی می‌شودواین هیچ شک وشبهه‌ای درش نیست یعنی‌آبادی اتوبوسرانی شهرتهران بستگی کامل بابهبودوضع اداره راهنمایی دارد این مطلب تذکراعرض شد بعدمی‌خواهم یک مطلبی راتوجه بدهم این اتوبوس رانی که درتهران می‌شود الان این خطوط وشعبات وشرکتهای خصوصی که هست اینها غالبامتعلق به مردم فقیروبیچاره وبدبخت است این اتوبوسهایی که آقایان می‌بینند درخطوط مشغول حمل مسافرندغالبایک اتوبوس مال چندین نفراست که یک دانگ ودودانگ وسه دانگ سهم دارند واگربناشود این شرکتی که می‌خواهدتشکیل شود با این دوفوریتی که دراین لایحه هست دراین لایحه عنایتی به وضع کسانی که الان توی این مملکت کاردارند ویک لقمه نان بخورونمیری دارند یعنی بقدری نیست که بتوانندشکم خودشان وبچه هایشان راسیربکنندنشود وبایددراین لایحه کاملادقت وبررسی شود وآن راههای مختلفی که حق این دسته‌ای که الان دارند کارمی‌کنند ونان می‌خورند وسربارجامعه هم نیستند وبرای دولت هم آزار وصدمه‌ای ندارند باکدیمین وعرق جبین نان تهیه می‌کنند فکری بحال آنها بشودواگردراین لایحه خوب رسیدگی نشد ومراعات این نکته نشودنتیجه اش این است که شهرداری ووزارت کشورآمده‌است وضع اتوبوسرانی تهران وسایرشهرستانهاراتنظیم بکندحالاچقدر موفق بشود وچقدردرتنظیم کردن این مطلب پیشرفت خواهد نمودیک حرفی است که مربوط به آینده‌است امایک نتیجه وعکس العمل دارد وآن این است که اکثراین افراد ممکن است ازکاربرکنارشوندواتوبوس هایشان زائدبماند وفکری بحالشان نشودویکعده‌ای بیکاربه بیکارهایی که الان توی این مملکت هستنداضافه بشودبنابراین بنده بافوریت از این نظرمخالفم نه اینکه با اصل لایحه ومنظم کردن اتوبوسرانی تهران وشهرستانها حتی اتوبوسرانی درسایرجاده‌ها درسایرجاهایی که اتوبوس هست من مخالف نیستم من معتقدم که دولت بایداساسابرای مفهوم کلی اتوبوسرانی یک فکری بکند ولی نه باعجله که مباداباین دسته ظلم بشود وحق یک عده‌ای ضایع بشودویک دسته‌ای هم بیکاربشوند وبیکاری اینها یک مشکلی براین همه مشکلاتی که دراین مملکت ازطرف بیکارها هست اضافه بشود وبنده مخالف با این وضع هستم.

عبدالرحمن فرامرزی - بفرمایید پیشنهاد بنده خوانده شود.

نایب رئیس - درفوریت اول صحبت می‌شود آقای ملک مدنی

عبدالرحمن فرامرزی - گمان می‌کنم پیشنهاد بنده مقدم باشد.

ملک مدنی - بیانات جناب آقای قنات‌آبادی اصولا صحیح است تصورمی‌کنم وزارت کشورهم عنایتی باین مطلب داشته ومثل این که دربیان کوتاه ومختصرومفیدی که آقای وزیرکشورفرمودند اشاره باین مطلب شد مامی‌خواهیم که وضع اتوبوسرانی شهرتهران راکه یک شهر مهم وپرجمعیتی شده سروصورتی بدهیم (صحیح است) وبایدهم سرو صورت داده شود (صحیح است) انصافا این وضعی که فعلاموجوداست هیچ دسته‌ای نیست که راضی باشد ودرعین حال شان حکومت فعلی هم این است که درمسائلی که مربوط به طبقات عامه مردم است توجه خاصی داشته باشد. مثل اینکه موضوع شرکت تلفن که موردتوجه عمومی بوددرنتیجه توجه دولت قانونش ازمجلس گذشت وهمه انتظاردارند که انشاء الله وضع آنجابهبودی پیداکنداینهم یکی از آن مسائل است...

شمس قنات‌آبادی - جناب آقای ملک اینها بایکدیگرقابل مقایسه نیست مطلب باهم فرق دارد.

ملک مدنی - اجازه بفرماییدهمان طوریکه فرمودید بایدعنایت بیکعده معدودی بشود بایدرعایت آن طبقه مردم بشود که فقیر وبیچاره‌اند وصاحب این اتوبوسها هستندوسرمایه کوچکی دارنداین سرمایه‌های کوچک وقتی جمع شدیک سرمایه بزرگی می‌شودووقتیکه سرمایه بزرگ جمع شدهرکس باندازه سرمایه خودش استفاده می‌کندهمه جا شرکتهای سهامی هست ومعنی شرکت سهامی این است (شمس قنات‌آبادی - مطالعه لازم دارد) اگریک کسی صدتومان دارد بقدرصدتومان واگریک کسی هزارتومان داردبقدرهزارتومان شریک خواهدبود دراصل مطلب هم همانطوریکه جنابعالی اشاره فرمودیداشکالی بنظربنده نیست که بایداین وضع اتوبوسرانی یک سروصورت صحیحی داده شودوطوری بشود که همه بتوانند براحتی استفاده کنندالبته بایددراصل ماده واحده کاری بکنیم که حق کسی تضییع نشودهمانطوریکه خودتان هم فرمودید دقت بکنیم که یک چیزی باشد که که حق هیچ طبقه‌ای تضییع نشودحتماهم بمقصودمی‌رسیم. زیرا این مطلب ازچیزهایی است که مدتها است موردابتلا است که لازم است درشهر تهران یک ترتیب صحیحی برای اتوبوس رانی داده شود...

نایب رئیس - پیشنهادی ازآقای عبدالرحمن فرامرزی رسیده‌است که قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که لایحه ازدستورخارج شود. عبدالرحمن فرامرزی

عبدالرحمن فرامرزی - عرض کنم این پیشنهاد رامن کردم برای اینکه آقای شمس قنات‌آبادی فرمایشاتی کردند که این فرمایشات ازلحاظ اخلاق فردی بسیارصحیح است ولی ازلحاظ اخلاق اجتماعی اینطورنیست مایک زندگی فرد داریم ویک زندگی جامعه هروقتیکه زندگی فردبازندگی جامعه اصکاک پیداکردحتما بایدزندگی فرد رافدای زندگی جامعه کرد (صحیح است) واین اتوبوسرانی تهران که خودتان می‌بینید برای اینکه یک قران زیادتربگیرد یعنی یک مسافر رازودترسواربکند به آدم می‌زند به اتومبیل می‌زند به حیوان می‌زندازجاده منحرف می‌شودخلاصه همه چیز می‌کند وهیچ چیزدرنظراین راننده نیست جزاینکه یک مسافرزودترشواربکند که یک قران زیادتربگیرد علتش چیست؟ علتش این است که این یک قران برای اوفرق می‌کند یعنی اگرکه گرفت توی جیبش است واگرنگرفت توی جیبش نیست چون مال فرداست غریزه هرحیوانی جلب منفعت است ولواینکه آن منفعت به ضرردیگری تمام شود. این غریزه حیوانی است این غریزه وجوداست غریزه حیات است اماگراین کمپانی باشد شرکت باشد که برای راننده فرق نکند حتما این کار را نخواهد کرد و آنوقت هم مسلماضرری نمی‌کنداگراین کارضررمی‌کرد درممالک دیگرنمی‌کردند درهیچ جای دنیا اتوبوسرانی مال فردنیست (صحیح است) اتوبوسرانی فردی عملی نیست برای اینکه نتیجه اش همین شده که که می‌بینیم وهرروزتلفات اتوبوس است هرروزکارهای خلاف قاعده وقانون اتوبوسی است نه تنها اساسا آدم رازیرمی گیرد وقتیکه آدم می‌بینداین آدم خلاف همه چیزمی‌کند خلاف اخلاق خلاق قانون می‌کند حلاف مذهب می‌کند ونظم وقاعده را بهم می‌زند همین تشنج روحی برای انسان کافی است همان عصبانی کردن آن برای انسان کافی است که آدم تعادل فکری وحیاتیش را ازدست بدهدچرا؟ برای اینکه منفعتش این است وقتی من رفتم بصره دیدم بصره اتوبوسرانی فردی ندارد چون مردم نمی‌توانستند اداره بکنند شهرداری کرده بقدری این اتوبوسرانی مرتب است که اصلا آدم حسدمی برد که درشهربصره یک اتوبوسرانی مرتیب ومنظمی باشدولی درشهر تهران نباشد دراین شهرروزی نیست که آدم زیرماشین نرودپلیس زیرماشین نروداتوبوس فلان کاررانکرده باشداینها تمام شهربانی راخراب کرده‌اند یکی ازعلل خرابی شهربانی همین اتوبوسرانی انفرادی است (صحیح است) یک جمله‌ای من ازکتاب هیتلریادم است راجع به کلیمی‌ها که طورمثل می‌گویم (پورسرتیپ - فاشیست بود) به من مربوط نیست که چه بود که راست گفته یادروغ گفته می‌گویدیکی ازمعایب کلیمی‌ها این است که ادارات را خراب می‌کنند برای اینکه کلیمی‌ها رشوه می‌دهند برای اینکه کارشان درست بشودهم می‌روند توی ادارات آدم پیدا می‌کنند رشوه می‌دهند برای اینکه کارشان پیش برود (ناصر ذوالفقاری - همین جاهم اینکارهارامی‌کنند) ونتیجه اش خراب شدن ادارات است یکی ازخرابیها ی اداره رانندگی که شمافرمودیدعلتش این اتوبوسرانی‌ها است برای اینکه اشخاص مقتدراشخاص متنفذ اتوبوس دارند واینها اعمال نفوذمی‌کنند پول خرج می‌کنند واداره راهنمایی نمی‌تواند نظم رابرقرار کندماکه مال پشت کوه قاف نیستیم مال همین کشوریم می‌دانیم وقتیکه منافع متنفذین وسرمایه داران درکارباشد محال است قانون اجراشودمن خودم بافوریت هرقانونی مخالفم جزبافوریت این (صحیح است) برای اینکه درزمان رضاشاه پهلوی درزمان سرپاس مختار خواستنداین کاررابکنند نتوانستندبرای اینکه متنفذین مالکین اتوبوسهاهستند مقتدرین مالکین اتوبوسها هستندواگربافوریت این کاررانکنیم اعمال نفوذمی‌کنند واین قانون این نقشه را بهم می‌زنند (صحیح است) یعنی هرچه زودترباید بشودمطالعه برای چیست برای اینکه مابفهمیم بیست سال است داریم مطالعه می‌کنیم اگر۲۰ سال نباشد۱۵ سال است تمام مردم مطالعه کردند وفهمیدند که بایدشرکت باشد واتوبوسرانی انفرادی ممنوع باشد من برای بیان همین عرایض این پیشنهاد رادادم این راهم تذکرمی‌دهم که شرعاهم این عمل مجازاست درشرع اسلام اگرحیات فرد باحیات جامعه اصطکاک پیداکرد حیات فردباید فدای حیات جامعه شوددرقانون وفلسفه واخلاق هم همینطوراست پس من استدعامی‌کنم که آقایان همین امروز این کارراتمام بکنید. (شمس قنات‌آبادی - بنده طبق ماده ۹۰ اجازه می‌خواهم آقای رئیس آقای فرامرزی بیانات بنده را سوء تعبیر کردند)

نایب رئیس - آقایانی که بافوریت اول موافقندقیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است. آقای مکی مخالفیدبفرمایید.

مکی- بنده بفوریت اول این لایحه رای دادم واصولا موافق هستم که کاراتوبوسرانی نظم وترتیبی پیداکندمخصوصا جلوی متنفذین درامرحمل ونقل وبخصوص بازی کردن باجان مردم گرفته شود (صحیح است) اساس اینکارراموقعی که بنده معاون شهرداری تهران بودم گذاشتم ولی درخلال رسیدگی باین کاربمشکلاتی برخوردیم. حالامطالبی راکه بعرض آقایان میرسانم فقط توجه کمیسیون مربوطه راباین عرایضم جلب می‌کنم که باتوجه باین مطالب این لایحه رابه مجلس بفرستندومجلس هم تصویب بکند. له وعلیه قضیه خیلی است اینطوریکه آقای فرامرزی فرمودند که خیلی ازتلفات بواسطه نبودن یک شرکت منظم درشهرتهران واردمی‌شود ولی این تبلیغات راهم درسایرجاها هم مادیدیدم آقای وزیرخارجه حضور داشتند می‌دانند در شهر هامبورگ همه هفته تلفات شهررا اعلام می‌کنند درسرچهارراهها آنجاییکه افراد زیراتومبیل می‌روند یک صلیب می‌گذارند می‌نویسندروی یک پارچه سیاه یعنی امروزاینجایکنفر زیرماشین رفته مرده توجه کنیدوآنوقت آمارتلفات را می‌دهند آمار تلفات شهرهامبورگ دریکهفته ۳۷۰ نفربوده درتمام شهرهاتلفات هست ولی بی نظمی وبی ترتیبی نیست این بی نظمی وبی ترتیبی همانطورکه آقای فرامرزی فرمودند برای داشتن اتوبوس افرادموثرشهربانی ویا افرادموثری هستند که پلیس زورش به آنهانمی‌رسد (صحیح است) ولی درعین حال ازیکطرف انسان نگاه می‌کند یک اتوبوس مال شش نفراست یعنی هریکنفریک دانگ ازیک اتوبوس را دارداین اتوبوس چندسال است کارکرده فرسوده شده ودرعین حال هریک نفرکه یکدانگ از این اتوبوس رادارند ۲۰ نفر۳۰ نفربایدازاین اتوبوس نان بخورند که جمعادرحدودبیست هزارسی هزار نفرازاین اتوبوسهای مندرس که درتهران هست دارندنان می‌خورند تمام نگرانی بنده ازاینجا است که نان این اشخاص قطع شود و یکنفر مدیرکل و یک اتومبیل کادیلاک برای آقای مدیر کل وچندتارئیس دفتر پنجاه تاماشین نویس این اشخاص باین شرکت تحمیل بشوندبطوریکه آن اشخاص بدبخت وبیچاره که یک اتوبوس مندرس ویافرسوده دارندتمام یک دانگ رابایدبدهد و یک چیزی هم آخرکاربدهکاربشودتوجه بکنید که اشخاص سرمایه داربزرگ نتوانند سهام بزرگ این شرکت رابدست بیاورند یعنی محدود بکنیدبگویید تاپنجاه هزارتومان کسی نمی‌تواند بیشترسهم داشته باشدتاده هزارتومان بیشترکسی نمی‌تواند سهم داشته باشد تا فلان مبلغ بشترنمی‌تواندداشته باشد سهام هم بایدبا اسم باشد تا اشخاصی که درخارج هستند پولهای بی حسابی هم دارندنتوانند سهام بی نام این شرکت را بتصرف دربیاورند ومونوپل خودشان بکنند بنده این عرایضی را که عرض می‌کنم هیچ نظری ندارم فقط نظرم متوجه کمیسیون کشوروشخص وزیرکشوراست که رعایت جوانب واطراف این موضوع رابکنند وطوری بشود که نه سیخ بسوزد نه کباب نه مردم بدون جهت جانشان تلف بشودونه اینکه نان یک دسته ازبین برود (صحیح است) باتوجه باین موضوع خواهش می‌کنم که کمیسیون مربوطه مجال داشته باشد درسه روز این قانون را با آن طریقی که آقای دکتر مصدق هم راجع بلوایحشان درنظرمی‌گریند که بسیارپسندیده وقابل توجه‌است ایشان لوایحی که دارند اعلام می‌کنند می‌گویندمردم نظرشان را نسبت باین لوایح بگویندوقتی که نظرمردم را گرفتند بازیک تجدیدنظری درقانون می‌کنند ونتیجه را اعلام می‌نمایند اینهم همینطور بایدبشود بدوفوریتش هم اگرمی‌خواهیدرای بدهید بدهیدولی برای رای نهایی لایحه که بمجلس می‌آیدیک کاری کنید که اقلاچهارپنج روزاین کمیسیون کشورفرجه داشته باشد واعلام کند که هرکسی نظری راجع به بهبودوضع اتوبوسرانی وبرای بهبودزندگی صاحبان آنها درنظردارد باین کمیسیون بدهد پس از این که این نظرراگرفتند اگرواردبودقبول کنندواگرواردنبودبرگردد (شمس قنات‌آبادی - آقای مکی اگردوفورتیش تصویب بشودبکمیسیون نمی‌رود) پس اگرنمی‌رود برای فوریت سومش باشد (دکتر معظمی - فوریت سوم نمی‌خواهد) برای طرحش در مجلس ده روز وقت بدهند یک هفته وقت بدهند.

وزیر امور خارجه - درآئین نامه پیش بینی می‌شود.

نایب رئیس - آقای وزیرکشوربفرمایید

وزیر کشور- بنده بسیارمسرورم مطالبی که خودبنده بایداینجاگفته باشم برای منظورداشتن محاسن این لایحه آقایان بوجه اوفی واکفی وخیلی بهترازبنده فرمودندوخیلی خوشحال هستم که می‌بینم آقایان نمایندگان حتی کسانی هم که بظاهر مخالفتی فرمودنددرباطن ماهیت موضوع وانتظامش معتقدومومند. وهمین اندازه عرض می‌کنم که مطالعات کافی شده‌است ومقدمات اینکارشانزده سال است که شهرداری تهران ووزارت کشورتهیه کرده‌اند منتهی همان متنفذینی که اینجا آقایان اشاره فرمودند مانع شدندازاینکه این لایحه تنظیم بشودوتقدیم مجلس مقدس شورای ملی بشودحالا این دولت چنانکه آقایان مسبوق هستند ومحتاج بتذکارهم نیست منظوراساسیش این است که حقوق مردم ومصلحت ومنفعتشان محففوظ بماند اموراجتماعی هم انتظامی پیداکندمنظوردیگری نیست وبنده تصورمی‌کنم اشاره‌ای که جناب آقای مکی اینجافرمودند که یک اتوبوسی هست شش نفرهفت نفر وچندخانواده‌ای از آن متمتع وبهره مندمی شوند صحیح است ولی باید این رابرای اطلاع نمایندگان محترم عرض کنم آن اتوبوسهایی که شش هفت شریکند آنهارادرراههایی بکارانداختند که بهره آنهابسیارکم است (صحیح است) وبهره کسانی زیاداست که هشت نه اتوبوس دارند ودرراههایی بکارانداخته شده که نفع بسیاردارد امیدوارهستم بانظریات وراهنماییهای که آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی اظهارخواهندفرمود این لایحه اینجاتمام بشود که درمرتبه اول منافع کسانی که فعلا دراین راه سرمایه‌ای بکارانداختند محفوظ بماندوهم یک امراجتماعی آنطور که شایسته یک شهرمتمدن ویک مملکت باستانی است انتظام پیداکند (صحیح است)

نایب رئیس - آقای کهبدبفرمایید

مکی - ولی بنده خواستم ازجنابعالی خواهش کنم برای آن کسانی که اتوبوس‌های آنهادرجاده‌های طولانی هستند چه اقدامی فرموده‌اید.

وزیرکشور- تامین می‌کنیم

کهبد- بنده خیال می‌کنم که اصولا جناب آقای مکی مخالف نبودد ولی نظرداشتند که اصولادقت وتوجه بیشتری بشودودرکمیسیون خاص یعنی کمیسیون کشورحقوق صاحبان اتوبوس هایعنی صاحبان کوچک اتوبوسها تامین بشودولی لزوم این لایحه بنظربنده هرساعتی که تصویب بشودبهترازساعت دیگری است (صحیح است) برای اینکه موضوعی است که موردتصدیق همه آقایان هست بنابراین خواستم ازآقایان محترم خواهش کنم که مخالفت خودشان را پس بگیرند که درمجلس مطرح بشودوهر پیشنهاد اصلاحی هم که دارند درهمین جا مطرح کنندکما اینکه خودبنده پیشنهاد کردم که صاحبان اتوبوسهای فعلی حق تقدم داشته باشند وهمینطوربنده پیشنهاد کردم کسانی که سهام خواهند خریدازده هزارتومان بیشترنباشد وآنهم با اسم بنابراین بنده خواستم تمنی کنم آقایان بفوریت دوم هم رای بدهند بلکه این لایحه دوفوریتش امروزتصویب بشود (صحیح است)

نایب رئیس - رای می‌گیریم به فوریت دوم آقایانیکه موافقندبافوریت دوم قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

- اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۲۳ و ۲۵ آذر ۱۳۳۱

۴- اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۲۳ و ۲۵ آذر ۱۳۳۱

نایب رئیس - ازموقع استفاده می‌کنیم چون اکثریت برای رای کافی است تصویب صورت جلسه یکشنبه ۲۳ و سه شنبه ۲۵ آذراعلام می‌شود.

- مذاکره درگزارش کمیسیونهای بودجه و فرهنگ راجع باضافه اعتبار بودجه وزارت فرهنگ

۵- مذاکره درگزارش کمیسیونهای بودجه و فرهنگ راجع باضافه اعتبار بودجه وزارت فرهنگ

نایب رئیس - لایحه اضافه اعتباروزارت فرهنگ مطرح است (بشرح زیرقرائت شد) گزارش ازکمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی. لایحه شماره ۳۸۷۵۳- ۵-۷-۱۳۳۱ دولت راجع به تقاضای اضافه اعتباربودجه وزارت فرهنگ برای اجرای قانون تعلیمات اجباری (مصوب ششم امردادماه ۱۳۲۲)همچنین سایراحتیاجات سال ۱۳۳۱ باحضورآقای معاون وزارت فرهنگ تحت شورومطالعه قرارگرفت پس ازتوضیحات نماینده دولت مشعربراینکه طبق آمار موجودعده داوطلبان تحصیل درسال جاری بیش از سالهای قبل است وقسمتی از این اعتبار برای مصرف احتیاجات مدارس جدیدالتاسیس می‌باشدماده واحده پیشنهادی دولت با اصلاحی که درآن بعمل آمد تصویب واینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. ماده واحده - بوزارت دارایی اجازه داده می‌شود برای اجرای قانون تعلیمات اجباری وسایر احتیاجات وزارت فرهنگ مبلغ یکصدوبیست وهفت میلیون وسیصدونودوشش هزار ودویست وچهل ریال (۱۲۷۳۹۶۲۴۰) باعتباربودجه وزارت فرهنگ درسال ۱۳۳۱ علاوه نموده ازمحل درآمدعمومی کشوربپردازد واین اضافه اعتبار طبق صورت ریزی که متناسب باجمعیت شهرستانهاومرکزباشد وبتصویب کمیسیون بودجه برسدقابل تعهدومصرف خواهدبود.

مخبرکمیسیون بودجه - دکتر ملکی

گزارش ازکمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ با حضورآقای وزیرفرهنگ لایحه شماره ۳۸۷۵۳ ۵-۷-۳۱ دولت راجع باضافه اعتباربودجه وزارت فرهنگ راباتوجه به گزارش کمیسیون بودجه تحت شورومطالعه قرارداد وپس ازمذاکرات لازم با اصلاح مختصری درماده واحده نظرکمیسیون بودجه راتاییدنموده واینک گزارش آن رابرای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون فرهنگ - ناظرزاده کرمانی

نایب رئیس - آقای حائری‌زاده بفرمایید

حائری‌زاده - بنده فعلاعرضی ندارم

نایب رئیس - آقای پورسرتیپ مخالفید بفرمایید

پورسرتیپ - عرض کنم که درمملکت ایران قریب چهارمیلیون جمعیت بنام عشایرزندگی می‌کنند که قسمت عمده آنان بعلت شغل حشم داری وهمچنین برای تکلیف دامهای خوددرفصول مختلف سال ناگزیرند تغییرمکان بدهند وازمحلی به محل دیگر کوچ کنند ومتاسفانه درمواقع عادی برای اجرای هرنوع اصلاحات درکشورابدانامی از این عده مردم زحمتکش درمیان نیست وفقط درمواقع تشنج وبروز اوضاع غیرعادی وبنام مردم میهن پرست وغیره درمراجع صلاحیتدار ازآنهایادی می‌کنند بنده ازنظراینکه خودفردی ازافراد عشایرهستم ضمن ابرازکمال تاثر ازعدم توجه دولتهای وقت بوضع عشایرناگزیرم عرض کنم که دولت وقتی ازمردم عشایربایدانتظارخدمتگذاری داشته باشد که نسبت به آنها توجه مخصوصی مبذول داردوبخلاف گذشته درضمن درنظرگرفتن وضع زندگی آنان درمورد فرهنگ وبهداشت ودامپروری متناسب باوضع زندگی آنها اقدام اساسی مبذول دارد. امیدوارم که آقای وزیرفرهنگ درموردتاسیس مدارس عشایری اقدام ودولت درگزارش اینده نشان بدهند که چه اقدامی برای مردم عشایرکرده مردم عشایرکوچ نشینند جاومسکن معینی ندارند بهیچوجه دولت هم درفکرآنهانبوده‌است که وضعی بوجودبیاورد متناسب باوضع زندگی آنها که آنهاهم بتوانند بچه هایشان را به دبستانها ومدارس بفرستند آخر آنها هم جزو افراداین کشورند نبایدمنکراین باشیم که برنامه‌ای برای وضع تدریس وتعلیم وتربیت مردم عشایربوجودبیاوریم بنده می‌خواستم که توجه آقای وزیرفرهنگ را باین موضوع جلب کنم ومخالفتی هم با اصل لایحه ندارم

فرامرزی - آقاپیغمبرگفته‌است نبایدکوچ نشینی نمود چراکوچ نشین باشند؟

نایب رئیس - آقای مخبربفرمایید

دکتر ملکی (مخبرکمیسیون بودجه)- آقای پورسرتیپ گمان می‌کنم که ماده واحده راکاملا مطالعه نفرموده‌اند برای اینکه وقتی درکمیسیون مطرح شدآقایان پیشنهاداتی دادند که این بودجه اضافی به نسبت جمعیت بین مرکزوشهرستانها تقسیم شود (پورسرتیپ - عشایررامتاسفانه جزآنهامحاسبه نمی‌کنند) وعشایروطن پرست ترین افراد این کشورند واین قانون هم بایددرباره آنها اجرابشود بنده یک پیشنهادی راجع به شرکت‌های تعاونی درواحدهای کشاورزی دادم واگرآن پیشنهاد در کمیسیون ومجلس شورای ملی تصویب بشودفکرمی‌کنم که درقسمت فرهنگ هم یک قدمهای موثروبزرگی برداشته خواهدشد (صحیح است) برای اینکه واحدهای کشاورزی ماباتشکیلاتی که الان وزارت فرهنگ برای دبستانها ودبیرستانها می‌دهد یک بودجه خیلی بزرگی لازم دارد تا اینکه درتمام کشور تعلیمات اجباری عمومی عملی شودواگراین واحدهای کشاورزی تشکیل بشود که مرکب از ۳۰ یا ۴۰ یا ۴۵ ده باشدالبته دراین دهستانهایکعده‌ای ازاشخاص معممی هستند که سالها در آنجا تدریس و تعلیم می‌کردند وخواندن ونوشتن راباهل دهات یادمی‌دادند بعقیده بنده وزارت فرهنگ (استدعامی‌کنم جناب آقای وزیرفرهنگ توجه بفرمایید) وزارت فرهنگ می‌توانداز وجوداین اشخاص استفاده کند برای اینکه اگر به آنهاماهی بیست تومان وزارت فرهنگ بدهدحاضرخواهندشدیک کلاس درده تشکیل بدهند وکودکان ده وحتی بزرگسالان ده راخوانده ونوشتن بیاموزند ممکن است این جابیایید وبگوییداینها تعلیم وتربیت جدیدرانمی‌دانند بنده عقیده‌ام این است که اگر چنین کاری بشود برای رفع این نقص باید درایام تعطیل تابستانی کلاس‌های مخصوصی دراستانهاوشهرستانها تشکیل بشود که این معلمین درآن کلاسها شرکت بکنند و طرز تعلیم و تربیت و استفاده از متد جدید را یاد بگیرند آنوقت تعلیمات عمومی بایک بودجه نازلی درتمام کشور عملی خواهدشد این است که استدعامی کنم از آقای پورسرتیپ هم مخالفت خودشان راپس بگیرند.

نایب رئیس - آقای کهبد

کهبد- بعقیده بنده یکی ازبهترین لوایحی که بمجلس داده شده همین لایحه اضافه بودجه فرهنگ است (صحیح است) جناب آقای پورسرتیپ هم فرمایشاتی فرمودند که البته بعقیده بنده شایان تمجید وتوجه‌است (پورسرتیپ - متشکرم) البته دولت باید بوضع ایلات وعشایراین کشور توجه بکندمخصوصا ازجناب آقای وزیرفرهنگ این تقاضارا دارم درعین حال بنده این اضافه بودجه راهم کافی نمی‌دانم برای اینکه یگانه چیزی که این مملکت رابتواندازاین وضعیت نجات بدهدبه اعتقاد بنده دردرجه اول فرهنگ ودردرجه دوم بهداشت است واگرباین دوموضوع توجه بکنیم وضع مملکت روی همرفته روبراه می‌شود بنابراین بنده می‌خواستم ازآقایان تمنابکنم که فعلا باپرداخت این مبلغ موافقت بفرمایند وفعلاچون وضع مالی مملکت اجازه نمیداده‌است شایداین مبلغ رادرنظر گرفته‌اند وبنده معتقدم که بایدخیلی بیشتر ازاینهاتوجه بشود یعنی بایدنان مثلاکمتربخوریم وبفرهنگ کمک بکنیم بنده ازموقع خواستم استفاده بکنم وازجناب آقای وزیرفرهنگ استدعاکنم که توجهی بوضع فرهنگ شهرستانها ومخصوصا دهات بفرمایند ومخصوصا کلاس اکابررا توجه کنند کلاس‌های اکابرمتاسفانه بواسطه ضیق بودجه بهم خورده‌است بنده می‌خواستم توجه آقای وزیرفرهنگ راجلب بکنم که دراین قسمت توجهی بفرمایید وخودآقایان هم یقینا توجه خواهندفرمود وچون وقت هم زیادنداریم خواستم ازآقایان استدعاکم که رای بدهند تاکاراین لایحه بزودی تمام بشود (صحیح است) مخصوصابه شهریار وساوجبلاغ توجه بفرمایید جناب آقای وزیرفرهنگ

نایب رئیس - آقای ناظرزاده

ناظرزاده (مخبرکمیسیون فرهنگ)- با اینکه راجع باین لایحه صحبت شد ولی اصولا گفته نشد که منظورازاین اضافات چیست وتصورمی‌کنم اگردراین مورد هم توضیحاتی داده شوددیگرجای تردید برای کسی باقی نمی‌ماندو آقایان موافقت خواهندفرمود که انشاء الله این لایحه هرچه زودتر تصویب بشود.

بطوریکه آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارندسال تحصیلی فرهنگی معمولا ازنیمه هرسال یعنی موقع افتتاح دبستانها ودبیرستانها آغاز می‌شودوبا احتیاج روزافزون بتاسیس مدارس جدیدوزارت فرهنگ بایددرشهریور ماه آموزگاران ودبیران جدید را استخدام ولوازم واثاثیه دبستانهاراخریداری کندتادرموقع افتتاح مدارس هده زیادی نوآموزان بلاتکلیف وسرگردان نمانند (صحیح است) اگربودجه کشور درموقع خودتصویب شودازاین لحاظ نگرانی واشکالی پیش نمی‌آید ولی چون سالهاست که بودجه کشور بطور یکدوازدهم می‌گذرد ترتیب پرداخت این اعتبارات دچاراشکال می‌شود وبهمین جهت ماده واحده اضافه اعتبارفرهنگ پس ازمطالعه در کمیسیون فرهنگ وبودجه تصویب شده وامروزتقدیم مجلس می‌گرددومبلغ پیش ازدوازده میلیون تومان است وقسمتی از آن برای اجرای تعلیمات اجباری است که بعقیده بسیاری اساسی ترین پایه ترقی آینده کشور و فرهنگ خواهدبود یک قسمتش مربوط باستخدام معلمین جدیدخواهدبود وقسمت دیگرش هم برای خرید لوازم و اثاثیه برای مدارس است.

ضمنا باید تذکر بدهم که همانطورکه درمتن ماده واحده قیدشده این اضافه اعتبارطبق صورت ریزی که متناسب باجمیعت شهرستانهاومرکزباشد وبتصویب کمیسیون بودجه برسدقابل تعهدخواهدبود ولی بنده بنابروظیفه مخبری کمیسیون فرهنگ باید ذهن آقایان نمایندگان محترم رامتوجه کنم وتذکربدهم که اگرفقط جمعیت شهرستانهاومرکزراچنانکه قیدشده تصویب کنیم وکلمه (احتیاجات) اضافه نشودممکن است بعداوزارت فرهنگ دربسیاری نقاط دچاراشکال بشود (بعضی ازنمایندگان -صحیح است) (بعضی دیگرازنمایندگان - فقط بایدجمعیت درنظرگرفته شود) زیرا با اقرارباینکه بایدهمه جابه نسبت جمعیت فرهنگ ترقی کند معهذافعلا بسیاری نقاط هست که ممکن است جمعیت آنها کم ولی دانش آموزان ودانشجویان آنجا زیاد باشد وطبق این ماده اگراصلاح نشود بایدچنین نقاطی را ازتامین وسائل ومعلم محروم داشت والبته اینکار شایسته نیست بهمین جهت بنده یادآوری می‌کنم که بجای عبارت (متناسب باجمعیت شهرستانهاومرکز) جمله (متناسب با جمعیت و احتیاجات شهرستانهاومرکز) گنجانده شود وگویا در کمیسیون فرهنگ بهمین ترتیب اصلاح شده بودوشک نیست اگراین کلمه احتیاجات اضافه نشودماده واحده دراجرای باشکالات بسیاربرمی‌خورد چه مانعی دارد که کلمه احتیاجات اضافه شود وآقای وزیرفرهنگ هم این قسمت رادرنظربگیرند. و اگر احتیاجات درنظرگرفته نشودممکن است دربسیاری ازدبستانها ودبیرستانها بگویندچون جمعیت این محل کم است ولواینکه تعداد دانش آموزان ودانشجویان آن زیاداست نمی‌توانیم از این بودجه چیزی بدهیم اگراین کلمه احتیاجات اضافه بشود وزارت فرهنگ از این اشکال که ممکن است پیش بیاید نجات پیدامی‌کند (صحیح است) با این توضیحاتی که داده شد دیگر اشکالی برای تصویبش نیست وتمنادارم آقایان محترم این ماده راتصویب فرمایند که وزارت فرهنگ درآغاز سال تحصیلی بیش از این دچار اشکال نباشد (صحیح است)

نایب رئیس - آقای دکتر ملکی

دکتر ملکی (مخبرکمیسیون بودجه)- عرض کنم بنده خیلی متاسفم که درجواب آقای ناظرزاده مخبرکمیسیون فرهنگ بایدعرض کنم که این قسمتی که فرمودند عملی نیست حالا البته مامطمئن هستیم که وزیرفرهنگ از این قانون سوء استفاده‌ای نخواهد کرد چون جناب آقای دکتر آذر در راس وزارت فرهنگ هستند ولی اگرچنین چیزی تصویب بشودوبعداوزیری درراس فرهنگ باشد که بخواهدمال یک استان راکم بکد وباستان دیگربدهد همین کلمه احتیاجات رادستاویزقرارمی‌دهدواشکال ایجاد می‌کند (صحیح است) باین جهت ماجمعیت راگذاشته‌ایم که تقسیم اعتبار به هرمحل به نسبت جمعیت باشد (صحیح است) چون درهرجاجمعیت زیاداست دانش آموزهم بیشتراست خواهش می‌کنم آقای ناظرزاده باین توضیح توجه بفرمایندوازاین لایحه دفاع بفرمایند.

ناظرزاده - خودجناب آقای وزیرفرهنگ توضیح می‌دهند اشکال رفع می‌شود.

نایب رئیس - آقای وزیرفرهنگ

وزیرفرهنگ (دکتر آذر)- این موضوع احتیاجات البته قابل توجه‌است جاهایی که عده سکنه خیلی زیاد است ولی وضع زندگی اهالی ورشدفکریشان هرعلت دیگری که ممکن است تصور بفرمایید سبب شده‌است که تقاضای زیادی یارغبت زیادی به تاسیس دبستان یادبیرستان نداشته واحتیاجی ایجادنشدهاست البته وزارت بایدبکوشد که تمام مردم وتمام افراد مملکت بالسویه ازفرهنگ متمتع بشود (صحیح است)


دراین قسمت هیچ حرفی نیست ولی انتشارجمعیت درسطح وسیع خودش سبب می‌شود که به نسبت جمعیت مانتوانیم موسسات فرهنگی رادایرکنیم واگردایربکنیم آنطوریکه بایداستفاده از این موسسات فرهنگی نخواهدشد باین دلیل بنده بانظرآقا ناظرزاده موافقم که متناسب با احتیاجات هم ذکربشوددرکمیسیون فرهنگ هم این موضوع مطرح شد وآقایان توجه فرمودندواین پیشنهاد مثل اینکه آنجاقبول شدنمی دانم چه شده‌است که درگزارش نیست.

امامی اهری - اضافه شدن احتیاجات نقض غرض می‌شوداین کلمه احتیاجات بکلی خلاف مصلحت است امروز جنابعالی هستیدفرداهمه اش صرف مرکزمی شود.

وزیرفرهنگ - اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس - بفرمایید

وزیرفرهنگ - یک نسبتی بین مرکزوشهرستانها درنظرگرفته شدبطورکلی این عرضی که بنده می‌کنم درباب توزیع سهمیه شهرستانها درخودشهرستانها است نه اینکه سهمیه رابه نسبت جمعیت مرکزوشهرستانها بخواهیم توزیع کنیم اینطور نیست البته بطورکلی این درنظرگرفته شده‌است که سهم قابلی به نسبت جمعیت برای شهرستانها از این بودجه منظوربشود (صحیح است) درموقع توزیع این سهمیه بین شهرستانها البته بایدتناسب احتیاجات رادرنظرگرفت این طورنیست که مطابق جمعیت توزیع سهمیه شهرستانهارابکنندبایدبشودازتمام بودجه استفاده کاملی کرد که بنده هم این پیشنهاد راقبول می‌کنم وهم تقاضامی‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند (جمعی ازنمایندگان - مارای نخواهیم داد) همانطوریکه آقای دکتر ملکی توضیح فرمودندبودجه وزارت فرهنگ همیشه درابتدای سال تحصیلی بعدازاینکه احتیاجات برآورده شدتنظیم وتقدیم می‌شودوکلاسها درتعقیب تصویب بودجه تاسیس می‌شود بنده می‌توانم این رابه آقایان عرض کنم که باکوشش زیاداین کلاسها راکه بعلت ازدیادداوطلب مورداحتیاج بوده‌است تاسیس کرده‌ایم معلم برای آنها تا آنجایی که مقدوربوده تعیین کردیم واگربنا شود که تصویب بودجه به تاخیرنیفتدخواهی نخواهی ممکن است تعطیل بشود پس تمنادارم آقایان توجه بفرمایند وبودجه راتصویب بفرمایند که کلاسهای اضافی واین عده دانش آموزیکه عجالتا مشغول تحصیل هستند دراین مدارس وکلاسهای اضافی کارشان مختل نشود.

نایب رئیس - اصلا این موضوع که این جامطرح بود وآقای وزیرفرهنگ طرح فرمودند موقعش نبودبرای اینکه پیشنهادی داده نشده که قبول بکنند یا رد بکنند حالا آقایان توجه بفرمایند پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده که قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد) این جانب پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافی باشد. دکتر کیان

نایب رئیس - آقای دکتر کیان

دکتر کیان - این پیشنهاد بنده یقین دارم که مطابق منظوراکثریت تام وتمام نمایندگان است فقط ازلحاظ اینکه لازم است اینکه یک کسی این پیشنهاد رابدهدبنده این پیشنهاد رابرای کفایت مذاکرات دادم آقایان می‌دانند که دراواخر آذرماه هستیم درحالیکه فرهنگ بایستی ازشهریورمجهز به کارباشد واین مدت ازسال تحصیلی بواسطه عدم اعتبار تلف شده‌است درمرکزمی‌دانید که همه بلاتکلیفندوفرهنگهابی ترتیب ودرشهرستانهاهم همه جاهمینطوراین است که تقاضامی‌کنم زودترباین لایحه رای بدهیدبرای اینکه این بی تکلیفی‌ها ازبین برودضمنا نسبت به جمعیت همانطوریکه آقایان متوجه هستندآنچه منظوراکثریت نمایندگان شهرستانها است همین است که دراین گزارش منظور شده بنده استدعامی‌کنم که مباحثات راکوتاه کنیم وهمین شکل که لایحه تدوین شده‌است تصویب کنیم واگربیشتر از این وقت کم بشودتاخیرمی شود که فی التاخیرافات.

نایب رئیس - آقای ذکایی مخالفید

ذکایی - مخالفم

نایب رئیس - بفرمایید


ذکایی - عرض کنم بنده با کفایت مذاکرات از این نظرمخالفم که مادرمواقع دیگرفرصت پیدانمی‌کنیم که نواقص فرهنگ را تذکربدهیم بنده می‌خواهم تقاضاکنم که اجازه بفرماییدبنده عرایضی دارم نظریات خودم را عرض کنم.

مهندس غروی - بفرمایید

نایب رئیس - نمی‌شودآقاحالابایددرکفایت مذاکرات منحصراصحبت شودآنهم مختصر

امامی اهری - درنطق قبل ازدستور بفرمایید

نایب رئیس - اعلام رای می‌شودبرای کفایت مذاکرات

ناظرزاده – هر پیشنهادی که برای آذربایجان می‌شودماقبول می‌کنیم

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود. (بشرح زیرخوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم که ماده واحده بشکل ذیل درآید.
ماده واحده - بوزارت دارایی اجازه داده می‌شود برای اجرای قانون تعلیمات اجباری وسایراحتیاجات وزارت فرهنگ مبلغ یکصدوبیست وهفت میلیون وسیصدونود وششهزار ودویست وچهل ریال باعتباربودجه وزارت فرهنگ درسال ۱۳۳۱ علاوه نموده ازمحل درآمد عمومی کشور بپردازد.

تبصره ۱- دوسوم این اضافه اعتبار منحصرا برای اجرای قانون تعلیمات اجباری درمناطقی ازآذربایجان - زنجان - کردستان - خوزستان (کریمی - کرمانشاه) بلوچستان - خراسان - گرگان که ازنظرپیشرفت زبان ملی فارسی با پیشنهاد وزارت فرهنگ وتصویب کمیسیون بودجه ضروری برسد اختصاص داده وازباقیمانده طبق صورت رمزی که متناسب باجمعیت سایرنقاط ومرکزباشد وبتصویب کمیسیون بودجه برسدقابل تعهد ومصرف خواهدبود.

تبصره ۲- نقاطی ازآذربایجان - زنجان - کردستان - خوزستان - بلوچستان - خراسان - گرگان که ازدوسوم منظورشده درتبصره اول سهمی نمی‌برددرجزو نقاط دیگری که ازبقیه اعتبار اضافی مزبور استفاده می‌کنند منظورخواهندشد. دکتر فاخر

ناصر ذوالفقاری - خوب پیشنهادی است (کریمی - بله چون زنجان راداشت بقیه کشورحساب نیست)

نایب رئیس - آقای دکتر فاخر

دکتر فاخر - بنده باید اعتراف کنم که توجه اصلی راکه آقایان بایدباصل موضوع بفرمایند نباید باسامی کرده باشند جناب آقای کریمی توجه بفرمایید توجه راباصل موضوع بفرمایید نه باین اسامی که درآنجاذکرشده بنده تصدیق می‌کنم که این ماده راخلاصه ترازاین هم می‌شد تنظیم کرد وبنده هم اینکارراکرده بودم.

ولی بعد از مشاوره باجناب آقای وزیر فرهنگ ازنظردوری جستن ازبعضی مشکلات قدری مفصل شد البته بنده اطلاع کامل ازتمام نقاط کشورندارم اگر پیشنهاداتی راجع به بعضی نقاط دیگرداردمانعی نیست بنده که پیشنهاد کننده می‌باشم باکمال میل می‌پذیرم ولی دلیل اینکه بنده این اصل را پیشنهاد کردم این است که بایدعرض کنم که امروزه بفرض وجوداختلاف زبان بین ساکنین یک کشور این عمل بهیچ وجه مانع ازایجادوحفظ وحدت ملی نیست ودربیشترکشورهای جهان زبان‌های محلی ومتعددوجودداد. خوشبختانه درنتیجه روح وطن پرستی که ایرانی هادارند این حالت درایران وضع بهترازآن نیزدارد باین معین که دسته‌هایی ازملت ایران که لهجه‌های محلی دارند ودانستن زبان فارسی ملی برای آنهامشکل است عموماخواندن ونوشتن این زبان واحدملی رابهمه چیزترجیح می‌دهندولی متاسفانه وسایل یادگرفتن کامل این زبان شیرین برای خودآنها وبرای کودکان آنهافراهم نیست.

تهیه وسایل لازم برای تکمیل تعلیمات زبان ملی این عده نه تنها اخلاقا تعهدی برای دولت ایجادمی‌کندبلکه ازنظراداره کشورنیزکمال ضرورت رادارد. این ضرورت نه ازلحاظ این است که تمام افراد کشورزبان همدیگر را کاملابفهمندبلکه از این لحاظ است که بعلت پیشرفت رادیو وروزنامه روزبروز رغبت کسب اخبارودسترسی داشتن به تعبیروتفسیر این اخبارمردم این کشور مثل مردم سایر کشورها زیادمی شود بعلاوه با انتشارات رادیویی ومطبوعاتی امروزه می‌توان بسهولت مردم کشوررا با اصول ووسایل جدیدزندگی وکارآشناکرد. آقایان امروز اگربدهات وقصبات ایران سربزنید بیشترخانواده‌ها رادارای رادیوومشترک روزنامه خواهیدیافت. اگرافراداین اجتماعات بسهوت نتوانندزبان ملی خودرابفهمند ازاستفاده ازانتشارات وتبلیغات ملی وتعلیمات مفید سمعی محروم خواهندشدعلی الخصوص که همیشه صداهای دیگرنیز درآسمان غیرقابل کنترل طنین اندازباشد.

آقایان این امربا اجرای قوانین ومقررات کشور نیزارتباط خاصی دارد اگرافرادکشور بسهولت نتوانند ازطریق خواندن وشنیدن عضا وقوانین ومقررات کشورخوداطلاع پیداکنندچطورمی‌توان انتظاراجرای مقررات راداشت باین جهات است که تصویب این پیشنهاد را ازحضورمحترم آقایان تقاضامی‌کنم.

نایب رئیس - آقای ملک مدنی مخالفید؟

ملک مدنی - بله

نایب رئیس - بفرمایید

ملک مدنی - متاسفانه روزی که این لایحه رادرکمیسیون بودجه تهیه کردیم وآنجارای دادیم جناب اقای دکتر آذروزیرفرهنگ کارداشتند آقای معاون آقای دکتر نصیری حاضرشدند اگرایشان درآن جلسه کمیسیون حضور داشتند آن فرمایش رانمی فرمودند ما اینجاحکومت اکثریت هستیم مانمی توانیم جمعیت رادرنظرنگیریم وبگوییم حکومت اقلیت برقراراست مجلس شورای ملی تمام کارهایش روی اقلیت واکثریت است (امامی اهری - پول را کی می‌دهد) اجازه بفرماییداین موضوع خیلی بحث شده درکمیسیون آقای دکتر نصیری پافشاری کردند ولی اکثریت قریب به اتفاق کمیسیون این نظرراتاییدکردوهم استدلالشان موجه بود (صحیح است) مادراین مقام هستیم که تعلیمات عمومی واجباری راتوسعه بدهیم وعمل کنیم این هدف ماست واگریک نقطه‌ای که جمعیت دارد ولی هنوزتوفیق پیدانکرده که عرض وتقاضای خودش را بگیرد نبایدمحروم بماند شان وزارت فرهنگ این است ه آنجاییکه مردم به فرهنگ توجه ندارند آنهارامهیا وآماده کندبرای چه چیزوزارت فرهنگ اصلا تشکیل شد؟ برای اینکاراست برای اینکه اگرجمعیت داشت ودرنقاط دورافتاده بود باجهل وبیسوادی مبارزه کند من تعجب می‌کنم که اصلا چرا این صحبت می‌شود جناب آقای ناظرزاده رفیق عزیزوقدیمی بنده هستندودراینجا تعصب موکلینشان را بکارمی‌برند ماهم حرفی نداریم ولی تعصب ایشان نبایدتجاوزکند وخللی بحقوق دیگران واردکند (صحیح است) باینجهت بنده استدعامی‌کنم که همانطوریکه شعاراین مجلس بوده‌است که همیشه جمعیت واکثریت رادرنظرداشته عمل کندبعلاوه ماباید سعی کنیم که مردم باسوادشوند اگرجایی تابحال عقب افتاده‌است من اعتقادم این است که اوراباید مقدم بدارید (صحیح است) برای اینکه مامی‌خواهیم مردم باسوادشوند همان استدلالی راکه خودتان فرمودید آقای دکتر فاخر اگرمردم سوادنداشته باشندونتوانندازرادیوویامطالب روزنامه استفاده کنند گناه یک شهرستانی یک بلوکی یک جایی که بیسوادمانده گناهش گردن هیات حاکمه‌است (صحیح است) امروزدردنیا (عبدالرحمن فرامرزی - جایی که بی جمعیت اندهمینطوراست) بی جمعیت مانده بایدبه وزارت بهداری ایرادکرد که چرابهداشت آنجارادرست نکردی که جمعیت کم شده واگربیسوادمانده‌اند مابایدسعی کنیم باسوادبشوند بنابراین خیال می‌کنم که نظرقریب باتفاق مجلس این است که همان گزارشی که داده شده تصویب شود (صحیح است)

نایب رئیس - توجه بفرمایید رای می‌گریم به پیشنهاد آقای دکتر فاخرآقایانی که موافقندقیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) ردشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.(پیشنهاد آقای معتمددماوندی بشرح زیرقرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی تبصره زیررابماده واحده پیشنهاد می‌نمایند:
تبصره - اجرای ماده واحده مزبوردرقراء شهرستانها مقدم برمراکزشهرستانها خواهدبود. معتمد دماوندی

نایب رئیس - آقای معتمددماوندی

معتمددماوندی - بنده توضیح زیادی دراطراف این ندارم واضح است اگرمیل دارید رای می‌دهید میل ندارید ندهید.

نایب رئیس - مخالفی نیست؟ (نبوی - مخالفم) بفرمایید

نبوی - درضمن یک لایحه که برای امرمعینی ازطرف دولت تقدیم شده‌است نمی‌شود که تمام نقائص مملکت را رفع کردوضع مملکت ماطوری است که حتماهرسال بایستی یک مبلغی اضافه بربودجه سال پیش بفرهنگ دادبرای اینکه نه تنهاکارهای فرهنگ بانتهایش نرسیده بلکه هنوزدرمراحل مقدماتی است ماباید حتما تعلیمات اجباری رادر مملکت اجراکنیم وکاری کنیم که تمام سکنه مملکت باسوادشوند برای اجرای این منظور چون پول زیادی نداریم که بدهیم وسایروسایل کار ازقبیل آموزگار وغیره طوری نیست که بشودفعتا این کارراکرد ناچاربایدهرسال یک مبلغی بربودجه وزارت فرهنگ بیفراییم این کاراز بعدازشهریور تابحال هرسال شده با اینکه اوضاع مملکت نابسمان بود ومرتب نبود با اینحال باز دولتهاومجلس کوشش کردند وهرسال یک مبلغی به بودجه فرهنگ افزودند ودرولایات تا آنجاکه میسربود مدارس تاسیس شد ولی امسال دولت نتوانست بودجه رابقدری که احتیاج داشت تنظیم کندودرموقع خودبدهد ناچارالان این را آورده‌اند حال بایستی کاری کرد که منظور مردم ومنظوردولت تامین شود بعضی ازبودجه‌های مملکتی ومخارج دولتی است که آنهاراممکن است تبعیض کرد. نسبت بیک جا بیشترخرج شود وجای دیگرکمترمثلا درتشکیلات ارتشی دولت ممکن است دریکجا ویک سرحدزیادتر خرج بکند ودریک جاهایی که احتیاج نداردکمتر دریک شهربزرگی ک جمعیت زیاددارد ممکن است تشکیلات ارتشی نباشد ولی فرهنگ اینطورنیست فرهنگ مال جمعیت است هرجاجمعیت بیشتراست فرهنگ بایدوسیعتر باشد (صحیح است) پول فرهنگ را مردم می‌دهندوقتی جمعیت زیادتربود پول بیشتر می‌دهدوحق دارند تقاضاکنندجناب آقای ناظرزاده فرمودند ممکن است درجایی که جمعیت کم باشد ولی دانش آموززیاد باشدبنده نمی‌توانم این راتشخیص بدهم یک جایی که جمعیتش زیادتراست داوطلب تحصیلش هم مسلمازیادتراست (ناظرزاده - من ازایرادشماتعجب می‌کنم) (فرامرزی - ممکن است که سکنه جایی بیشترعلاقه داشته باشند) بنابراین ازهرحیث بعدالت نزدیکتراست که هرچه جمعیت بیشتراست آنجابیشترداده شود اماراجع به پیشنهاد آقای معتمددماوندی من معتقدم که این پیشنهاد دست دولت را می‌بندد اگر دولت یک چیز ضروری یک خرج لازمی داشت درمرکز شهرستان مطابق پیشنهاد ایشان خرج را باید ببرددردهات واین صحیح نیست نظردولت هم بایستی تامین گردد و من قطع دارم دروزارت فرهنگ باین موضوع توجه خواهند کرد و برای اینکه لایحه زودتر تصویب شود من ازایشان تقاضامی‌کنم که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

نایب رئیس - آقای وزیر فرهنگ فرمایشی داریدبفرمایید

وزیرفرهنگ - عرض کنم درتوضیح بنده متاسفانه یک نقصی بود وآن این است که عکس این قضیه راکه می‌فرمایند متاسفانه هست درست است که جمعیت درنقاطی زیادنبوده وموسسات فرهنگی هم بقدراحتیاج دایرنشده ودرتوزیع بودجه امروزی اگر بنا شود ما برویم روی جمعیت این نقاطی که عرض کردم عقب افتادگی دارند بهمان حال باقی می‌مانند منظوربنده یک قسمت این است که عقب افتادگیهاراجبران کنیم ووقتی جبران شدالبته بعدازآن این اصل کلی را که البته صحیح هم است ماتبعیت می‌کنیم یعنی به نسبت جمعیت این بودجه راتوزیع می‌کنیم ولی اگرامروزه فقط روی عده وافراد جمعیت عمل کنیم این عقب افتادگیها جبران نخواهدشد (امامی اهری - این طورنیست آقا) (کریمی - صحیح نیست) (مهندس غروی - خیلی نادراست) منظوراین بوده‌است که مادراین مورد بتوانیم آن عقب افتادگیها راجبران کنیم ووقتیکه یک اعتدالی برقرارشد البته روی تعدادجمعیت عمل خواهدشد.

نایب رئیس - پیشنهاد آقای معتمددماوندی یکمرتبه دیگرقرائت می‌شود (بشرح سابق الذکرقرائت شد)

نایب رئیس - رای می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که موافقندقیام بفرمایند (اکثربرخاستند)

تصویب شد پیشنهاد تنفس رسیده قرائت می‌شود (فرامرزی - من مخالفم) (پیشنهاد تنفس بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تنفس داده شود. حسین مکی

نایب رئیس - آقای مکی

مکی - بنده این پیشنهادی که داده‌ام خواستم یک مطلبی را که از لحاظ حفظ پرستیژ مجلس کمال اهمیت راداردبعرض مجلس برسانم وبعد پیشنهادم را پس می‌گیرم امروزچندنفرازهنرجویان دانشکده رنگرزی شکایتی به کمیسیون عرایض کرده‌اند منهم رئیس کمیسیون عرایض هستم به وزیرفرهنگ گفتم که توجه بکنید که اینهابروند سرکارشان واعتصاب ایشان خاتمه یابد (یکی ازنمایندگان - وزیرفرهنگ گوششان باین حرفهابدهکارنیست) بنده و آقای نریمان باین کاررسیدگی کردیم آنهایک نامه‌ای آورده بودند به مجلس ازدرمجلس که رفته‌اند بیرون آنهارا گرفته‌اند برده‌اند زندان (قنات‌آبادی - درمدارس حکومت نظامی برقراراست)

مجلس شورای ملی وکمیسیون عرایض درسال به سی چهل هزار عریضه رسیدگی می‌کند این برای پرستیژ مجلس هیچ پسندیده نیست که یک کسی که شکایت می‌کندبه مجلس دم دربگیرندش این رامن برای توضیح عرض می‌کنم که آقایان وزرای کابینه جناب آقای دکتر مصدق که مورد قبول ملت ایران است حساب خودشان راحساب دکتر مصدق جداکنند (صحیح است) (احسنت) پیشنهاد راهم پس گرفتم

وزیرفرهنگ - اجازه می‌فرمایید؟

مکی - بگذارید حرف بزند (قنات‌آبادی - این اعمال بدکتر مصدق چه ربطی دارد؟ درتمام دبیرستانها سرنیزه گذاشته‌اند)

نایب رئیس - آقای وزیر فرهنگ بفرمایید

وزیرفرهنگ - اگر کسی توقیف شده ابدا ربطی به شکایت به مجلس نداشته بنده یقین دارم که این توقیفی که درمجلس بعمل آمده بهیچوجه ارتباطی باشکایت آنهابمجلس نداشته‌است وبنده هم (قنات‌آبادی - چرادستور داده‌اند) بنده هم ازاینجابهیچوجه دستوری راجع بتوقیف کسی راجع بشکایت به مجلس نداده‌ام لابدجریانی درکاربوده‌است کسی مستحق توقیف بوده حالا این کس حامل پیغامی یانامه‌ای بمجلس بوده آمده‌است ومامورین حکومت نظامی درموقع خروج اورابجا آورده‌اند وتوقیف کرده‌اند این ابدا ارتباطی به مجلس نمی‌توانسته داشته باشد که برخلاف پرستیژ مجلس عمل شده باشد این رانبایدباین صورت تعبیربکنیم عده‌ای بوده‌اند درهنرستان رنگرزی اخلال کرده‌اند اعتصاب کرده‌اند کلاسها را تعطیل کردند جلساتی دروزارت فرهنگ ودرهنرستان تشکیل شده باولیای آنهامراجعه شده بدرخواست‌های آنهارسیدگی شده به آن قسمتی که قانون بوده منطقی بوده عمل شده وترتیبی داده شده‌است وازاین آقایان درخواست شده که دست ازاعتصاب بکشند درسهایشان را بخوانند درخواستهایشان را آن قسمتی که عملی شدنی است عملی می‌شودآن قسمتی هم که عبارت ازچیزهایی است که واقعا ازعهده وزارت فرهنگ برنمی آید یامنافع قانونی دارد آنهاهم مطالعه می‌شئود تاترتیبی داده شودازجمله تقاضاهایشان مثلاملاحظه بفرمایید تعویض یک معلم است معلمی است هشت نه سال در این هنرستان تدرس کرده سابقه تدریسش هم بسیارخوب است یکمرتبه چندنفری علیهش قیام کرده‌اند وتعویض اورا می‌خواهند البته این امکان ندارد دراین موقع سال آن هم بعلت اینکه چندنفر دانشجوازآن معلم یابحق یانابحق راضی نیستند مافورا معلم راعوض کنیم والا این آقا این اعتصاب می‌کنند واخلال می‌کنند این عملی نیست اگر بناشودماروی این قبیل اعتصابها فورا معلم راعوض کنیم رئیس دبیرستان را منتظرخدمت کنیم دیگرنمی‌شود دبیرستان ودبستان وکلاس اداره کرد این یک ترتیبی نیست که مدبشود ووزارت فرهنگ هم بتواندترتیب آنرا بدهد (قنات‌آبادی - شمادراعتصاب دیپلم حراج کردید) عرض کردم این اعتصاب درمدارس بایستی بکلی برطرف شودبنده ازآقایان تمنی می‌کنم که ترتیبی بدهند که دانشجویان فقط بفکرتحصیل باشندواین دسته بندیها واین اختلافات حزبی که متاسفانه به مدارس سرایت می‌کند ومانع پیشرفت اموردرسی می‌شود ودانش آموزان راهرروز به بهانه‌های مختلف بجان هم می‌اندازند وسبب می‌شود که کلاس تعطیل شودمعلم ازکارمی مانداینها خاتمه داده شود (صحیح است) بنده مع التاسف بایدعرض کنم که دربعضی ازروزنامه‌ها می‌خوانم که سردسته‌های حزبی دانش آموزان را باجتماعات جلسات شب دعوت می‌کنند (یکی ازنمایندگان - بسیارکاربدی است) تصدیق می‌فرماییداگردانش آموزی بخواهد درس بخواندوقت واردشدن دراین جلسات وقت شرکت دراین جلسات راندارد این بایددرمدرسه تکالیفی که باوعرضه می‌کننداینهارامطالعه کند برود درمنزل درسش را حاضرکند تکالیفش را اجراکند اگربناشوداینها هرروزبعناوین مختلف ازکاربازبمانند دیگر چیزی یادنمی گیرند واخرسال هم این اختلافات وتشنجاتی راکه ملاحظه می‌فرماییدبرای امتحانات پیش می‌آورند خواهی نخواهی ازترس رفوزه شدن کسیکه درس درستی نخوانده متزلزل است وهمین اختلافات را بوجودمی آورد خلاصه این توقیف همانطورکه عرض کردم بنده تکرارمی‌کنم ابداربطی به مراجعه به مجلس ندارد واینعمل حکومت نظامی نظربسوابق دیگری بوده‌است نبایدتوهین ویک اقدامی برعلیه پرستیژ مجلس تلقی بشودالبته رسیدگی می‌کنیم جناب آقای وزیرکشور هم به بنده فرمودند عرض کردم تحقیق می‌کنم ترتیبش را می‌می‌دهم نگرانی از این حیث نبایددربین باشد


مکی - اجازه می‌فرمایید

نایب رئیس - اجازه بفرمایید این موضوع دیگرمطرح نیست پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای عبدالرحمن فرامرزی بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که جمله (واین اضافه اعتبارطبق صورت ریزی که متناسب باجمعیت شهرستانهاباشد) حذف شود. عبدالرحمن فرامرزی

بعضی ازنمایندگان - پیشنهاد حذف نمی‌شودکرد.

امامی اهری - پیشنهاد حذف صحیح نیست.

فرامرزی - پیشنهاد تجزیه می‌کنم

بعضی از نمایندگان - درموقع خودش پیشنهاد تجزیه بفرمایید

فرامرزی - آقاتکلیف من را رئیس مجلس معین می‌کندوکیل حق ندارد تکلیف معین کند.

نایب رئیس - بفرماییدتوضیح بدهید.

عبدالرحمن فرامرزی - حق حذفش را اگرندارم حق حرف که دارم (پورسرتیپ - باکمال احترام گوش می‌دهیم) (کریمی - ولی رای نمی‌دهیم) محققا ظاهراین عبارت که به تناسب جمعیت تقسیم می‌شودخیلی خوب است برای اینکه آدم این عبارت را به جاببرد وقتی واردحیات وواردروحیه ووضع مملکت نباشدقبول می‌کندمی بیندحرف از این حسابی تر نمی‌شودمالیات زیادتر داده عده شان بیشتراست البته بایدسهم بیشتری ببرند والحمدالله خیلی خیلی بیشترهم دارندمی برند امابایدیک قدری بحقیقت نگاه کردیک مملکت مثل یک خانواده می‌ماندشهرستانهای یک مملکت به مثابه افرادآن خانواده هستنددریک خانواده‌ای یک فردی علیل است کارکمترمی‌کندنفع بخانواده کمترمی رساند امامحتاج مخارج بیشتری است برای اینکه آن پسرقوی گردن کلفت دوانمی خواهدمخارج مریضخانه هم نمی‌خواهدپولی هم می‌آورد بخانه اماخانواده آن پچه ضعیفش را که خرج دارد ومحصول عملی ندارد اورامعالجه می‌کند خرجش می‌کند ازدسترنج پسرقویش می‌گذارد روی معالجه آن پسرضعیف. شهرستانهای یک مملکت هم همینطور است بایددیدیک شهرستانی محتاج چیست وباین احتیاجش رسیدگی کردواحتیاجش را رفع کرد این قانون نقاطی راکه بعللی خالی ازسکنه شده یاسکنه اش کمتر شده همیشه درحال عقب ماندگی نگه می‌داردالان در این مملکت جاهایی هست که فوق العاده استعداد دارد ولی یک عللی آنهاراخالی ازسکنه کرده مثل خوزستان مثل بلوچستان مثل فارس مثل کرمان (اخگر- مثل بنادر) مثل بنادر اینهاعللی دارد که کم سکنه‌است علتش هم ازتوی تهران است درست من تصدیق می‌کنم سیاست خارجی دراین قسمت زیادعمل کرده اولا این دوهمسایه ماکه یکی روس باشد ویکی انگلیس سیاست روس همیشه طوری بود که حدودمجاوراو بهترباشد ازحدوددورازمجاورت اوبعکس سیاست انگلیس درهمه جاطوری بوده که حدود مجاور او عقب بماند خراب بشود هرجاحالت سرحدی داردانگلیس این عمل راکرده‌است اگرشمابروید به بلوچستان این را ازلحاظ هونمی‌گویم که بخواهم استفاده بکنم ازموقع برای منظورم نه روی مطالعه‌ام عرض می‌کنم درهندوستان که حالا دو قسمت شده یک قسمت پاکستان ویک قسمت هندوستان بلوچستان محققاهرکه رفته باشدجای بسیارپراستعدادی هست ولی هم بلوچستان ما بایر و خراب است وهم بلوچستان پاکستان بایروخراب است برای اینکه اواینا رابمثابه سنگری می‌داند که خرابی هم سرحداوسنگری است برای اوکه نتواند دشمن استفاده کندازاینجاوزودبرسد بهش دشمن دربیابان ودرجاهای بایروخراب عاجزمی ماند تا اونتواند قوه برساند این سیاستش بوده‌است روی این سیاست که این سیاست را در تهران عمل کرده‌است نه درجنوب جنوب مملکت خراب شده‌است فارس همه چیزداردازلحاظ طبیعی ازهمه چیزش استفاده نشده اصلابنادرنفس گاه یک ملتی است امابنادرایران خراب است ومرکزایران کوچکترین توجهی به بنادرنکرده چرا شما نمی‌خواهید روزی فکربکنید برای این نقاطی که خالی ازسکنه مانده؟ (کریمی - اول باید جمعیتش رادید) من تصدیق می‌کنم آقای کریمی یقین هم دارم اینجا این پیشنهاد من تصویب نخواهدشد برای این که آقایانی که اکثریت دارند در مجلس مال نقاطی هستند که سکنه اش زیادتراست وکیل هم بیشتردارد بلوچستان باین بزرگی فقط یک وکیل داردمن ازباب مجادله این حرف را نمی‌گویم ازباب اینکه بخواهم حرف را به کسری بنشانم این حرف را نمی‌زنم ازلحاظ این که وضع مملکت رامی‌دانم و می‌دانم این قانون اگرگذشت باین ترتیب ماهمیشه محروم خواهیم بودازمدرسه فرسنگها شمابروید دربلوچستان وکرمان وفارس آدئم تویش نیست آقا من که نمی‌گویم شمایک قانونی بگذرانید که هرجا نفوسش کمتراست آنجابیشترخرج بکنید می‌گویم این رامسکوت بگذاریدودراختیاروزارت فرهنگ بگذارید که ببیند (کریمی - که متنفذین برای شهرستانهای خودشان استفاده کنندوبه جاهای دیگرچیزی نرسد) من بشماحرفی نزدم شمابازحرفتان را می‌زنیداینجوری که نمی‌شود (زنگ رئیس)

نایب رئیس - آقای فرامرزی یکربع بیشتروقت ندارید

فرامرزی - الان عرضم راتمام می‌کنم من می‌دانم آن نقاطی که محروم ازفرهنگ است محروم ازهمه چیزاست دراین مملکت برای اینکه همیشه حکومت دردست کسنی بوده که درشمال بیشترعلاقه داشته‌اند تادرجنوب همه اش توجه به شمال کرده‌اند وجنوب را بکلی متروک گذاشته‌اند الان هم متاسفانه ازفارس یک وکیل اینجانیست غیرازدوسه نفرکه دوتایش مال بنادراست کسی نیست دفاع ازحقوق شان بکند (دکتر شایگان - بنده هم هستم) جنابعالی وکیل تهران هستید عرض کنم یک چیزدیگری که می‌خواستم تذکربدهم به آقایان واین را آقای وزیر توضیح هم داده‌اند من نبوده‌ام وآن این است که احتیاجات مملکت به مدرسه درحدودنفوسش نیست این راکسی می‌داند که توی فرهنگ کارکرده باشد کردستان نفوسش زیاداست اماهمیشه بودجه کردستان صرفه جویی می‌شودولی درفارس شماده برابراین مدرسه تاسیس کنید باز محصل داردبازاحتیاج به مدرسه دارد احتیاج به مدرسه دخترانه وپسرانه دارداحتیاج به مدرسه متوسطه دارد برای اینکه فارسی حاضراست درس بخواند اماکردحاضرنیست که درس بخواند (همهمه نمایندگان - اینطورنیست) (زنگ نایب رئیس) (کریمی - ماده ۹۰) آقامن این جمله را پس گرفتم بدتعبیرکردم مقصودم توهین نبود بجایی قصدم این بود که جاهایی هست که الان احتیاج به مدرسه دارد ونفوسش کمترازجاهایی است که احتیاج به مدرسه ندارد آقای وزیرفرهنگ من ازشما خواهش می‌کنم که بیاییداینجاتوضیح بدهید که درکجاصرفه جویی می‌شودوکجا است که احتیاج بیشتربه بودجه داردمن اطلاع دارم این است که خواهش می‌کنم این جمله رابردارید وباختیاروزارت فرهنگ بگذاریدمنکه نفگفتم هرکجانفوسش کمتراست بیشتر پول بدهید گفتم آزادبگذارید.

نایب رئیس - آقای دکتر ملکی

دکتر ملکی (مخبرکمیسیون بودجه)- عرض کنم مانمایندگان مجلس نمایندگان همه مملکت هستیم (صحیح است) برای ما اذربایجان فارس وکردستان هیچ فرقی نمی‌کندومابایدبه مصالح ملت ایران را مصالح محلی خودمان رجحان بدهیم (صحیح است) واین پیشنهادی که جناب آقای فرامرزی فرموده اد البته خودشان جواب خودشان رافرمودند آقای فرامرزی فرمودند که چون اهالی مملکت همه مالیات می‌دهند همه بایدبتناسب مالیاتی که می‌دهند ازفرهنگ باید بتناسب مالیاتی که می‌دهند از فرهنگ وبهداشت وسایرمزایا استفاده بکنندواینکه درکمیسیون پیشنهاد شد که به نسبت جمعیت باشد بی جهت نبود عرض کنم اینکه فرمودند در بعضی استانها دانشجو بیشتر از استان دیگری است شایددربین کمتر ملتی چنین حسی برای خواندن ونوشتن وبرای تحصیل موجودباشد که دربین ملت ایران هست درآذربایجان آقای فرامرزی الان چهارهزارنفرمی‌خواهند برای کلاس اول دبیرستان اسم بنویسندکلاس ندارندوسائل ندارند (یکنفرازنمایندگان - همه جاهمینطوراست) بنده چون با آذربایجان آشناهستم آذربایجان رامثال آوردم درتمام کشورهمینطوراست بایدبودجه وزارت فرهنگ رازیادترکرد بایدفکریک نقشه ویک طرحی کرد که بتمام مملکت فرهنگ داده شود وبتمام مملکت بهداشت داده شود والا اینکه ازسهمیه این استان یاشهرستانی کمتربکنیم وبه سهمیه استان وشهرستان دیگری اضافه بکنیم درد این مملکت دوا نخواهدشد و باین جهت بنده استدعامی‌کنم جناب آقای فرامرزی که سمت استادی بنده رادارند این پیشنهاد راپس بگیرند چون بنفع کشوراست که به نسبت جمعیت تقسیم بشود (احسنت)

فرامرزی - اجازه می‌فرمایید

نایب رئیس - توضیح ندارد آقای فرامرزی. آقای مهندس غروی

امامی اهری - راجع به حذف پیشنهاد نمی‌شود کرد.

نایب رئیس - صحبت می‌شود کردولی رای ندارد.

مهندس غروی - بنده می‌دانم اگربخواهم جواب فرمایشات آقای فرامرزی رابدهم خیلی طول می‌کشد ولی چون مطمئنم که پیشنهاد جناب آقای فرامرزی تصویب نخواهدشد باین جهت خلاصه عرض می‌کنم (صحیح است) عرض کنم بطورکلی معلوم است درس خوان یک جمعیت یک پورسانتاژی ازجمعیت است دراین شکی نیست مثلا بچه‌های محصل ازکلاس اول تاکلاس ششم فرض بفرمایید ده درصدکل جمعیت باشدازکلاس ششم تاکلاس دوازدهم هشت درصد باشدوهمینطورهست تابرویم بالابنابراین بنده خیال نمی‌کنم که درهیچ جای ازمملکت بتوانیم این تبعیض را قائل بشویم که عده‌ای که استعدادخواندن درس رادارند پورسانتاژش بیشترباشد (یکی ازنمایندگان - تاحالابرای جنوب همه تبعیض قائل شده‌اند) حالاماباندازه جمعیت می‌دهیم وبطور قطع اگر شش درصد جمعیت شمال بروند به مدرسه شش درصدازجنوب هم می‌روندبه مدرسه دراین شکی نیست بنابراین موضوع حل است دیگرلازم نیست که بحث کنیم اما اگردادن مالیات رادرنظربگیریم بنظرمن بایدچهل درصد از این بودجه راصرف گیلان بشود ولی من این رانمی‌گویم که به نسبت مالیات داده بشودبرای اینکه گیلانی می‌داند این وطن مصروعراق وویتنام نیست همه جامال ایران است ماباکمال افتخار آنچه راکه زحمت می‌کشیم حاضریم بدهیم که مورداستفاده همه واقع بشود اما بتناسب جمعیت یعنی بچه‌های ما همه بتوانند به مدرسه بروندوبطور قطع من یقین دارم اگردرجایی فرهنگش عقب تر باشدقطعا داوطلب رفتن به مدرسه اش هم کمتر است بنابراین می‌شود گفت درآنجایی که تاحالاعقب تربوده‌اند بطورقطع این بودجه امسال مصرف نخواهدشد وبیجهت یک چنین جنجالی راه افتاده

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

۶- تعیین موقع ودستورجلسه بعد- ختم جلسه

نایب رئیس - چون پیشنهاد تجزیه بود در آخر رای باید گرفت عجالتا هم اکثریت نیست که ادامه بدهیم جلسه را پیشنهادهای زیادی هم هست که باید قرائت بشود یک نامه‌ای از آقای مهندس حسیبی رسیده که می‌خواهند گزارش مسافرت خودشان را به لاهه بعرض مجلس برساننداگر آقایان موافقندبماند برای اول جلسه بعد (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه ساعت نه و ربع دستور بقیه این لایحه

(مجلس یکساعت بعدازظهرختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری